Teksti suurus:

Kaitseliidu liikme ravikulu hüvitamise tingimused, piirmäär ja kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2019, 28

Kaitseliidu liikme ravikulu hüvitamise tingimused, piirmäär ja kord

Vastu võetud 16.05.2018 nr 3
RT I, 19.05.2018, 9
jõustumine 28.05.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.06.2019RT I, 28.06.2019, 801.07.2019

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 64 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Kaitseliidu eelarvevahendite arvelt hüvitatava ravikulu tingimused, piirmäär ja kord Kaitseliidu liikmele (edaspidi isik), kes on saanud teenistuskohustuse täitmisel vigastada:
  1) Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 1 punktis 4 sätestatud ülesande täitmisel;
  2) Kaitseliidu koosseisus, kaasatuna Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 2 punktides 1, 2, 4, 6 ja 7 sätestatud tegevusse;
  3) noortejuhina õppetegevuse korraldamise ajal;
  4) osaledes valves Kaitseliidu seaduse § 70 lõike 11 alusel.
[RT I, 28.06.2019, 8 - jõust. 01.07.2019]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikul peab olema Kaitseliidu seaduses sätestatud korras tuvastatud õigus saada sotsiaalseid tagatisi.

§ 2.   Ravikulu

  (1) Ravikuluks käesoleva määruse tähenduses loetakse kulu tervishoiuteenustele, ravimitele ja meditsiiniseadmetele, mis on isikule näidustatud seoses käesoleva määruse § 1 lõikes 1 nimetatud juhtudel teenistuskohustuse täitmisel saadud vigastusega.

  (2) Määruses käsitletakse tervishoiuteenuseid tervishoiuteenuste korraldamise seaduse tähenduses, meditsiiniseadmeid meditsiiniseadme seaduse tähenduses ning ravimeid ravimiseaduse tähenduses.

  (3) Kaitseliit hüvitab ravikulu, mille eest tasu maksmise kohustust ei ole ravikindlustuse seaduse alusel üle võtnud Eesti Haigekassa.

§ 3.   Ravikulu hüvitamise taotlemine

  (1) Teenistuskohustuse täitmisel saadud vigastusega seotud ravikulu hüvitamiseks esitab isik Kaitseliidule kirjaliku taotluse koos tervishoiuteenuse osutaja väljastatud dokumendiga, mis tõendab vigastuse tekkimist.

  (2) Taotluses märgib isik oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi, elukoha- ja kontaktandmed ning arvelduskonto numbri.

  (3) Kaitseliit teeb kindlaks taotluse esitanud isiku õiguse saada Kaitseliidu seaduses sätestatud sotsiaalseid tagatisi ning teavitab isikut ravikulu hüvitamisest hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul arvates taotluse saamisest. Ravikulu hüvitamisest keeldumist tuleb põhjendada.

  (4) Kui vigastus on saadud teenistuskohustuse täitmisel, edastab Kaitseliit isiku esitatud taotluse Kaitseväe arstlikule komisjonile ja teeb ettepaneku koostada raviplaan.

§ 4.   Raviplaan

  (1) Kaitseväe arstlik komisjon koostab isikule raviplaani 30 kalendripäeva jooksul arvates käesoleva määruse § 3 lõikes 3 nimetatud ettepaneku ja vajalike dokumentide saamisest.

  (2) Juhul kui raviplaani koostamiseks on vaja saata isik täiendavale terviseuuringule või koguda lisaandmeid, pikeneb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaeg selle aja võrra.

  (3) Raviplaani kantakse ainult teenistuskohustuse täitmisel saadud vigastuse raviks vajalikud meetmed.

  (4) Raviplaan peab sisaldama:
  1) vajalike tervishoiuteenuste loetelu ja nende osutamise ajakava;
  2) vajalike ravimite loetelu, ravimiannuseid ja ravikuuri pikkust;
  3) vajalike meditsiiniseadmete loetelu, kogust ja kasutusaega.

  (5) Raviplaan koos vajalike dokumentidega väljastatakse isikule ning koopia raviplaanist edastatakse Kaitseliidule.

  (6) Raviplaani muutmise vajaduse korral esitab isik sellesisulise taotluse Kaitseväe arstlikule komisjonile.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul hindab Kaitseväe arstlik komisjon isiku terviseseisundit ja lisaravi vajadust raviplaanis märgitud tervisehäirete puhul ning vajadusel koostab uue raviplaani 30 kalendripäeva jooksul arvates taotluse saamisest.

§ 5.   Ravikulu hüvitamise ulatus

  (1) Kaitseliidu eelarvest hüvitatakse teenistuskohustuse täitmisel saadud vigastuse raviks vajalikud tervishoiuteenused kokku kuni 3196 euro ulatuses aastas vigastada saamisest arvates.

  (2) Kaitseliidu eelarvest hüvitatakse teenistuskohustuse täitmisel saadud vigastuse raviks vajalikud meditsiiniseadmed kokku kuni 3196 euro ulatuses aastas vigastada saamisest arvates.

  (3) Kaitseliidu eelarvest hüvitatakse teenistuskohustuse täitmisel saadud vigastuse raviks vajalikud ravimid kokku kuni 1279 euro ulatuses aastas vigastada saamisest arvates.

  (4) Juhul kui isikule on ette nähtud tervishoiuteenused, meditsiiniseadmed või ravimid, mille maksumus ühe aasta jooksul ületab käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 kehtestatud piirmäärasid, otsustab ravikulu hüvitamise Kaitseliidu keskjuhatus.

§ 6.   Ravikulu maksumuse hüvitamine

  (1) Käesolevas määruses sätestatud tingimustele vastava ravikulu maksumuse hüvitamiseks esitab isik Kaitseliidule kuludokumendi hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul tervishoiuteenuse osutamisest, meditsiiniseadme või ravimi soetamisest arvates.

  (2) Kaitseliit kontrollib esitatud kuludokumendis näidatud kulu vastavust käesoleva määruse § 4 lõikes 4 kindlaks määratud hüvitatavale ravikulule.

  (3) Kaitseliit hüvitab isikule ravikulu vastavalt kuludokumendis näidatud maksumusele, kui kulu vastab raviplaanile ja käesoleva määrusega sätestatud tingimustele. Kaitseliit kannab hüvitise 30 kalendripäeva jooksul isiku taotluse saamisest arvates isiku näidatud arvelduskontole.

  (4) Kaitseliit ei hüvita tervishoiuteenuse, meditsiiniseadme või ravimi maksumust, kui see ei vasta raviplaanile.

  (5) Juhul kui taotluses esineb puudusi, teavitab Kaitseliit isikut sellest kirjalikult 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates, määrates puuduste kõrvaldamise tähtaja. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui 10 kalendripäeva ega pikem kui 30 kalendripäeva.

  (6) Juhul kui taotlus ei vasta raviplaanile, jätab Kaitseliit taotluse rahuldamata, teavitades sellest isikut kirjalikult.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json