Teksti suurus:

Aktsiisi tagastamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2022, 30

Aktsiisi tagastamise kord

Vastu võetud 27.06.2022 nr 31

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (edaspidi ATKEAS) § 452 lõike 3 ja § 453 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse kohaldamisala

  Määrusega sätestatakse aktsiisi tagastamise kord:
  1) välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt, kütuselt ja elektrienergialt;
  2) Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriikide, välja arvatud Eesti, relvajõudude poolt nende enda ja nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ning nende sööklate varustamiseks soetatud aktsiisikaubalt;
  3) Euroopa Liidu liikmesriikide, välja arvatud Eesti, relvajõudude poolt nende enda ja nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ning nende sööklate varustamiseks soetatud aktsiisikaubalt, kui nimetatud relvajõud osalevad kaitsetegevuses, millega rakendatakse ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames liidu meetmeid;
  4) teiste riikide relvajõudude poolt nende enda, tsiviilkoosseisu ja liikmete kasutuseks soetatud aktsiisikaubalt, rahvusvahelise sõjalise peakorteri ja selle liikme soetatud aktsiisikaubalt ning sõjalise õppeasutuse soetatud aktsiisikaubalt, kui see on ette nähtud Riigikogu ratifitseeritud välislepingus.

§ 2.  Aktsiisi tagastamise taotluse vorm

  Taotlus aktsiisi tagastamiseks esitatakse aktsiisi tagastamise taotluse (edaspidi taotlus) vormil (lisatud).

§ 3.  Taotluse esitamine

  (1) Taotlus aktsiisi tagasisaamiseks esitatakse Kaitseministeeriumile. Rahvusvaheline sõjaline peakorter esitab taotluse oma liikme kohta Välisministeeriumile. Välisesindus ja Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindus või esindaja esitab taotluse Välisministeeriumile.

  (2) Taotlus esitatakse kalendrikuu 10. kuupäevaks. Soetatud aktsiisikaubalt taotletakse aktsiisi tagasi 120 päeva jooksul aktsiisikauba eest arve tasumise kuupäevast alates.

  (3) Taotlusele lisatakse aktsiisikauba soetamist tõendav arve või selle koopia, mille on kinnitanud aktsiisikaupa müünud isiku esindaja.

  (4) Lõikes 3 nimetatud arve peab vastama käibemaksuseaduse §-s 37 sätestatud tingimustele ja sisaldama muu hulgas järgmisi andmeid:
  1) aktsiisikauba nimetus, alkoholi puhul näiteks viin, viski, vein, õlu ja siider, tubaka puhul näiteks sigar, sigarillo, sigaret, suitsetamistubakas ja tubakavedelik, kütuse puhul näiteks bensiin ja diislikütus, ning aktsiisikauba kogus;
  2) alkoholi puhul etanoolisisaldus;
  3) sigarettide, sigarite ja sigarillode maksumärgile trükitud jaehind;
  4) aktsiisikauba eest müüjale maksmise tähtpäev, kui see erineb arve väljastamise kuupäevast.

  (5) Lõike 4 punktis 1 nimetatud aktsiisikauba kogus märgitakse järgmiselt:
  1) alkohol liitrites;
  2) sigaretid, sigarillod ja sigarid tükkides;
  3) suitsetamistubakas grammides;
  4) tubakavedelik milliliitrites;
  5) tubaka tahke aseaine ja muu alternatiivne tubakatoode grammides;
  6) kütus liitrites või kilogrammides vastavalt aktsiisimäära ühikule ilma kütuse kogust tuhandetesse liitritesse või kilogrammidesse teisendamata ning arvestamata ATKEAS § 66 lõikes 21 sätestatut;
  7) kütus, mille aktsiisimäära ühik ei ole liiter ega kilogramm, vastavalt ATKEAS §-s 66 nimetatud ühikule;
  8) elektrienergia megavatt-tundides.

§ 4.  Taotluse läbivaatamine, otsuse tegemine ja aktsiisi tagastamine

  (1) Kaitseminister, välisminister või vastava ministri volitatud ametnik märgib taotluse lahtrisse 7 oma nime, allkirja ja kuupäeva, kinnitades selliselt taotleja õigust taotleda tagasi aktsiisi.

  (2) Pädev ministeerium edastab kinnitatud taotluse ja sellele lisatud arved või nende koopiad Maksu- ja Tolliametile nende dokumentide saabumise kalendrikuu 20. kuupäevaks, kui need saabuvad 10. kuupäevani, või järgmise kalendrikuu 20. kuupäevaks, kui dokumendid saabuvad pädevasse ministeeriumisse pärast kalendrikuu 10. kuupäeva.

  (3) Maksu- ja Tolliamet teeb taotluse suhtes otsuse ja kannab tagastamisele kuuluva summa taotluses nimetatud pangakontole 30 päeva jooksul pädevalt ministeeriumilt saadud taotluse ja sellele lisatud arvete või nende koopiate saamise päevast alates. Maksu- ja Tolliamet märgib taotluse lahtrisse 8 aktsiisisumma, mis kuulub tagastamisele, ja aktsiisisumma, mille tagastamisest keeldutakse. Maksu- ja Tolliamet keeldub aktsiisi tagastamisest, kui selleks puudub alus ATKEAS-s või on jäetud esitamata aktsiisi tagastamiseks nõutavad andmed.

  (4) Maksu- ja Tolliamet teavitab pädevat ministeeriumi aktsiisi tagastamise kohta tehtud otsusest.

§ 5.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määrus nr 57 „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriikide, välja arvatud Eesti, relvajõududele, nende enda ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule kasutamiseks ning nende sööklate varustamiseks soetatud aktsiisikaubalt, samuti teiste riikide relvajõududele, tsiviilkoosseisule ja nende liikmetele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja selle liikmetele ning sõjalisele õppeasutusele soetatud aktsiisikaubalt makstud aktsiisi tagastamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määrus nr 56 „Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt, kütuselt ja elektrienergialt aktsiisi tagastamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2022. aasta 1. juulil.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa Aktsiisi tagastamise taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json