Teksti suurus:

Regionaalministri ja siseministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahvastikuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2019, 14

Regionaalministri ja siseministri määruste muutmine

Vastu võetud 20.06.2019 nr 22

Määrus kehtestatakse rahvastikuregistri seaduse § 70 lõike 5, nimeseaduse § 16 lõike 9 ning perekonnaseisutoimingute seaduse § 9 lõike 11 ja § 36 lõike 4 alusel.

§ 1.  Regionaalministri 3. mai 2010. aasta määruse nr 8 „Perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste, paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja perekonnasündmuse kohta väljastatavate tõendite vormid, abieluvõimetõendile kantavad andmed ning võõrkeelses tõendis kasutatavate keelte loetelu” muutmine

Regionaalministri 3. mai 2010. aasta määruses nr 8 „Perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste, paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja perekonnasündmuse kohta väljastatavate tõendite vormid, abieluvõimetõendile kantavad andmed ning võõrkeelses tõendis kasutatavate keelte loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) surmatõend (väljastab tervishoiuteenuse osutaja) (lisa 31);”;

2) määrust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

§ 31. Tervishoiuteenuse osutaja väljastab esmase surmatõendi üksnes juhul, kui surma fakt ja surma põhjus on tuvastatud. Tervishoiuteenuse osutajal on juurdepääs tervise infosüsteemis tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 alusel kehtestatud surmateatise, surma põhjuse ning perinataalsurma põhjuse teatise andmetele. Perekonnaseisuasutus väljastab surmatõendi objektiivsetel põhjustel üksnes juhul, kui surma fakt ja surma põhjus on tuvastatud. Perekonnaseisuasutusele väljastatakse üksnes fakt surma põhjuse tuvastatuse kohta.”;

3) määruse lisad 1–11 ja 27–29 kehtestatakse uues sõnastuses (käesoleva määruse lisad 1–14);

4) määrust täiendatakse lisaga 31 (käesoleva määruse lisa 15).

§ 2.  Siseministri 3. jaanuari 2019. aasta määruse nr 2 „Elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise kord, vormid ja nende täitmise juhend” muutmine

Siseministri 3. jaanuari 2019. aasta määruse nr 2 „Elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise kord, vormid ja nende täitmise juhend” lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses (käesoleva määruse lisad 16 ja 17).

§ 3.  Siseministri 12. detsembri 2017. aasta määruse nr 45 „Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise kord ja avalduse vorm” muutmine

Siseministri 12. detsembri 2017. aasta määruse nr 45 „Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise kord ja avalduse vorm” lisa kehtestatakse uues sõnastuses (käesoleva määruse lisa 18).

§ 4.  Siseministri 3. jaanuari 2019. aasta määruse nr 1 „Isikukoodide moodustamise ja andmise kord” muutmine

Siseministri 3. jaanuari 2019. aasta määruses nr 1 „Isikukoodide moodustamise ja andmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isikukoodi moodustab rahvastikuregistri volitatud töötleja rahvastikuregistri seaduse ja käesoleva määruse kohaselt ja rahvastikuregistri tarkvara vahendusel. Eeldatakse, et isikukoodi moodustamine vastab nõuetele, kui on järgitud Eesti Vabariigi standardit EVS 585 „Isikukood. Struktuur” (edaspidi standard).”;

2) paragrahvi 4 punktis 6 asendatakse sõnad „kontrollnumber, mis arvutatakse standardis toodud eeskirja kohaselt.” sõnadega „kontrollnumber. Eeldatakse, et kontrollnumber vastab nõuetele, kui see on arvutatud standardis toodud eeskirja kohaselt.”.

Riina Solman
Rahvastikuminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa 1 Sünni registreerimise avaldus

Lisa 2 Isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist

Lisa 3 Põlvnemise välistamise avaldus

Lisa 4 Surma registreerimise avaldus

Lisa 5 Abiellumisavaldus

Lisa 6 Abielu lahutamise ühine avaldus

Lisa 7 Abielu lahutamise eraldi esitatav avaldus

Lisa 8 Abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus

Lisa 9 Andmete parandamise ja muutmise avaldus

Lisa 10 Avaldus sooandmete muutmiseks

Lisa 11 Avaldus perekonnasündmuste tõendi väljastamiseks

Lisa 12 Abiellumisavaldus inglise keeles

Lisa 13 Abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus inglise keeles

Lisa 14 Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus inglise keeles

Lisa 15 Surmatõend

Lisa 16 Elukohateade

Lisa 17 Notice of place of residence

Lisa 18 Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise avaldus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json