Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. detsembri 2001. a määruse nr 131 „Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.07.2017, 3

Sotsiaalministri 19. detsembri 2001. a määruse nr 131 „Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend” muutmine

Vastu võetud 25.07.2017 nr 31

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 17 lõike 3 punktide 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Sotsiaalministri 19. detsembri 2001. a määruse nr 131 „Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend” muutmine

Sotsiaalministri 19. detsembri 2001. a määruses nr 131 „Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 31 lõiked 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kiirabibrigaadi teiseks liikmeks võib olla õde, erakorralise meditsiini tehnik või kiirabibrigaadi juhi juhendamisel ja vastutusel tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 43 lõike 1 punktides 2–4 nimetatud üliõpilane, kes on saanud vähemalt 60-tunnise erakorralise meditsiini väljaõppe Terviseameti kooskõlastatud programmi alusel ja kellel on sellekohane tunnistus.

(6) Kiirabibrigaadi kolmandaks liikmeks võib olla operatiivsõiduki juhtimise õigust omav kiirabitehnik, erakorralise meditsiini tehnik või käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud üliõpilane.”;

2) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga;

3) paragrahvi 4 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kiirabiauto on alarmsõiduk, mis peab soetamise hetkel vastama B- või C-tüüpi kiirabiautole rahvusvaheliselt kehtestatud Eesti Standardikeskuse tunnustatud viimase standardi nõuetele.”;

4) paragrahvid 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Kiirabibrigaadi teise liikme õigused ja kohustused

Kiirabibrigaadi teine liige:
1) tagab kiirabiautos ettenähtud ravimite ja meditsiiniseadmete olemasolu ja korrasoleku;
2) abistab kiirabibrigaadi juhti tema tegevuses ja täidab kiirabibrigaadi juhi teisi korraldusi.

§ 7. Kiirabibrigaadi kolmanda liikme õigused ja kohustused

Kiirabibrigaadi kolmas liige:
1) vastutab varustuse korrasoleku eest valve jooksul ja valve vahetusel;
2) tagab kiirabibrigaadi ja patsiendi ohutu veo;
3) sõidab sündmuskohale võimalikult ohutut marsruuti mööda;
4) pargib kiirabiauto sündmuskohal turvalises ja patsiendi pealevõtmiseks sobivaimas kohas;
5) abistab kiirabibrigaadi teisi liikmeid erakorraliseks meditsiiniabiks vajaliku varustuse kohaletoomisel ja meditsiiniliste protseduuride tegemisel;
6) osutab meditsiinilist abi oma pädevuse piires;
7) täidab kiirabibrigaadi juhi teisi tööalaseid korraldusi;
8) osaleb täienduskoolitusel vähemalt 40 tundi aastas.”;

5) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kiirabibrigaadi teise liikmena juba töötavad käesoleva määruse § 31 lõikes 5 nimetatud üliõpilased peavad vastama 1. augustil 2017. a jõustunud nõuetele hiljemalt 1. jaanuaril 2018. a.”.

§ 2.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. augustil 2017. aastal.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Janar Holm
Tööala asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Kiirabibrigaadi liikmete nõutavad oskused

/otsingu_soovitused.json