Teksti suurus:

Veterinaarteenuse osutamise kohta arvestuse pidamise ning aruande ja andmete esitamise täpsemad nõuded ja kord

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2022, 35

Veterinaarteenuse osutamise kohta arvestuse pidamise ning aruande ja andmete esitamise täpsemad nõuded ja kord

Vastu võetud 23.11.2021 nr 68
RT I, 25.11.2021, 24
jõustumine 01.12.2021, osaliselt 01.01.2023

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.06.2022RT I, 28.06.2022, 3301.07.2022

Määrus kehtestatakse veterinaarseaduse § 19 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse veterinaarteenuse osutamise kohta arvestuse pidamise ning aruande ja andmete esitamise täpsemad nõuded ja kord.

  (2) Veterinaarteenuse osutamise kohta arvestuse pidamisena käsitatakse arvestuse pidamist:
  1) haigusjuhtumite, sealhulgas loomataudide kohta;
  2) tehtud ravi- ja muude menetluste kohta;
  3) veterinaarretsepti alusel välja kirjutatud ravimite ja ravimsööda veterinaarretsepti alusel välja kirjutatud ravimsöödas sisalduvate ravimite (edaspidi koos välja kirjutatud ravim) kohta;
  31) veterinaarteenuse osutamise käigus väljastatud ravimite kohta;
[RT I, 28.06.2022, 33 - jõust. 01.07.2022]
  4) veterinaarteenuse osutamise käigus kasutatud ravimite kohta.

  (3) Veterinaarteenuse osutamise kohta peetav arvestus hõlmab ravimialast arvestust, mille pidamisel lähtutakse lisaks sellele määrusele sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määrusest nr 20 „Ravimialase arvestuse eeskirjad tervishoiuteenuse või veterinaarteenuse osutamisel ning hoolekandeasutuses”.

2. peatükk Veterinaarteenuse osutamise kohta arvestuse pidamise ja aruande esitamise täpsemad nõuded ja kord 

§ 2.  Veterinaarteenuse osutamise kohta arvestuse pidamise täpsemad nõuded ja kord

  (1) Veterinaararst peab veterinaarteenuse osutamise kohta arvestust, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) loomaliik;
  2) individuaalselt identifitseeritava looma kiibi või muu identifitseerimisvahendi number või nende puudumisel looma kirjeldus;
  3) looma vanus, sugu ja tõug;
  4) loomarühma vanuserühm ja loomakategooria;
  5) loomapidaja kontaktandmed;
  6) tehtud uuringud ja nende tulemused;
  7) diagnoos;
  8) tehtud ravi, profülaktika või metafülaktika;
  9) ravi kestus;
  10) välja kirjutatud ravimi nimetus, selle pakendikood ja ravimi kogus pakendite arvuna;
  101) veterinaarteenuse osutamise käigus väljastatud ravimi nimetus ja selle pakendikood ning ravimi kogus pakendite arvuna, kasutades vajaduse korral komakohti;
[RT I, 28.06.2022, 33 - jõust. 01.07.2022]
  11) veterinaarteenuse osutamise käigus kasutatud ravimi nimetus, selle pakendikood ja ravimi kogus pakendite arvuna, kasutades vajadusel komakohti;
  12) loomapidajale ravimi väljastamise või loomale ravimi manustamise kuupäev ning manustaja nimi ja manustamisviis;
  13) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 470/2009, milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004 (ELT L 152, 16.06.2009, lk 11–22), artikli 2 punktis 6 määratletud tähenduses toiduloomale manustatava ravimi puhul keeluaeg või selle puudumine;
  14) väljastatud veterinaarretseptide ja ravimsööda veterinaarretseptide numbrid;
  15) ravijuhend loomapidajale.

  (2) Loomarühma suhtes veterinaarteenuse osutamise korral ei sisalda selle veterinaarteenuse osutamise kohta peetav arvestus lõike 1 punktides 2 ja 3 loetletud andmeid.

  (3) Veterinaararst peab arvestust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 576/2013 lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 998/2003 (ELT L 178, 28.06.2013, lk 1–26), artikli 6 punktis d osutatud identifitseerimisdokumendi väljastamise kohta sama määruse artikli 22 punkti 3 nõuete kohaselt. Peetav arvestus sisaldab nimetatud määruse artikli 21 lõike 1 punktides a–c ja artikli 21 lõikes 3 nimetatud andmeid.

  (4) Veterinaarteenuse osutamise kohta peetakse arvestust elektrooniliselt või paberkandjal.

  (5) Veterinaararst säilitab lõikes 1 nimetatud andmeid kolm aastat veterinaarteenuse osutamisest arvates.

  (6) Identifitseerimisdokumenti väljastav veterinaararst säilitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 576/2013 artikli 21 lõike 1 punktides a–c ja artikli 21 lõikes 3 nimetatud andmeid veterinaarseaduse § 33 lõikes 7 sätestatud tähtaja jooksul.

§ 3.  Veterinaarteenuse osutamise kohta aruande esitamise täpsem kord

  (1) Veterinaararst koostab ning esitab Põllumajandus- ja Toiduametile iga kvartali kohta järgmised aruanded:
  1) aruanne diagnoositud loomataudide kohta;
  2) aruanne tehtud vaktsineerimiste kohta.

  (2) Lõikes 1 nimetatud aruanded esitatakse Põllumajandus- ja Toiduametile üks kord kvartalis igal aastal 5. aprilliks, 5. juuliks, 5. oktoobriks ja sellele aastale järgneva aasta 5. jaanuariks.

3. peatükk Veterinaararsti esitatavad andmed välja kirjutatud ravimite ning veterinaarteenuse osutamise käigus väljastatud ja kasutatud ravimite kohta ning andmete esitamise täpsem kord 
[RT I, 28.06.2022, 33 - jõust. 01.07.2022]

§ 4.  Veterinaararsti esitatavad andmed välja kirjutatud ravimite ning veterinaarteenuse osutamise käigus väljastatud ja kasutatud ravimite kohta
[RT I, 28.06.2022, 33 - jõust. 01.07.2022]

  Veterinaararst esitab komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/578, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/6 seoses mikroobivastaste ravimite müügimahu ja loomadel kasutamise kohta (ELT L 123, 09.04.2021, lk 7–20), lisa punktides 3 ja 4 loetletud välja kirjutatud ravimi ning veterinaarteenuse osutamise käigus väljastatud ja kasutatud ravimi kohta Põllumajandus- ja Toiduametile järgmised andmed:
[RT I, 28.06.2022, 33 - jõust. 01.07.2022]
  1) ravimi nimetus, selle toimeaine ja pakendikood;
  2) ravimi kogus pakendite arvuna, kasutades vajadusel komakohti;
  3) ravitud loomade arv;
  4) ravitud põllumajanduslooma puhul loomapidaja selle tegevuskoha põllumajandusloomade registris registreerimise number, kus ravitud põllumajanduslooma peetakse.
[RT I, 28.06.2022, 33 - jõust. 01.07.2022]

§ 5.  Loomaliigid, -kategooriad ja vanuserühmad, mille kaupa välja kirjutatud ravimite ning veterinaarteenuse osutamise käigus väljastatud ja kasutatud ravimite kohta andmeid esitatakse
[RT I, 28.06.2022, 33 - jõust. 01.07.2022]

  (1) Veterinaararst esitab §-s 4 loetletud andmed Põllumajandus- ja Toiduametile komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/578 artiklis 15 nimetatud loomaliikide, -kategooriate ja vanuserühmade kaupa.

  (2) Lisaks komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/578 artiklis 15 nimetatud loomaliikide, -kategooriate ja vanuserühmade kaupa esitatavatele andmetele esitab veterinaararst välja kirjutatud ravimite ning veterinaarteenuse osutamise käigus väljastatud ja kasutatud ravimite kohta §-s 4 loetletud andmed järgmiste loomaliikide kaupa:
[RT I, 28.06.2022, 33 - jõust. 01.07.2022]
  1) muud kui määruse (EL) 2021/578 artiklis 15 nimetatud kodulinnud;
  2) hirvlased;
  3) kaamellased;
  4) muud kui määruse (EL) 2021/578 artiklis 15 nimetatud vesiviljelusloomad.

§ 6.  Andmete esitamise täpsem kord

  Paragrahvis 4 loetletud andmed välja kirjutatud ravimite ning veterinaarteenuse osutamise käigus väljastatud ja kasutatud ravimite kohta esitatakse Põllumajandus- ja Toiduametile selleks ettenähtud kliendiportaali kaudu üks kord kvartalis igal aastal 5. aprilliks, 5. juuliks, 5. oktoobriks ja sellele aastale järgneva aasta 5. jaanuariks riiklikku veterinaararstide registrisse kandmiseks.
[RT I, 28.06.2022, 33 - jõust. 01.07.2022]

4. peatükk Lõppsätted 

§ 7.  Määruse rakendamine

  (1) Määruse jõustumise ajal tegutsev veterinaararst täidab §-s 3 sätestatud kohustust alates 1. juunist 2022. aastal ning esitab samas paragrahvis sätestatud aruanded Põllumajandus- ja Toiduametile esimest korda 5. juuliks 2022. aastal.

  (2) Veterinaararst esitab määruse 3. peatükis sätestatud nõuete kohased andmed Põllumajandus- ja Toiduametile selleks ettenähtud kliendiportaali kaudu esimest korda 5. aprilliks 2023. aastal.

§ 8.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. detsembril 2021. a.

  (2) Määruse 3. peatükk jõustub 1. jaanuaril 2023. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json