Teksti suurus:

Kaitseministri määruste muutmine seoses Kaitseliidu seaduse muutmisega

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2019, 8

Kaitseministri määruste muutmine seoses Kaitseliidu seaduse muutmisega

Vastu võetud 21.06.2019 nr 10

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 57 lõigete 3 ja 5, § 601 lõike 4, § 62 lõike 2, § 64 lõike 3, § 67 lõike 2, § 68 lõike 2 ja § 69 lõike 2 alusel.

§ 1.  Kaitseministri 22. augusti 2016. a määruse nr 17 „Kaitseliidu liikme hukkumise, püsiva töövõimetuse ja osalise või puuduva töövõime korral ühekordse hüvitise maksmiseks avalduse esitamise, hüvitise määramise ning väljamaksmise tingimused ja kord” muutmine

Kaitseministri 22. augusti 2016. a määruses nr 17 „Kaitseliidu liikme hukkumise, püsiva töövõimetuse ja osalise või puuduva töövõime korral ühekordse hüvitise maksmiseks avalduse esitamise, hüvitise määramise ning väljamaksmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „lõigetes 4–42” tekstiosaga „lõigetes 4–43”;

2) paragrahvi 1 lõikes 3 asendatakse sõnad „sätestatud tegevustes osalemisel” sõnadega „nimetatud korrakaitseorgani ülesannete täitmise või valves osalemisega seotud”;

3) paragrahvi 1 lõikes 4 asendatakse sõnad „sätestatud ülesannete täitmisel ja tegevustes osalemisel” sõnadega „nimetatud korrakaitseorgani ülesannete täitmises osalemisega või valves osalemisega seotud teenistuskohustust täites”.

§ 2.  Kaitseministri 22. augusti 2016. a määruse nr 16 „Kaitseliidu liikme püsiva töövõimetuse, selle ulatuse ja põhjuse tuvastamise tingimused ja kord” muutmine

Kaitseministri 22. augusti 2016. a määruses nr 16 „Kaitseliidu liikme püsiva töövõimetuse, selle ulatuse ja põhjuse tuvastamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 2 punktis 3 nimetatud korrakaitseorgani ülesande täitmises osalemisel;
3) Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 31 punkti 2 alusel õppekogunemisel, sealhulgas lisaõppekogunemisel osalemisel.”;

2) paragrahvis 6 ning § 7 lõigetes 3 ja 4 asendatakse tekstiosa „ja § 4 lõike 2 punktides 3 ja 5 sätestatud tegevustes” tekstiosaga „ning lõike 2 punktis 3 nimetatud korrakaitseorgani ülesande täitmises osalemisel ja lõike 31 punkti 2 alusel õppekogunemisel, sealhulgas lisaõppekogunemisel”.

§ 3.  Kaitseministri 16. mai 2018. a määruse nr 3 „Kaitseliidu liikme ravikulu hüvitamise tingimused, piirmäär ja kord” muutmine

Kaitseministri 16. mai 2018. a määruse nr 3 „Kaitseliidu liikme ravikulu hüvitamise tingimused, piirmäär ja kord” § 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) osaledes valves Kaitseliidu seaduse § 70 lõike 11 alusel.”.

§ 4.  Kaitseministri 14. juuli 2015. a määruse nr 18 „Kaitseliidu liikmele ettenähtud toitlustuse tagamise tingimused, kord ja maksumus” muutmine

Kaitseministri 14. juuli 2015. a määruses nr 18 „Kaitseliidu liikmele ettenähtud toitlustuse tagamise tingimused, kord ja maksumus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Kaitseliit tagab teenistuskohustust täitvale Kaitseliidu liikmele toitlustuse järgmiste ülesannete täitmise või nende täitmises osalemise ajal:”;

2) paragrahvi 1 lõike 1 punktis 5 asendatakse tekstiosa „lõike 2 punktides 1–4 ja 6 sätestatud ülesanded” tekstiosaga „lõikes 2 nimetatud korrakaitseorgani ülesannete täitmises osalemine”;

3) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) Kaitseväe ülesannete täitmises osalemine Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 31 alusel, kui Kaitsevägi ja Kaitseliit on enne kokku leppinud, et toitlustamise korraldab Kaitseliit.”.

§ 5.  Kaitseministri 22. mai 2018. a määruse nr 5 „Kaitseliidu liikmele teenistuskohustuse täitmisel tehtud kulu eest hüvitise maksmise tingimused, ulatus, piirmäär ja kord” muutmine

Kaitseministri 22. mai 2018. a määruse nr 5 „Kaitseliidu liikmele teenistuskohustuse täitmisel tehtud kulu eest hüvitise maksmise tingimused, ulatus, piirmäär ja kord” §-s 1 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitseliit hüvitab Kaitseliidu liikmele käesolevas määruses sätestatud tingimustel, ulatuses ja korras kulu, mis on tehtud vahetus seoses teenistuskohustusega, mida täideti Kaitseliidu seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud ülesannete täitmise või lõikes 2 nimetatud korrakaitseorgani ülesannete või lõikes 31 nimetatud Kaitseväe ülesannete täitmises osalemise eesmärgil ning mille tegemine oli vajalik ja vältimatu.”;

2) lõikes 5 asendatakse tekstiosa „lõike 2” tekstiosaga „lõigete 2 ja 31”.

§ 6.  Kaitseministri 20. märtsi 2015. a määruse nr 5 „Kaitseliidu tegevliikme, auliikme ning noortejuhi tasustamata lisapuhkuse taotlemise ja andmise kord ning lisapuhkuse ajal makstava hüvitise taotlemise ja väljamaksmise kord” muutmine

Kaitseministri 20. märtsi 2015. a määruses nr 5 „Kaitseliidu tegevliikme, auliikme ning noortejuhi tasustamata lisapuhkuse taotlemise ja andmise kord ning lisapuhkuse ajal makstava hüvitise taotlemise ja väljamaksmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitseliidu tegevliikmel ja Kaitseliidu seaduse § 27 lõike 2 punktis 1 sätestatud alusel valitud auliikmel (edaspidi auliige) on õigus struktuuriüksuse juhi kirjalikul taotlusel saada ühe kalendriaasta jooksul kokku kuni 30 kalendripäeva tasustamata lisapuhkust Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 1 punktis 4 sätestatud ülesande täitmiseks ning lõikes 2 nimetatud korrakaitseorgani ülesannete täitmises ja lõikes 31 nimetatud Kaitseväe ülesannete täitmises osalemiseks.”;

2) paragrahvi 1 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kaitseliidu noortejuhil on käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud alusel õigus tasustamata lisapuhkusele kokku kuni 30 kalendripäeva aastas.”;

3) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitseliidu ülema otsusel võib maksta tasustamata lisapuhkuse hüvitist:
1) kuni 30 kalendripäeva eest aastas tegev- või auliikmele, kellele on antud puhkus käesoleva määruse § 1 lõike 1 alusel ja kes osaleb Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 1 punktis 4 sätestatud ülesande, lõikes 2 nimetatud korrakaitseorgani ülesannete või lõikes 31 nimetatud Kaitseväe ülesannete täitmisel;
2) kuni viie kalendripäeva eest aastas noortejuhile, kellele on antud puhkus käesoleva määruse § 1 lõike 2 alusel ja kes osaleb kalendriaastas järjestikku rohkem kui 48 tundi kestva õppetegevuse läbiviimisel.”;

4) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõna „viie” arvuga „30”.

§ 7.  Kaitseministri 15. mai 2013. a määruse nr 31 „Kaitseliidu valvatavate objektide ja vara loetelu” muutmine

Kaitseministri 15. mai 2013. a määruses nr 31 „Kaitseliidu valvatavate objektide ja vara loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Kaitseliidu alaliselt valvatavate objektide loetelu”;

2) paragrahvi 1 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Kaitseliidu alaliselt valvatavate objektide loetelu”;

3) paragrahvi 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Kaitseliit võib valvata järgmisi alaliselt valvatavaid objekte:”.

§ 8.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2019. a.

Jüri Luik
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json