Teksti suurus:

Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2024, 18

Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord1

Vastu võetud 02.05.2005 nr 49
RTL 2005, 49, 686
jõustumine 13.05.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.05.2006RTL 2006, 42, 76025.05.2006
25.03.2008RTL 2008, 26, 38305.04.2008
19.06.2008RTL 2008, 56, 77201.01.2009
17.03.2010RTL 2010, 17, 30203.04.2010
21.12.2012RT I, 04.01.2013, 507.01.2013
18.09.2013RT I, 20.09.2013, 123.09.2013
26.11.2015RT I, 02.12.2015, 101.01.2016
16.03.2016RT I, 18.03.2016, 821.03.2016
14.12.2016RT I, 22.12.2016, 225.12.2016
10.03.2018RT I, 16.03.2018, 119.03.2018
14.02.2019RT I, 26.02.2019, 101.03.2019
21.06.2024RT I, 28.06.2024, 1401.07.2024

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 25 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Raadiokutsungit (edaspidi kutsung) kasutatakse sõnumi või raadiosaateseadme (edaspidi raadiosaatja) identifitseerimiseks.

  (2) Kutsungi edastamiseks on soovitatav kasutada üht järgmistest moodustest:
  1) amplituud- või sagedusmoduleeritud kõne;
  2) rahvusvahelist morse kood;
  3) telegraafikood;
  4) teisi Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniliidu põhikirja ja konventsiooni täiendavate raadioeeskirjade poolt soovitatavaid mooduseid.

  (21) Ühe raadioseansi jooksul peab kutsungit edastama vähemalt seansi alguses ja lõpus.

  (22) Juhul kui raadioseansi pikkus ületab ühte tundi, peab kutsungit edastama vähemalt korra tunnis, võimalusel viie minuti jooksul enne või pärast täistundi, kui see ei katkesta põhjendamatult seanssi.

  (3) Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise korda ei kohaldata riigikaitselisel otstarbel Kaitseväe kasutuses olevate raadiosaateseadmete identifitseerimiseks, välja arvatud käesoleva määruse § 3 lõiked 6 kuni 11, § 4 lõiked 1 kuni 3, § 4 lõike 4 punktid 2 kuni 4 ja 8 ning § 5 lõike 1 punktid 3 kuni 6.
[RT I, 02.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 2.   Kutsungite moodustamine

  (1) Kutsungeid moodustavad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ja raadiosaatja kasutaja.
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

  (2) Kutsung moodustatakse araabia numbrite 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 ja 26-tähelise tähestiku tähtede A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y ja Z kombinatsioonist.

  (3) Paragrahvi 3 lõigete 3, 4 ja 12 ning § 4 lõike 8 alusel moodustatud kutsungites võib kasutada ka eesti tähestiku tähti.

  (4) Rahvusvahelises avalikus raadiosides osalevad raadiosaatjad, amatöörraadiojaamad ja teised raadiosaatjad, mis võivad tekitada raadiohäireid väljaspool Eesti territooriumi, välja arvatud raadio- ja televisiooniringhäälingusaatjad ning kontrollpunktidena raadioorienteerumise võistlusmaastikul kasutatavad amatöörraadiomajakad, peavad omama kutsungit Eesti rahvusvaheliste kutsungite seeriast ESA-ESZ.
[RTL 2008, 56, 772 - jõust. 01.01.2009]

  (41) Kutsung ESQ omistatakse ainult Kaitseväe raadiosaatjatele kooskõlas ITU põhikirja ja konventsiooni täiendavate raadioeeskirjade artikliga 19.
[RT I, 02.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (5) Vastavalt käesolevale määrusele võib Eesti rahvusvahelise kutsungite seeria kolmanda sümbolina kasutada numbrit.

  (6) Liikuva mereside raadiosaatja tunnuskood (Maritime Mobile Service IdentityMMSI) ja selektiivkutsung moodustatakse üldjuhul numbritest.

  (7) Amatöörraadiojaama kutsungi moodustamiseks on Eesti Vabariigi territoorium tinglikult jaotatud piirkondadeks, kusjuures igale tinglikule piirkonnale vastab üks number järgmiselt:

Number Piirkond
0 Hiiu maakond, Saare maakond
1 Tallinn
2 Harju maakond, välja arvatud Tallinn
3 Lääne maakond, Rapla maakond, Järva maakond
4 Lääne-Viru maakond, Ida-Viru maakond
5 Tartu maakond, Jõgeva maakond
6 Põlva maakond, Valga maakond, Võru maakond
7 Viljandi maakond
8 Pärnu maakond
9 Üleriigiline, kasutamiseks ainult Eesti Raadioamatööride Ühingu poolt

  (8) Eestis registreeritud isikliku kasutusega asukoha määramise avariiraadiopoi (personaalne raadiopoi) (Personal Location Beacon, PLB) kutsung moodustatakse numbrist 276 ja individuaalsest kordumatust numbrist kooskõlas ITU-R soovitusega M.633.
[RT I, 04.01.2013, 5 - jõust. 07.01.2013]

  (9) Liikuva mereside eriotstarbelise raadiosaatja kutsung moodustatakse kooskõlas ITU-R soovitusega M.585 järgmiselt:
  1) veesõiduki automaatse identifitseerimissüsteemi otsingu- ja päästesaatja (automatic identification system-search and rescue transmitter, AIS-SART) raadiosaatjale eesliitest 970 ja kuuest numbrist XXYYYY koosnevast järelliitest, kus: XX – seadme tootjale omistatud ID-number vahemikus 01 kuni 99 ja YYYY – seadme raadiosaatjale omistatud number vahemikus 0000 kuni 9999;
[RT I, 28.06.2024, 14 - jõust. 01.07.2024]
  2) mees-üle-parda (Man overboard, MOB) süsteemi raadiosaatjale, mis saadab DSC ja/või AIS teateid, eesliitest 972 ja kuuest numbrist XXYYYY koosnevast järelliitest, kus: XX – seadme tootjale omistatud ID-number vahemikus 01 kuni 99 ja YYYY – seadme raadiosaatjale omistatud number vahemikus 0000 kuni 9999;
  3) avariiraadiopoi automaatse identifitseerimissüsteemi (emergency position indicating radio beacon-automatic identification system, EPIRB-AIS) raadiosaatjale eesliitest 974 ja kuuest numbrist XXYYYY koosnevast järelliitest, kus: XX – seadme tootjale omistatud ID-number vahemikus 01 kuni 99 ja YYYY – seadme raadiosaatjale omistatud number vahemikus 0000 kuni 9999.
[RT I, 04.01.2013, 5 - jõust. 07.01.2013]

§ 3.   Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt moodustatavad kutsungid
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

  (1) Amatöörraadiojaama, välja arvatud amatöörraadiomajaka (kontrollpunkt raadioorienteerumise võistlusmaastikul), kutsung moodustatakse eesliitest ES ja amatöörraadiojaama registreeritud asukohale vastavast § 2 lõikes 7 esitatud tinglikule piirkonnale vastavast numbrist ning kuni neljatähelisest järelliitest vastavalt järgnevale jaotusele:
  1) ühetäheline järelliide seeriast A-Z ühiskasutusega amatöörraadiojaamale;
  2) kahetäheline järelliide seeriast AA ... ZZ isikliku kasutusega amatöörraadiojaamale, mille kasutajale on omistatud kvalifikatsiooniklass A, ning ühiskasutusega amatöörraadiojaamale;
  3) kolmetäheline järelliide seeriatest AAA ... ZZZ (välja arvatud lõike 1 punktides 4 kuni 12 esitatud järelliited) isikliku kasutusega amatöörraadiojaamale, mille kasutajale on omistatud kvalifikatsiooniklass B;
  4) kolmetäheline järelliide seeriast RVA-RVZ sõnaliselt toimivale amatöörvahendusraadiojaamale raadiosagedusalas 144–146 MHz;
  5) kolmetäheline järelliide seeriast RUA-RUZ sõnaliselt toimivale amatöörvahendusraadiojaamale raadiosagedusalas 432–438 MHz;
  6) kolmetäheline järelliide seeriast RSA-RSZ sõnaliselt toimivale amatöörvahendusraadiojaamale raadiosagedusalas 1296–1300 MHz;
  7) kolmetäheline järelliide seeriast RWA-RWZ digitaalselt toimivale amatöörvahendusraadiojaamale;
  8) kolmetäheline järelliide SAT satelliidi pardal asuvale amatöörvahendusraadiojaamale;
[RTL 2010, 17, 302 - jõust. 03.04.2010]
  9) kolmetäheline järelliide SIX amatöörraadiomajakale raadiosagedusalas 50–52 MHz;
  10) kolmetäheline järelliide VHF amatöörraadiomajakale raadiosagedusalades 70,0–70,3 MHz ja 144–146 MHz;
[RTL 2010, 17, 302 - jõust. 03.04.2010]
  11) kolmetäheline järelliide UHF amatöörraadiomajakale raadiosagedusalas 432–435 MHz;
  12) kolmetäheline järelliide seeriast SHA-SHZ amatöörraadiomajakale raadiosagedusalas 1,296–10,5 GHz;
  13) neljatäheline järelliide seeriast AAAA ... ZZZZ isikliku kasutusega amatöörraadiojaamale, mille kasutajale on omistatud kvalifikatsiooniklass D.

  (2) Erandjuhul on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil õigus kooskõlastatult Eesti Raadioamatööride Ühinguga moodustada ajutiseks kasutamiseks kuni 1 aasta (12 kuud) amatöörraadiojaamale kutsung, mille järelliide koosneb nelja- või enamamärgilisest tähega lõppevast numbrite ja tähtede kombinatsioonist.
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

  (21) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil on õigus moodustada ajutiseks kasutamiseks kuni 1 aasta (12 kuud) kutsung, mis koosneb eesliitest ES ja amatöörraadiojaama registreeritud asukohale § 2 lõikes 7 esitatud tinglikule piirkonnale vastavast numbrist, eraldusmärgist « / » (sõnaliselt «murd») ning amatöörraadiojaamale välisriigis (raadioamatööri kodumaal) antud kutsungist järgmistel juhtudel:
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]
  1) CEPT-i soovitust T/R 61-01 tunnustava välisriigi (CEPT country) raadioamatööri raadiojaamale raadioside pidamiseks Eesti Vabariigi territooriumil kui välisriigi raadioamatöör viibib Eesti Vabariigis kauem kui 3 kuud;
  2) CEPT-i soovitust T/R 61-01 mittetunnustava välisriigi (non-CEPT country) raadioamatööri raadiojaamale raadioside pidamiseks Eesti Vabariigi territooriumil.
[RTL 2008, 56, 772 - jõust. 01.01.2009]

  (22) Satelliidi pardal asuva amatöörraadiojaama kutsung moodustatakse satelliidi maapealse juhtimiskeskuse ühiskasutusega amatöörraadiojaama kutsungist, millele järgneb eraldusmärk « / » (sõnaliselt «murd») ja täht S (Satellite).
[RTL 2010, 17, 302 - jõust. 03.04.2010]

  (3) Raadioringhäälingu saatja kutsung vastab ringhäälinguloal toodud raadioprogrammi nimetusele.

  (4) Televisiooniringhäälingusaatja kutsung vastab teleprogrammi nimetusele, mida võib edastada graafilises vormis telejaama logona.

  (5) Raadiosideliini raadiosaatja, mis töötab raadiosagedusalades alla 28 000 kHz, kutsung moodustatakse eesliitest ES ja ühetähelisest järelliitest, millele järgneb kaks numbrit. Esimese numbrina ei kasutata numbreid 0 ja 1.

  (6) Vee- ja õhusõidukiga side pidamiseks kasutatava paikse maapealse raadiosaatja kutsung moodustatakse eesliitest ES ja ühetähelisest järelliitest, millele järgneb kuni kolm numbrit. Esimese numbrina ei kasutata numbreid 0 ja 1.

  (7) Veesõiduki raadiosaatja kutsung moodustatakse ühel alljärgneval viisil:
  1) eesliitest ES ja kahetähelisest järelliitest;
  2) eesliitest ES ja kahetähelisest järelliitest, millele järgneb üks number (välja arvatud numbrid 0 ja 1);
  3) eesliitest ES, millele järgneb neli numbrit, esimese numbrina ei kasutata numbreid 0 ja 1;
[RTL 2008, 56, 772 - jõust. 01.01.2009]
  4) eesliitest ES ja ühetähelisest järelliitest, millele järgneb neli numbrit, esimese numbrina ei kasutata numbreid 0 ja 1.

  (8) Liikuva mereside raadiosaatjate selektiivkutsung moodustatakse:
  1) veesõidukiga side pidamiseks kasutatavale paiksele maapealsele raadiosaatjale neljakohalisest numbrist vahemikus 5670 kuni 5679;
  2) veesõiduki raadiosaatjale viiekohalisest numbrist vahemikus 56700 kuni 56799;
  3) Eestis registreeritud veesõidukite raadiosaatjate grupile viiekohalisest numbrist 55555.

  (9) Liikuva mereside raadiosaatja tunnuskood (MMSI) moodustatakse:
  1) veesõiduki raadiosaatjale eesliitest 276 ja kuuest numbrist koosnevast järelliitest, mis lõpeb:
a) kombinatsiooniga 000 ülemaailmselt üldkasutatavast elektroonilise side võrgust automaatse juurdepääsu võimalusega veesõiduki raadiosaatjale;
b) kombinatsiooniga 00 või 0 regionaalse või riigisisese juurdepääsu võimalusega veesõiduki raadiosaatjale;
c) muude numbritega kõigile teistele veesõidukite raadiosaatjatele, välja arvatud käesoleva lõike punkti 4 alusel moodustatud tunnuskoodid;
  2) Eestis registreeritud veesõidukite raadiosaatjate grupile eesliitest 0276 ja järelliitest numbrivahemikus 6000 kuni 6299;
  3) veesõidukiga side pidamiseks kasutatavale paiksele maapealsele raadiosaatjale või raadiosaatjate grupile eesliitest 00276 ja neljast numbrist koosnevast järelliitest, mis algab:
a) numbriga 1 kaldaraadiojaamale (coast radio station);
b) numbriga 2 sadamaraadiojaamale (harbour radio station);
c) numbriga 3 lootsijaamale (pilot station);
[RTL 2008, 56, 772 - jõust. 01.01.2009]
  4) õppeotstarbel kasutatava veesõiduki raadiosaatjale eesliitest 276 ja kuuest numbrist 99X 99Y koosnevast järelliitest, kus:
X – mereside õppeasutusele omistatud number vahemikus 1 kuni 9 ja
Y – õppeotstarbel kasutatava veesõiduki raadiosaatjale omistatud number vahemikus 1 kuni 9.
  5) veesõiduki automaatse identifitseerimissüsteemi (AIS) paiksele maapealsele raadiosaatjale eesliitest 00276 ja neljast numbrist koosnevast järelliitest numbrivahemikus 6000 kuni 6299;
[RTL 2008, 56, 772 - jõust. 01.01.2009]
  6) veesõiduki automaatse identifitseerimissüsteemi (AIS) navigatsiooniseadme (Aids to NavigationAtoN) raadiosaatjale eesliitest 99276 ja neljast numbrist koosnevast järelliitest, mis algab:
a) numbriga 1 reaalse navigatsiooniseadme raadiosaatjale (raadiopoi, raadiomeremärk);
b) numbriga 6 virtuaalse navigatsiooniseadme raadiosaatjale.
[RTL 2010, 17, 302 - jõust. 03.04.2010]
  7) eriotstarbelisele mereside raadiosaateseadmele:
a) digitaal-selektiivse väljakutsega ja ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemiga VHF-käsiraadiosaatjale (handheld VHF transceiver with digital selective calling (DSC) and global navigation satellite system (GNSS)) eesliitest 8276 ja viiest numbrist koosnevast järelliitest.
[RT I, 22.12.2016, 2 - jõust. 25.12.2016]

  (10) Õhusõiduki raadiosaatja kutsung moodustatakse eesliitest ES ja kolmetähelisest järelliitest, välja arvatud purilennukid, mille kutsungi järelliide moodustatakse neljast numbrist.

  (11) Õhusõiduki raadiosaatja kutsungi järelliide vastab Lennuameti poolt väljastatud õhusõiduki registreerimistunnusele.

  (111) Õhusõiduki, mis osaleb otsingu- ja päästeoperatsioonil (Search and RescueSAR) raadiosaatja MMSI tunnuskood moodustatakse eesliitest 111276 ja kolmest numbrist koosnevast järelliitest, mis algab:
  1) numbriga 1 lennukile;
  2) numbriga 5 helikopterile.
[RT I, 04.01.2013, 5 - jõust. 07.01.2013]

  (12) Liikuva maaside raadiosaatja kutsung moodustatakse kuni kümnest tähest ja nendele järgnevatest numbritest.
[RTL 2006, 42, 760 - jõust. 25.05.2006]

  (13) Eeldatakse, et raadioandmeedastussüsteemi (Radio Data System, RDS) tunnuskood on nõuetekohane, kui see on moodustatud vastavalt standardisarjas IEC 62106 sätestatud nõuetele.
[RT I, 28.06.2024, 14 - jõust. 01.07.2024]

§ 4.   Raadiosaatja kasutaja poolt moodustatavad kutsungid

  (1) Veesõiduki päästevahendi raadiosaatja kutsung moodustatakse veesõiduki, mille juurde päästevahend kuulub, raadiosaatja kutsungist, millele järgneb kaks numbrit (kui veesõiduki raadiosaatja kutsung lõpeb tähega, siis esimese numbrina ei kasutata numbreid 0 ja 1).

  (11) Veesõiduki päästevahendi raadiosaatja MMSI tunnuskood moodustatakse eesliitest 98276 ja neljast numbrist koosnevast järelliitest, mis võetakse veesõiduki, mille juurde päästevahend kuulub, MMSI tunnuskoodi järelliitest. Veesõiduki päästevahendi raadiosaatja MMSI tunnuskood peab olema MMSI tunnuskoodide seas unikaalne.
[RT I, 16.03.2018, 1 - jõust. 19.03.2018]

  (12) Raadiosaatja kasutaja moodustatud veesõiduki päästevahendi raadiosaatja MMSI tunnuskoodist teavitab raadiosaatja kasutaja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit enne selle kasutusele võtmist.
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

  (13) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kontrollib moodustatava veesõiduki päästevahendi raadiosaatja MMSI tunnuskoodi unikaalsust ja seotust veesõiduki MMSI tunnuskoodiga ning teavitab viie tööpäeva jooksul kontrolli tulemustest raadiosaatja kasutajat ning Veeteede Ametit, kes lisab veesõiduki päästevahendi raadiosaatja MMSI tunnuskoodi ITU MARS (Maritime mobile Access and Retrieval System) andmebaasi.
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

  (2) Veesõiduki avariipoi kutsung moodustatakse morse tähestiku B tähest ja veesõiduki, mille juurde avariipoi kuulub, kutsungist.

  (3) Õhusõiduki päästevahendi raadiosaatja kutsung moodustatakse õhusõiduki, mille pardal päästevahend asub, raadiosaatja kutsungist, millele järgneb üks number, välja arvatud numbrid 0 ja 1.

  (4) Raadiotelefoni kasutava raadiosaatja kutsung moodustatakse:
  1) veesõidukiga side pidamiseks kasutatavale paiksele maapealsele raadiosaatjale veesõidukiga side pidamiseks kasutatava paikse maapealse raadiosaatja kutsungist või kaldajaamade ja eriraadiojaamade nimekirjas (List of Coast Stationsand Special Service Stations, List IV) avaldatud asukoha geograafilisest nimetusest, millele järgneb sõna «RADIO» või muu asjakohane identifitseerimissõna;
[RTL 2008, 56, 772 - jõust. 01.01.2009]
  2) veesõiduki raadiosaatjale veesõiduki raadiosaatja kutsungist või veesõiduki registreerimisnimest või veesõiduki raadiosaatja selektiivkutsungist;
  3) veesõiduki päästevahendi raadiosaatjale veesõiduki päästevahendi raadiosaatja kutsungist või veesõiduki, mille juurde päästevahend kuulub, nimest, millele järgneb kaks numbrit;
  4) veesõiduki avariipoile veesõiduki, mille juurde avariipoi kuulub, nimest;
  5) õhusõidukiga side pidamiseks kasutatavale raadiosaatjale lennuvälja nimest või asukoha geograafilisest nimetusest, millele järgneb vajaduse korral raadiosaatja kasutusotstarvet kirjeldav sõna;
  6) õhusõiduki raadiosaatjale õhusõiduki raadiosaatja kutsungist, millele võib eelneda õhusõiduki omaniku või tüübi nimetus, või lennuettevõtja nimetusest (word designating the airline), millele järgneb lennunumber (flight identification number);
  7) ainult liikuvale lennusidele reserveeritud sagedusalades võib raadiotelefoni kasutavale õhusõidukile moodustada kutsungi käesoleva lõike punktis 6 esitatust erineval viisil, kui on saavutatud valitsustevaheline kokkulepe ja sellised kutsungi moodustamise viisid on rahvusvaheliselt teada;
  8) õhusõiduki päästevahendi raadiosaatjale õhusõiduki päästevahendi raadiosaatja kutsungist.

  (5) Amatöörraadiojaama kasutamisel ajutiselt väljaspool kutsungi eesliitega määratud piirkonda moodustatakse kutsung amatöörraadiojaama kutsungist, millele järgneb eraldusmärk «/» (sõnaliselt «murd») ja ajutisele kasutuskohale vastav § 2 lõikes 7 esitatud piirkonna numbriline tähis.

  (6) Amatöörraadiojaama kasutamisel liikuva jaamana moodustatakse kutsung amatöörraadiojaama kutsungist, millele järgneb eraldusmärk «/» (sõnaliselt «murd») ja kuni kaks tähte:
  1) MM (Maritime Mobile) – kui amatöörraadiojaama kasutatakse merel veesõiduki pardal;
[RT I, 28.06.2024, 14 - jõust. 01.07.2024]
  2) AM (Airborne Mobile) – kui amatöörraadiojaama kasutatakse isiklikus kasutuses oleva õhusõiduki pardal;
  3) M (Mobile) – kui amatöörraadiojaama kasutatakse sõidukitel, mida ei ole nimetatud punktides 1 ja 2;
  4) P (Portable) – kui amatöörraadiojaama kasutatakse ajutiselt välistingimustes elektrivõrgu toiteta.
[RT I, 28.06.2024, 14 - jõust. 01.07.2024]

  (7) Amatöörraadiomajaka, mida kasutatakse kontrollpunktina raadioorienteerumise võistlusmaastikul, kutsung moodustatakse eesliitest MO ja sellele järgneda võivatest sümbolitest E, I, S, H, 5 või T.

  (8) Liikuva maaside raadiosaatja kutsung moodustatakse ühest sõnast ja sellele järgnevatest numbritest.

  (9) [Kehtetu – RT I, 18.03.2016, 8 - jõust. 21.03.2016]

§ 5.   Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt moodustatavate kutsungite väljastamine
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

  (1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt moodustatavad kutsungid väljastatakse:
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]
  1) amatöörraadiojaamadele amatöörraadiojaama tööloal;
  2) raadioringhäälingusaatjatele, raadiosagedusalades alla 28 000 kHz töötavatele raadiosideliini raadiosaatjatele, standardaja- ja sagedussignaali saatjatele ja liikuva maaside raadiosaatjatele, mis töötavad ühiskasutusega raadiosageduskanalitel või mille sagedusloa taotleja avaldab soovi kutsungi väljastamiseks nende sagedusloal;
  3) veesõidukite raadiosaatjatele veesõiduki raadioloal;
  4) õhusõidukite raadiosaatjatele õhusõiduki raadioloal;
  5) selektiivkutsungina liikuva mereside raadiosaatjatele, mis kasutavad veesõidukiga side pidamisel selektiivväljakutseseadmeid, vastava raadiosaateseadme sagedusloal ja veesõiduki raadioloal;
  6) liikuva mereside tunnuskoodina liikuva mereside raadiosaatjatele, mille identifitseerimiseks kasutatakse veesõidukiga side pidamisel liikuva mereside tunnuskoodi, vastava raadiosaateseadme sagedusloal või veesõiduki raadioloal.

  (2) Raadiosideliini raadiosaatjale, mis kasutab rahvusvahelises sides rohkem kui ühte raadiosageduskanalit, võib väljastada igale raadiosageduskanalile eraldi kutsungi.

  (3) Veesõidukitega side pidamiseks kasutatavale paiksele raadiosaatjale väljastatakse üks kutsung kõigi raadiosageduskanalite kohta.

  (4) Amatöörraadiojaamale väljastatakse uus kutsung, kui muutub amatöörraadiojaama kasutaja raadioamatööri kvalifikatsiooniklass või amatöörraadiojaama kasutamisel kutsungi eesliitega määratud piirkond.
[RTL 2008, 56, 772 - jõust. 01.01.2009]

  (5) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil on õigus broneerida Eesti registrisse kandmisele kuuluva veesõiduki raadiosaatjale ajutiselt kuni kolmeks kuuks kutsung, liikuva mereside raadiosaatja tunnuskood (MMSI) ja/või selektiivkutsung enne veesõiduki raadioloa väljastamist.
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

  (6) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil on õigus broneering tühistada, kui käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel vastava broneeringu saanud isik või tema esindaja ei esita Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile sagedusloa taotlust ja dokumente veesõiduki Eesti registrisse kandmise kohta ajutise broneeringuaja jooksul.
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käsolevast tekstist välja jäetud.]


1Määruses on arvestatud Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) põhikirja ja konventsiooni täiendavate raadioeeskirjade artiklitega 19 (Identification of stations) ja 34 (Alerting signals in the global maritime distress and safety system (GMDSS)) ning lisaga 42 (Table of allocation of international call sign series), ITU raadioside sektori (ITU-R) soovitustega M.585 (Assignment and use of identities in the maritime mobile service) ja M.633 (Transmission characteristics of a satellite emergency position-indicating radio beacon (satellite EPIRB) system operating through a satellite system in the 406 MHz band) ning Euroopa Postside ja Telekommunikatsiooni Administratsioonide Konverentsi (CEPT) soovitusega T/R 61-01 (CEPT Radio Amateur Licence).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json