Teksti suurus:

Siseministri 30. aprilli 2008. aasta määruse nr 32 „Päästeteenistuse aumärgi liigid ja kirjeldus ning päästeteenistuse aumärgi andmise ja kandmise kord” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.07.2017, 1

Siseministri 30. aprilli 2008. aasta määruse nr 32 „Päästeteenistuse aumärgi liigid ja kirjeldus ning päästeteenistuse aumärgi andmise ja kandmise kord” muutmine

Vastu võetud 24.07.2017 nr 32

Määrus kehtestatakse päästeteenistuse seaduse § 23 lõike 2 alusel.

Siseministri 30. aprilli 2008. aasta määruses nr 32 „Päästeteenistuse aumärgi liigid ja kirjeldus ning päästeteenistuse aumärgi andmise ja kandmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„3) Päästeameti Teenetemedal;
4) Päästeameti Rinnamärk.”;

2) paragrahvi 4 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) Elupäästja Medali Eriklass.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Päästeameti Teenetemedali klassid

Päästeameti Teenetemedali klassid on:
1) Päästeameti Kuldsete Tammelehtedega Teenetemedal;
2) Päästeameti Hõbedaste Tammelehtedega Teenetemedal.”;

4) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Elupäästja Medali Eriklassi (lisa 6) lindile ja lindilõikele on kinnitatud kuldsel plaadil araabia number, mis näitab päästetud elude arvu. Plaadi mõõtmed lindil on 5 × 30 mm ja lindilõikel 5 × 10 mm.”;

5) määrust täiendatakse paragrahvidega 91–93 järgmises sõnastuses:

§ 91. Päästeameti Kuldsete Tammelehtedega Teenetemedal

(1) Päästeameti Kuldsete Tammelehtedega Teenetemedal (lisa 7) on 35 mm laiuse lindi külge kinnitatav medal.

(2) Medal on ümmargune 35 mm läbimõõduga kuldsetest tammelehtedest reljeefne pärg, millel asub horisontaalselt sinise läbipaistva kuumemailiga kaetud 33 mm pikkune sammuv lõvi. Medal kinnitub lindi külge ümara öösiga.

(3) Lint on 35 mm laiune punane muareelint, millel on kaks 3 mm laiust sinist triipu.

(4) Lindile ja lindilõikele on kinnitatud keskele horisontaalselt kuldsete tammelehtede kujutis, mis on lehe rootsupidi ühendatud, keskmes üleval ja all on tammetõrud. Ühe lehe tipp on suunatud paremale ja teine vasakule.

§ 92. Päästeameti Hõbedaste Tammelehtedega Teenetemedal

(1) Päästeameti Hõbedaste Tammelehtedega Teenetemedal (lisa 8) on 35 mm laiuse lindi külge kinnitatav medal.

(2) Medal on ümmargune 35 mm läbimõõduga hõbedastest tammelehtedest reljeefne pärg, millel asub horisontaalselt sinise läbipaistva kuumemailiga kaetud 33 mm pikkune sammuv lõvi. Medal kinnitub ümara öösiga lindi külge.

(3) Lint on 35 mm laiune punane muareelint, millel on kaks 3 mm laiust sinist triipu.

(4) Lindile ja lindilõikele on keskele horisontaalselt kinnitatud hõbedaste tammelehtede kujutis, mis on lehe rootsupidi ühendatud, keskmes üleval ja all on tammetõrud. Ühe lehe tipp on suunatud paremale ja teine vasakule.

§ 93. Päästeameti Rinnamärk

(1) Päästeameti Rinnamärk (lisa 9) on Päästeameti 20 mm läbimõõduga embleemi kujuga märk.

(2) Rinnamärgil on kuldne kiirekimpudest koosnev reljeefne kaheksaharuline täht, mille keskel sõõril on väike riigivapp, mida ümbritseb servadega rõngas. Rõnga ülemisel poolel on suurtähtedega tekst „PÄÄSTEAMET”. Rõnga alumise poole keskel on sõõril kolmnurk ja sellest eenduvad kummalegi poole kaks tammelehte.”;

6) paragrahvi 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ettepaneku aumärgi andmiseks võivad päästeasutusele teha:
1) päästeasutuse ja struktuuriüksuse juht;
2) kõik päästeteenistujad, kooskõlastades ettepaneku struktuuriüksuse juhiga, kellele aumärgi kandidaat vahetult allub;
3) Siseministeeriumi kantsler;
4) Sisekaitseakadeemia rektor ja Päästekolledži juht;
5) vallavanem ja linnapea.

(2) Vormikohased (lisa 10) ettepanekud esitatakse päästeasutusele, kelle koosseisu aumärgi kandidaat kuulub, kaks korda aastas – 15. jaanuariks ja 15. juuliks. Erandjuhtudel võib päästeasutuse peadirektor vormikohase ettepaneku esitada ka muul ajal.

(3) Kui aumärgi kandidaat ei tööta päästeasutuses, tehakse ettepanek aumärgi andmiseks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikute poolt päästeasutusele. Ettepanekud esitatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 määratud tähtaegadeks.

(4) Vastava päästeasutuse peadirektori käskkirjaga moodustatud nõukogu vaatab päästeasutusele esitatud ettepanekud läbi ja teeb omakorda aumärkide andmise ettepaneku päästeasutuse peadirektorile.

(5) Aumärgi annab valdkonna eest vastutav minister vastava päästeasutuse peadirektori ettepanekul. Otsus aumärgi andmise kohta vormistatakse valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga.

(6) Päästeameti Rinnamärgi annab Päästeameti peadirektor. Otsus Päästeameti Rinnamärgi andmise kohta vormistatakse peadirektori käskkirjaga.

(7) Autasustamiseks ei esitata isikuid, kellel on kehtiv karistus tahtlikult toimepandud kuriteo või distsiplinaarsüüteo eest, samuti neid, kes on kohtueelse uurimise või kohtu all süüdistatuna kuriteos.”;

7) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Aumärgi juurde kuulub tunnistus, millele kirjutavad alla valdkonna eest vastutav minister ja vastava päästeasutuse peadirektor.”;

8) paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Päästeameti Teenetemedal antakse tunnustusena:
1) Päästeameti Kuldsete Tammelehtedega Teenetemedal – Päästeameti teenistujale 15-aastase laitmatu või silmapaistvalt hea teenistuse eest Päästeametis;
2) Päästeameti Hõbedaste Tammelehtedega Teenetemedal – Päästeameti teenistujale 10-aastase laitmatu või silmapaistvalt hea teenistuse eest Päästeametis.

(22) Päästeameti Rinnamärk antakse neile, kes on märkimisväärselt panustanud erinevate tegevuste ja projektide kaudu Päästeameti eesmärkide saavutamisse.”;

9) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) I klass – kolmekordsel elupäästmisel;”;

10) paragrahvi 12 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) Elupäästja Medali Eriklass – alates neljandast elupäästmisest.”;

11) paragrahvi 12 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Aumärkide väljastamise kohta peab arvestust vastav päästeasutus.”;

12) paragrahvi 13 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Aumärgi annab üle valdkonna eest vastutav minister või tema poolt selleks volitatud isik. Päästeameti Rinnamärgi annab üle Päästeameti peadirektor või tema poolt selleks volitatud isik.”;

13) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Päästeteenistuse Suurt Kuldristi kantakse lindiga kaelas ainult vormi, õhtuvormi või piduliku riietusega.

(2) Päästeteenistuse Kuldristi, Päästeteenistuse Hõberisti, Päästeteenistuse Medalit ja Päästeameti Teenetemedalit kantakse vormi või piduliku riietuse vasakpoolsel rinnal paremalt vasakule jaotuse alanevas järjekorras peale riiklikke teenetemärke.

(3) Elupäästja I, II, III klassi ja Elupäästja Medali Eriklassi kantakse vormi või piduliku riietuse vasakpoolsel rinnal paremalt vasakule jaotuse alanevas järjekorras peale riiklikke teenetemärke ja Päästeteenistuse Risti.

(4) Päästeameti Rinnamärki kantakse vormi vasakpoolsel rinnataskul. Ühe rinnamärgi kandmise korral asub see rinnatasku keskkohas. Mitme rinnamärgi samaaegsel kandmisel kantakse Päästeameti Rinnamärki teistest märkidest kõrgemal. Erariietuse juures kantakse rinnamärki pintsaku vasakpoolsel revääril.

(5) Teenete- ja aumärgid on soovitatav kinnitada rinda järgmises järjekorras: riiklikud teenetemärgid, Päästeteenistuse Rist, Elupäästja Medal, teiste Eesti ametkondade ja organisatsioonide aumärgid, teiste riikide aumärgid.

(6) Vormil ja erariietel võib kanda aumärkide asemel neid asendavaid lindilõikeid mõõtmetega 35 × 12 mm, mis järjestatakse sama moodi aumärkide kandmistavaga.

(7) Õhtuvormil, õhtukleidil, frakil või smokingil originaalmõõtmetes aumärke üldjuhul ei kanta.

(8) Aumärki võib kanda üksnes isik, kellele aumärk on antud ja kellele on selle kohta välja antud nimeline tunnistus.”;

14) määrust täiendatakse uute lisadega 6–9, mis on käesoleva määruse lisad 1–4 (lisatud) ning lisa 6 loetakse määruse lisaks 10 ja kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa 1 Elupäästja Medali Eriklass

Lisa 2 Päästeameti Kuldsete Tammelehtedega Teenetemedal

Lisa 3 Päästeameti Hõbedaste Tammelehtedega Teenetemedal

Lisa 4 Päästeameti Rinnamärk

Lisa 5 Autasustamisettepanek

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json