Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2015. a määruse nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2023, 6

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2015. a määruse nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused” muutmine

Vastu võetud 22.06.2023 nr 68

Määrus kehtestatakse planeerimisseaduse § 4 lõike 4 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2015. a määruse nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2015. a määruses nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punktis 2 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”;

2) paragrahvi 3 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) Kliimaministeeriumiga või valdkonna eest vastutava ministri volitatud asutusega, kui planeeringu koostamisel on nõutav piiriülese keskkonnamõju strateegiline hindamine, planeeringu kehtestajaks on Vabariigi Valitsus, planeeringuga kavandatakse uue tiheasustusala moodustamist või olemasoleva tiheasustusala laiendamist ranna või kalda piiranguvööndis, või kui planeeringuga kavandatakse avaliku raudtee rajamist;”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) Kliimaministeeriumiga või Vabariigi Valitsuse volitatud asutusega, kui planeeringualal asub maavarade registris olev maardla või selle osa;”;

4) paragrahvi 3 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2023. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Kristen Michal
Kliimaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json