Teksti suurus:

Täpsemad nõuded riigi osaluse valitseja ning asutaja- ja liikmeõiguste teostaja seisukohtade ja teabe esitamisele

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2022, 13

Täpsemad nõuded riigi osaluse valitseja ning asutaja- ja liikmeõiguste teostaja seisukohtade ja teabe esitamisele

Vastu võetud 10.06.2022 nr 24

Määrus kehtestatakse riigivaraseaduse § 98 lõike 6 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse täpsemad nõuded järgmiste seisukohtade ja teabe Rahandusministeeriumile esitamisele:
  1) riigivaraseaduse § 77 lõikes 2 nimetatud riigi vähemalt otsustusõigusega äriühingu dividendisumma või -määra ettepanek ja finantsplaan;
  2) riigivaraseaduse § 79 lõike 2 punktis 2 nimetatud sihtasutuse finantsplaan;
  3) riigivaraseaduse § 98 lõikes 2 nimetatud riigi osalusega äriühingu ja hooneühistu osaluse valitseja esitatav seisukoht riigi osalemise eesmärkide täitmise ja riigi osaluse valitsemise kohta;
  4) riigivaraseaduse § 98 lõikes 3 nimetatud riigi asutatud sihtasutuse asutajaõiguste teostaja seisukoht sihtasutusele seatud eesmärkide täitmise ja asutajaõiguste teostamise kohta;
  5) riigivaraseaduse § 98 lõikes 4 nimetatud mittetulundusühingu, korteriühistu ja kaaspärijate ühisuse liikmeõiguste teostaja esitatav informatsioon seatud eesmärkide täitmise ja liikmeõiguste teostamise kohta.

2. peatükk Finantseesmärgid ja ettepanek dividendisumma või -määra kohta 

§ 2.  Andmed äriühingu ja sihtasutuse finantseesmärkide kohta ja ettepanek dividendisumma või -määra kohta

  (1) Äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, ja riigi asutatud sihtasutuse finantseesmärkide kohta esitatakse hiljemalt 15. juuliks finantsplaan vastavalt riigieelarve seaduse § 12 lõike 2 alusel kehtestatud korrale.

  (2) Lõikes 1 nimetatud finantsplaaniga ühel ajal esitatakse ettepanek äriühingu dividendisumma või -määra kohta. Ettepanek dividendimäära kohta tehakse kirjalikult, põhjendades täiendavalt, miks seda määra on otstarbekas rakendada.

  (3) Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata äriühingute suhtes, mille aktsiad on noteeritud reguleeritud väärtpaberiturul.

3. peatükk Seisukoha esitamine osaluse valitsemise ja eesmärkide täitmise kohta 

§ 3.  Nõuded seisukohale riigi osalemise eesmärkide täitmise ja osaluse valitsemise kohta

  (1) Sellise äriühingu kohta, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, esitab osaluse valitseja seisukoha äriühingule seatud omaniku ootustega määratud strateegiliste ja finantseesmärkide täitmise kohta eelmisel majandusaastal.

  (2) Lõikes 1 nimetatud seisukohad fikseeritakse äriühingu korralise üldkoosoleku protokollis või ainuaktsionäri otsuses. Kui äriühingu aktsiad on noteeritud reguleeritud väärtpaberiturul, esitatakse lõikes 1 nimetatud seisukohad osaluse valitseja kirjalikus vormis.

  (3) Osaluse valitsemise kohta esitatakse järgmine teave:
  1) seisukoht äriühingus, kus riigil ei ole otsustusõigust, ja hooneühistus riigi osalemise eesmärkide saavutamise ja majandustegevuse kohta eelmisel majandusaastal;
  2) vähemalt igal kolmandal aastal põhjendatud seisukoht äriühingus ja hooneühistus riigi osaluse säilitamise vajaduse kohta ning vajaduse puudumise korral tegevuskava riigi osaluse võõrandamiseks;
  3) äriühingu teiste aktsionäride või osanike olemasolu korral nende arv ja loetelu koos osaluse suurusega nendest, kelle osalus on kümme protsenti või rohkem, kui vastav informatsioon ei ole kättesaadav registri vahendusel;
  4) ülevaade äriühingus läbi viidud erikontrollidest, näidates ära kontrollitava valdkonna ja olulisemad tähelepanekud;
  5) andmed toimunud, nurjunud ja kestva riigi osaluse võõrandamise kohta, näidates vähemalt võõrandamise viisi, alg- ja müügihinna ning nurjumise puhul ka selle põhjuse;
  6) muud olulised asjaolud või sündmused õige ja õiglase ülevaate saamiseks osaluste valitsemisest.

  (4) Osaluse valitseja, kelle valitseda oleva äriühingu väärtpaberid on noteeritud reguleeritud väärtpaberiturul, peab osaluse valitsemise ülevaate esitamisel järgima reguleeritud väärtpaberiturul kehtivaid teabe avalikustamise nõudeid. Teabe edastamisel Rahandusministeeriumile tuleb järgida avaliku teabe seadusest tulenevaid nõudeid.

  (5) Lõikes 3 nimetatud informatsiooni esitab osaluse valitseja kirjalikus vormis ajavahemiku kohta eelmise majandusaasta algusest kuni informatsiooni esitamiseni.

§ 4.  Osaluse valitsemise kohta võetud seisukoha esitamise tähtaeg

  (1) Osaluse valitseja esitab §-s 3 nimetatud seisukoha kõigi tema valitsetavate äriühingute ja hooneühistute kohta hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 10. mail.

  (2) Lõikes 1 nimetatud äriühingu, mille majandusaasta ei kattu kalendriaastaga, ning äriühingu, milles riigil ei ole otsustusõigust või mille aktsiad on noteeritud reguleeritud väärtpaberiturul, kohta esitatakse lõikes 1 nimetatud seisukoht kümne päeva jooksul pärast majandusaasta aruande kinnitamist.

4. peatükk Sihtasutuse asutajaõiguste teostamise ja eesmärkide täitmise kohta seisukoha esitamine 

§ 5.  Nõuded seisukohale sihtasutuse eesmärkide täitmise ja asutajaõiguste teostamise kohta

  (1) Riigi asutatud sihtasutuse asutajaõiguste teostaja esitab seisukoha sihtasutusele eelmiseks majandusaastaks seatud olulisemate eesmärkide saavutamise kohta.

  (2) Asutajaõiguste teostamise kohta ajavahemikus eelmise majandusaasta algusest kuni informatsiooni esitamiseni esitatakse järgmine teave:
  1) seisukoht sihtasutuse tegevuse jätkamise vajaduse või lõpetamise kohta;
  2) ülevaade sihtasutuses läbi viidud erikontrollidest, näidates ära kontrollitava valdkonna ja olulisemad tähelepanekud;
  3) andmed sihtasutuse ühinemiste ja jagunemiste kohta, näidates ühinemise või jagunemise põhjuse, kuupäeva ning muud olulised asjaolud;
  4) andmed sihtasutuse lõpetamise kohta, näidates lõpetamise põhjuse ja viisi ning vara jaotuse;
  5) muud olulised asjaolud või sündmused õige ja õiglase ülevaate saamiseks asutajaõiguste teostamisest.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud seisukoha ja teabe esitab asutajaõiguste teostaja kirjalikus vormis.

§ 6.  Sihtasutuse asutajaõiguste teostamise ülevaate esitamise tähtajad

  (1) Asutajaõiguste teostaja esitab hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 10. mail seisukohad ja teabe kõigi sihtasutuste, mille suhtes ta asutajaõigusi teostab, eesmärkide täitmise ja nendes asutajaõiguste teostamise kohta.

  (2) Sihtasutuse puhul, mille majandusaasta ei kattu kalendriaastaga, esitatakse lõikes 1 nimetatud seisukohad ja teave 40 kalendripäeva jooksul pärast majandusaasta aruande kinnitamist.

5. peatükk Mittetulundusühingu liikmeõiguste teostamise ja eesmärkide täitmise kohta seisukoha esitamine 

§ 7.  Ülevaade liikmeõiguste teostamisest ja selle esitamise tähtajad

  (1) Liikmeõiguste teostaja esitab kohustusliku liikmesusega mittetulundusühingu nime ja liikmemaksu suuruse.

  (2) Liikmeõiguste teostaja esitab mittetulundusühingu, mille liikmesus ei ole kohustuslik, liikmemaksu suuruse ja seisukoha nimetatud mittetulundusühingule seatud eesmärkide ja eelmiseks majandusaastaks seatud liikmesuse eesmärkide täitmise kohta.

  (3) Liikmeõiguste teostamise kohta ajavahemikus eelmise majandusaasta algusest kuni informatsiooni esitamiseni esitatakse järgmine teave:
  1) seisukoht mittetulundusühingus, mille liikmesus ei ole kohustuslik, liikmesuse jätkamise vajaduse või lõpetamise kohta;
  2) ülevaade Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingus, mille liikmesus ei ole kohustuslik, läbi viidud revisjonidest või audiitorkontrollidest, näidates ära kontrollitava valdkonna ja olulisemad tähelepanekud;
  3) andmed Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingu, mille liikmesus ei ole kohustuslik, toimunud või toimuvate ühinemiste ja jagunemiste kohta, näidates ühinemise või jagunemise põhjuse, kuupäeva ning muud olulised asjaolud;
  4) andmed mittetulundusühingu või selles liikmeks olemise lõpetamise kohta, näidates lõpetamise põhjuse ja viisi ning vara jaotuse;
  5) muud olulised asjaolud või sündmused õige ja õiglase ülevaate saamiseks liikmeõiguste teostamisest.

  (4) Lõigetes 1–3 nimetatud teabe esitab liikmeõiguste teostaja kirjalikus vormis.

  (5) Liikmeõiguste teostaja esitab nende mittetulundusühingute, korteriühistute ja kaaspärijate ühisuste kohta, milles ta liikmeõigusi teostab, seisukoha ja teabe hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 10. juulil.

6. peatükk Määruse rakendamine 

§ 8.  Rakendussätted

  (1) Paragrahvi 3 lõikes 1 ja § 5 lõikes 1 nimetatud seisukohad ning teave 2021. aasta kohta esitatakse hiljemalt 30 päeva jooksul määruse jõustumisest.

  (2) Paragrahvi 3 lõike 1 punktis 1 nimetatud seisukoht esitatakse esimest korda 2023. aastal.

  (3) Põhiseaduslikud institutsioonid, kes teostavad asutajaõigusi sihtasutustes, mis on asutatud enne 2010. aasta 1. jaanuari, esitavad asutajaõiguste teostamise ja sihtasutuste eesmärkide täitmise kohta informatsiooni ja seisukohad 4. peatükis sätestatud korras.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json