Teksti suurus:

Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise kord ja avalduse vorm

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2019, 36

Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise kord ja avalduse vorm

Vastu võetud 12.12.2017 nr 45
RT I, 21.12.2017, 9
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.06.2019RT I, 28.06.2019, 1401.07.2019

Määrus kehtestatakse nimeseaduse § 16 lõike 9 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise ja eesnime, perekonnanime või isikunime taastamise (edaspidi nime muutmine) ja sellega seoses rahvastikuregistris nimeõigusliku muudatuse tegemise kord ning nime muutmise avalduse vorm.

§ 2.   Isikud, kes võivad taotleda nime muutmist

  Nime muutmist võib taotleda Eesti kodanik ja Eestis elamisloa alusel viibiv välismaalane, kes ei ole ühegi riigi kodanik.

§ 3.   Nime muutmise avalduse esitamine

  (1) Nime muutmise taotlemisel esitab isik käesoleva määruse lisale vastava vormi kohase avalduse (edaspidi avaldus) isiklikult nimeseaduse § 16 lõikes 1 nimetatud perekonnaseisuasutusele. Avaldus esitatakse elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult või perekonnaseisuasutuses kirjalikult.

  (2) Välisriigis viibiv isik võib avalduse esitada Eesti välisesinduses, kes edastab avalduse nimeseaduse § 16 lõikes 1 nimetatud perekonnaseisuasutusele. Avalduse esitaja isik peab olema tuvastatud.

§ 4.   Nime muutmiseks esitatavad dokumendid

  (1) Vajaduse korral esitab isik perekonnaseisuasutusele:
  1) nime muutmise põhjust tõendavad dokumendid;
  2) taotletava nimega seotud dokumendid;
  3) avalduse esitajaga seotud perekonnaseisualased dokumendid.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentide esitamist ei nõuta, kui vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.

  (3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentide esitamine nimeseaduse § 16 lõikes 1 nimetatud perekonnaseisuasutusele on isikule ebamõistlikult keeruline, võib isik esitada dokumendi valla- või linnavalitsuse perekonnaseisuametnikule või konsulaarametnikule, kes salvestab selle elektrooniliselt ning edastab e-posti teel nimeseaduse § 16 lõikes 1 nimetatud perekonnaseisuasutusele, kellele avaldus esitati.

§ 5.   Hooldusõigusliku vanema nõusoleku andmine

  (1) Kui vanematel on lapse suhtes ühine hooldusõigus, esitab alaealisele lapsele nime muutmise taotlemisel teine vanem oma nõusoleku digitaalallkirjaga kinnitatult või isiklikult ja kirjalikult nimeseaduse § 16 lõikes 1 nimetatud perekonnaseisuasutusele, kellele avaldus esitati, välja arvatud juhul, kui kohus on andnud lapse nime muutmise otsustusõiguse avalduse esitanud vanemale.

  (2) Välisriigis viibiv vanem võib lõikes 1 nimetatud nõusoleku esitada Eesti välisesinduse kaudu või posti teel. Nõusoleku andja isiku peab olema tuvastanud ja tema allkirja õigsuse kinnitanud Eesti välisesinduse konsulaarametnik või välisriigi notar. Konsulaarametnik kinnitab isiku allkirja avaldusel ametlikus korras. Dokument, millel on allkirja õigsuse kinnitanud välisriigi notar, peab olema legaliseeritud või apostilliga kinnitatud, kui välislepinguga ei ole kokku lepitud teisiti.

  (3) Kui lõikes 1 sätestatud vanem on kinnipeetav või vahistatu, kinnitab tema nõusolekul oleva allkirja õigsuse vangla direktor.

§ 6.   Avalduse registreerimine ja puuduste kõrvaldamine

  (1) Avaldus registreeritakse rahvastikuregistris.

  (2) Kui avalduse registreerimine rahvastikuregistris ei ole ajutiselt võimalik, tehakse avaldusele märge „vastu võetud (kuupäev)”. Avaldus registreeritakse rahvastikuregistris esimesel võimalusel.

  (3) Avalduse võtab menetlusse ja avalduses esinevate puuduste korral viib puuduste kõrvaldamisega seotud menetlustoimingud läbi nimeseaduse § 16 lõikes 1 nimetatud perekonnaseisuasutus, kellele avaldus esitati.

§ 7.   Avalduse läbi vaatamata jätmisest teavitamine

  Avalduse läbi vaatamata jätmisest teavitab avalduse esitanud isikut nimeseaduse § 16 lõikes 1 nimetatud perekonnaseisuasutus. Kui avaldus on menetlemiseks edastatud Siseministeeriumile, teavitab isikut tema avalduse läbi vaatamata jätmisest Siseministeerium.

§ 8.   Avalduse menetlemine

  Avaldust menetleb perekonnaseisuasutus, kellele avaldus esitati. Kui perekonnaseisuasutusel, kellele avaldus esitati, ei ole pädevust avaldust menetleda, edastab ta avalduse Siseministeeriumile.

§ 9.   Nimeõigusliku muudatuse tegemine

  (1) Nimeõigusliku muudatuse rahvastikuregistris teeb nimeseaduse § 16 lõikes 1 nimetatud perekonnaseisuasutus, kellele avaldus esitati.

  (2) Valdkonna eest vastutava ministri või tema volitatud Siseministeeriumi ametniku haldusakt nime muutmise kohta edastatakse rahvastikuregistris nimeõigusliku kande tegemiseks nimeseaduse § 16 lõikes 1 nimetatud perekonnaseisuasutusele, kellel avaldus esitati. Nimeõiguslik muudatus rahvastikuregistris tehakse kolme tööpäeva jooksul haldusakti saamisest arvates.

  (3) Nimeõiguslik muudatus jõustub, kui nimekanne on salvestatud rahvastikuregistris.

§ 10.   Haldusakti teatavaks tegemine

  (1) Valdkonna eest vastutava ministri või tema volitatud Siseministeeriumi ametniku haldusakti nime muutmise või sellest keeldumise kohta teeb avalduse esitajale teatavaks perekonnaseisuasutus, kellele avaldus esitati.

  (2) Nime muutmise haldusakt tehakse teatavaks pärast rahvastikuregistris nimeõigusliku muudatuse tegemist.

  (3) Välisriigis viibiva isiku soovil tehakse talle nime muutmise või sellest keeldumise haldusakt teatavaks Eesti välisesinduse kaudu. Nimeseaduse § 16 lõikes 1 nimetatud perekonnaseisuasutus, kellele avaldus esitati, edastab valdkonna eest vastutava ministri või tema volitatud Siseministeeriumi ametniku haldusakti halduskoostöö seaduses sätestatud ametiabi andmise korras Eesti välisesinduse konsulaarametnikule.

  (4) Väljavõtte valdkonna eest vastutava ministri või Siseministeeriumi ametniku haldusaktist nime muutmise kohta või nime muutmisest keeldumise haldusakti väljatrüki kinnitab perekonnaseisuasutus, kellele avaldus esitati.

§ 11.   Korduva dokumendi väljastamine

  (1) Korduva dokumendi isikule nime muutmise või sellest keeldumise kohta väljastab perekonnaseisutoimingute seaduse § 3 lõikes 32 nimetatud perekonnaseisuasutus või Eesti välisesindus.

  (2) Korduva dokumendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseadusega kehtestatud määras.

§ 12.   Nime muutmise või sellest keeldumise haldusakti edastamine Siseministeeriumile

  Nimeseaduse § 16 lõikes 1 nimetatud perekonnaseisuasutus edastab kalendrikuu jooksul tehtud nime muutmise ja sellest keeldumise haldusaktid hiljemalt järgmise kuu 10. kuupäevaks Siseministeeriumile.

§ 13.   Nime muutmise dokumentide säilitamine

  (1) Avaldusi koos lisatud dokumentidega säilitab:
  1) nimeseaduse § 16 lõikes 1 nimetatud perekonnaseisuasutus, kui isiku nime muutmise või sellest keeldumise haldusakti on andnud selle asutuse perekonnaseisuametnik;
  2) Siseministeerium, kui isiku nime muutmise või sellest keeldumise haldusakti on andnud valdkonna eest vastutav minister või tema volitatud Siseministeeriumi ametnik.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktis 2 sätestatule säilitab Siseministeerium valdkonna eest vastutava ministri või tema volitatud Siseministeeriumi ametniku või nimeseaduse § 16 lõikes 1 nimetatud perekonnaseisuasutuse haldusakte isiku nime muutmise või sellest keeldumise kohta. Valdkonna eest vastutava ministri või tema volitatud Siseministeeriumi ametniku haldusaktist teeb säilitamiseks väljavõtte Siseministeerium.

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. aastal.

Lisa Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise avaldus
[RT I, 28.06.2019, 14 - jõust. 01.07.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json