Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” ning tervise- ja tööministri 17. detsembri 2018. a määruse nr 59 „Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2019, 7

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” ning tervise- ja tööministri 17. detsembri 2018. a määruse nr 59 „Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine” muutmine

Vastu võetud 20.06.2019 nr 45

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 41 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „§ 3 lõikega 8” tekstiosaga „§ 3 lõikega 11”;

2) paragrahvi 41 lõike 52 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „§ 3 lõikega 10” tekstiosaga „§ 3 lõikega 13”;

3) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabelit täiendatakse pärast rida nimetusega

Hüübimisjada sõeluuringud: PT, APTT

66302

reaga järgmises sõnastuses:

Hüübimisjada lisauuringud: fibrinogeen, TT*

66303

4) paragrahvi 6 lõikes 13 asendatakse tekstiosa „42%” tekstiosaga „45%”;

5) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabelit täiendatakse pärast rida nimetusega

Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon

7005

ridadega järgmises sõnastuses:

Puurbiopsia

7006

Dermatoskoopia

7007

Digitaalne dermatoskoopia

7008

6) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabelit täiendatakse pärast rida nimetusega

Võõrkeha (v.a implantaadi) eemaldamine pehmetest kudedest

7117

ridadega järgmises sõnastuses:

Väikese implantaadi eemaldamine

7118

Väikese implantaadi vahetamine

7119

7) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabelit täiendatakse pärast rida nimetusega

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (uriini külv)

66833

reaga järgmises sõnastuses:

Üld- või erihooldekodu elaniku gripivastane vaktsineerimine

3096

8) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 52 järgmises sõnastuses:

„(52) Haigekassa tasub perearstile raviarve esitamisel gripivastase vaktsineerimise üld- või erihooldekodu elaniku, sealhulgas perearsti nimistu välise isiku eest tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud teenuste piirhinna alusel.”;

9) paragrahvi 20 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 20 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tervishoiuteenuste loetelu § 43 lõikes 4 nimetatud Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse hallatavas tervise infosüsteemis andmete töötlemise kulu on 1339,87 eurot kvartalis.”;

11) paragrahvi 40 lõike 4 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse hallatavas tervise infosüsteemis andmete töötlemise kulu patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemiseks tervise infosüsteemis summas 22,59 eurot kuus baasraha täisosalt;”;

12) paragrahvi 40 täiendatakse lõikega 54 järgmises sõnastuses:

„(54) Üld- või erihooldekodu elaniku gripivastase vaktsineerimise piirhind sisaldab järgmisi ressursse:
1) tööjõud;
2) üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadmed;
3) korduvkasutusega meditsiiniseadmed ja ühekordse kasutusega meditsiiniseadmed;
4) transpordikulu vaktsiinide toomiseks ja hooldekodusse vaktsineerima minemiseks.”;

13) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Üld- või erihooldekodu elaniku gripivastase vaktsineerimise piirhinnas tööjõukulu arvutamisel võetakse õe ja perearsti tööaja arvestamisel aluseks kehtestatud tunnimäär ning eksperdi antud hinnang vaktsineerimiseks kuluva aja ja dokumentide täitmise kohta.”;

14) paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Üld- või erihooldekodu elaniku gripivastase vaktsineerimise piirhind ühe isiku kohta arvutatakse, liites tööjõukulu ja ühekordse kasutusega meditsiiniseadmete summa ning üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadmete ja transpordikulude summa, mis on eelnevalt jagatud kalendriaasta 12 kuuga ja 30 patsiendi arvuga, mis on eeldatav ühe korra vaktsineerimise maht üld- või erihooldekodus.”;

15) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 „Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)”;

16) määruse lisa 6 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2 „Ruumis paiknevate ressursside loetelu”;

17) määruse lisa 15 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3 „Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sisalduvate ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses”;

18) määruse lisa 16 asendatakse käesoleva määruse lisaga 4 „Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud meditsiiniseadmete maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses”.

§ 2.  Tervise- ja tööministri 17. detsembri 2018. a määruse nr 59 „Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine” muutmine

Tervise- ja tööministri 17. detsembri 2018. a määruses nr 59 „Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 7 ehk määruse § 40 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsiooni, üleriigilise perearsti nõuandetelefoni isikustatud konsultatsiooni ühes kalendrikuus ja üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringse teenuse piirhind sisaldab järgmisi ressursse”;

2) paragrahvi 1 punkt 8 ehk määruse § 41 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsiooni, üleriigilise perearsti nõuandetelefoni isikustatud konsultatsiooni ühes kalendrikuus ja üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringse teenuse piirhinnas tööjõukulu arvestamisel võetakse tööaja arvestamisel aluseks töölepingu seaduses sätestatud tööaeg ning öötöö ja riigipühal tehtava töö hüvitamise põhimõtted.”;

3) paragrahvi 1 punkt 9 ehk määruse § 46 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Muud teenuse osutamisega seotud ressursid üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsiooni, üleriigilise perearsti nõuandetelefoni isikustatud konsultatsiooni ühes kalendrikuus ja üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringse teenuse piirhinna tähenduses on ruumide inventar, teenuse osutamiseks vajalik infotehnoloogia riistvara, nõustamistarkvara, bürootarbed, telefonikeskjaama rent, telefoniühendus, interneti püsiühendus, infokulud ja nõustamiskeskuse üldjuhtimisega seotud ressursid.”;

4) paragrahvi 1 punkt 10 ehk määruse § 49 lõike 3 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsiooni ja üleriigilise perearsti nõuandetelefoni isikustatud konsultatsiooni ühes kalendrikuus puhul nõustamisteenuseks osutunud kontaktide arv kalendriaastas.”;

5) paragrahvi 1 punkt 11 ehk määruse § 49 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsiooni, üleriigilise perearsti nõuandetelefoni isikustatud konsultatsiooni ühes kalendrikuus ja üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringse teenuse piirhinna arvutamiseks esitatakse käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1, 3, 6 ja 9 nimetatud andmed kalendriaasta kohta.”;

6) paragrahvi 1 punkt 12 ehk määruse § 50 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsiooni ja üleriigilise perearsti nõuandetelefoni isikustatud konsultatsiooni ühes kalendrikuus piirhinna arvutamisel jagatakse tööjõukulude summa kalendriaastas nõuandetelefoni konsultatsioonide arvuga kalendriaastas.”;

7) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva määruse punktid 7–12 jõustuvad 1. jaanuaril 2020. a.”.

§ 3.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. juulil 2019. a.

  (2) Määruse § 2 jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)

Lisa 2 Ruumis paiknevate ressursside loetelu

Lisa 3 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sisalduvate ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

Lisa 4 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud meditsiiniseadmete maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json