Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. märtsi 2005. a määruse nr 30 „Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 28.07.2011, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. märtsi 2005. a määruse nr 30 „Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm” muutmine

Vastu võetud 22.07.2011 nr 82

Määrus kehtestatakse „Meresõiduohutuse seaduse” § 32 lõike 7 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. märtsi 2005. a määruse nr 30 „Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm” (RTL 2005, 32, 448; RT I 2010, 62, 455) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) laevadele, mis ei ole ehitatud terasest või samaväärsest materjalist ja millele ei laiene kiirlaevakoodeks või dünaamilise tõstejõuga laevade ohutuse koodeks, mis on kehtestatud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (edaspidi IMO) assamblee 14. novembri 1977. aasta resolutsiooniga A.373(X) ja muudetud meresõiduohutuse komitee 19. mai 1994. aasta resolutsiooniga MSC.37(63) ja 2000. aasta resolutsiooniga MSC.97(73) nende kehtivates versioonides (edaspidi DSC või HSC koodeks);”;

2) paragrahvi 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kiirlaevakoodeks – IMO mereohutuse komitee 20. mai 1994. aasta resolutsioon MSC 36(63) „Rahvusvaheline kiirlaevade ohutuse koodeks 1994” ja resolutsioon MSC.97(73), mida on muudetud resolutsioonidega MSC.175(79) ja MSC.222(82), „Rahvusvaheline kiirlaevade ohutuse koodeks 2000”;”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) suvine navigatsiooniaeg – ajavahemik 1. aprill kuni 1. oktoober.”;

4) paragrahvi 3 lõike 2 punktides 3, 6 ja 8 asendatakse sõna „suvel” sõnadega „suvisel navigatsiooniajal”;

5) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kiirreisilaevade klasside määramisel kohaldatakse „Rahvusvahelise kiirlaeva ohutuse koodeksi 1994” 1. peatüki punktides 1.4.10 ja 1.4.11 ning „Rahvusvahelise kiirlaevade koodeksi 2000” 1. peatüki punktides 1.4.12 ja 1.4.13 määratletud kategooriaid.”;

6) paragrahvi 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) kohaldatakse 1974. aasta „Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel” (RT II 2001, 22, 117) ja selle konventsiooni kehtivate protokollide ning muudatuste (edaspidi SOLAS konventsioon) IV, V ja VI peatüki nõudeid A-,B- ja C-klassi laevadele koos kõigi jõustunud muudatustega täies mahus, peatüki IV nõudeid D-klassi reisilaevadele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta (ELT L 163, 25.06.2009, lk 1–140), muudetud direktiiviga 2010/36/EL (ELT L 162, 29.06.2010, lk 1–135), lisa I peatükis IV toodud mahus;”;

7) paragrahvi 5 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„1) A-klassi reisilaevad täielikult vastama SOLAS konventsiooni nõuetele. Reeglite puhul, mille tõlgendamise SOLAS konventsioon jätab ametiasutuse otsustada, võib kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/45/EÜ lisa sätteid;
2) B-, C- ja D-klassi reisilaevad vastama käesoleva määruse asjakohastele nõuetele ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/45/EÜ lisa nõuetele;”;

8) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Lisaks §-s 4 sätestatud nõuetele, peavad olemasolevad:
1) A-klassi reisilaevad vastama SOLAS konventsiooni olemasolevate reisilaevade nõuetele ning käesoleva määruse asjakohastele nõuetele. Reeglite puhul, mille tõlgendamise SOLAS konventsioon jätab ametiasutuse otsustada, võib kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/45/EÜ lisa sätteid;
2) B-klassi reisilaevad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/45/EÜ lisa sätetele;
3) C- ja D-klassi reisilaevad vastama käesoleva määruse asjakohastele nõuetele ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/45/EÜ lisa sätetele.”;

9) paragrahvi 6 lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lõike 1 punkti 1 nõudeid, kui SOLAS konventsiooniga ei ole kehtestatud varasemat kuupäeva, ning lõike 1 punktide 2 ja 3 nõudeid, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/45/EÜ lisas ei ole sätestatud varasemat kuupäeva, ei rakendata:”;

10) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kiirreisilaeva konstruktsioon, varustus ja hooldus peavad vastama volitatud klassifikatsiooniühingu reeglitele ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/45/EÜ sätetele.”;

11) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) A-, B- ja C-klassi ro-ro reisilaevad, mille kiil oli maha pandud või mis asusid sarnases ehitusjärgus 1. oktoobril 2004. a või hiljem, peavad vastama lisa I nõuetele.”;

12) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) A-, B-, C- ja D-klassi reisilaevad ja kiirreisilaevad, mille kiil oli maha pandud või mis asusid sarnases ehitusjärgus 1. oktoobril 2004. a või hiljem, peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/45/EÜ lisas III „Suunised seoses liikumispuudega isikute suhtes kehtivate ohutusnõuetega reisilaevadel ja kiirreisilaevadel” esitatud ohutusnõuetele.”;

13) paragrahvi 10 lõikes 7 asendatakse sõna „või” sõnaga „ja”;

14) paragrahvi 11 lõikes 3 tunnistatakse kehtetuks teine lause;

15) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta (ELT L 163, 25.06.2009, lk 1–140), muudetud direktiiviga 2010/36/EL (ELT L 162, 29.06.2010, lk 1–135).”.

16) määruse lisad muudetakse ja kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Reisilaeva ohutuse tunnistus

Lisa 2 Varustuse loetelu

/otsingu_soovitused.json