Teksti suurus:

Kaitseliidu tegevliikme, auliikme ning noortejuhi tasustamata lisapuhkuse taotlemise ja andmise kord ning lisapuhkuse ajal makstava hüvitise taotlemise ja väljamaksmise kord

Kaitseliidu tegevliikme, auliikme ning noortejuhi tasustamata lisapuhkuse taotlemise ja andmise kord ning lisapuhkuse ajal makstava hüvitise taotlemise ja väljamaksmise kord - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2019, 31

Kaitseliidu tegevliikme, auliikme ning noortejuhi tasustamata lisapuhkuse taotlemise ja andmise kord ning lisapuhkuse ajal makstava hüvitise taotlemise ja väljamaksmise kord

Vastu võetud 20.03.2015 nr 5
RT I, 24.03.2015, 1
jõustumine 01.04.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.06.2019RT I, 28.06.2019, 801.07.2019

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 57 lõigete 3 ja 5 alusel.

§ 1.   Tasustamata lisapuhkuse saamise õigus

  (1) Kaitseliidu tegevliikmel ja Kaitseliidu seaduse § 27 lõike 2 punktis 1 sätestatud alusel valitud auliikmel (edaspidi auliige) on õigus struktuuriüksuse juhi kirjalikul taotlusel saada ühe kalendriaasta jooksul kokku kuni 30 kalendripäeva tasustamata lisapuhkust Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 1 punktis 4 sätestatud ülesande täitmiseks ning lõikes 2 nimetatud korrakaitseorgani ülesannete täitmises ja lõikes 31 nimetatud Kaitseväe ülesannete täitmises osalemiseks.
[RT I, 28.06.2019, 8 - jõust. 01.07.2019]

  (2) Kaitseliidu noortejuhil on õigus noorteorganisatsiooni juhi kirjalikul taotlusel saada ühe kalendriaasta jooksul kokku kuni kümme kalendripäeva tasustamata lisapuhkust noorliikmete õppetegevuse läbiviimiseks. Tasustamata lisapuhkust on õigus saada, kui noorliikmete õppetegevus kestab järjestikku vähemalt 48 tundi.

  (3) Kaitseliidu noortejuhil on käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud alusel õigus tasustamata lisapuhkusele kokku kuni 30 kalendripäeva aastas.
[RT I, 28.06.2019, 8 - jõust. 01.07.2019]

§ 2.   Tasustamata lisapuhkuse taotlemine

  (1) Tasustamata lisapuhkuse taotlemine Kaitseliidus toimub Kaitseliidu ülema kehtestatud korras.

  (2) Tasustamata lisapuhkuse saamiseks esitab tegev- või auliige või noortejuht tööandjale Kaitseliidu struktuuriüksuse juhi või noorteorganisatsiooni juhi kirjaliku taotluse, milles märgitakse tegev- või auliikme või noortejuhi ees- ja perekonnanimi, isikukood, taotletav vabastuse ajavahemik ning vabastuse eesmärk.

  (3) Struktuuriüksuse juhil või noorteorganisatsiooni juhil on õigus taotleda tegev- või auliikme või noortejuhi tööülesannete täitmisest vabastamist kas kalendripäevade kaupa või korraga kuni kümneks kalendripäevaks aastas.

  (4) Struktuuriüksuse juhi või noorteorganisatsiooni juhi taotlus tegev- või auliikme või noortejuhi vabastamiseks tööülesannete täitmisest esitatakse tööandjale hiljemalt 30 kalendripäeva enne ülesande kavandatud täitmist. Tööandja ja tegev- või auliikme või noortejuhi kokkuleppel võib taotluse esitamise tähtaega lühendada.

§ 3.   Tasustamata lisapuhkuse eest makstav hüvitis

  (1) Kaitseliidu ülema otsusel võib maksta tasustamata lisapuhkuse hüvitist:
  1) kuni 30 kalendripäeva eest aastas tegev- või auliikmele, kellele on antud puhkus käesoleva määruse § 1 lõike 1 alusel ja kes osaleb Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 1 punktis 4 sätestatud ülesande, lõikes 2 nimetatud korrakaitseorgani ülesannete või lõikes 31 nimetatud Kaitseväe ülesannete täitmisel;
  2) kuni viie kalendripäeva eest aastas noortejuhile, kellele on antud puhkus käesoleva määruse § 1 lõike 2 alusel ja kes osaleb kalendriaastas järjestikku rohkem kui 48 tundi kestva õppetegevuse läbiviimisel.
[RT I, 28.06.2019, 8 - jõust. 01.07.2019]

  (2) Õigus hüvitisele on kokku kuni 30 kalendripäeva eest aastas.
[RT I, 28.06.2019, 8 - jõust. 01.07.2019]

  (3) Tasustamata lisapuhkuse eest makstava hüvitise arvutamise alus on Statistikaameti viimasena avaldatud keskmine brutokuupalk.

§ 4.   Hüvitise taotlemine ja väljamaksmine

  (1) Hüvitise saamiseks esitab tegev- või auliige või noortejuht Kaitseliidu struktuuriüksuse juhile taotluse ja tööandja kinnituse tasustamata lisapuhkuse andmise kohta.

  (2) Hüvitise taotluse vastavust Kaitseliidu seaduse §-s 57 ja käesolevas määruses sätestatud hüvitise maksmise tingimustele kinnitab Kaitseliidu struktuuriüksuse juht.

  (3) Kaitseliit otsustab hüvitise maksmise 14 kalendripäeva jooksul pärast taotluse saamist ja kannab hüvitise taotleja arvelduskontole või keeldub hüvitise maksmisest.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. aasta 1. aprillil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json