Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. juuni 2015. a määruse nr 69 „Ehitisregistri põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2019, 9

Vabariigi Valitsuse 19. juuni 2015. a määruse nr 69 „Ehitisregistri põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 20.06.2019 nr 52

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 58 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 19. juuni 2015. a määruses nr 69 „Ehitisregistri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 lõike 3 punktides 8 ja 9 asendatakse sõna „andmetöötlussüsteem” sõnaga „andmekogu” vastavas käändes;

3) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 141 järgmises sõnastuses:

„141) võrguvaldaja huvipiirkonna andmed;”;

4) paragrahvi 6 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) ehitise tehnilised andmed vastavalt ehitusseadustiku § 3 lõike 5 alusel kehtestatud määruses sätestatud ehitise tehniliste andmete loetelule.”;

5) määrust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

§ 121. Võrguvaldaja huvipiirkonna andmed

Võrguvaldaja huvipiirkonna andmed on:
1) huvipiirkonna ruumikuju või selle koordinaadid;
2) võrguvaldaja ärinimi, registrikood ja tegevusala.”;

6) paragrahvid 15–29 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 31 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Andmed kantakse registrisse andmeandja koostatud või talle esitatud alusdokumentides olevate andmete alusel, välja arvatud § 32 lõigetes 3–5 nimetatud juhul, või infosüsteemi andmevahetuskihi kaudu andmepäringut esitades.

(2) Andmete registrisse kandmise alusdokumendid on ehitise või ehitamisega seonduvad taotlused, teatised, load ja ettekirjutused, ehitise kui vallasasja käsutamise või pärimise dokumendid ning ehitise kui vallasasja keelde ja areste käsitlevad dokumendid.

(3) Alusdokumentide puudumisel võib § 6 punktis 8 nimetatud andmed tuletada ortofotode ja ajalooliste kaartide alusel ja kanda registrisse ehitise esmase kasutuselevõtu tõenäoline aasta.

(4) Andmed veevarustuse, pesemisvõimaluste, elektrisüsteemi, kanalisatsiooni, soojusvarustuse, energiaallika, tualettruumi olemasolu ja liikide ning päikesepaneelide olemasolu kohta kantakse registrisse registriparanduskande automaatkandega juhul, kui tehnosüsteemi olemasolu nähtub võrguvaldajaga sõlmitud teenuse osutamise lepingust.”;

8) paragrahvi 32 lõiget 2 täiendatakse punktidega 12 ja 13 järgmises sõnastuses:

„12) huvipiirkonna kohta võrguvaldaja;
13) paragrahvi 31 lõigetes 3 ja 4 toodud andmete kohta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.”;

9) paragrahvi 32 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Võrguvaldaja kannab huvipiirkonna andmed ehitisregistrisse registri veebilehe rakenduse kaudu.”;

10) paragrahvi 33 lõikes 1, § 34 lõikes 1 ja §-s 38 asendatakse sõnad „andmete esitaja” sõnaga „andmeandja” vastavas käändes;

11) paragrahvi 33 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad „kolme tööpäeva” sõnadega „kümne päeva”;

12) paragrahvi 35 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ebaõigete või puudulike registriandmete korral esitab andmeandja registrile õiged andmed. Andmete parandamisel märgitakse registriparanduskande teinud isiku nimi, paranduse tegemise aeg ja paranduse tegemise põhjus.

(2) Registriparanduskandega parandatakse andmed juhul, kui andmete parandamise eelduseks ei ole ehitusseadustikus nimetatud pädeva asutuse läbi viidavad menetlused ja tehtavad toimingud, välja arvatud § 31 lõikes 4 sätestatud juhul.”;

13) paragrahvi 37 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

Mart Helme
Siseminister peaministri ülesannetes

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json