Teksti suurus:

Tööstusdisainilahenduse määrus

Tööstusdisainilahenduse määrus - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2019, 18

Tööstusdisainilahenduse määrus

Vastu võetud 03.01.2012 nr 27
RT I, 10.01.2012, 27
jõustumine 13.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.08.2014RT I, 19.08.2014, 201.12.2014
05.04.2019RT I, 12.04.2019, 115.04.2019
20.06.2019RT I, 28.06.2019, 201.07.2019

Määrus kehtestatakse „Tööstusdisaini kaitse seaduse” § 1 lõike 2, § 24 lõike 7, § 55 lõike 3, § 552 lõike 4, § 57 lõike 7, § 873 lõike 4, § 876 lõike 3 ja § 88 lõike 2 alusel.
[RT I, 28.06.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

1. peatükk Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse ja teiste Patendiametile esitatavate dokumentide sisu- ja vorminõuded ning esitamise kord 

1. jagu Üldsätted 

§ 1.  Dokumentide esitamise üldnõuded

  (1) Kui seaduses või käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, esitatakse Patendiametile dokument või teade kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (2) Avaldus esitatakse kirjalikus vormis.

  (3) Dokumendid esitatakse Patendiametile kohapeal, elektrooniliselt, posti või faksi teel, kui seaduses või käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti. Elektrooniline esitamine hõlmab esitamist Patendiameti veebilehe www.epa.ee kaudu ja e-posti teel.

  (4) Põhjendatud kahtluse korral on Patendiametil õigus nõuda originaaldokumendi või selle notariaalselt või Patendiameti poolt kinnitatud ärakirja esitamist.

  (5) Kui dokument esitatakse seaduses või määruses ettenähtud vorminõuet järgimata, loetakse see vorminõuet järgides esitatuks, kui samasisuline vorminõuet järgiv dokument saabub Patendiametisse kolme tööpäeva jooksul esialgsest esitamisest arvates.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 2.  Dokumentide eksemplaride arv
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 3.  Dokumentide keel

  (1) Dokumendid esitatakse Patendiametile üldjuhul eesti keeles.

  (2) Kui dokument on esitatud võõrkeeles, esitatakse selle tõlge eesti keelde Patendiameti nõudel kahe kuu jooksul nõude esitamise kuupäevast arvates.

§ 4.  Tõlke õigsus ja tõlke parandamine

  (1) Tõlke õigsust eeldatakse, kuni ei ole tõendatud vastupidist.

  (2) Tõlke õigsust kinnitatakse teksti lõppu lisatud deklareeringuga „Tõlke õigsust kinnitan” ja tõlgi või patendivoliniku allkirjaga.

  (3) Tööstusdisainilahenduse registreerimist taotlev isik (edaspidi taotleja), tööstusdisainilahenduse omanik (edaspidi omanik) või tööstusdisainilahenduse alase toimingu tegemist taotlev muu isik võib taotleda paranduste tegemist tõlkesse ilmsete redaktsiooniliste ja kirjavigade parandamiseks, kui parandused vastavad võõrkeelsele tekstile.

§ 5.  Dokumentide vormistamise üldnõuded
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 6.  E-posti teel esitatavate dokumentide vormistamise nõuded
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 7.  Dokumentide allkirjastamine

  (1) Taotleja nimel esitatud dokumentidele võib alla kirjutada taotleja, patendivolinik või ühine esindaja.

  (2) Omaniku nimel esitatud dokumentidele võib alla kirjutada omanik, patendivolinik või ühine esindaja.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Kui taotlejaid või omanikke on mitu ja neil ei ole esindajat, kirjutavad dokumentidele alla kõik taotlejad või omanikud.

  (4) Kui dokumendi esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (5) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

2. jagu Volikirja sisu- ja vorminõuded ning esitamise kord 
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 8.  Volikiri

  (1) Volikiri antakse ühe või mitme registreerimistaotluse esitamiseks või tööstusdisainilahenduse alase muu toimingu tegemiseks ühe või mitme patendivoliniku nimele.

  (2) „Tööstusdisaini kaitse seaduse” § 25 lõikes 3 nimetatud ühisele esindajale antakse volikiri, kui:
  1) tema volituse ulatust soovitakse piirata;
  2) ühine esindaja on tööstusdisainilahenduse registreerimise avaldusele esindajana alla kirjutanud;
  3) mõni tööstusdisainilahenduse registreerimist taotlevatest isikutest ei ole tööstusdisainilahenduse registreerimise avaldusele alla kirjutanud;
  4) ühine esindaja määratakse pärast registreerimistaotluse esitamist.

  (3) Volikirjas peab sisalduma:
  1) esindatava ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress, juriidilise isiku korral nimi ja asukoha aadress;
  2) patendivoliniku korral tema ees- ja perekonnanimi;
  21) volitatavale patendivolinikule teise sama äriühingu kaudu tegutseva patendivoliniku edasivolitamise õiguse andmise korral selle õiguse olemasolu ja vajaduse korral tingimused;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  3) füüsilisest isikust ühise esindaja korral tema ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral tema nimi;
  4) volituse ulatus;
  5) volituse kehtivusaeg, kui volitus on tähtajaline;
  6) esindatava allkiri;
  7) volikirja väljaandmise kuupäev;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  8) asjaajamisel Patendiametiga loetakse volitust tõendavaks ja volikirja asendavaks dokumendiks ka tööstusdisainilahenduse registreerimise avaldust, kui avaldusele on kantud § 21 lõikes 1 või 2 nõutud andmed ja avaldusele on alla kirjutanud taotlejad.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (4) Lõike 3 punktis 8 nimetatud juhul loetakse patendivoliniku volituse ulatuseks kõigi tööstusdisainilahenduse alaste toimingute tegemine ja ühise esindaja volituse ulatuseks kõigi registreerimistaotluse menetlemisega seotud toimingute tegemine, välja arvatud registreerimistaotluse võõrandamine, kui taotlejad ei ole Patendiametile kirjalikult teatanud teisiti.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 9.  Tööstusdisainilahenduse alaste toimingute tegemiseks antud volikirja erisused
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 10.  Volikirja ja volitatud isiku andmete esitamine
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (1) Kui registreerimistaotlus esitatakse ühise esindaja kaudu ja tööstusdisainilahenduse registreerimise avaldusele on alla kirjutanud ühine esindaja, tuleb volikiri esitada kahe kuu jooksul registreerimistaotluse esitamise päevast arvates. Kui avaldus muu tööstusdisainilahenduse alase toimingu tegemiseks esitatakse ühise esindaja kaudu ja avaldusele on alla kirjutanud ühine esindaja, lisatakse volikiri toimingu tegemise avaldusele.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (11) Kui Patendiamet nõuab registreerimistaotluse või avalduse esitanud patendivolinikult volikirja esitamist, tuleb volikiri esitada kahe kuu jooksul nõude esitamisest arvates.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Kui isik, kellel ei ole elukohta, asukohta ega tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet Eesti Vabariigis, esitab registreerimistaotluse ise, tuleb edasisteks tööstusdisainilahenduse alaste toimingute tegemiseks volitatud patendivoliniku andmed esitada kahe kuu jooksul registreerimistaotluse esitamise päevast arvates.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (4) Kui tööstusdisainilahenduse alase toimingu tegemiseks Patendiametile varem esitatud volikiri kehtib, asendab volikirja esitamist see, kui Patendiametile teatatakse selle registreerimistaotluse või tööstusdisainilahenduse registreeringu (edaspidi registreering) number, mille juurde varasem volikiri esitati.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 11.  Riigilõivu tasumine ning riigilõivu tasumist tõendav dokument
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 12.  Riigilõivu tasumist tõendava dokumendi esitamine
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

3. jagu Registreerimistaotluse sisu- ja vorminõuded 

§ 13.  Registreerimistaotluse dokumendid

  (1) Registreerimistaotlus peab koosnema alljärgnevatest dokumentidest:
  1) tööstusdisainilahenduse registreerimise avaldus (edaspidi avaldus);
  2) reproduktsioon;
  3) [kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  4) volikiri, kui taotlejatel on ühine esindaja ja registreerimistaotlusele ei ole alla kirjutanud kõik taotlejad;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  5) prioriteedinõuet tõendavad dokumendid, kui taotletakse prioriteeti.

  (2) Registreerimistaotlusele võib lisada tööstusdisainilahenduse olemust avava kirjelduse.

§ 14.  Avalduses esitatavad andmed

  (1) Avalduses peab sisalduma:
  1) tööstusdisainilahenduse registreerimise sooviavaldus;
  2) tööstusdisainilahenduse nimetus;
  3) variantide arv, kui esitatakse tööstusdisainilahenduse variandid;
  4) füüsilisest isikust taotleja ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress, juriidilisest isikust taotleja nimi ning asukoha aadress, samuti e-posti aadress, kui taotleja soovib saada Patendiametilt teateid elektrooniliselt;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  5) taotlejaga kirjavahetuse pidamise aadress, kui see erineb tema elu- või asukoha aadressist, ja soovi korral taotleja muud kontaktandmed;
  6) teave tööstusdisainilahenduse registreerimise taotlemise õiguse saamise kohta;
  7) tööstusdisainilahenduse autori (edaspidi autor) ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress;
  8) patendivoliniku ees- ja perekonnanimi, kui registreerimistaotlus esitatakse patendivoliniku kaudu;
  9) füüsilisest isikust esindaja ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust esindaja nimi, kui taotlejatel on ühine esindaja;
  10) prioriteedinõue, kui taotletakse prioriteeti;
  11) tööstusdisainilahenduse menetluse peatamise nõue, kui taotleja soovib tööstusdisainilahenduse registrisse kandmise edasi lükata;
  12) autori ees- ja perekonnanime ning elukoha aadressi avalikustamise keeld, kui autor seda nõuab;
  13) registreerimistaotluse dokumentide loetelu;
  14) taotleja või esindaja allkiri.

  (2) Patendiameti peadirektor võib kehtestada plangi, millel on soovitatav esitada avaldus.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 15.  Tööstusdisainilahenduse nimetus

  (1) Tööstusdisainilahenduse nimetus peab olema sõnastatud nii, et see vastaks toote olemusele ja esitatud reproduktsioonile.

  (2) Tööstusdisainilahenduse nimetus ei tohi sisaldada kaubamärke.

  (3) Tööstusdisainilahenduse nimetuses on soovitav kasutada tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni Locarno kokkuleppe (edaspidi tööstusdisainilahenduste rahvusvaheline klassifikatsioon) terminoloogiat.

  (4) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (5) Tööstusdisainilahenduse nimetuses ei tohi kasutada lühendeid.

  (6) Avalduses võib märkida ka tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni klassi ja alaklassi numbri, kuhu tööstusdisainilahendus kuulub.

§ 16.  Tööstusdisainilahenduse variantide arv

  Kui registreerimiseks esitatakse tööstusdisainilahenduse variandid, tuleb avaldusele märkida, mitu tööstusdisainilahenduse varianti registreerimistaotluses sisaldub.

§ 17.  Taotleja andmed

  (1) Avaldusel peab olema märgitud, kas taotleja on füüsiline või juriidiline isik.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Füüsilise isiku andmed on tema ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress.

  (3) Juriidilise isiku andmed on äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või tema asukohariigi seaduse järgi muusse ametlikku registrisse kantud nimi ja asukoha aadress.

  (4) Taotleja puhul, kelle elu- või asukoht on väljaspool Eesti Vabariiki, märgitakse aadressile lisaks riigi kahetäheline kood vastavalt Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (edaspidi WIPO) standardile ST. 3 riikide identifitseerimise kohta (edaspidi riigi kahetäheline kood).
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (5) Kui taotleja on liitriigi isik, tuleb aadressis lisaks riigile näidata ka osariik.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (6) Kui taotlejaid on mitu, esitatakse kõigi taotlejate andmed.

  (7) Taotleja andmete hilisemast muudatusest tuleb Patendiametit viivitamatult teavitada.

§ 18.  Taotleja muud kontaktandmed

  (1) Taotleja andmetele on soovitatav lisada telefoninumber, füüsilisest isikust taotleja korral isikukood ja juriidilisest isikust taotleja korral registrikood.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Kui taotleja soovib, et Patendiamet saadaks talle posti teel edastatavaid teateid muul aadressil, kui tema elu- või asukoha aadress, võib avaldusele lisada aadressi kirjavahetuse pidamiseks.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 19.  Teave tööstusdisainilahenduse registreerimise taotlemise õiguse saamise kohta

  Avaldusel tuleb deklareerida, millisel „Tööstusdisaini kaitse seaduse” § 14 lõigetes 1 ja 2 sätestatud alusel on taotlejal õigus taotleda tööstusdisainilahenduse registreerimist ning saada omanikuks.

§ 20.  Autori andmed

  (1) Autori andmed on tema ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress, millele on lisatud riigi kahetäheline kood.

  (2) Mitme autori puhul märgitakse andmed kõigi autorite kohta.

  (3) Kui autor on ühtlasi taotleja, võib avalduses märkida ainult autori ees- ja perekonnanime või sõna „taotleja”.

  (4) Kui autor on surnud, märgitakse avalduses autori ees- ja perekonnanimi ning sõna „surnud”.

§ 21.  Taotleja esindaja andmed

  (1) Patendivoliniku andmed on tema ees- ja perekonnanimi ning patendivoliniku registreerimisnumber Eesti riiklikus patendivolinike registris.

  (2) Ühise esindaja andmeteks on tema nimi. Ühise esindaja nimi peab olema identne tema nimega taotlejana.

  (3) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 22.  Prioriteedinõue

  (1) „Tööstusdisaini kaitse seaduse” § 11 lõike 2 kohase prioriteedinõude esitamise korral märgitakse avalduses esmase registreerimistaotluse esitamise päev, selle registreerimistaotluse number, riigi nimi või riigi kahetäheline kood.

  (2) Kui taotlejal ei ole registreerimistaotluse Patendiametile esitamise päeval esmase registreerimistaotluse number teada, märgitakse prioriteedinõudes ainult esmase registreerimistaotluse esitamise päev ja riigi nimi või riigi kahetäheline kood.

  (3) „Tööstusdisaini kaitse seaduse” § 11 lõike 3 kohaselt märgitakse esmasele registreerimistaotlusele järgnenud identse tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse alusel prioriteedinõude esitamisel sellekohases avalduses esmasele registreerimistaotlusele järgnenud registreerimistaotluse esitamise päev, selle registreerimistaotluse number, riigi nimi või riigi kahetäheline kood.

§ 23.  Tööstusdisainilahenduse menetluse peatamise nõue

  Registreerimistaotluse menetluse peatamiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse, milles märgib, kui pikaks perioodiks ta soovib menetluse peatada.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 24.  Autori andmete avalikustamise keeld

  (1) Autor, kes ei soovi oma ees- ja perekonnanime ning elukoha aadressi avalikustada, esitab avalduses andmete avalikustamise keelunõude, kinnitades seda nõuet oma allkirjaga.

  (2) Kui avaldusele ei ole võimalik autori allkirja võtta, võib registreerimistaotlusele lisada eraldi dokumendi, mis sisaldab autori andmete avalikustamise keelunõuet ning on tema allkirjaga kinnitatud.

  (3) Autori andmete avalikustamise keelunõude võib esitada ka hiljem, kuid vähemalt üks kuu enne registreeringu andmete kande teate avaldamist.

§ 25.  Tööstusdisainilahenduse vaadete kujutamine reproduktsioonil

  (1) Registreerimistaotluses esitatud reproduktsioon võib koosneda ühest või mitmest tööstusdisainilahenduse vaatest (edaspidi vaade).

  (2) Tööstusdisainilahenduse variantide korral tuleb lahenduse iga variandi kohta esitada eraldi reproduktsioon, mis võib koosneda ühest või mitmest vaatest.

  (3) Tööstusdisainilahenduste komplekti reproduktsiooni igal vaatel tuleb kujutada komplekti tervikuna.

  (4) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (5) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 26.  Reproduktsiooni vormistamise nõuded

  (1) Reproduktsioon peab olema fotograafiline või graafiline. Esitada ei tohi diapositiive ja negatiive.

  (2) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Reproduktsioon tuleb esitada ühtlasel neutraalsel, soovitavalt valgel taustal. Vaade peab olema taustast selgelt eristatav.

  (4) Reproduktsioonil tohib olla kujutatud ainult kaitstav tööstusdisainilahendus, sellel ei tohi olla kõrvalisi esemeid ega illustreerivaid näiteid tööstusdisainilahenduse kasutamise kohta.

  (5) Reproduktsioonil näidatud tööstusdisainilahenduse osad, millele kaitset ei taotleta, tuleb esitada hägustatult, värvivarjutusega, piirjoontega või punktiir- või katkendjoonega.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (6) Reproduktsioon peab olema kvaliteetne, selgete kontuuridega, sobiv vähenduste või suurenduste tegemiseks. Reproduktsiooni kvaliteet peab võimaldama selgesti eristada kõiki tööstusdisainilahenduse detaile ning võimaldama reproduktsiooni avaldada.

  (7) Reproduktsioonil ei tohi sisalduda pealkirju, kirjeldavat teksti ega mõõtmete tähistusi.

  (8) Tööstusdisainilahendus peab olema kujutatud reproduktsioonil tervikuna, välja arvatud lõikes 9 sätestatud juhul.

  (9) Need tööstusdisainilahenduse osad, mis on olulised õiguskaitse seisukohalt, kuid pole reproduktsioonil piisavalt selgelt nähtavad, võib näidata suurendatuna eraldi.

  (10) Kui tööstusdisainilahendusena soovitakse registreerida korduvat pinnamustrit, peab reproduktsioon sisaldama kogu mustrit ning piisavat osa mustrikordusest.

§ 27.  Reproduktsioonide nummerdamise nõuded

  (1) Reproduktsioon peab olema nummerdatud. Kui õiguskaitset ei taotleta tööstusdisainilahenduse variantidele ja reproduktsioon koosneb ainult ühest vaatest, ei ole seda vaja nummerdada.

  (2) Nummerdamiseks kasutatakse araabia numbreid.

  (3) Tööstusdisainilahenduse esimese variandi reproduktsiooni numbriks on 1, teise variandi numbriks 2, kolmanda variandi numbriks 3 jne.

  (4) Kui reproduktsioon sisaldab rohkem kui ühte tööstusdisainilahenduse vaadet, peab numeratsioon koosnema kahest punktiga eraldatud numbrist, mille puhul punktist vasakul olev number näitab variandi numbrit ja punktist paremal pool olev number vaate numbrit (näiteks 1.1, 1.2, 1.3 jne esimese variandi vaadete nummerdamiseks, 2.1, 2.2, 2.3 jne teise variandi vaadete nummerdamiseks jne).

  (5) Tööstusdisainilahenduse komplekt nummerdatakse tervikuna.

  (6) Reproduktsioonide numbrid märgitakse vaadete alla. Vaate ja selle numbri vahele peab jätma vähemalt 5 millimeetrit vaba ruumi.

§ 28.  Prioriteedinõuet tõendav dokument

  (1) Prioriteedinõuet tõendaval dokumendil peavad sisalduma esmase registreerimistaotluse number, esmase registreerimistaotluse esitamise kuupäev, selle riigi nimi, kus esmane registreerimistaotlus esitati, või selle kahetäheline kood, reproduktsioon, esmase registreerimistaotluse esitanud isiku nimi ja elu- või asukoha aadress.

  (2) Patendiametile esitatakse esmase registreerimistaotluse vastuvõtnud ametiasutuse poolt taotlejale välja antud prioriteedinõuet tõendav dokument.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Kui prioriteedinõue on esitatud mitme esmase registreerimistaotluse alusel, esitatakse kõigi nende registreerimistaotluste kohta prioriteedinõuet tõendavad dokumendid.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (4) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 29.  Tööstusdisainilahenduse kirjeldus

  (1) Kirjelduses avatakse tööstusdisainilahenduse olemus.

  (2) Tööstusdisainilahenduse olemuse all mõistetakse toote välisilme tunnusjoonte kogumit, mille võivad moodustada vorm, konfiguratsioon, ornament, värvilahendus, faktuur ja materjal.

  (3) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

4. jagu Teiste Patendiametile esitatavate dokumentide sisu- ja vorminõuded 

§ 30.  Registreeringu kehtivuse pikendamise taotlemine

  (1) Registreeringu kehtivuse pikendamiseks esitab omanik kirjaliku avalduse ja tasub riigilõivu.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Kehtivuse pikendamise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) kehtivuse pikendamise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) omaniku nimi ja elu- või asukoha aadress;
  4) esindaja nimi ja kontaktandmed, kui omanikul on esindaja;
  5) omaniku või tema esindaja allkiri.

§ 31.  Registreerimistaotluse või tööstusdisainilahenduse ülemineku registrisse kandmise taotlemine

  (1) Registreerimistaotluse või tööstusdisainilahenduse ülemineku kohta tööstusdisainilahenduste registrisse (edaspidi register) kande tegemiseks esitab taotleja, omanik, uus taotleja või uus omanik kirjaliku avalduse ning tasub riigilõivu.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Kui avalduse esitajaks on uus taotleja või uus omanik, lisatakse avaldusele registreerimistaotluse või tööstusdisainilahenduse üleminekut tõendav dokument.

  (3) Registerpandiga koormatud tööstusdisainilahenduse üleandmisel lisatakse avaldusele pandipidaja kirjalik nõusolek.

  (4) Tööstusdisainilahenduse ülemineku kohta registrisse kande tegemise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) registreerimistaotluse või tööstusdisainilahenduse ülemineku kohta registrisse kande tegemise sooviavaldus;
  2) registreerimistaotluse või registreeringu number;
  3) uue taotleja või uue omaniku andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  4) esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  5) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

§ 32.  Registreerimistaotluse või tööstusdisainilahenduse jagamise registrisse kandmise taotlemine

  (1) Registreerimistaotluse või tööstusdisainilahenduse jagamiseks esitab taotleja või omanik kirjaliku avalduse ning tasub riigilõivu.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Registreerimistaotluse või tööstusdisainilahenduse jagamise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) registreerimistaotluse või tööstusdisainilahenduse jagamise sooviavaldus;
  2) registreerimistaotluse või registreeringu number;
  3) loetelu esialgsesse registreerimistaotlusesse või registreeringusse jäävatest tööstusdisainilahenduse variantidest;
  4) loetelu eraldatud registreerimistaotlusse või registreeringusse üle minevatest tööstusdisainilahenduse variantidest;
  5) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  6) esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  7) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

§ 33.  Registreerimistaotluse või registreeringu andmete muutmise registrisse kandmise taotlemine muudel juhtudel

  (1) Taotleja või omanik esitab registreerimistaotluse või registreeringu andmete muutmiseks kirjaliku avalduse oma nime, elu- või asukoha aadressi, muude kontaktandmete või esindaja muutumise korral.

  (2) Registreerimistaotluse või registreeringu andmete muutmise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) registreerimistaotluse või registreeringu andmete muutmise sooviavaldus;
  2) registreerimistaotluse või registreeringu number;
  3) andmed, mida soovitakse muuta;
  4) andmed muudetud kujul;
  5) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  6) esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  7) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (21) Patendiamet võib nõuda avalduse esitajalt tõendit andmete muutumise kohta.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Esindaja muutmiseks ei ole vaja esitada eraldi registreerimistaotluse või registreeringu andmete muutmise avaldust, kui uue esindaja kaudu esitatakse muu tööstusdisainilahenduse alase toimingu tegemise avaldus.

§ 34.  Registreeringu andmetes sisalduva vea parandamise taotlemine

  (1) Registreeringu andmetes sisalduva vea parandamiseks esitab omanik kirjaliku avalduse, millele lisatakse vea olemasolu tõendav dokument või viide varem Patendiametile esitatud dokumendile. Tõendavat dokumenti ei ole vaja lisada, kui soovitakse ilmse kirjavea parandamist.

  (2) Registreeringu andmetes sisalduva vea parandamise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) registreeringu andmetes sisalduva vea parandamise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) parandatavad andmed;
  4) andmed parandatud kujul;
  5) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  6) esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  7) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

§ 35.  Litsentsi registrisse kandmise taotlemine

  (1) Litsentsi kohta registrisse kande tegemiseks esitab litsentsiandja või litsentsisaaja kirjaliku avalduse, millele lisatakse litsentsilepingu väljavõte, mis sisaldab kande tegemiseks vajalikke andmeid, ja tasub riigilõivu. Väljavõtet ei pea esitama, kui litsentsi kohta registrisse kande tegemise avaldusele on alla kirjutanud nii litsentsiandja kui ka litsentsisaaja ning avaldus sisaldab kande tegemiseks vajalikke andmeid.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Litsentsi kohta registrisse kande tegemise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) litsentsi kohta registrisse kande tegemise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) litsentsiandja ja litsentsisaaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  4) litsentsi iseloom (liht-, ainu- või all-litsents);
  5) kasutusõiguse ulatus;
  6) litsentsi tähtaeg;
  7) esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  8) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (3) Avalduses võib esitada muid asjakohaseid andmeid, mille registrisse kandmist litsentsiandja ja litsentsisaaja vajalikuks peavad.

§ 36.  Litsentsi kohta registrisse tehtud kande kustutamise avaldus

  (1) Litsentsi kohta registrisse tehtud kande ennetähtaegseks kustutamiseks esitab litsentsiandja või litsentsisaaja avalduse.

  (2) Litsentsi kohta registrisse tehtud kande kustutamise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) litsentsi kohta registrisse tehtud kande kustutamise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  4) esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  5) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

§ 37.  Tööstusdisainilahenduse tunnistuse duplikaadi väljaandmise taotlemine

  (1) Tööstusdisainilahenduse tunnistuse duplikaadi väljaandmiseks esitab omanik kirjaliku avalduse ja tasub riigilõivu.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Tööstusdisainilahenduse tunnistuse duplikaadi väljaandmise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) tööstusdisainilahenduse tunnistuse duplikaadi saamise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  4) esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  5) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (3) Avaldusele peab olema lisatud reproduktsioon.

§ 38.  Registreerimistaotluse tagasivõtmine ja tööstusdisainilahendusest loobumine

  (1) Registreerimistaotluse tagasivõtmiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse.

  (2) Tööstusdisainilahendusest loobumiseks esitab omanik kirjaliku avalduse.

  (3) Registreerimistaotluse tagasivõtmise või tööstusdisainilahendusest loobumise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) registreerimistaotluse tagasivõtmise või tööstusdisainilahendusest loobumise sooviavaldus;
  2) registreerimistaotluse või registreeringu number;
  3) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  4) esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  5) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

§ 39.  Registreeringu kustutamise taotlemine muudel juhtudel

  (1) Registreeringu kustutamiseks esitab omanik või muu asjasthuvitatud isik kirjaliku avalduse.

  (2) Kohtuotsuse või tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsuse alusel registreeringu kustutamise taotlemisel lisatakse avaldusele sellekohane jõustunud kohtuotsus või viide jõustunud tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsusele.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Registreeringu kustutamise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) tööstusdisainilahenduse registrist kustutamise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) viide avalduse aluseks olevale sättele või kohtuotsusele;
  4) nõuet tõendavad dokumendid, kui avalduse esitab asjasthuvitatud isik;
  5) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  6) esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  7) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

§ 40.  Registrisse keelumärke tegemise taotlemine

  (1) Registrisse keelumärke tegemiseks esitab pankrotihaldur, kohtutäitur või muu isik kirjaliku avalduse ja sellekohase hagi tagamise määruse, kohtutäituri esildise või muu seaduses keelumärke tegemiseks sätestatud aluse olemasolu tõendava dokumendi.

  (2) Keelumärke tegemise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) keelumärke tegemise sooviavaldus;
  2) registreerimistaotluse või registreeringu number;
  3) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  4) esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  5) avalduse esitaja või tema esindaja nimi ja allkiri.

§ 41.  Muude teadete ja dokumentide Patendiametile esitamine

  (1) Registrisse muu märke või kande tegemiseks või registritoimikusse muude teadete või dokumentide lisamiseks esitatakse kirjalik avaldus, millele vajaduse korral lisatakse tõendavad dokumendid.

  (2) Avalduses peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:
  1) selgitus teate või dokumendi esitamise eesmärgi kohta;
  2) registreerimistaotluse või registreeringu number;
  3) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  4) esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  5) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

2. peatükk Registriga tutvumise ja registrist teabeväljastamise kord 

1. jagu Üldsätted 

§ 42.  Andmete avaldamine Patendiameti veebilehel

  (1) Enne registreeringu andmete kande teate avaldamist avaldab Patendiamet oma veebilehel järgmised registreerimistaotluse andmed:
  1) registreerimistaotluse number;
  2) registreerimistaotluse esitamise kuupäev;
  3) tööstusdisainilahenduse nimetus;
  4) taotleja nimi;
  5) taotleja esindaja nimi;
  6) prioriteediandmed.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmed avaldatakse taotleja esitatud kujul.

  (3) Pärast registreeringu andmete kande teate avaldamist avaldab Patendiamet oma veebilehel § 55 lõikes 3 nimetatud andmed.

  (4) Lõikeid 1–3 kohaldatakse tööstusdisainilahenduse rahvusvahelistele registreeringutele, arvestades tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsioonist, selle rakendamise ühisjuhendist ning „Tööstusdisaini kaitse seadusest” tulenevaid erisusi ning juhindudes § 56 lõikes 3 sisalduvast andmete loetelust.

  (5) Patendiamet uuendab andmeid veebilehel perioodiliselt.

  (6) Patendiameti veebilehel avaldatud teave on informatiivne ja ei oma õiguslikku tähendust.

§ 43.  Registritoimikuga tutvumise taotlemine

  (1) Registritoimikuga tutvumine toimub avalduse alusel, mis esitatakse Patendiametile kohapeal, posti või e-posti teel.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Avalduses peavad sisalduma tutvuja nimi ja kontaktandmed ning registreerimistaotluse või registreeringu number.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Isik, kes soovib enne registreeringu andmete kande teate avaldamist registritoimikuga tutvuda, peab avaldusele lisama taotleja kirjaliku loa või dokumendi, mis tõendab, et taotleja on lubanud pärast registreeringu tegemist kasutada tema vastu õiguskaitsevahendeid.

§ 44.  Registritoimikuga tutvumine

  (1) Registritoimikuga tutvumine toimub Patendiametis tutvuja ja Patendiameti pädeva ametniku poolt kokkulepitud ajal viie tööpäeva jooksul avalduse Patendiametisse saabumise kuupäevast või riigilõivu tasumise kuupäevast arvates, kui riigilõiv tasutakse avalduse saabumisest hiljem.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Tutvumiseks annab loa Patendiameti pädev ametnik pärast seda, kui ta on kontrollinud tutvuja isikut tõendavat dokumenti ja vajadusel registritoimikuga tutvumise õigust.

  (3) Paberkandjal registritoimikuga tutvumise juures peab viibima Patendiameti pädev ametnik. Digitaalse registritoimikuga tutvumiseks teeb Patendiameti pädev ametnik registritoimiku tutvujale arvutis kättesaadavaks.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (4) Ühel isikul võib korraga võimaldada tutvuda ühe registritoimikuga.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (5) Registritoimikuga tutvumise üle peetakse arvestust. Tutvumise avaldus lisatakse registritoimikusse ja sellele tehakse märge tutvumise kuupäeva kohta.

§ 45.  Kirje andmetega tutvumine

  (1) Kirje andmetega tutvumine toimub avalduse alusel, mis esitatakse Patendiametile kohapeal, posti või e-posti teel.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Avalduses peavad sisalduma registreerimistaotluse või registreeringu number, mille kirje andmetega soovitakse tutvuda, ning kirjaliku avalduse korral ka tutvuja nimi ja kontaktandmed.

  (3) Enne registreeringu andmete kande teate avaldamist kirje andmetega tutvuda sooviv isik peab avaldusele lisama taotleja kirjaliku loa või dokumendi, mis tõendab, et taotleja on lubanud pärast registreeringu tegemist kasutada tema vastu õiguskaitsevahendeid.

  (4) Kirje andmetega tutvumine toimub Patendiametis arvutis pärast seda, kui Patendiameti pädev ametnik on kontrollinud tutvuja isikut ja teinud kindlaks andmebaasiga tutvumise õiguse.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 46.  Registrist kirjaliku teabe väljastamise taotlemine

  (1) Registrist kirjaliku teabe väljastamine toimub avalduse alusel, mis esitatakse Patendiametile kohapeal, posti või e-posti teel.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Avalduses peavad sisalduma teabe soovija nimi ja kontaktandmed ning päringuobjekt. Avaldusele lisatakse riigilõivu tasumist tõendav dokument.

  (3) Päringuobjektiks võib olla kas registreerimistaotluse number, registreeringu number, isik (autor, taotleja, omanik või esindaja), kuupäev (registreerimistaotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev, registreeringu kuupäev jne) või muud registriandmed.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (4) Patendiametil on õigus keelduda kirjaliku teabe väljastamisest ja nõuda päringuobjekti täpsustamist, kui päringuobjektile vastava teabe loetelu sisaldab üle 100 taotluse või registreeringu numbri.

§ 47.  Registrist kirjaliku teabe väljastamine

  (1) Kirjalikku teavet väljastatakse registrist kinnitatud teabena.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Patendiamet väljastab teabe vastavalt teabe soovija eelistusele kas paberkandjal kohapeal või posti teel või e-posti teel viie tööpäeva jooksul avalduse Patendiametisse saabumise kuupäevast või riigilõivu tasumise kuupäevast, kui riigilõiv tasutakse avalduse saabumisest hiljem. Kui väljastamise vormi ja viisi ei ole avalduses märgitud, väljastatakse teave avaldusega samas vormis ja samal viisil.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (4) Väljastatud kirjaliku teabe üle peetakse arvestust.

§ 48.  Registritoimiku dokumendi ärakirja või kirje väljatrüki väljastamise taotlemine

  (1) Registritoimiku dokumendi ärakirja või kirje väljatrüki väljastamine toimub avalduse alusel, mis esitatakse Patendiametile kohapeal, posti või e-posti teel.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Avalduses peavad sisalduma tutvuja nimi ja kontaktandmed ning registreerimistaotluse või registreeringu number. Avaldusele lisatakse riigilõivu tasumist tõendav dokument.

  (3) Isik, kes taotleb enne registreeringu andmete kande teate avaldamist registritoimiku dokumendi ärakirja või kirje väljatrüki väljastamist, peab avaldusele lisama taotleja kirjaliku loa või dokumendi, mis tõendab, et taotleja on lubanud pärast registreeringu tegemist kasutada tema vastu õiguskaitsevahendeid.

§ 49.  Registritoimiku dokumendi ärakirja või kirje väljatrüki väljastamine

  (1) Registritoimiku dokumendi ärakiri või kirje väljatrükk väljastatakse registrist kinnitatud dokumendina.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Enne registreeringu andmete kande teate avaldamist väljastataval kirje väljatrükil võivad sisalduda ainult tööstusdisainilahenduse nimetus, registreerimistaotluse number, registreerimistaotluse esitamise kuupäev, prioriteediandmed, taotleja ja esindaja nimi.

  (3) Patendiamet väljastab registritoimiku dokumendi ärakirja või kirje väljatrüki vastavalt teabe soovija eelistusele kas paberkandjal kohapeal või posti teel või e-posti teel viie tööpäeva jooksul avalduse Patendiametisse saabumise kuupäevast arvates või riigilõivu tasumise kuupäevast arvates, kui riigilõiv tasutakse avalduse saabumisest hiljem. Kui väljastamise vormi ja viisi ei ole avalduses märgitud, väljastatakse registritoimiku dokumendi ärakiri või kirje väljatrükk avaldusega samas vormis ja samal viisil.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (4) Väljastatud registritoimiku dokumendi ärakirjade ja kirje väljatrükkide üle peetakse arvestust. Registritoimikusse tehakse märge ärakirjade väljastamise kohta.

3. peatükk Patendiameti ametliku väljaande „Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht” struktuur ja väljaandmise kord 

§ 50.  Eesti Tööstusdisainilahenduse Lehe otstarve

  (1) „Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht” (edaspidi leht) on Patendiameti ametlik perioodiline väljaanne, mida antakse välja „Tööstusdisaini kaitse seaduse” § 55 lõikes 2, § 551 lõikes 7, § 73 lõikes 7, § 761 lõikes 3 ja § 874 lõikes 3 sätestatu kohaselt avalikkuse teavitamiseks tööstusdisainilahenduse registreeringu andmetest, muudest registrikannetest ja tööstusdisainilahenduse rahvusvahelistest registreeringutest.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Lehes avaldatakse ka Patendiameti ametlikke teateid, tööstusdisainilahenduste õiguskaitset puudutavaid õigusakte, rahvusvaheliste kokkulepete mitteametlikke tõlkeid ja muud üldistes huvides vajalikku teavet.

§ 51.  Rahvusvahelised standardid

  Lehes kasutatakse bibliograafiliste andmete tähistamiseks koode vastavalt WIPO standardile ST. 80 „Soovitused tööstusdisainilahendusi puudutavate bibliograafiliste andmete kohta (identifitseerimine ja miinimumnõuded) (edaspidi INID-koodid)”.

§ 52.  Ilmumissagedus
[Kehtetu - RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]

§ 53.  Lehe struktuur

  Leht koosneb tiitellehest ja järgnevast lehest, sisukorrast (eesti ja inglise keeles), INID-koodide loendist (eesti ja inglise keeles), riikide, teiste ühenduste ja valitsustevaheliste organisatsioonide koodide loendist ning järgmistest osadest:
[RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]
  1) I osa „Registreeritud tööstusdisainilahendused”;
  2) II osa „Rahvusvaheliselt registreeritud tööstusdisainilahendused”;
  3) III osa „Muud registrikande”;
  4) IV osa „Loendid”;
  5) V osa „Tööstusdisainialased õigusaktid ja muu info”.

§ 54.  Tiitelleht ja järgnev leht
[RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]

  (1) Tiitellehel on järgmised andmed:
[RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]
  1) väljaande nimetus: „Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht”;
  2) märge: Patendiameti ametlik väljaanne;
  3) number, ilmumisaasta, ilmumiskuu, ilmumiskoht;
  4) aastakäigu number;
  5) märge selle kohta, millisest kuupäevast alates loetakse selles lehenumbris esitatud andmed avaldatuks;
  6) ISSN-kood (rahvusvaheline perioodiliste väljaannete standardnumber);
  7) Eesti Vabariigi väike riigivapp koos riigi nimega EESTI VABARIIK.

  (2) Järgneval lehel on järgmised andmed:
[RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]
  1) viide „Tööstusdisaini kaitse seaduse” sättele, mille alusel lehte välja antakse (eesti ja inglise keeles);
  2) lehe nimi ja väljaandja nimi (inglise keeles);
  3) märge selle kohta, millisest kuupäevast alates loetakse selles lehenumbris esitatud andmed avaldatuks (inglise keeles);
  4) [kehtetu - RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]
  5) autorikaitsemärgis.

§ 55.  I osa „Registreeritud tööstusdisainilahendused”

  (1) I osas avaldatakse tööstusdisainilahenduste andmed, mille kohta on registrisse tehtud registreeringu andmete kanne.

  (2) I osa alguses avaldatakse järgmine teave:
„Avaldatakse „Tööstusdisaini kaitse seaduse” § 551 lõike 7 alusel. Patendiamet ei ole kontrollinud tööstusdisainilahenduse uudsust ja eristatavust tulenevalt „Tööstusdisaini kaitse seaduse” § 31 lõike 2 punktist 1.”

  (3) Registreeringu andmete kande teates avaldatakse:

  INID-kood

1) registreeringu number

(11);

2) registreerimise päev

(15);

3) tööstusdisainilahenduse nimetus

(54);

4) reproduktsioon

(55);

5) tööstusdisainilahenduse variantide arv, tööstusdisainilahenduse komplekti korral sulgudes märkega „komplekt”

(28);

6) tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni klassi ja alaklassi number

(51);

7) autori ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress

(72);

8) omaniku ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress ja riigi kahetäheline kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kahetäheline kood

(73);

9) registreeringu kehtivuse alguse päev

(24);

10) registreeringu kehtivuse lõppemise päev

(18);

11) patendivoliniku või füüsilisest isikust ühise esindaja korral tema ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral nimi

(74);

12) registreerimistaotluse number

(21);

13) registreerimistaotluse esitamise päev

(22);

14) prioriteediandmed (esmase registreerimistaotluse number, prioriteedikuupäev ja riigi kahetäheline kood)

(31), (32), (33).

  (4) Reproduktsioon avaldatakse § 27 kohaste numbriteta.

  (5) Avaldamisel tähistatakse reproduktsioon numbriga, mis koosneb registreeringu numbrist ja tööstusdisainilahenduse variandi numbrist, mis on omavahel ühendatud sidekriipsuga.

§ 56.  II osa „Rahvusvaheliselt registreeritud tööstusdisainilahendused”

  (1) II osas avaldatakse rahvusvahelise registreerimise teel Eesti Vabariigis õiguskaitse omandanud tööstusdisainilahenduste andmed.

  (2) II osa alguses avaldatakse järgmine teave:
„Avaldatakse „Tööstusdisaini kaitse seaduse” § 874 lõike 3 alusel. Patendiamet ei ole kontrollinud tööstusdisainilahenduse uudsust ja eristatavust tulenevalt „Tööstusdisaini kaitse seaduse” § 31 lõike 2 punktist 1.”

  (3) Tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreerimise teates avaldatakse:

  INID-kood

1) tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreeringu number

(11);

2) tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreeringu järjekorranumber

(21);

3) tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreeringu päev

(15);

4) reproduktsioon

(55);

5) tööstusdisainilahenduse variantide arv, tööstusdisainilahenduse komplekti korral sulgudes märkega „komplekt”

(28);

6) tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni klassi ja alaklassi number

(51);

7) autori ees- ja perekonnanimi

(72);

8) tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreeringu omaniku ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress ja riigi kahetäheline kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kahetäheline kood

(73);

9) rahvusvahelise taotluse esitamise päev, kui see erineb tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreeringu päevast

(22);

10) prioriteediandmed (esmase registreerimistaotluse number, prioriteedikuupäev ja riigi kahetäheline kood)

(31), (32), (33);

11) WIPO Rahvusvaheliste Tööstusdisainilahenduste bülletääni number, kus registreering on avaldatud.

 

  (4) Avaldamisel tähistatakse reproduktsioon numbriga, mis koosneb tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreeringu numbrist ja tööstusdisainilahenduse variandi numbrist, mis on omavahel ühendatud sidekriipsuga.

§ 57.  III osa „Muud registrikanded”

  III. osa „Muud registrikanded” võib sisaldada järgmisi alajaotisi:
  1) registreeringu kehtivuse pikendamine;
  2) tööstusdisainilahenduse üleminek;
  3) registreeringu jagamine;
  4) registreeringu andmete muudatused;
  5) registreeringu andmete parandused;
  6) tööstusdisainilahenduse litsentsimine;
  7) tööstusdisainilahenduse pantimine;
  8) tööstusdisainilahenduse tunnistuse duplikaadi väljaandmine;
  9) registreeringu kustutamine.

§ 58.  Alajaotis „Registreeringu kehtivuse pikendamine”

  Alajaotises „Registreeringu kehtivuse pikendamine” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) registreeringu pikendatud kehtivusaja lõppemise päev.

§ 59.  Alajaotis „Tööstusdisainilahenduse üleminek”

  Alajaotises „Tööstusdisainilahenduse üleminek” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) uue omaniku andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  3) registrikande jõustumise päev.

§ 60.  Alajaotis „Registreeringu jagamine”

  Alajaotises „Registreeringu jagamine” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) esialgsesse registreeringusse jäävad variandid;
  3) eraldatud registreeringu number;
  4) eraldatud registreeringusse üle läinud variandid;
  5) registrikande jõustumise päev.

§ 61.  Alajaotis „Registreeringu andmete muudatused”

  Alajaotises „Registreeringu andmete muudatused” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) muutunud andmed;
  3) registrikande jõustumise päev.

§ 62.  Alajaotis „Registreeringu andmete parandused”

  Alajaotises „Registreeringu andmete parandused” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) parandatavad andmed;
  3) parandatud andmed;
  4) registrikande jõustumise päev.

§ 63.  Alajaotis „Tööstusdisainilahenduse litsentsimine”

  (1) Alajaotises „Tööstusdisainilahenduse litsentsimine” avaldatakse litsentsi kohta kande tegemise korral:
  1) registreeringu number;
  2) litsentsisaaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  3) litsentsi liik;
  4) kasutusõiguse ulatus;
  5) litsentsi tähtaeg;
  6) muud andmed, mille registrisse kandmist litsentsisaaja ja litsentsiandja vajalikuks peavad;
  7) registrikande jõustumise päev.

  (2) Litsentsi kohta tehtud kande muutmise ja kustutamise korral avaldatakse alajaotises „Tööstusdisainilahenduse litsentsimine”:
  1) registreeringu number;
  2) muutunud andmed;
  3) registrikande jõustumise päev.

§ 64.  Alajaotis „Tööstusdisainilahenduse pantimine”

  (1) Alajaotises „Tööstusdisainilahenduse pantimine” avaldatakse pandi kohta kande tegemise korral:
  1) registreeringu number;
  2) pandipidaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  3) pandi rahaline suurus;
  4) pandi järjekoht;
  5) muud andmed, mille registrisse kandmist pandilepingu pooled vajalikuks peavad;
  6) registrikande jõustumise päev.

  (2) Pandi kohta tehtud kande muutmise ja kustutamise korral avaldatakse alajaotises „Tööstusdisainilahenduse pantimine”:
  1) registreeringu number;
  2) muutunud andmed;
  3) registrikande jõustumise päev.

§ 65.  Alajaotis „Tööstusdisainilahenduse tunnistuse duplikaadi väljaandmine”

  Alajaotises „Tööstusdisainilahenduse tunnistuse duplikaadi väljaandmine” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) tööstusdisainilahenduse tunnistuse duplikaadi väljaandmise päev.

§ 66.  Alajaotis „Registreeringu kustutamine”

  Alajaotises „Registreeringu kustutamine” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) viide kustutamise aluseks olevale sättele;
  3) kustutamise kande jõustumise päev.

§ 67.  IV osa „Loendid”

  IV osas „Loendid” avaldatakse järgmised loendid:
  1) „Registreeritud tööstusdisainilahenduste registreerimise taotluste numbriline loend” – registreerimistaotluste numbrid kasvavas järjekorras ja registreeringute numbrid;
  2) „Rahvusvaheliselt registreeritud tööstusdisainilahenduste numbriline loend” – rahvusvaheliste registreeringute järjekorranumbrid kasvavas järjekorras ja rahvusvaheliste registreeringute numbrid.

§ 68.  V osa „Tööstusdisainialased õigusaktid ja muu info”

  V. osas avaldatakse vastavalt vajadusele:
  1) tööstusdisainialaseid õigusakte;
  2) riiklikus Eesti patendivolinike registris registreeritud patendivolinike nimekirju;
  3) muud tööstusdisainialast infot.

§ 69.  Lehe vormindamisnõuded ja väljaandmine
[RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]

  (1) Leht ilmub iga kuu esimesel tööpäeval.

  (2) Leht avaldatakse PDF-vormingus Patendiameti veebilehel.
[RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]

4. peatükk Tööstusdisainilahenduse tunnistuse vorminõuded ja väljaandmise kord 
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 70.  Tööstusdisainilahenduse tunnistuse mõiste

  Tööstusdisainilahenduse tunnistus (edaspidi tunnistus) on elektrooniline dokument, mis tõendab tööstusdisainilahenduse registreerimist registris.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 71.  Rahvusvahelised standardid

  Tunnistusel kasutatakse bibliograafiliste andmete tähistamiseks INID-koode.

§ 72.  Tunnistuse koosseis

  Tunnistus koosneb tiitellehest ja andmelehtedest.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 73.  Tiitellehe andmed ja rekvisiidid
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  Tunnistuse tiitellehele kantakse järgmised andmed ja rekvisiidid:
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  1) riigi nimi – Eesti Vabariik;
  2) riigi vapp värvilise kujutisena – Eesti Vabariigi väike riigivapp;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  3) tunnistuse nimetus – tööstusdisainilahenduse tunnistus;
  4) registreeringu number;
  5) tunnistuse väljaandnud asutuse nimetus – Patendiamet;
  6) tunnistuse väljaandnud asutuse juhi ametinimetus – peadirektor;
  7) tunnistuse väljaandnud asutuse juhi omakäelise allkirja kujutis;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  8) tunnistuse väljaandnud asutuse juhi nimi;
  9) tunnistuse väljaandnud asutuse pitsati jäljend, kui tunnistusest antakse välja ärakiri paberkandjal – Patendiameti väikese riigivapi kujutisega pitsati jäljend;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  10) tunnistuse väljaandnud asutuse asukoht – Tallinn;
  11) tunnistuse väljaandmise kuupäev – tunnistuse allakirjutamise kuupäev;
  12) [kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  13) tunnistuse väljaandmise õiguslik alus – Tunnistus on välja antud „Tööstusdisaini kaitse seaduse” § 552 järgi;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  14) tunnistusega tõendatavad õigused – Tunnistus tõendab tööstusdisainilahenduse registreeringu tegemist tööstusdisainilahenduste registris;
  15) registreeringu kehtivus – Tööstusdisainilahenduse registreering kehtib viis aastat registreerimistaotluse esitamise päevast arvates.
  16) registreeringu kehtivuse pikendamise tingimused – Registreeringu kehtivust võib pikendada viie aasta kaupa kokku kuni 25 aastaks registreerimistaotluse esitamise päevast arvates. Registreeringu kehtivuse pikendamiseks peab tööstusdisainilahenduse omanik esitama registreeringu kehtivuse pikendamise nõude ja tasuma riigilõivu.
  17) uudsuse ja eristatavuse kontrollimine – Patendiamet ei ole kontrollinud tööstusdisainilahenduse uudsust ja eristatavust tulenevalt „Tööstusdisaini kaitse seaduse” § 31 lõike 2 punktist 1.

§ 74.  Tunnistuse andmelehtedele kantavad andmed ja rekvisiidid

  (1) Tunnistuse esimesele andmelehele kantakse järgmised andmed ja rekvisiidid koos INID-koodidega:

  INID-kood

1) registreeringu number

(11);

2) registreerimise päev

(15);

3) tööstusdisainilahenduse nimetus

(54);

4) tööstusdisainilahenduse variantide arv, tööstusdisainilahenduse komplekti korral sulgudes märkega „komplekt”

(28);

5) tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni klassi ja alaklassi number

(51);

6) autori ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress

(72);

7) omaniku ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress ja riigi kahetäheline kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kahetäheline kood

(73);

8) registreeringu kehtivuse alguse päev

(24);

9) registreeringu kehtivuse lõppemise päev

(18);

10) patendivoliniku või ühise esindaja nimi, kui tööstusdisainilahenduse omanikul on esindaja
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

(74);

11) registreerimistaotluse number

(21);

12) registreerimistaotluse esitamise päev

(22);

13) prioriteediandmed (esmase registreerimistaotluse number, prioriteedikuupäev ja riigi kahetäheline kood)

(31), (32), (33).

  (2) Tunnistuse järgmistele andmelehtedele kantakse reproduktsioon INID-koodiga                                                      (55).

§ 75.  Tunnistuse kaante ja andmelehe vorminõuded
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 76.  Tunnistuse köitmine
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 77.  Tunnistuse kinnitamine
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 78.  Tunnistuse ja tunnistuse ärakirja väljaandmine
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (1) Tunnistus antakse välja PDF-vormingus ja saadetakse digitaalselt allkirjastatuna tööstusdisainilahenduse omaniku või tema esindaja e-posti aadressil.

  (2) Tunnistuse ärakirja paberkandjal paremasse ülaossa kantakse sõna „KOOPIA” ja see antakse omakäeliselt allkirjastatuna tööstusdisainilahenduse omanikule või tema esindajale üle Patendiametis kohapeal või saadetakse tähitud postiga.

  (3) Kui tööstusdisainilahenduse omanik ei ole tööstusdisainilahenduse registreerimise avalduses märkinud e-posti aadressi või kui tööstusdisainilahenduse omanik või tema esindaja on kirjalikult teatanud Patendiametile, et ta soovib tunnistuse väljastamist paberkandjal, antakse lõikes 1 nimetatud tunnistuse asemel välja tunnistuse ärakiri paberkandjal ilma paremasse ülaossa kantud sõnata „KOOPIA” ja väljastatakse see lõikes 2 sätestatud viisil.

  (4) Tunnistuse ja tunnistuse ärakirja paberkandjal allkirjastab Patendiameti juht või tema volitatud isik.

  (5) Tööstusdisainilahenduse omanik võib nõuda elektroonilise tunnistuse elektroonilise ärakirja väljastamist vastavalt §-des 48 ja 49 registritoimiku dokumendi ärakirja väljastamise kohta sätestatule.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 79.  Tunnistuse duplikaadi vormistamine

  (1) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Patendiamet vormistab tunnistuse duplikaadi vastavalt tunnistuse kohta sätestatule ning kannab tunnistuse paremasse ülaossa sõna „DUPLIKAAT” ja duplikaadi väljaandmise kuupäeva.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 80.  Tunnistuse duplikaadi väljaandmine

  Tunnistuse duplikaat antakse välja vastavalt §-s 78 tunnistuse kohta sätestatule.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

5. peatükk Tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreerimise taotluse Patendiametile esitamise kord 

§ 81.  Tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreerimise taotluse esitamine Patendiameti kaudu

  (1) Tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreerimise taotlus esitatakse Patendiametile kohapeal, posti või e-posti teel.

  (2) Taotluse edastamise eest WIPO Rahvusvahelisele Büroole tasutakse riigilõiv.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

6. peatükk Ühenduse disainilahenduse taotluse Patendiametile esitamise kord 

§ 82.  Ühenduse disainilahenduse taotluse esitamine Patendiameti kaudu

  (1) Ühenduse disainilahenduse taotlus esitatakse kohapeal, posti või e-posti teel Patendiametile.

  (2) Ühenduse disainilahenduse taotluse edastamise eest Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile tasutakse riigilõiv.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

61. peatükk Riigilõivu tasumise ja selle kontrollimise kord 
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 821.  Unikaalse viitenumbri teatamine

  (1) Pärast registreerimistaotluse menetlusse võtmist või avalduse esitamist teatab Patendiamet taotlejale või avalduse esitajale unikaalse viitenumbri riigilõivu tasumiseks.

  (2) Unikaalset viitenumbrit ei teatata, kui isik on riigilõivu juba tasunud.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 822.  Riigilõivu tasumine

  (1) Riigilõiv tasutakse Rahandusministeeriumi kontole.

  (2) Kui riigilõiv tasutakse unikaalse viitenumbriga, märgitakse maksedokumendile unikaalne viitenumber, mis on seotud selle toiminguga, mille eest riigilõiv tasutakse.

  (3) Riigilõiv loetakse tasutuks, kui see on unikaalse viitenumbri alusel laekunud ettenähtud kontole või kui Patendiametile on esitatud § 823 lõikes 1 nimetatud andmed riigilõivu tasumise kohta.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 823.  Riigilõivu tasumise kohta andmete esitamine

  (1) Kui riigilõiv tasutakse ilma unikaalse viitenumbrita, esitab taotleja, tööstusdisainilahenduse omanik või muu tööstusdisainilahenduse alase toimingu tegemist taotlev isik Patendiametile riigilõivu tasumise tähtpäevaks riigilõivu tasumise kohta järgmised andmed:
  1) maksedokumendi number;
  2) makse kuupäev;
  3) maksja nimi;
  4) tasutud summa suurus;
  5) selle toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse, või riigilõivuseaduse asjakohase paragrahvi number;
  6) registreerimistaotluse number, tööstusdisainilahenduse registreeringu number või nende puudumisel muud andmed, mis võimaldavad tööstusdisainilahendust tuvastada.

  (2) Andmed riigilõivu tasumise kohta esitatakse iga registreerimistaotluse või registreeringu ja iga toimingu kohta eraldi. Kui riigilõiv tasutakse korraga mitme toimingu tegemise eest, esitatakse loetelu tasutud summa registreerimistaotluste või registreeringute ja toimingute vahel jaotumise kohta.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 824.  Riigilõivu tasumise kontrollimise kord

  (1) Kui andmed riigilõivu tasumise kohta on esitatud tähtpäevaks, kuid riigilõiv ei ole nõutavas summas Rahandusministeeriumi kontole laekunud, võib Patendiamet riigilõivu tasumise kontrollimise eesmärgil nõuda andmed esitanud isikult pangaasutuse kinnitatud riigilõivu tasumist tõendava dokumendi esitamist.

  (2) Kui riigilõiv tuleb tasuda kindla tähtaja jooksul või kindlaks tähtpäevaks, loetakse see tähtaegselt tasutuks ka juhul, kui ettenähtud summas riigilõiv on unikaalse viitenumbri alusel laekunud ettenähtud kontole kolme pangapäeva jooksul Patendiameti poolt unikaalse viitenumbri väljastamisest arvates.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

7. peatükk Rakendussätted 

§ 83.  Rakendussäte

  (1) Patendiamet viib veebilehel avaldatava teabe vastavusse § 42 lõigetes 3–4 sätestatuga hiljemalt 2008. aasta 1. juuliks

  (2) Patendiamet viib Eesti Tööstusdisainilahenduse Lehe vastavusse 3. peatükis sätestatuga hiljemalt 2008. aasta 1. jaanuariks.

  (3) 5. peatükk jõustub kolme kuu möödumisel päevast, mil Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni peadirektor on tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni ratifitseerimise seaduse § 2 punktis 1 tehtud deklaratsiooni tagasivõtmise teate kätte saanud.

Lisa 1 Tööstusdisainilahenduse registreerimise avalduse vorm
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

Lisa 2 Tööstusdisainilahenduse tunnistuse vorm
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json