Teksti suurus:

Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord

Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2024, 21

Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord

Vastu võetud 14.04.2014 nr 10
RT I, 17.04.2014, 9
jõustumine 20.04.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.11.2014RT I, 21.11.2014, 624.11.2014
09.07.2015RT I, 17.07.2015, 120.07.2015
27.12.2016RT I, 06.01.2017, 209.01.2017, osaliselt 01.07.2017
25.07.2018RT I, 31.07.2018, 106.08.2018
13.01.2021RT I, 19.01.2021, 122.01.2021, osaliselt 01.01.2024; osaliselt tunnistatud kehtetuks [RT I, 14.11.2023, 2]
27.12.2021RT I, 31.12.2021, 1903.01.2022
29.03.2022RT I, 01.04.2022, 404.04.2022
10.06.2022RT I, 27.06.2022, 130.06.2022
21.12.2022RT I, 28.12.2022, 1201.01.2023, määruses läbivalt asendatud lühend „EMK” lühendiga „KIK” vastavas käändes
20.03.2023RT I, 22.03.2023, 1225.03.2023
08.11.2023RT I, 14.11.2023, 217.11.2023
25.06.2024RT I, 28.06.2024, 1901.07.2024, osaliselt rakendatakse tagasiulatuvalt 2024. aasta 1. jaanuarist.

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 10 lõike 11 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse kohaldamine

  (1) Käesoleva määrusega reguleeritakse toetuste andmist erametsanduse arendamiseks.

  (2) Käesoleva määruse alusel toetuste andmist korraldab metsaseaduse § 6 lõike 3 alusel Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK).
[RT I, 28.12.2022, 12 - jõust. 01.01.2023]

§ 2.   Vähese tähtsusega abi ja riigiabi kohaldamine

  (1) Erametsanduse toetuse, välja arvatud käesoleva määruse §-s 10 nimetatud toetus, andmisel kohaldatakse komisjoni määrust (EL) 2023/2831, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L, 2023/2831, 15.12.2023).
[RT I, 28.06.2024, 19 - jõust. 01.07.2024, rakendatakse tagasiulatuvalt 2024. aasta 1. jaanuarist.]

  (11) Paragrahvi 7 punktis 9 nimetatud toetuse andmisel kohaldatakse Euroopa Liidu suuniseid põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades antava riigiabi kohta (ELT C 485, 21.12.2022, lk 1–90) (edaspidi riigiabi suunised), kui Euroopa Komisjon on riigiabi suuniste teise peatüki punkti 2.2 alusel teinud toetuse kohta lubava otsuse. Kui riigiabi suunised ei ole kohaldatavad, rakendatakse komisjoni määrust (EL) 2023/2831.
[RT I, 28.06.2024, 19 - jõust. 01.07.2024, rakendatakse tagasiulatuvalt 2024. aasta 1. jaanuarist.]

  (12) Riigiabi suuniste alusel ei anta toetust raskustes ettevõtjale riigiabi suuniste punkti 33 alapunkti 63 tähenduses.
[RT I, 22.03.2023, 12 - jõust. 25.03.2023]

  (2) Käesoleva määruse § 10 alusel antav toetus ei ole riigiabi konkurentsiseaduse § 30 lõike 1 tähenduses.

  (3) Komisjoni määruse (EL) 2023/2831 kohaselt antud vähese tähtsusega abi ei tohi koos käesoleva määruse alusel taotletava toetusega ületada mis tahes kolme aasta pikkuse ajavahemiku jooksul 300 000 eurot ühe ettevõtja kohta. Vähese tähtsusega abi andmisel võetakse arvesse komisjoni määruse (EL) 2023/2831 artiklis 5 sätestatud eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimise reegleid.
[RT I, 28.06.2024, 19 - jõust. 01.07.2024, rakendatakse tagasiulatuvalt 2024. aasta 1. jaanuarist.]

  (31) Vähese tähtsusega abi ei anta komisjoni määruse (EL) 2023/2831 artikli 1 lõikes 1 sätestatud juhul.
[RT I, 28.06.2024, 19 - jõust. 01.07.2024, rakendatakse tagasiulatuvalt 2024. aasta 1. jaanuarist.]

  (4) [Kehtetu - RT I, 31.07.2018, 1 - jõust. 06.08.2018]

  (5) Vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud komisjoni määruse (EL) 2023/2831 artikli 2 lõike 2 kohaselt.
[RT I, 28.06.2024, 19 - jõust. 01.07.2024, rakendatakse tagasiulatuvalt 2024. aasta 1. jaanuarist.]

  (6) KIK säilitab riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmisega seotud andmeid koos teabe ja vajalike lisadokumentidega kümme aasta jooksul alates viimasest üksikabi andmisest.
[RT I, 22.03.2023, 12 - jõust. 25.03.2023]

§ 3.   Toetuse taotlemise ja saamise üldtingimused

  (1) Toetust võib taotleda ja saada olenevalt toetuse liigist:
  1) metsaseaduse § 10 lõike 5 tähenduses metsaühistu (edaspidi metsaühistu);
  2) füüsilisest või eraõiguslikust juriidilisest isikust erametsaomanik (edaspidi erametsaomanik) tema omandis oleva metsamaa jaoks;
  3) mitu metsaühistut koos (edaspidi ühistaotlejad).
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (2) Metsaühistu võib taotleda ja saada toetust käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud erametsaomanikest metsaühistu liikmete omandis oleva metsaseaduse tähenduses metsamaa (edaspidi metsamaa) või erametsaomanike metsandusalase ühistegevuse jaoks, kui tal on:
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]
  1) metsa uuendamise, pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise, metsa inventeerimise, metsamaaparandustööde ja üraskikahjustuste ennetamise toetuse taotlemisel vähemalt 200 liiget taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga ning erametsaomanike nõustamise, metsaühistu ning metsa sertifitseerimise toetuse taotlemisel vähemalt 200 liiget taotlemisele eelneva kalendriaasta lõpu seisuga, välja arvatud ühistaotlemisel, milleks nõutav liikmete arv on sätestatud käesoleva määruse § 32 lõikes 4;
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]
  11) alates 2022. aasta 1. jaanuarist metsa uuendamise, pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise, metsa inventeerimise, metsamaaparandustööde ja üraskikahjustuste ennetamise toetuse taotlemisel vähemalt 200 liiget taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga ning erametsaomanike nõustamise, metsaühistu ning metsa sertifitseerimise toetuse taotlemisel vähemalt 400 liiget taotlemisele eelneva kalendriaasta lõpu seisuga, välja arvatud ühistaotlemisel, milleks nõutav liikmete arv on sätestatud käesoleva määruse § 32 lõikes 5;
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]
  2) ärakiri mitte varem kui taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaastal metsaühistu vastuvõetud üldkoosoleku otsusest, millest nähtub tema liikmete nõusolek taotleda toetust, kui põhikirjast ei nähtu õigust taotleda toetust metsaühistu liikmete nimel;
  3) metsaühistu liikmete nimekiri koos nende isiku- või registrikoodide ja metsamaa pindalaga mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga ning metsaühistu toetuse taotlemisele eelneva kalendriaasta lõpu seisuga (edaspidi metsaühistu liikmete põhiandmetega nimekiri).
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (21) Erametsaomanike nõustamise, metsaühistu ning metsa sertifitseerimise toetuse saamiseks peab metsaühistu olema kvalifitseeritud käesoleva määruse § 31 kohaselt.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (22) Kui erametsaomanik on mitme metsaühistu liige, arvestatakse erametsaomanike nõustamise, metsaühistu ja metsa sertifitseerimise toetuse saamiseks kvalifitseerimisel, toetuse menetlemisel ja määramisel isiku liikmelisust nendes metsaühistutes proportsionaalselt.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (3) Toetust ei anta, kui KIK-il puudub toetuse finantseerimiseks vajalik raha.

  (4) Toetuse, välja arvatud üraskikahjustuste ennetamise toetus, taotlemiseks esitab taotleja järgmised dokumendid:
  1) lisas 1 esitatud vormi kohase taotluse (edaspidi taotlus) ning muud käesolevas määruses nimetatud taotlemiseks vajalikud dokumendid;
  2) kui toetuse saamise eelduseks on kvalifitseerumine ja ühistu ei ole kvalifitseerunud käesoleva määruse § 31 alusel, lisatakse taotlusele lisa 6 vormil A selleks vajalikud andmed.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (41) KIK teatab taotluse esitamise tähtpäeva ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded või üleriigilise levikuga päevalehes ning veebilehel www.eramets.ee.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (5) Taotleja saab ühes taotlusvoorus esitada ühe toetuse liigi kohta ühe taotluse. Kui erametsaomanik on esitanud mitu taotlust või on esindatud mitmes taotluses, võetakse menetlemisele ajaliselt kõige hiljem esitatud taotlus ning varasemad jäetakse läbi vaatamata.

  (51) Erandina lõikest 5 võib metsamaaparandustööde toetust taotlev erametsaomanik olla samaaegselt esindatud metsaühistu esitatud metsamaaparandustööde toetuse taotluses tingimusel, et toetust ei taotleta sama kinnisasja ja sama maaparandussüsteemi piires tehtavateks töödeks.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (6) Taotluses kavandatud tegevuse maksumus peab olema põhjendatud, üheselt mõistetav, üksikasjalikult kirjeldatud, otstarbekas ja vajalik tegevuse eesmärgi saavutamiseks.

  (7) Taotlus esitatakse posti teel või käsipostiga KIK-ile, elektrooniliselt aadressil [email protected] või PRIA e-teenuse keskkonna kaudu, kui määrusega ei ole reguleeritud teisiti.
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

§ 31.   Metsaühistu kvalifitseerimine

  (1) Metsaühistu kvalifitseerimise eesmärk on hinnata metsaühistu jätkusuutlikkust ja võimet teenindada metsaomanikke.

  (2) Metsaühistu kvalifitseerimine toimub üks kord kalendriaastas koos erametsaomanike nõustamise, metsaühistu või metsa sertifitseerimise toetuse taotlemisega. Metsaühistul, kes ei kvalifitseerunud, on õigus taotleda kvalifitseerimist järgmisel aastal.

  (3) Metsaühistu kvalifitseeritakse kolmeks aastaks. Selle aja jooksul ei saa metsaühistu üksi ega ühistaotluse raames uut kvalifitseerimist taotleda.

  (4) Kui metsaühistu liikmete arv langeb taotlemisele eelneva kalendriaasta lõpu seisuga alla käesoleva määruse § 3 lõikes 2 sätestatud piirmäära, siis kvalifitseerumine lõpeb.

  (5) Kvalifitseerumiseks peab metsaühistu vastama lisaks käesoleva määruse §-des 3 ja 4 taotlejale esitatavatele üldistele nõuetele ka käesoleva paragrahvi lõigetes 6 ja 7 sätestatud tingimustele.

  (6) Kvalifitseerumiseks peab metsaühistu vastama järgmistele tingimustele:
  1) ta on esitanud äriregistrile tähtajaks viimase lõppenud majandusaasta aruande;
  2) tal puuduvad võlgnevused taotluse esitamisele eelneval kahel kalendriaastal;
[RT I, 31.12.2021, 19 - jõust. 03.01.2022]
  3) taotluse esitamisele eelneva kahe kalendriaasta toetuse taotlused pole sisaldanud olulisi puudusi.

  (7) Lisaks lõikes 6 sätestatule peab metsaühistu vastama vähemalt seitsmele järgmisest kaheksast tingimusest:
  1) ta on äriregistri andmetel asutatud vähemalt kolm aastat enne taotluse esitamise aastat, ühinenud metsaühistute korral lähtutakse kõige varem asutatud metsaühistust;
  2) tal on veebileht, kus on toodud välja vähemalt ühistu kontaktandmed, erametsaomanikele pakutavad teenused, metsaühistu lahtiolekuaeg ja vastuvõtutingimused;
  3) ta on taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal nõustanud erametsaomanikke vähemalt 200 korral, sealjuures on nõustajaks olnud metsaseaduse § 10 lõikes 51 sätestatud nõuetele vastav konsulent;
  4) ta on taotlenud ja saanud taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal vähemalt kahte erametsandusele suunatud toetust;
  5) ta on müünud ise või oma katusorganisatsiooni vahendusel taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal vähemalt 5000 tihumeetrit metsamaterjali või kasvava metsa raieõigust;
  6) ta on korraldanud oma liikmete metsamaal taotluse esitamisele eelneva kalendriaasta jooksul vähemalt 100 hektaril metsa uuendamist;
  7) ta on korraldanud oma liikmete metsamaal taotluse esitamisele eelneva kalendriaasta jooksul valgustus- ja harvendusraieid vähemalt 75 hektaril;
  8) ta on rahvusvaheliselt tunnustatud säästva metsamajandamise grupisertifikaadi hoidja või sõlminud koostöölepingu sellise grupisertifikaadi hoidjaga.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

§ 32.   Ühistaotlemine

  (1) Ühistaotlejad võivad metsaühistu ja metsa sertifitseerimise toetusele kvalifitseerimiseks, toetuse taotlemiseks ja saamiseks esitada ühistaotluse.

  (2) Ühistaotluse võivad esitada kuni neli metsaühistut, sealjuures metsaühistu:
  1) võib osaleda vaid ühes ühistaotluses;
  2) ei tohi samal ajal ühistaotluses osalemisega esitada eraldi taotlust kvalifitseerimiseks.

  (3) Ühistaotlusele kehtivad samad nõuded, mis metsaühistule üksi kvalifitseerimisel, toetuse taotlemisel, saamisel ja kasutamisel käesolevas paragrahvis sätestatud erisustega.

  (4) Ühistaotlejate liikmete arv kokku peab taotluse esitamisele eelneva kalendriaasta lõpu seisuga olema:
  1) kahe metsaühistu korral kokku vähemalt 300 liiget;
  2) kolme metsaühistu korral kokku vähemalt 400 liiget;
  3) nelja metsaühistu korral kokku vähemalt 500 liiget.

  (5) Alates 2022 aasta 1. jaanuarist peab taotluse esitamisele eelneva kalendriaasta lõpu seisuga ühistaotlejate liikmete arv kokku olema:
  1) kahe metsaühistu korral kokku vähemalt 600 liiget;
  2) kolme metsaühistu korral kokku vähemalt 800 liiget;
  3) nelja metsaühistu korral kokku vähemalt 1000 liiget.

  (6) Ühistaotlejad nimetavad taotlusega seotud toimingute tegemiseks endi seast volitatud esindaja (edaspidi juhtpartner). Juhtpartner vastutab kõigi ühistaotlejate nimel kvalifitseerimise, toetuste taotlemise, sellega seotud aruandluse ja toetuste väljamakse eest.

  (7) Ühistaotlejate nimel kvalifitseerimiseks ja taotlemiseks vajalikud dokumendid ning teiste ühistaotlejate esindamise volikirja võib esitada ainult juhtpartner.

  (8) Käesoleva määruse § 3 lõike 4 punktis 2 nimetatud andmed, § 8 lõikes 31, § 12 lõike 16 punktis 3 ja lõike 19 punktis 3 ning § 131 lõike 7 punktis 2 nimetatud tegevusaruanne, § 131 lõike 7 punktis 1 nimetatud andmed perioodi jooksul kavandatava metsa sertifitseerimise kohta ja § 131 lõike 9 punktis 1 nimetatud sertifitseeritud metsade loetelu tuleb esitada sellekohase lisa vormil B.

  (9) Kvalifitseerimiseks peab iga ühistaotluses osalev metsaühistu vastama käesoleva määruse § 31 lõikes 6 sätestatud tingimustele. Sama paragrahvi lõikes 7 nimetatud tingimuste täitmist hinnatakse ühistaotlejatel järgmiselt.
  1) punktis 1 võetakse arvesse ühistaotlejate asutamisest möödunud kalendriaastate aritmeetiline keskmine;
  2) punktides 2 ja 8 sätestatud nõuded peavad olema täidetud vähemalt ühel ühistaotlejal;
  3) punktides 3−7 võetakse nõuete täitmiseks arvesse ühistaotlejate vastavate näitajate summa.

  (10) Kui mõni ühistaotlejatest ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, on teistel ühistaotlejatel õigus jätkata kvalifitseerimist ilma temata. Pärast kvalifitseerumist ei tohi selle kehtivuse ajal ühistaotlejate koosseisu muuta.

  (11) Käesoleva määruse § 12 lõike 8 punktis 1 sätestatud rühmanõustamise määr rakendub ühistaotlemisel järgmiselt:
  1) kahe metsaühistu korral kuni 500 eurot ühe rühmanõustamise kohta, kuid mitte rohkem kui 4000 eurot aastas kokku;
  2) kolme metsaühistu korral kuni 500 eurot ühe rühmanõustamise kohta, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot aastas kokku;
  3) nelja metsaühistu korral kuni 500 eurot ühe rühmanõustamise kohta, kuid mitte rohkem kui 8000 eurot aastas kokku.

  (12) Käesoleva määruse § 12 lõike 8 punktis 4 sätestatud koolimetsa asutamise ja selle tegevuse korraldamise määr rakendub ühistaotlemisel järgmiselt:
  1) kahe metsaühistu korral kuni 6392 eurot kalendriaastas kokku;
  2) kolme metsaühistu korral kuni 9588 eurot kalendriaastas kokku;
  3) nelja metsaühistu korral kuni 12 784 eurot kalendriaastas kokku.

  (13) Ühistaotlejad võivad saada käesoleva määruse §-s 131 sätestatud metsa sertifitseerimise toetust, kui nende liikmetele kuuluva sama paragrahvi lõikes 6 sätestatud ajavahemikul esmakordselt sertifitseeritud metsa kogupindala ületab kokku 300 hektarit. Toetuse määr on kuni 30 000 eurot ühistaotluse kohta.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

§ 4.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) ta ei ole saanud ega taotle sama kulu hüvitamiseks samale metsaeraldisele kavandatud sama tegevuse või sama investeeringuobjekti jaoks toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
  2) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust;
  3) ta tagab toetuse sihipärase kasutamise ning võimaldab seda kontrollida;
  4) tal ei ole riiklikku maksuvõlga või on riikliku maksuvõla tasumine ajatatud ja maksuvõlg on tasutud ajakava kohaselt;
  5) tema kohta metsaseaduse alusel saadud toetuse mittesihipärase kasutamise otsuse tegemisest on möödunud vähemalt kolm aastat.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (2) Kui taotleja on teatud tähtajaks asutatud metsaühistu, ei või tema tegutsemise tähtaeg olla lühem kui viis aastat KIK toetuse maksmise otsuse tegemisest arvates.

  (3) Kui toetuse taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peab ta olema tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud tähtajaliselt. Kui toetuse tagasimaksmine on ajatatud, peavad tagasimaksed olema tasutud ettenähtud tähtajaks ja mahus.

§ 5.   Nõuded toetuse saajale

  (1) Toetuse saaja peab lisaks §-s 4 esitatud nõuetele:
  1) tegema tähtajaks tööd, mille jaoks toetus määrati;
  2) tagama investeeringuobjekti või ala, millele toetus määrati, sihipärase kasutamise või säilimise vähemalt viie aasta jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest arvates, välja arvatud metsa inventeerimise toetuse korral;
  3) säilitama toetusega seotud dokumente seitse aastat toetuse maksmise otsuse tegemisest arvates;
  4) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
  5) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet;
  6) toetuse abil korraldatud üritustel ja muudel asjakohastel juhtudel teavitama, et tööde rahastamist on toetanud riik.

  (2) Kui toetuse saanud investeeringuobjekt või -ala võõrandatakse viie aasta jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest arvates, peab toetuse saaja objekti või alaga seotud kohustused üle andma uuele omanikule, vormistades selle kohta toetusega seotud kohustuste üleandmise ja vastuvõtmise akti, mille allkirjastavad nii kohustuste üleandja kui vastuvõtja.

§ 6.   Abikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblikud on käesoleva määruse §-des 8–132 sätestatud toetuse liigi tegevus, kulud ja investeeringud.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (2) Abikõlblikud ei ole:
  1) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ning maa rentimisega seotud kulud;
  2) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist;
  3) käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist käibemaksuseaduse alusel;
  4) toreduslikud kulutused tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 63 tähenduses ja ebaotstarbekad kulud;
  5) riigile, kohalikule omavalitsusüksusele või riigi osalusega eraõiguslikule juriidilisele isikule kuuluva metsamaa kohta tehtud kulutused;
  6) kulutused, mis on tehtud looduskaitseseaduse § 4 lõikes 1 nimetatud loodusobjektil, kus keskkonnakaitse piirangutest tulenevalt ei oleks saanud teha kavandatud töid;
  7) sõiduki, sh maastikusõiduki, soetamise kulud;
  8) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei lähe üle toetuse saajale;
  9) [kehtetu - RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]
  10) juriidilistes isikutes osalemise liikmemaksud;
  11) kasutatud investeeringuobjekti ostmiseks tehtud kulud;
  12) muud kulud, mis ei ole toetatava tegevuse või investeeringuga otseselt seotud;
  13) maaparandusseaduse § 46 lõikes 4 nimetatud riigi poolt korrashoitava ühiseesvoolu ja sellel asuva truubi kohta tehtud kulud;
  14) notaritasu;
  15) trahvi, finantskaristuse ja kohtumenetluse korral tehtud menetluskulud;
  16) sularahamakse, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse, intress ja finantsteenusega seotud muu kulu.
[RT I, 17.07.2015, 1 - jõust. 20.07.2015]

2. peatükk Toetuse liigid ning toetuse saamise täpsustatud alused ja nõuded ning määrad toetuste liikide kaupa 

§ 7.   Toetuse liigid

  Käesoleva määruse alusel antavad toetused on:
  1) erametsaomanike nõustamise toetus;
  2) metsa uuendamise toetus;
  3) pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus;
  4) erametsaomanike metsa inventeerimise toetus;
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]
  5) metsaühistu toetus;
  6) metsamaaparandustööde toetus;
  7) metsa sertifitseerimise toetus;
[RT I, 31.07.2018, 1 - jõust. 06.08.2018]
  8) üraskikahjustuste ennetamise toetus;
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]
  9) väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetus.
[RT I, 01.04.2022, 4 - jõust. 04.04.2022]

§ 8.   Erametsaomanike nõustamise toetus

  (1) Erametsaomanike nõustamise toetuse (edaspidi nõustamistoetus) eesmärk on tagada parimatel teadmistel põhinev metsa majandamine ja metsaressursi efektiivsem kasutamine.

  (2) Nõustamistoetust võib taotleda ja saada metsaühistu erametsaomanikule osutatud nõuandeteenuse eest. Nõu võib anda konsulent, kes vastab metsaseaduse § 10 lõikes 51 sätestatud nõuetele.

  (3) Nõustamistoetust võib taotleda metsaühistu, kes on toetusele kvalifitseeritud ning tähtajaks esitanud aruande eelmise nõustamistoetuse kasutamise kohta.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (31) Nõustamistoetuse taotlemisel esitab taotleja PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktis 3 nimetatud nimekirja ja lisa 9 vormil A metsaühistu tegevusaruande, kui seda ei ole taotlemise aastal juba esitatud.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (4) Nõustamistoetuse saamiseks peab metsaühistul olema konsulendiga sõlmitud tööleping, töövõtuleping või muu võlaõiguslik leping, mis sisaldab muuhulgas lõikes 12 sätestatud tingimusi.

  (5) [Kehtetu - RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

  (6) [Kehtetu - RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

  (7) Nõustamistoetuse määr on kuni 100 eurot ühe nõuandeteenuse saanud erametsaomaniku kohta ühes taotluses.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (8) [Kehtetu - RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

  (9) [Kehtetu - RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

  (10) Nõustamise kulud on abikõlblikud alates taotluse esitamisele järgnevast päevast.
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

  (101) Metsaühistu saab ühes taotlusvoorus taotleda nõustamistoetust maksimaalselt summas, mis moodustab vooru eelarvest sama suure osakaalu, kui on tema liikmete osakaal kõigist selles voorus nõustamistoetust taotlenud ühistute liikmete koguarvust.
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

  (11) Nõustamistoetuse saamiseks esitab metsaühistu osutatud nõuandeteenuse kohta PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse rahuldamise otsuses määratud tähtpäevaks ja korras aruande, mis peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) erametsaomaniku nimi ja isiku- või registrikood;
  2) erametsaomaniku kontaktandmed;
  3) nõustamise teema;
  4) konsulendi nimi;
  5) nõuandeteenuse osutamise aeg.
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

  (111) Metsaühistul on võimalus saada ettemaksu 50% ulatuses taotluse rahuldamise otsuses märgitud toetuse summast. Järgmised maksed teeb KIK pärast ettemaksu täielikku kasutamist ning lõikes 11 sätestatud dokumentide esitamist.
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

  (12) Konsulendid peavad oma tegevuses lähtuma Eesti konsulentide eetikakoodeksist, tegutsema nõustatava huvides ning vältima huvide konflikti.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

§ 9.   Metsa uuendamise toetus

  (1) Metsa uuendamise toetuse eesmärk on tagada metsaressursi kvaliteedi parandamine ja metsamaa tootmispotentsiaali efektiivsem kasutamine pärast raiet või metsa hukkumist.
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

  (2) Metsa uuendamise toetust saab taotleda metsaühistu selle metsamaa kohta, mis on metsaühistu liikme omandis taotluse esitamise tähtpäeval.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (3) [Kehtetu - RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (4) [Kehtetu - RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (5) Metsa uuendamise toetuse abikõlblikud kulud on:
  1) maapinna ettevalmistamise kulud;
  2) metsataimede soetamise ja istutamise kulud;
  3) kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri ja kuni kolme aasta vanuste looduslikult uuenenud metsataimede hooldamise, mille käigus eemaldatakse uuenduse kasvu segavad rohttaimed, puud ja põõsad (edaspidi metsauuenduse hooldamine), kulud.
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

  (6) Abikõlblikud on taotluse esitamise kalendriaastal tehtud kulud. Lõike 5 punktis 1 nimetatud tegevuse korral on abikõlblikud ka kulud, mis on tehtud taotluse esitamise aastale eelneval kalendriaastal.
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

  (61) [Kehtetu - RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (7) Metsa uuendamise toetuse määrad on:
  1) [kehtetu - RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]
  2) maapinna ettevalmistamisel kuni 96 eurot hektari kohta;
  3) metsataimede soetamisel ja istutamisel kuni 400 eurot hektari kohta;
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]
  4) metsauuenduse hooldamisel kuni 96 eurot hektari kohta kalendriaastas.
[RT I, 17.07.2015, 1 - jõust. 20.07.2015]

  (8) [Kehtetu - RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (9) Taotleja esitab metsa uuendamise toetuse saamiseks lisaks taotlusele:
  1) lisas 2 loetletud andmed metsa uuendamistööde kohta;
  2) [kehtetu - RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]
  3) [kehtetu - RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

  (91) Alates 2017. aasta 1. jaanuarist saab taotlust esitada üksnes PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

  (10) Metsataimed peavad vastama keskkonnaministri 1. juuli 2016. aasta määrusega nr 20 „Metsa uuendamisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolu, kultiveerimismaterjali tarnimise ja turustamise nõuded” kehtestatud nõuetele ning olema soetatud kultiveerimismaterjali tarnijalt, kes on registreeritud taimetervise registris.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (11) Toetatavad metsa uuendamise tegevused peavad vastama metsaseaduses ja keskkonnaministri 27. detsembri 2006. aasta määruses nr 88 „Metsa majandamise eeskiri” kehtestatud nõuetele.
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

  (12) [Kehtetu - RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

  (13) Kui metsauuendus on hukkunud pärast taotluse esitamist või kuni viie aasta jooksul toetuse maksmise otsusest arvates toimunud loodusõnnetuse tõttu, esitab toetuse saaja metsaseaduse § 41 kohase metsateatise olulise metsakahjustuse kohta.
[RT I, 17.07.2015, 1 - jõust. 20.07.2015]

  (14) Loodusõnnetuseks käesoleva määruse tähenduses loetakse tormi, põua, üleujutuse või metsatulekahju põhjustatud kahjustust, mille tagajärjel metsauuendus hukkub.
[RT I, 17.07.2015, 1 - jõust. 20.07.2015]

  (15) Toetuse abil uuendatud, kuid pärast seda hukkunud metsaosale metsa uuendamise toetust teist korda ei maksta.
[RT I, 17.07.2015, 1 - jõust. 20.07.2015]

  (16) Metsa uuendamise toetust ei maksta taotluses näidatud metsaeraldise pinna kohta või väljamakstud toetus kuulub selle metsaeraldise osas täielikult või osaliselt tagasimaksmisele, kui uuendatud metsaeraldise pindala on taotluses esitatud pindalast üle 30% väiksem.

  (17) Kui kontrollimisel selgub, et uuendatud metsa pindala on taotluses esitatud metsaeraldise pindalast kuni 30% väiksem, makstakse toetust tehtud tööde alusel või väljamakstud toetus kuulub osaliselt tagasimaksmisele.

  (18) KIK võib jätta toetuse täielikult või osaliselt välja maksmata või väljamakstud toetuse täielikult või osaliselt tagasi nõuda, kui kohapealse kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et toetuse abil istutatud kasvama läinud metsataimede arv ei vasta eeskirjas sätestatud piirmääradele.
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

§ 10.   Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus

  (1) Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetuse (edaspidi pärandkultuuri toetus) andmise eesmärk on erametsamaal paikneva pärandkultuuri objekti säilimise tagamine ja avalikkusele tutvustamine ning sellele juurdepääsu tagamine.

  (2) Pärandkultuuri toetust saab taotleda metsaühistu ja erametsaomanik.

  (3) Pärandkultuuri toetuse abikõlblikud kulud on:
  1) Eesti Looduse Infosüsteemi pärandkultuuri objektide nimekirjas oleva ja erametsamaal paikneva lisas 3 nimetatud pärandkultuuriobjekti korrastamise, hooldamise, säilitamise, tähistamise, sellele avaliku juurdepääsu tagamise, eksponeerimise, kaardistamise ja arhiivimaterjalide kogumise kulud;
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]
  2) omatöö punktis 1 loetletud tööde ja tegevuse elluviimisel;
  3) konsulendi hinnang pärandkultuuriobjekti toetamise ja tehtavate tööde vajalikkuse, mahu, maksumuse ja õigusaktides sätestatud nõuetele vastavuse kohta;
[RT I, 01.04.2022, 4 - jõust. 04.04.2022]
  4) konsulendi hinnang tehtud tööde kvaliteedile.

  (31) Iga lõike 3 punktis 1 sätestatud pärandkultuuri objekti ja seal nimetatud tegevusi toetatakse üks kord viie aasta jooksul, välja arvatud objekti hooldamisega seotud tegevusi.
[RT I, 01.04.2022, 4 - jõust. 04.04.2022]

  (4) Lõike 3 punktides 1, 2 ja 4 nimetatud tegevuse korral on abikõlblikud kulud, mis on tehtud pärast taotluse esitamist. Lõike 3 punktis 3 nimetatud tegevuse korral on abikõlblikud kulud, mis on tehtud taotluse esitamise tähtpäevale eelneva kalendriaasta jooksul.

  (5) Pärandkultuuri toetuse määr on kuni 80% abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot pärandkultuuri objekti kohta kalendriaastas, sealhulgas:
[RT I, 01.04.2022, 4 - jõust. 04.04.2022]
  1) omatöö kuni 800 eurot ühe pärandkultuuri objekti kohta;
[RT I, 01.04.2022, 4 - jõust. 04.04.2022]
  2) konsulendi hinnangu koostamine kuni 200 eurot ühe pärandkultuuri objekti kohta.
[RT I, 01.04.2022, 4 - jõust. 04.04.2022]

  (6) Taotleja esitab lisaks taotlusele:
  1) lisa 4 vormi kohase lõike 3 punktis 3 nimetatud konsulendi hinnangu pärandkultuuri objekti ja planeeritavate tööde kohta;
  2) pärandkultuuri objekti asukoha skeemi, milles on märgitud objekti asukoht, piirid, kinnistu nimi, katastriüksuse tunnus ja metsaeraldise number.
  3) [Kehtetu - RT I, 01.04.2022, 4 - jõust. 04.04.2022]

  (7) Pärast taotluse rahuldamise otsust esitab toetuse saaja KIK-Ile hiljemalt kuue kuu jooksul:
  1) lisa 4 vormi kohase konsulendi hinnangu tehtud tööde kvaliteedi kohta;
  2) omatöö korral kulude kalkulatsiooni.
  3) [Kehtetu - RT I, 01.04.2022, 4 - jõust. 04.04.2022]

  (8) Toetuse saaja on kohustatud pärandkultuuri objekti säilitama ja eksponeerima, sh tagama avaliku juurdepääsu vähemalt viie aasta jooksul KIK toetuse maksmise otsuse tegemisest arvates.

§ 11.   Metsa inventeerimise toetus
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 01.07.2017]

  (1) Metsa inventeerimise toetuse andmise eesmärk on soodustada metsaressursi kohta andmete kogumist ja metsaressursi jätkusuutlikku kasutamist.
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 01.07.2017]

  (2) Metsa inventeerimise toetust võib taotleda ja saada üksnes metsaühistu.
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 01.07.2017]

  (3) Toetust saab taotleda metsa inventeerimise kulude katteks, kui inventeerimisandmed on kantud metsaregistrisse enne taotluse esitamist, on kehtivad ja inventeeritud metsamaa on metsaühistu liikme omandis taotluse esitamise tähtpäeval.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (4) Toetust makstakse sama metsamaa inventeerimise kulude katteks üks kord seitsme aasta jooksul inventeerimisandmete registrisse kandmisest.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (5) Metsa inventeerimise toetuse määr on kuni 10 eurot inventeeritud metsamaa hektari kohta.
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 01.07.2017]

  (6) Toetuse saamiseks esitab taotleja lisaks taotlusele:
  1) lisas 5 loetletud andmed inventeeritud metsamaa kohta;
  2) [kehtetu - RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 01.07.2017]

  (61) Alates 2017. aasta 1. jaanuarist saab taotlust esitada üksnes PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 01.07.2017]

  (7) Toetust makstakse toetuse taotlemise aastal või sellele eelnenud kahel kalendriaastal metsaregistrisse kantud inventeerimisandmete kohta.
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

§ 12.   Metsaühistu toetus

  (1) Metsaühistu toetuse eesmärk on metsandusalase ühistegevuse ja metsakasvatustööde korraldamise toetamine.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (2) [Kehtetu - RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

  (3) Metsaühistu toetus hõlmab:
  1) rühmanõustamist;
  2) metsakasvatustööde korraldamist;
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]
  3) metsaühistu tegevust;
  4) koolimetsa asutamist ja tegevuse korraldamist.

  (4) Metsaühistu toetuse taotlemiseks peab olema eelmise taotletud metsaühistu toetuse kohta esitatud tähtaegselt tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid.
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

  (5) Metsaühistu saab toetust taotleda ühe liikme kohta kuni 40 eurot kalendriaastas.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (6) Metsaühistu toetuse arvutamisel võetakse aluseks metsaühistu liikmete arv taotlemisele eelneva kalendriaasta lõpu seisuga. Toetuse periood on kalendriaasta ning toetust arvestatakse üks kord kalendriaastas.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (7) [Kehtetu - RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (8) Metsaühistu toetuse määr on:
  1) erametsaomanike rühmanõustamise korral kuni 500 eurot ühe rühmanõustamise kohta, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot aastas;
  2) metsakasvatustööde korraldamise korral lõikes 12 nimetatud tegevuskulude katmiseks lisas 17 esitatud valemi järgi kuni 100 eurot hektari kohta;
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]
  3) metsaühistu tegevuse korral kuni 10 eurot metsaühistu liikme kohta kalendriaastas;
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]
  4) koolimetsa asutamise ja selle tegevuse korraldamise korral kuni 3196 eurot metsaühistu kohta kalendriaastas.

  (9) [Kehtetu - RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

  (10) Rühmanõustamise korral on abikõlblikud selle korraldamise kulud.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (11) Erametsaomanike rühmanõustamise korral tagab metsaühistu rühmanõustamisest teavitamise veebilehe www.eramets.ee vahendusel vähemalt 10 kalendripäeva enne ürituse toimumist ning vajaduse korral vähemalt ühes üleriigilises ajalehes.

  (12) Metsakasvatustööde korraldamise korral on abikõlblikud kulud, mida tehakse metsaühistu liikme omandis oleval metsamaal järgmisteks tegevusteks:
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]
  1) maapinna ettevalmistamine;
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]
  2) metsa istutamine;
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]
  3) metsataimede soetamine;
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]
  4) metsauuenduse hooldamine;
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]
  5) metsakultuuri täiendamine;
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]
  6) valgustusraie;
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]
  7) harvendusraie;
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]
  8) turberaie või kujundusraie kaitstaval loodusobjektil.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (13) Metsaühistu tegevustoetuse abikõlblikud kulud on metsaühistu eesmärkide täitmiseks erametsanduse arendamisega seotud metsaühistu tegevuskulud.

  (14) Koolimetsa asutamise ja tegevuse korraldamise abikõlblikud kulud on:
  1) metsandusalase ürituse korraldamine kooliõpilastele;
  2) õppeklassi rajamine ja tegevuse korraldamine;
  3) koolimetsa asutamise ja tegevuse korraldamisega seotud transpordikulu.

  (15) Metsaühistu toetuse kulud on abikõlblikud alates taotluse esitamise kalendriaasta algusest.

  (16) Metsaühistu toetuse taotlemisel esitab taotleja lisaks taotlusele:
  1) [kehtetu - RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]
  2) metsaühistu liikmete põhiandmetega nimekirja;
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]
  3) lisa 9 vormil A metsaühistu tegevusaruande taotlemisele eelnenud kalendriaasta lõpu seisuga, kui seda ei ole taotlemise aastal juba esitatud.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (17) Metsaühistul on võimalus saada ettemaksu kuni 20 eurot liikme kohta. Järgmised maksed teeb KIK pärast ettemaksu täielikku kasutamist ning lõikes 19 sätestatud dokumentide esitamist.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (18) Metsaühistu viib ellu tegevused taotluse rahuldamise otsuses määratud tähajaks.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (19) Metsaühistu esitab KIK-ile hiljemalt taotluse rahuldamise otsuses määratud tähtpäevaks:
  1) metsaühistu tegevustoetuse ning koolimetsa asutamise ja tegevuse korraldamise korral koopia kulusid tõendavast kuludokumendist ning selle tasumist tõendavast dokumendist;
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]
  2) rühmanõustamisel osalejate nimekirja, milles on märgitud rühmanõustamise toimumise koht ja aeg, käsitletud teemad, lektorid ning õppematerjalid või kokkuvõte käsitletud teemadest;
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]
  3) lisa 9 vormil A metsaühistu tegevusaruande;
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]
  4) koolimetsa asutamise ja tegevuse korraldamisel osalejate nimekirja, õppematerjalid või kokkuvõtte käsitletud teemadest ja vajadusel koolimetsa asukoha kaardi või skeemi.

  (20) Metsaühistu tagab, et metsakasvatustööde korraldamise korral on lõikes 12 nimetatud tegevused nõuetekohaselt tehtud enne lõike 19 punktis 3 nimetatud tegevusaruande esitamist KIK-ile.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (21) [Kehtetu - RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

  (22) [Kehtetu - RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

  (23) Lõikes 12 nimetatud metsakasvatustööde korraldamisel võib toetust saada samal alal samade tööde korraldamise eest üks kord, välja arvatud punktis 4 nimetatud tegevuse eest, millele võib toetust saada kuni neli korda.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

§ 13.   Metsamaaparandustööde toetus

  (1) Metsamaaparandustööde toetuse andmise eesmärk on metsamaa veerežiimi ja metsamaale juurdepääsu tingimuste ning metsa majandusliku kasutamise parandamine.

  (2) Metsamaaparandustööde toetust võib taotleda metsaühistu ja erametsaomanik.

  (3) Toetatav tegevus on:
  1) maaparandussüsteemi uuendustööde kava (edaspidi uuendustööde kava) koostamine;
  2) kuivenduskraavi ja eesvoolu uuendamisel sette eemaldamine;
[RT I, 17.07.2015, 1 - jõust. 20.07.2015]
  3) truubi uuendamine;
  4) metsamaale kuni 25 meetri pikkuse ja keskmiselt 50 cm sügavuse voolunõva rajamine, millega juhitakse punktis 2 nimetatud veejuhtmelt sette eemaldamisel tekkinud mullavalli taha sulglohku kogunenud vesi kuivenduskraavi või eesvoolu;
  5) tööde vastuvõtmise akti koostamine.

  (4) Metsamaaparandustööde toetuse määr on kuni 10 000 eurot erametsaomaniku või metsaühistu liikme, kelle metsamaal töid teostatakse, kohta, kuid mitte rohkem kui:
  1) kuni 10% maaparandussüsteemi uuendustöödeks taotletava toetuse mahust, kuid mitte rohkem kui 300 eurot maaparandussüsteemi uuendustööde kava kohta;
[RT I, 17.07.2015, 1 - jõust. 20.07.2015]
  2) 1,5 eurot uuendatava veejuhtme jooksva meetri kohta veejuhtme sügavuse ja põhja laiuse taastamise korral;
[RT I, 17.07.2015, 1 - jõust. 20.07.2015]
  3) 35 eurot asendatava 30 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
[RT I, 17.07.2015, 1 - jõust. 20.07.2015]
  4) 50 eurot asendatava 40 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
[RT I, 17.07.2015, 1 - jõust. 20.07.2015]
  5) 65 eurot asendatava 50 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
[RT I, 17.07.2015, 1 - jõust. 20.07.2015]
  6) 85 eurot asendatava 60 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
[RT I, 17.07.2015, 1 - jõust. 20.07.2015]
  7) 145 eurot asendatava 80 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
[RT I, 17.07.2015, 1 - jõust. 20.07.2015]
  8) 245 eurot asendatava 100 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
[RT I, 17.07.2015, 1 - jõust. 20.07.2015]
  9) 1,5 eurot rajatava voolunõlva jooksva meetri kohta;
[RT I, 17.07.2015, 1 - jõust. 20.07.2015]
  10) 100 eurot tööde vastuvõtmise akti koostamise kuludest.

  (5) Metsamaaparandustööde toetust on võimalik taotleda üksnes maaparandussüsteemide registrisse kantud maaparandussüsteemil või selle osal tehtavaks tööks.
[RT I, 17.07.2015, 1 - jõust. 20.07.2015]

  (6) Kuivenduskraavi sügavuse ja põhja laiuse taastamise korral peab vähemalt 70% hooldatava kuivenduskraavi pikkusest paiknema metsamaal.

  (7) Truubi või eesvoolu uuendamisel peab truup või eesvool teenindama metsamaal paiknevat veerežiimi reguleerivat võrku.

  (8) Samale alale samaks tegevuseks on võimalik toetust saada üks kord viie aasta jooksul.

  (9) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja lisaks taotlusele:
  1) uuendustööde kava, mis peab sisaldama lisas 11 kirjeldatud andmeid;
  2) koopia uuendustööde kava koostamise eest esitatud kuludokumendist ning selle tasumist tõendavast dokumendist;
[RT I, 17.07.2015, 1 - jõust. 20.07.2015]
  3) lisa 12 vormi kohase metsamaaparandustööde nimekirja.

  (10) Maaparandustööd peavad olema tehtud maaparandusseaduse ja maaeluministri 19. detsembri 2018. a määrusega nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded“ kehtestatud nõuete kohaselt.
[RT I, 28.06.2024, 19 - jõust. 01.07.2024]

  (11) Uuendustööde kava ning tööde vastuvõtmise akt peab olema kinnitatud maaparanduse alal tegutseva ettevõtja vastutava isiku poolt, kes on registreeritud maaparanduse alal tegutsevate ettevõtete registris. Uuendustööde kava ei tohi olla koostatud varem kui taotluse esitamise tähtpäevale vahetult eelnenud aasta jooksul.

  (12) Toetuse saaja kohustub tegema taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tööd. Tööde mittetäieliku teostamise korral ei ole toetuse saajal õigust pärast tööde vastuvõtmise akti esitamise tähtajale vahetult järgnevas sama toetusliigi taotlusvoorus taotlust esitada, välja arvatud juhul, kui tööde teostamine ei olnud võimalik mõjuvatel põhjustel ja sellest on KIK-i kirjalikult teavitatud.

  (13) Toetuse saaja esitab KIK-ile hiljemalt ühe aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates korraga kõikide otsuses nimetatud toetatavate tööde kohta:
  1) lisa 13 vormi kohase tööde vastuvõtmise akti;
  2) koopia tööde vastuvõtmise akti koostamise eest esitatud kuludokumendist ning selle tasumist tõendavast dokumendist.
[RT I, 17.07.2015, 1 - jõust. 20.07.2015]

  (14) Metsaühistu võib lõikes 13 nimetatud dokumendid esitada kahes osas.

§ 131.   Metsa sertifitseerimise toetus

  (1) Metsa sertifitseerimise toetust antakse säästva metsamajandamise sertifitseerimise eest. Toetuse eesmärk on aidata kaasa säästva metsanduse põhimõtete rakendamisele erametsades metsandusalase ühistegevuse kaudu.

  (2) Metsa sertifitseerimise eest võib toetust saada metsaühistu, mis vastab järgmistele tingimustele:
  1) metsaühistu liikmetele kuuluva lõikes 6 märgitud ajavahemiku vältel esimest korda sertifitseeritud metsa kogupindala ületab 300 hektarit;
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]
  2) metsaühistu on rahvusvahelise säästva metsamajandamise grupisertifikaadi hoidja või sõlminud koostöölepingu rahvusvahelise säästva metsamajandamise grupisertifikaadi hoidjaga;
  3) on tähtajaks esitanud aruande eelmise metsa sertifitseerimise toetuse kasutamise kohta.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (3) Metsa sertifitseerimise toetuse määr on kuni 30 000 eurot metsaühistu kohta kalendriaastas.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (4) Metsa sertifitseerimise toetust makstakse proportsionaalselt summas, mis moodustab sertifitseerimise taotlusvooru eelarvest sama suure osakaalu, kui on toetusele kvalifitseerunud metsaühistu liikmetele kuuluva sertifitseeritud metsa pindala osakaal kõigi selles voorus toetust taotlenud metsaühistute liikmetele kuuluva sertifitseeritud metsa kogupindalast.

  (5) Kui erametsaomanik on sama metsa sertifitseerinud mitme säästva metsamajandamise sertifitseerimissüsteemi kaudu, käsitletakse seda toetuse määramisel üks kord. Kui erametsaomanik on mitme metsaühistu liige, jagatakse sertifitseeritud metsale määratud toetus proportsionaalselt nende ühistute vahel, kes selle erametsaomaniku sertifitseeritud metsa kohta toetust taotlesid.

  (6) Metsa sertifitseerimise toetust makstakse taotlemise kalendriaasta kohta.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (7) Metsa sertifitseerimise toetuse taotlemisel esitab metsaühistu lisaks taotlusele:
  1) lisa 15 vormil A andmed perioodi jooksul kavandatava metsa sertifitseerimise kohta;
  2) lisa 9 vormil A metsaühistu tegevusaruande, kui seda ei ole taotlemise aastal juba esitatud.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (8) Metsaühistul on võimalus saada ettemaksu 50% ulatuses taotluse rahuldamise otsuses märgitud toetuse summast. Järgmised maksed teeb KIK pärast ettemaksu täielikku kasutamist ning lõikes 9 sätestatud dokumentide esitamist.

  (9) Toetuse taotleja esitab KIK-ile hiljemalt taotluse rahuldamise otsuses määratud tähtpäevaks:
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]
  1) lisa 16 vormil A sertifitseeritud metsade loetelu;
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]
  2) metsa sertifitseerimist tõendavad dokumendid, sealhulgas grupisertifikaadi hoidja kinnituse toetuse määramise aluseks oleva metsa sertifitseerimise kohta katastriüksuste lõikes.
[RT I, 31.07.2018, 1 - jõust. 06.08.2018]

§ 132.   Üraskikahjustuste ennetamise toetus

  (1) Toetuse eesmärk on ennetada üraskite tekitatavaid kahjustusi erametsades.

  (2) Toetust antakse:
  1) püünispuude kasutamiseks;
  2) feromoonpüüniste soetamiseks ja paigaldamiseks;
  3) värske tormikahjustuse likvideerimiseks.

  (3) Toetust võib taotleda ja saada metsaühistu, esitades lisa 18 vormil andmed üraskikahjustuste ennetamise tööde kohta. Feromoonpüüniste soetamiseks ja paigaldamiseks ning tormikahjustuse likvideerimiseks võib toetust taotleda ja saada ka erametsaomanik.

  (4) Toetuse määr ühe erametsaomaniku kohta kalendriaastas on:
  1) püünispuude kasutamisel kuni 500 eurot katastriüksuse kohta, kuid mitte rohkem kui kahe katastriüksuse kohta;
  2) feromoonpüüniste soetamisel ja kasutamisel kuni 40 eurot feromoonpüünise komplekti kohta, kuid mitte rohkem kui kümne feromoonpüünise komplekti jaoks;
  3) värske tormikahjustuse likvideerimisel kuni 500 eurot katastriüksuse kohta, kuid mitte rohkem kui kahe katastriüksuse kohta.

  (5) Feromoonpüünise komplektiks loetakse ühe püünise ja vähemalt kahe feromoonpreparaadi komplekti. Feromoonpüüniste soetamise tõendamiseks võib KIK küsida kuludokumente.

  (6) Toetuse taotleja tagab, et lõikes 2 nimetatud tegevused on nõuetekohaselt tehtud enne toetuse taotluse esitamist KIK-ile. Kui tööd ei ole tehtud nõuetekohaselt või on jäetud tegemata, võib KIK jätta taotluse terves ulatuses rahuldamata.

  (7) Abikõlblikud on taotlemise kalendriaastal tehtud tööd ja kulutused. Tormikahjustuse likvideerimisel on abikõlblikud ka taotlemisele eelnenud kalendriaastal tehtud tööd.

  (8) Ühe katastriüksuse kohta võib toetust saada järgmiselt:
  1) püünispuude kasutamiseks kuni kahel korral viie aasta jooksul;
  2) feromoonpüüniste soetamiseks ja paigaldamiseks üks kord kolme aasta jooksul;
  3) tormikahjustuse likvideerimiseks kuni kahel korral viie aasta jooksul.

  (9) Toetust võib taotleda katastriüksusele, kus on täidetud järgmised nõuded:
  1) vähemalt ühel eraldisel on peapuuliigiks üle 30 aasta vanune kuusk;
  2) katastriüksusel on kehtivad inventeerimisandmed või on inventeerimisandmed kehtinud vähemalt taotluse esitamise aastale eelnenud aasta 1. jaanuari seisuga;
  3) püünispuid on hakatud kasutama, feromoonpüünised on soetatud ja nende paigaldamistööd on tehtud hiljemalt 1. septembriks.

  (10) Toetuste taotlemise eelduseks on konsulendi kinnitus määruse lisas 18 selle kohta, et tehtud tööd on olnud vajalikud, tehtud käesoleva määruse kõiki nõudeid järgides ning tööd täidavad üraskitõrje eesmärki, olles tehtud õigel ajal ja õigel viisil. Kinnituse võib anda konsulent, kes vastab metsaseaduse § 10 lõikes 51 sätestatud nõuetele.

  (11) Tormikahjustuse likvideerimiseks antakse toetust, kui tormikahjustusega kuuskede maht on vähemalt 10 tihumeetrit katastriüksuse kohta, kahjustuse ulatus on eraldise kohta alla 0,5 hektari ning puud on metsast välja veetud õigel ajal üraskitõrje põhimõtete kohaselt.

  (12) Püünispuude kasutamise toetust saab kuuse ettevalmistamiseks püüniseks ja püünispuu õigeaegseks väljaveoks üraskitõrje põhimõtete kohaselt.

  (13) Feromoonpüüniste soetamiseks ja paigaldamiseks saab toetust üraskitõrje põhimõtete kohaselt.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

§ 133.   Väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetus

  (1) Väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetuse (edaspidi piirangute toetus) eesmärk on ökoloogilise seisundi säilitamine ja parandamine ning erametsaomanikule piirangute järgimise tõttu saamata jääva tulu kompenseerimine.

  (2) Toetust võib taotleda metsaalana Eesti looduse infosüsteemi kantud toetusõigusliku kaardikihi alusel vähemalt 0,3 hektari suuruse metsaala kohta, mis vastab järgmistele tingimustele:
[RT I, 27.06.2022, 1 - jõust. 30.06.2022]
  1) asub väljaspool looduskaitseseaduse § 91 lõike 6 alusel Vabariigi Valitsuse kinnitatud Natura 2000 võrgustiku alade – linnualade ja loodusalade nimekirja kantud Natura 2000 võrgustiku ala (edaspidi Natura 2000 võrgustiku ala);
  2) asub looduskaitseseaduse § 4 lõike 1 punktis 1 või punktis 4 nimetatud kaitstava loodusobjekti piiranguvööndis või § 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud hoiualal või alal, mille kohta on algatatud kaitse alla võtmise menetlus looduskaitseseaduse § 9 lõike 1 tähenduses;
  3) asub väljaspool looduskaitseseaduse § 28 lõikes 2 nimetud parki ja arboreetumit;
  4) vastab metsaseaduse § 3 lõike 2 punktis 2 sätestatud puittaimede kõrguse ja puuvõrade liituse nõudele või millel on tehtud metsaseaduse § 28 lõike 4 punktis 1, 2, 3 või 6 nimetatud raiet või puud on hukkunud loodusõnnetuse tagajärjel.

  (3) Metsaalaks loetakse metsamaa või selle osa, muu hulgas kuni nelja meetri laiune tee, kraav, tuletõkestusvöönd ja elektripaigaldise kaitsevööndis olev maa ning kuni 0,1 hektari suurune lagendik, mis asub ühe katastriüksuse ja piiranguvööndi, hoiuala või ala piires, mille kohta on algatatud kaitse alla võtmise menetlus looduskaitseseaduse § 9 lõike 1 tähenduses. Metsamaa jagab erinevateks metsaaladeks seda läbiv üle nelja meetri laiune tee, kraav, lagendik või muu ala.

  (4) Lõike 2 punktis 4 nimetatud puittaimena käsitatakse keskkonnaministri 16. jaanuari 2009. a määruse nr 2 „Metsa korraldamise juhend” lisas 14 loetletud puuliike.

  (5) Toetust võib taotleda ja saada määruse § 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud erametsaomanik taotluse esitamise kalendriaasta (edaspidi kohustuseaasta) eest.

  (6) Kui metsaala võõrandatakse kohustuseaasta jooksul pärast taotluse esitamist, makstakse toetust taotlejale, välja arvatud juhul, kui taotleja ja uus omanik on kokku leppinud teisiti ja on hiljemalt kohustuseaasta 1. novembriks esitanud KIKile sellekohase kokkuleppe. Toetust makstakse uuele omanikule juhul, kui võõrandatakse kõik taotluses märgitud metsaalad.

  (7) Toetuse määr on kohustuseaastal kuni 60 eurot hektari kohta.

  (8) Kui metsaala on ühises omandis, esitab taotluse üks omanikest. Toetuse maksmisel eeldatakse, et ühised omanikud on saavutanud kokkuleppe ühise asja kasutamisel. Kui ühise asja kasutamises omanikud kokkulepet ei saavuta ning ühele metsaalale esitatakse mitu toetuse taotlust, jäetakse need taotlused rahuldamata.

  (9) Toetust ei või taotleda:
  1) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud maa kohta;
  2) Eesti Looduse Infosüsteemi poolloodusliku kooslusena kantud maa kohta;
  3) metsaala kohta, mille kohta on sõlmitud vääriselupaiga kaitseks leping keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määrusega nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, kaitse korraldamine ning vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja kasutusõiguse tasu arvutamise täpsustatud alused” sätestatud korras.

  (10) Toetust võib saada taotleja, kes ei ole tema omandis oleval metsamaal oluliselt rikkunud looduskaitseseaduses ja metsaseaduses ning nende alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid kohustuseaasta eest.
[RT I, 22.03.2023, 12 - jõust. 25.03.2023]

  (11) Rikkumine on oluline, kui rikkumisega tekitatud kahju ei ole võimalik kõrvaldada või heastada ja tegemist on pöördumatu looduskoosluse kahjustumisega ning see pandi toime:
  1) sihtkaitsevööndis või reservaadis;
  2) mujal kui punktis 1 nimetatud alad ja selle eest määratud karistus moodustab üle 2/3 õigusaktides nimetatud maksimaalsest määrast.

  (12) Keskkonnaamet teavitab KIKi nendest taotlejatest, kes on kohustuseaasta jooksul rikkunud looduskaitseseadusest ja metsaseadusest tulenevaid nõudeid ning kelle suhtes on tehtud ettekirjutus.

  (13) KIK kontrollib karistusregistrist, kas taotleja on kohustuseaastal rikkunud looduskaitseseaduse ja metsaseaduse nõudeid. Rikkumise olemasolul hindab KIK selle olulisust, arvestades lõikes 11 sätestatud tingimusi.

  (14) Kui tegemist ei ole olulise rikkumisega, siis hindab KIK rikkumise raskusastet, ulatust, kestust ja kordumist lisas 20 kehtestatud hindamiskriteeriumite alusel ning seda võetakse arvesse toetuse summa arvutamisel.

  (15) Toetuse summa vähendamised arvutatakse vajaduse korral järgmises järjekorras:
  1) pindala suurusega seotud vähendamised;
  2) looduskaitseseaduses ja metsaseaduses sätestatud nõuete rikkumised.
  3) [kehtetu - RT I, 22.03.2023, 12 - jõust. 25.03.2023]

  (16) Lõikes 14 nimetatud nõude rikkumise raskusaste sõltub eelkõige selle tagajärgede olulisusest, võttes arvesse võetud kohustuste eesmärki, mida ei ole täidetud. Rikkumise ulatus sõltub eelkõige selle mõjust kogu tegevusele. Kestus sõltub eelkõige selle mõju ajalisest ulatusest või sellest, kas seda mõju on võimalik mõistlike vahenditega lõpetada. Kordumine sõltub sellest, kas ühel ja samal toetuse saajal on avastatud samalaadseid rikkumisi eelneval neljal aastal.

  (17) Toetuse saamiseks esitab taotleja taotluse PRIA e-teenuse keskkonna kaudu ajavahemikul 4. aprillist kuni 30. aprillini lisades 1 ja 19 näidatud andmetega.
[RT I, 22.03.2023, 12 - jõust. 25.03.2023]

  (18) [Kehtetu - RT I, 22.03.2023, 12 - jõust. 25.03.2023]

  (19) KIK teeb taotluse rahuldamise ja toetuse maksmise või taotluse osalise rahuldamise ja osalise maksmise või taotluse rahuldamata jätmise ja toetuse maksmisest keeldumise otsuse hiljemalt kohustuseaasta 15. detsembriks.
[RT I, 01.04.2022, 4 - jõust. 04.04.2022]

3. peatükk Taotluse menetlus ja muudatustest teavitamine 

§ 14.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) Pärast taotluse saamist kontrollib KIK taotluses esitatud andmete õigsust ning taotluse, taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust metsaseaduses ja käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

  (2) KIK-il on õigus nõuda taotlejalt taotluse kohta täiendavaid selgitusi ja lisadokumente.

§ 15.   Taotluse muutmine

  (1) KIK-ile esitatud taotlust võib muuta kuni taotluse rahuldamise otsuse vastuvõtmiseni juhul, kui selguvad asjaolud, millest tingituna ei ole võimalik taotluses käsitletud tegevust ellu viia või kui taotluses esineb ebatäpsusi või eksimusi.

  (2) Taotlust ei saa muuta, kui taotleja soovib suurendada toetuse summat või asendada tegevust või objekti teise tegevuse või objektiga.

  (3) Metsaühistu ei tohi asendada taotluses ühte erametsaomanikku teise erametsaomanikuga.

§ 16.   Rahastamise määra arvutamine ja toetuse vähendamine
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (1) Toetust vähendatakse, kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarvet.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab eelarveaastal toetuse andmiseks määratud summat, on käesoleva määruse § 12 lõikes 5 ja § 133 lõikes 7 nimetatud toetuse ühikumääraks summa, mis võimaldab rahuldada kõik nõuetele vastavad taotlused.
[RT I, 01.04.2022, 4 - jõust. 04.04.2022]

  (3) [Kehtetu - RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

  (4) Kui käesoleva määruse § 7 punktides 2–4, 6 ja 8 nimetatud toetuseliikide osas kõigile nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab selle toetuseliigi taotlusvooru rahastamise eelarvet, arvutatakse kõiki nõuetele vastavaid taotlusi ja taotlusvooru rahastamise eelarvet aluseks võttes rahastamise määr käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktis 2 ja lõikes 2 nimetatud erametsaomanike kaupa, mille ulatuses rahastatakse kõik nõuetekohased taotlused. Rahastamise määr arvutatakse, kasutades lisa 14 kohast arvutusvalemit.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

§ 17.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) KIK teeb taotluse rahuldamise, taotluse osalise rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 120 kalendripäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.

  (2) Taotluse rahuldamise otsused avalikustatakse veebilehel www.eramets.ee.

  (3) Taotlus jäetakse rahuldamata metsaseaduse § 10 lõikes 91 sätestatud juhtudel.

  (4) Taotluse rahuldamise ja taotluse osalise rahuldamise otsuses märgistatakse muuhulgas asjaolu, et toetus on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) 2023/2831 mõistes.
[RT I, 28.06.2024, 19 - jõust. 01.07.2024, rakendatakse tagasiulatuvalt 2024. aasta 1. jaanuarist.]

  (5) Taotluse rahuldamise otsuse koopia või selle väljavõte saadetakse taotlejale tema soovil elektrooniliselt või posti teel taotluses märgitud aadressil.

  (6) Taotluse osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse koopia või väljavõte saadetakse taotlejale elektrooniliselt või posti teel taotluses märgitud aadressil.

§ 18.   Muudatustest teavitamine

  (1) Kuni viimase toetusosa väljamaksmiseni teavitab taotleja või toetuse saaja KIK-i viivitamata kirjalikult käibemaksuseaduse alusel käibemaksukohustuslaseks registreerumisest.

  (2) Pärast taotluse esitamist ning viie aasta kestel pärast KIK toetuse maksmise otsuse vastuvõtmist teavitab taotleja või toetuse saaja KIK-i viivitamata kirjalikult:
  1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  2) ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest, ettevõtte või selle osa üleminekust teise isiku omandisse ning tema suhtes algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlusest;
  3) metsaühistu või mittetulundusühingu ühinemisest või jagunemisest;
  4) toetuse abil soetatud, ehitatud (sh renoveeritud) investeeringuobjekti, sh uuendatud metsa ning metsaala, millel paikneva maaparandussüsteemi jaoks on makstud metsamaaparandustoetust, võõrandamisest;
  5) toetusega rajatud või soetatud investeeringuobjekti hävimisest või metsakultuuri hukkumisest;
  6) tegevuse või investeeringuobjektiga seotud muudatusest;
  7) toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

4. peatükk Toetuse maksmine, maksmisest keeldumine ja tagasinõudmine 

§ 19.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) KIK teeb toetuse maksmise, osalise maksmise või toetuse maksmata jätmise otsuse 120 kalendripäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast või kõigi nõuetekohaste dokumentide laekumisest arvates.

  (2) KIK teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse metsaseaduse § 10 lõikes 91 sätestatud juhtudel.
[RT I, 01.04.2022, 4 - jõust. 04.04.2022]

  (3) KIK kontrollib dokumentides esitatud andmete õigsust ning toetuse saaja ja abikõlbliku tegevuse vastavust õigusaktides sätestatud nõuetele.

  (4) Toetuse maksmise otsused avalikustatakse veebilehel www.eramets.ee.

  (5) Toetuse maksmise otsuse koopia või väljavõte saadetakse taotlejale elektrooniliselt või toetuse saaja soovil posti teel taotluses märgitud aadressil.

  (6) Toetuse osalise maksmise või maksmata jätmise korral saadetakse otsuse koopia või väljavõte taotlejale elektrooniliselt või posti teel taotluses märgitud aadressil.

  (7) KIK kannab toetuse summa taotluses märgitud arvelduskontole hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisele järgnevast päevast arvates.

§ 20.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) Toetus nõutakse tagasi metsaseaduse § 10 lõikes 9 sätestatud juhtudel.

  (11) Toetuse võib jätta tagasi nõudmata, kui ilmnevad vääramatust jõust tingitud või muud erandlikud asjaolud.
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

  (2) Toetuse ebasihipäraseks kasutamiseks loetakse muu hulgas selle ala, mille kohta toetus määrati, sihtotstarbe muutmist viie aasta jooksul KIK toetuse maksmise otsuse tegemisest arvates.

  (3) Kui investeeringuobjekt või ala, mille kohta on tehtud toetuse andmise otsus, võõrandatakse ja omandaja ei soovi toetusega kaasnevaid kohustusi üle võtta, nõuab KIK toetuse saajalt väljamakstud toetuse tagasi.

  (4) Toetuse tagasinõudmise korral peab toetuse saaja saadud toetuse tagasi maksma 30 kalendripäeva jooksul KIK-ilt vastavasisulise nõude saamisest arvates.

  (5) KIK võib kokkuleppel toetuse saajaga tagasinõutava toetusraha tasaarvestada summaga, mille kohta on § 19 lõike 1 alusel tehtud toetuse maksmise või osalise maksmise otsus.
[RT I, 17.07.2015, 1 - jõust. 20.07.2015]

5. peatükk Rakendussäte 

§ 21.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 22.   Nõustamistoetuse arvutamine 2017. aastal
[Kehtetu - RT I, 31.07.2018, 1 - jõust. 06.08.2018]

 

§ 23.   Tormikahjustuse likvideerimise toetuse taotluse erand 2020. aastal tehtud tööde eest

  Värske tormikahjustuse likvideerimiseks on 2021. aastal erandina võimalik taotleda toetust tagasiulatuvalt 1. septembrist 2020 kuni 31. detsembrini 2020 tehtud tööde eest. Tagasiulatuvalt saavad toetust taotleda ainult 2021. aastal metsaühistu toetusele kvalifitseeritud metsaühistud.
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

Lisa 1 Taotlus
[RT I, 28.06.2024, 19 - jõust. 01.07.2024, rakendatakse tagasiulatuvalt 2024. aasta 1. jaanuarist.]

Lisa 2 Andmed metsa uuendamistööde kohta
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

Lisa 3 Pärandkultuuri objektide nimekiri
[RT I, 01.04.2022, 4 - jõust. 04.04.2022]

Lisa 4 Konsulendi hinnang pärandkultuuri objekti kohta

Lisa 5 Andmed inventeeritud metsamaa kohta
[RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

Lisa 6 Andmed metsaühistu kvalifitseerimiseks
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

Lisa 7 Toetuse suuruse arvutamine metsamajandusalase koostöö korral
[Kehtetu - RT I, 06.01.2017, 2 - jõust. 09.01.2017]

Lisa 8 Metsaühistu toetuse tegevuse kirjeldus
[Kehtetu - RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

Lisa 9 Metsaühistu tegevusaruanne
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

Lisa 10 Metsamajandusalases koostöös tehtud tööde nimekiri
[Kehtetu - RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

Lisa 11 Andmed uuendustööde kava koostamiseks
[RT I, 28.06.2024, 19 - jõust. 01.07.2024]

Lisa 12 Metsamaaparandustööde nimekiri
[RT I, 28.06.2024, 19 - jõust. 01.07.2024]

Lisa 13 Metsamaaparandustööde vastuvõtmise akt
[RT I, 28.06.2024, 19 - jõust. 01.07.2024]

Lisa 14 Rahastamise määra arvutusvalem

Lisa 15 Andmed metsa kavandatava sertifitseerimise kohta
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

Lisa 16 Sertifitseeritud metsa loetelu
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

Lisa 17 Metsaühistu toetuse metsakasvatustööde korraldamise osa arvutamise valem
[RT I, 19.01.2021, 1 - jõust. 22.01.2021]

Lisa 18 Andmed üraskikahjustuse ennetamistööde kohta
[RT I, 28.06.2024, 19 - jõust. 01.07.2024, rakendatakse tagasiulatuvalt 2024. aasta 1. jaanuarist.]

Lisa 19 Looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetuse taotluse andmed
[RT I, 01.04.2022, 4 - jõust. 04.04.2022]

Lisa 20 Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse ning nende alusel kehtestatud nõuete rikkumiste hindamine
[RT I, 01.04.2022, 4 - jõust. 04.04.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json