Teksti suurus:

Kultuuriministri 9. mai 2019. a määruse nr 22 „Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 28.07.2020, 1

Kultuuriministri 9. mai 2019. a määruse nr 22 „Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 23.07.2020 nr 20

Määrus kehtestatakse muinsuskaitseseaduse § 35 lõike 2 alusel.

Kultuuriministri 9. mai 2019. a määruses nr 22 „Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) ehitusprojekti koostamine;”;

2) paragrahvi 5 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise või nende osa vahetu hävimisohu ärahoidmiseks edasilükkamatud tööd või erakorraliste ja ettenägematute tööde tegemine, millega kõrvaldatakse mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise või nende osa säilimist ohustav ootamatult tekkinud olukord;”;

3) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) ehitismälestise, hoonest ajaloomälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise tegevuskava koostamine.”;

4) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tähtajalise taotlusvooru projekti abikõlblikkuse periood algab toetuse eraldamise otsuse tegemisest ja kestab järgmise eelarveaasta lõpuni.”;

5) paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Täiendava tähtajalise taotlusvooru projekti abikõlblikkuse periood algab toetuse eraldamise otsuse tegemisest ja kestab järgmise eelarveaasta lõpuni.”;

6) paragrahvi 8 lõige 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Jooksva taotlusvooru projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamisest ja kestab 12 kuud.”;

7) paragrahvi 9 lõige 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Jooksva taotlusvooru maht on kuni 10% eelarveaastaks eraldatud toetussummast. Jooksva taotlusvooru mahtu võib suurendada eelarveaasta tähtajalise taotlusvooru kasutamata osa arvelt.”;

8) paragrahvi 16 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise ligipääsetavus, välja arvatud juhul, kui mälestise asukohaandmed on piiratud juurdepääsuga teave, sealhulgas ligipääsetavus erivajadustega inimestele;”;

9) paragrahvi 16 lõige 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse andja koostab taotluste hindamiseks hindamismetoodika, mis sisaldab muu hulgas hindamiskriteeriumide kirjeldusi ning tähtajaliste voorude kohta ka osakaalusid ja hindamisskaalat kriteeriumide lõikes. Hindamismetoodika tehakse taotlejatele kättesaadavaks toetuse andja veebilehel hiljemalt taotlusvooru avamise ajaks.”;

10) paragrahvi 16 lõike 3 punkt 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„1) käesoleva määruse § 5 punktis 1 sätestatud tegevuse korral hinnatakse töö erakorralisust ja ettenägematust, töö edasilükkamatust vahetu hävimisohu ärahoidmiseks, mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise või nende osa tehnilist seisukorda, mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise või nende osa kasutuse jätkusuutlikkust, tegevuse asjakohasust ja mõju ohu kõrvaldamisele ning töödega kohese alustamise võimalikkust;”;

11) paragrahvi 16 lõiget 3 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) käesoleva määruse § 5 punktis 3 sätestatud tegevuse korral hinnatakse mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise või nende osa tehnilist seisukorda, mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise või nende osa suhtelist kultuurilist, arhitektuurilist, ajaloolist ja kunstilist väärtust, kavandatava töö asjakohasust, põhjendatust ja mõju mälestise säilimisele ning taotluse ja eelarve kvaliteeti.”.

Tõnis Lukas
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

/otsingu_soovitused.json