Teksti suurus:

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2019, 16

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 03.01.2012 nr 28
RT I, 10.01.2012, 28
jõustumine 13.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.04.2019RT I, 12.04.2019, 115.04.2019; määruses asendatud läbivalt sõna „vaidlustusavaldus” sõnaga „avaldus” vastavas käändes.
20.06.2019RT I, 28.06.2019, 201.07.2019, osaliselt 09.09.2019

Määrus kehtestatakse „Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse” § 40 lõigete 2 ja 8 alusel.
[RT I, 28.06.2019, 2 - jõust. 09.09.2019]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni staatus
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 11.  Tööstusomandi apellatsioonikomisjon

  Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi apellatsioonikomisjon) on Patendiameti juures moodustatud sõltumatu kohtueelne vaidluste lahendamise organ, mis lahendab tööstusomandi esemete õiguskaitset ja Patendiameti tegevuse õiguspärasust puudutavaid vaidlusi seaduses sätestatud alustel ja korras.
[RT I, 28.06.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

§ 2.  Apellatsioonikomisjoni pädevus
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 3.  Apellatsioonikomisjoni moodustamine ja koosseis
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 4.  Töökeel
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 5.  Apellatsioonikomisjoni töötingimused
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 6.  Apellatsioonikomisjoni pitsat
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 61.  Dokumentide esitamise üldnõuded

  (1) Kui seaduses või käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, esitatakse apellatsioonikomisjonile dokument kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (2) Kaebus või avaldus esitatakse kirjalikus vormis.

  (3) Dokument esitatakse apellatsioonikomisjonile kohapeal, elektrooniliselt, posti või faksi teel, kui seaduses või käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti. Elektrooniline esitamine hõlmab esitamist dokumentide esitamise portaali kaudu ja e-posti teel.

  (4) Põhjendatud kahtluse korral on apellatsioonikomisjonil õigus nõuda originaaldokumendi või selle notariaalselt või Patendiameti või apellatsioonikomisjoni poolt kinnitatud ärakirja esitamist.

  (5) Kui dokument esitatakse seaduses või määruses ettenähtud vorminõuet järgimata, loetakse see vorminõuet järgides esitatuks, kui samasisuline vorminõuet järgiv dokument saabub apellatsioonikomisjoni kolme tööpäeva jooksul esialgsest esitamisest arvates.

  (6) Dokumendile või dokumentide kogumile tehakse apellatsioonikomisjoni saabumisel pealdis, milles sisaldub selle saabumise kuupäev ja kaebuse või avalduse järjekorranumber.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

2. peatükk Kaebuse või avalduse esitamise kord 

§ 7.  Kaebuse või avalduse esitamine

  (1) Kaebus või avaldus koos sellele lisatud dokumentidega adresseeritakse apellatsioonikomisjonile ja esitatakse kohapeal, elektrooniliselt, posti või faksi teel.

  (2) Kaebuse või avalduse saabumise päevaks loetakse selle tegelik apellatsioonikomisjoni saabumise päev.

  (3) Paberkandjal esitatud kaebus või avaldus ja selle lisad esitatakse apellatsioonikomisjonile kahes eksemplaris ning lisaks esitatakse nendest koopiad vastavalt menetlusosaliste arvule.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 8.  Kaebusele ja avaldusele esitatavad nõuded
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 9.  Kaebuse ja avalduse registreerimine ning nendest teavitamine
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 10.  Kaebuse või avalduse parandamine ja täiendamine ning kaitseulatuse piiramine
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 11.  Kaebuse või avalduse tagasivõtmine ja tagasilükkamine
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

3. peatükk Apellatsioonikomisjoni töökord 
[RT I, 28.06.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

§ 12.  Kaebuse või avalduse menetlusse võtmine
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 13.  Eelmenetlus
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 14.  Menetlusosalised apellatsioonikomisjonis
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 15.  Menetlusosaliste kirjalikud seisukohad

  (1) Menetlusosalise kirjalikud seisukohad adresseeritakse apellatsioonikomisjonile ja esitatakse kirjalikult.

  (2) Paberkandjal esitatud kirjalikud seisukohad esitatakse apellatsioonikomisjonile kahes eksemplaris ning lisaks esitatakse nendest koopiad vastavalt menetlusosaliste arvule.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 16.  Lisadokumentide esitamine

  Paberkandjal esitatud lisadokumendid esitatakse apellatsioonikomisjonile kahes eksemplaris ning lisaks esitatakse nendest koopiad vastavalt menetlusosaliste arvule.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 17.  Omavahel seotud iseseisvate nõuete ühendamine
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 18.  Menetluse peatamine, jätkamine ja lõpetamine
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 181.  Menetlusosaliste lõplikud seisukohad
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 19.  Lõppmenetlus
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 20.  Istungi aeg ja istungi edasilükkamine
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 21.  Istung
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 22.  Apellatsioonikomisjoni liikme taandamine
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 23.  Apellatsioonikomisjoni otsuse tegemine
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 24.  Apellatsioonikomisjonile esitatud tõendid
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 25.  Apellatsioonikomisjoni otsuse sisu
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 26.  Apellatsioonikomisjoni otsuse teatavakstegemine
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 27.  Apellatsioonikomisjoni otsuse jõustumine kaebuse korral
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 28.  Apellatsioonikomisjoni otsuse jõustumine avalduse korral
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

31. peatükk Apellatsioonikomisjoni liikmete ülesanded 
[RT I, 28.06.2019, 2 - jõust. 09.09.2019]

§ 281.  Apellatsioonikomisjoni esimehe ülesanded

  Apellatsioonikomisjoni esimees:
  1) juhib apellatsioonikomisjoni tegevust ja korraldab selle pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
  2) kontrollib apellatsioonikomisjoni tegevust korraldavate õigusaktide täpset ja otstarbekat täitmist;
  3) määrab kaebust või avaldust lahendava apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistuja, tagades alaliste liikmete ühetaolise töökoormuse;
  4) lahendab kaebusi ja avaldusi tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduses sätestatud korras;
  5) apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistujana tagab kaebuse või avalduse lahendamise mõistliku aja jooksul, arvestades seaduses ettenähtud menetlustähtaegu;
  6) esindab apellatsioonikomisjoni või annab välja volitusi selle esindamiseks;
  7) annab oma tegevusest aru justiitsministrile;
  8) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.
[RT I, 28.06.2019, 2 - jõust. 09.09.2019]

§ 282.  Apellatsioonikomisjoni aseesimehe ülesanded

  Apellatsioonikomisjoni aseesimees:
  1) lahendab kaebusi ja avaldusi tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduses sätestatud korras;
  2) apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistujana tagab kaebuse või avalduse lahendamise mõistliku aja jooksul, arvestades seaduses ettenähtud menetlustähtaegu;
  3) annab oma tegevusest aru apellatsioonikomisjoni esimehele;
  4) asendab apellatsioonikomisjoni esimeest tema äraolekul;
  5) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.
[RT I, 28.06.2019, 2 - jõust. 09.09.2019]

§ 283.  Apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendava liikme ülesanded

  Apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendav liige:
  1) lahendab kaebust või avaldust, mida lahendavasse apellatsioonikomisjoni koosseisu ta on määratud, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduses sätestatud korras;
  2) annab oma tegevusest seoses asja lahendamisega aru apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistujale;
  3) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.
[RT I, 28.06.2019, 2 - jõust. 09.09.2019]

32. peatükk Nõuded apellatsioonikomisjoni täiendavate liikmete nimekirja koostamisele 
[RT I, 28.06.2019, 2 - jõust. 09.09.2019]

§ 284.  Täiendavate liikmete nimekirja koostamise põhimõtted

  (1) Apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendava liikme määramise aluseks olev isikute nimekiri (edaspidi täiendavate liikmete nimekiri) peab sisaldama asjatundjaid kõikides tööstusomandi valdkondades, millega seotud kaebuste ja avalduste lahendamine on apellatsioonikomisjoni pädevuses.

  (2) Iga lõikes 1 viidatud valdkonna kohta peab täiendavate liikmete nimekiri sisaldama nii Patendiameti ametnikke või töötajaid kui ka isikuid, kes ei ole Patendiameti ametnikud või töötajad.

  (3) Leiutiste valdkonna kohta peab täiendavate liikmete nimekiri sisaldama vähemalt ühte isikut, kes on Patendiameti ametnik või töötaja, ja vähemalt ühte isikut, kes seda ei ole, iga järgmise tööstusvaldkonna kohta:
  1) ehitus, mehaanika ja tehnoprotsessid;
  2) füüsika ja elekter;
  3) keemia, meditsiin ja toiduained.

  (4) Täiendavate liikmete nimekiri peab sisaldama nii palju isikuid, kui on apellatsioonikomisjoni ülesannete täitmiseks mõistlikult vaja.
[RT I, 28.06.2019, 2 - jõust. 09.09.2019]

§ 285.  Täiendavate liikmete nimekirja kinnitamine ja muutmine

  (1) Täiendavate liikmete nimekirja kinnitab ja seda muudab justiitsminister käskkirjaga.

  (2) Patendiameti peadirektor võib apellatsioonikomisjoni esimehe ettepanekul teha justiitsministrile ettepaneku täiendavate liikmete nimekirja muutmiseks. Patendiameti ametnike ja töötajate kohta võib peadirektor selle ettepaneku teha ka enda algatusel.
[RT I, 28.06.2019, 2 - jõust. 09.09.2019]

§ 286.  Nõuded täiendavate liikmete nimekirja kantavale isikule

  (1) Täiendavate liikmete nimekirja võib kanda isiku, kes:
  1) on täieliku teovõimega Eesti Vabariigi kodanik;
  2) on tööstusomandi valdkonna asjatundja;
  3) on omandanud vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni;
  4) oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel;
  5) on apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendava liikme ülesannete täitmiseks vajalike võimete ja isiksuseomadustega.

  (2) Täiendavate liikmete nimekirja ei kanta isikut, kelle puhul esineb mõni kohtute seaduse § 47 lõikes 2 nimetatud asjaolu.
[RT I, 28.06.2019, 2 - jõust. 09.09.2019]

§ 287.  Isiku kandmine täiendavate liikmete nimekirja

  (1) Patendiameti ametnik või töötaja kantakse täiendavate liikmete nimekirja Patendiameti peadirektori ettepanekul või heakskiidul, järgides §-s 284 sätestatut.

  (2) Isik, kes ei ole Patendiameti ametnik või töötaja, kantakse täiendavate liikmete nimekirja tema nõusolekul, mis loetakse antuks ka avalduse esitamisega lõikes 3 viidatud konkursil.

  (3) Täiendavate liikmete nimekirja kantavate selliste isikute leidmiseks, kes ei ole Patendiameti ametnikud või töötajad, võib justiitsminister korraldada avaliku konkursi.

  (4) Justiitsminister võib moodustada komisjoni, kelle ülesanne on hinnata isikute vastavust §-s 286 sätestatud nõuetele ja teha ettepanek täiendavate liikmete nimekirja kantavate isikute kohta.
[RT I, 28.06.2019, 2 - jõust. 09.09.2019]

33. peatükk Apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendava liikme määramise alused 
[RT I, 28.06.2019, 2 - jõust. 09.09.2019]

§ 288.  Apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendava liikme määramise põhimõtted

  (1) Apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendavaks liikmeks määratakse täiendavate liikmete nimekirjast isik, kes on selle tööstusomandi valdkonna asjatundja, millega konkreetne kaebus või avaldus seondub, ja kelle puhul ei esine tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 58 lõikes 1 nimetatud taandamise alust.

  (2) Leiutise õiguskaitsega seonduvat kaebust või avaldust lahendava apellatsioonikomisjoni koosseisu kuulumiseks peab lõikes 1 nimetatud isik olema ühtlasi § 284 lõikes 3 nimetatud selle tööstusvaldkonna asjatundja, millega konkreetne kaebus või avaldus seondub.

  (3) Kaubamärgi vaidlustusavalduse lahendamisel määratakse võimaluse korral apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendavaks liikmeks Patendiameti ametnik või töötaja.

  (4) Kaebuse lahendamisel määratakse apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendavaks liikmeks isik, kes ei ole Patendiameti ametnik või töötaja.

  (5) Võimaluste piires ja arvestades lõigetes 1–4 sätestatut, tagatakse täiendavate liikmete nimekirja kantud isikute võimalikult suur vaheldumine apellatsioonikomisjoni koosseisudes.
[RT I, 28.06.2019, 2 - jõust. 09.09.2019]

§ 289.  Apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendava liikme määramine

  (1) Apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendava liikme määrab lõppmenetlust alustades apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistuja, järgides §-s 288 sätestatut.

  (2) Apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendavaks liikmeks määratud isik peab viivitamata teatama koosseisu eesistujale asjaolust, mis takistab tal oma ülesandeid täita. Kui see on põhjendatud, määrab eesistuja tema asemel koosseisu täiendavaks liikmeks teise isiku.
[RT I, 28.06.2019, 2 - jõust. 09.09.2019]

4. peatükk Apellatsioonikomisjoni liikmete tasustamise põhimõtted 
[RT I, 28.06.2019, 2 - jõust. 09.09.2019]

§ 29.  Apellatsioonikomisjoni liikmete töö tasustamine

  Apellatsioonikomisjoni esimehele, aseesimehele, koosseisu täiendavatele liikmetele ja komisjoni teenindavale sekretärile makstakse komisjonis töötamise eest tasu.
[RT I, 28.06.2019, 2 - jõust. 09.09.2019]

§ 30.  Tasu määramise alus
[Kehtetu - RT I, 28.06.2019, 2 - jõust. 09.09.2019]

§ 301.  Apellatsioonikomisjoni alaliste liikmete tasustamise põhimõtted

  (1) Apellatsioonikomisjoni alalistele liikmetele makstakse põhipalka ja käesolevas paragrahvis sätestatud juhul lisatasu.

  (2) Apellatsioonikomisjoni alalise liikme põhipalk on vähemalt 2500 eurot.

  (3) Apellatsioonikomisjoni esimehele makstakse esimehe ülesannete täitmise eest lisatasu vähemalt viis protsenti apellatsioonikomisjoni alalise liikme põhipalgast. Ajal, kui apellatsioonikomisjoni esimeest asendab aseesimees, makstakse nimetatud lisatasu aseesimehele.
[RT I, 28.06.2019, 2 - jõust. 09.09.2019]

§ 302.  Apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendava liikme tasustamise põhimõtted

  (1) Isikule, kes ei ole Patendiameti ametnik või töötaja, makstakse apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendava liikme ülesannete täitmise eest tasu iga kaebuse või avalduse kohta, mille lahendamises ta osaleb.

  (2) Lõikes 1 nimetatud tasu on 10–20 protsenti apellatsioonikomisjoni alalise liikme põhipalgast vastavalt asja keerukusele, kui asi lahendatakse tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 59 lõike 11 punktis 1 nimetatud otsusega. Erandlikel asjaoludel võib maksta sellest suuremat tasu. Asja keerukuse hindamisel arvestatakse apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistuja arvamusega.

  (3) Lõikes 1 nimetatud isiku tasu makstakse välja apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistuja allkirjastatud esildise alusel mõistliku aja jooksul pärast menetlust lõpetava apellatsioonikomisjoni otsuse tegemist.

  (4) Patendiameti ametniku või töötaja tasu apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendava liikme ülesannete täitmise eest sisaldub tema põhipalgas või kokkulepitud töötasus. Apellatsioonikomisjoni esimehe ettepanekul võib Patendiameti peadirektor määrata ametnikule või töötajale täiendava liikme ülesannete täitmise eest põhjendatud lisatasu.
[RT I, 28.06.2019, 2 - jõust. 09.09.2019]

§ 303.  Apellatsioonikomisjoni sekretäri tasustamise põhimõtted

  Patendiameti ametniku või töötaja tasu apellatsioonikomisjoni sekretäri ülesannete täitmise eest sisaldub tema põhipalgas või kokkulepitud töötasus. Kui Patendiameti ametnik või töötaja täidab apellatsioonikomisjoni sekretäri ülesandeid teiste teenistus- või tööülesannete kõrvalt, võib Patendiameti peadirektor määrata talle selle eest põhjendatud lisatasu.
[RT I, 28.06.2019, 2 - jõust. 09.09.2019]

§ 31.  Tasu väljamaksmise kord
[Kehtetu - RT I, 28.06.2019, 2 - jõust. 09.09.2019]

5. peatükk Rakendussätted 

§ 32.  Üleminekusätted

  (1) Käesolevat määrust kohaldatakse enne 2004. aasta 1. maid apellatsioonikomisjonile esitatud kaebuste ja avalduste edasisel menetlemisel, kui käesolevas määruses ei sätestata teisiti.

  (2) Enne 2004. aasta 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse §-de 24 ja 241 alusel esitatud kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamise taotlustele määrab apellatsioonikomisjoni esimees eelmenetleja 2005. aasta 1. maiks.

  (3) Kui enne 2004. aasta 1. maid on apellatsioonikomisjon määranud lisadokumentide esitamise tähtpäeva, ei kohaldata käesoleva määruse § 16 lõiget 2.

  (4) Enne 2004. aasta 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse § 19 alusel esitatud avaldustele ning enne 2004. aasta 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse §-de 24 ja 241 alusel esitatud kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamise taotlustele kohaldatakse 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseadust ning nende läbivaatamise kohta kehtivaid avalduste läbivaatamist reguleerivaid sätteid.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json