Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Haridus- ja Noorteameti loomise ning Keeleinspektsiooni ümbernimetamisega Keeleametiks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2020
Avaldamismärge:RT I, 28.07.2020, 4

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Haridus- ja Noorteameti loomise ning Keeleinspektsiooni ümbernimetamisega Keeleametiks

Vastu võetud 23.07.2020 nr 62

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 27, § 271 lõike 2, § 28 lõike 22, § 281 lõike 2 ja § 366 lõike 4, keeleseaduse § 7, § 26 lõike 2 ja § 27 lõike 3, kodakondsuse seaduse § 8 lõike 3, § 9 lõigete 2 ja 6 ja § 35 lõike 10, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 12, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 15 lõike 2, § 30 lõike 6, § 31 lõike 11, § 32 lõigete 1 ja 2 ja § 10012 lõigete 1 ja 4 ning välismaalaste seaduse § 250 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti hariduse infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruses nr 265 „Eesti hariduse infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 tekstis asendatakse tekstiosa „„Isikuandmete kaitse seaduses”” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 04.05.2016, lk 1–88)”;

2) paragrahvi 41 lõike 10 esimeses ja teises lauses asendatakse sõnad „temaga halduslepingu sõlminud riigi sihtasutus” sõnadega „Haridus- ja Noorteamet” vastavas käändes.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruse nr 120 „Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruses nr 120 „Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõna „translitereerituna” sõnaga „transkribeerituna”;

2) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kvalifikatsioonide vastavuse määramisel juhindutakse „Kõrgharidusega seonduvate kvalifikatsioonide Euroopa regioonis tunnustamise konventsiooni” põhimõtetest, selle konventsiooniga seotud dokumentidest ning käesolevast määrusest.”;

3) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse sõnad „Sihtasutuse Archimedes” sõnadega „Haridus- ja Noorteameti”;

4) paragrahvi 4 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) diplom põhihariduse baasil keskerihariduse omandamise kohta.”;

5) paragrahvi 9 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) kutsekeskhariduse lõputunnistus.”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2006. a määruse nr 89 „Välisriigi haridust tõendavate dokumentide hindamise ja akadeemilise tunnustamise ning välisriigi haridussüsteemis antud kvalifikatsiooni nimetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2006. a määruses nr 89 „Välisriigi haridust tõendavate dokumentide hindamise ja akadeemilise tunnustamise ning välisriigi haridussüsteemis antud kvalifikatsiooni nimetuse kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Piiriüleste kvalifikatsioonide ja õppeperioodide hindamisel ja tunnustamisel juhindutakse Lissaboni konventsiooni komitee poolt 19. juunil 2007. a Bukarestis heaks kiidetud „Piiriülese hariduse andmise heade tavade koodeksist” ja 29. veebruaril 2016. a Pariisis heaks kiidetud „Ühiskraadide tunnustamise soovitusest”.”;

2) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõnad „Sihtasutuse Archimedes” sõnadega „Haridus- ja Noorteameti”;

3) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 3 asendatakse tekstiosa „originaal või notariaalselt, ametlikult või tunnistusega (apostille’ga) kinnitatud ärakiri” tekstiosaga „originaal või notariaalselt, ametlikult või tunnistusega (apostille’ga) kinnitatud ärakiri paberkandjal või elektrooniliselt;”;

4) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Lõike 1 punktis 3 nimetatud dokumentide elektrooniliselt esitamise korral on Eesti ENIC/NARIC Keskusel vajaduse korral õigus nõuda dokumentide paberkandjal originaali või notariaalselt, ametlikult või tunnistusega (apostille’ga) kinnitatud ärakirja esitamist.”;

5) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) õppekavas määratletud õpiväljundid;”;

6) paragrahvi 14 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Välisriigi või piiriülese kvalifikatsiooni nimetust kasutatakse originaalis või transkribeerituna ning lühendi kasutamisel ametlikku lühendit kasutades.”.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2007. a määruse nr 247 „Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja «Kodakondsuse seaduse» ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2007. a määruses nr 247 „Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja «Kodakondsuse seaduse» ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Eksperdikomisjoni teenindamise korraldab Haridus- ja Noorteamet.”;

2) paragrahvi § 4 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Haridus- ja Noorteamet edastab laekunud taotlused 10 tööpäeva jooksul eksperdikomisjonile.”.

§ 5.  Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2008. a määruse nr 30 „Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele” muutmine

Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2008. a määruse nr 30 „Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele” § 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Lasteaiakohtade meetme rakendusüksus on Haridus- ja Noorteamet.”.

§ 6.  Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2008. a määruse nr 68 „Kodakondsuse taotleja eesti keele eksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused ning eksami läbiviimise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2008. a määruse nr 68 „Kodakondsuse taotleja eesti keele eksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused ning eksami läbiviimise kord” § 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Eksameid korraldab Haridus- ja Noorteamet (edaspidi eksameid korraldav asutus).”.

§ 7.  Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2008. a määruse nr 143 „Kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja „Kodakondsuse seaduse” tundmise eksami läbiviimise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2008. a määruse nr 143 „Kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja „Kodakondsuse seaduse” tundmise eksami läbiviimise kord” § 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eksameid korraldab Haridus- ja Noorteamet (edaspidi eksameid korraldav asutus).”.

§ 8.  Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2010. a määruse nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid” muutmine

Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2010. a määruse nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid” § 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigieksamitunnistuse väljastab Haridus- ja Noorteamet (edaspidi riigieksamitunnistusi väljastav asutus) riigieksami tulemuse kohta elektrooniliselt igale riigieksami sooritanud isikule.”.

§ 9.  Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 2 „Gümnaasiumi riiklik õppekava” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 2 „Gümnaasiumi riiklik õppekava” § 221 lõikes 8 asendatakse tekstiosa „§ 18 lõigetes 3 ja 4” tekstiosaga „§ 18 lõike 3 punktis 4”.

§ 10.  Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2011. a määruse nr 85 „Eesti keelenõukogu põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2011. a määruse nr 85 „Eesti keelenõukogu põhimäärus” § 2 lõikes 4 asendatakse sõna „Keeleinspektsioon” sõnaga „Keeleamet”.

§ 11.  Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2013. a määruse nr 27 „Lõpueksamite, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogu asutamine ja põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2013. a määruses nr 27 „Lõpueksamite, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogu asutamine ja põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Testide andmekogu asutamine ja põhimäärus”;

2) paragrahvis 1 asendatakse sõnad „„Eksamite infosüsteem”” sõnadega „testide andmekogu”;

3) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Andmekogu vastutav töötleja

Andmekogu vastutav töötleja on Haridus- ja Noorteamet (edaspidi vastutav töötleja).”;

4) paragrahvi 7 punktis 1, § 10 lõikes 2 ja § 12 lõikes 4 asendatakse sõna „volitatud” sõnaga „vastutav”;

5) paragrahvi 8 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „Volitatud” sõnaga „Vastutava”;

6) paragrahvi 8 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) eksameid käsitlevad seadused ja määrused;
2) valdkonna eest vastutava ministri ja vastutava töötleja eksameid käsitlevad käskkirjad;”;

7) paragrahvi 9 lõikes 1, § 10 lõigetes 3 ja 4, § 14 lõikes 1 ja § 16 lõikes 1 asendatakse sõna „Volitatud” sõnaga „Vastutav”;

8) paragrahvi 9 lõikest 2 jäetakse välja sõna „üldjuhul”;

9) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Andmekogus sisalduvatele andmetele on kehtestatud juurdepääsupiirangud avaliku teabe seaduses sätestatud korras.”;

10) paragrahvi 12 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 12 lõikes 3 ja § 15 lõikes 1 asendatakse sõnad „vastutava ja volitatud” sõnaga „vastutava”;

12) paragrahvi 12 lõikes 4 asendatakse sõnad „isikuandmete kaitse seadusega” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 04.05.2016, lk 1–88)”;

13) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vastutaval töötlejal on lubatud ristkasutuse teel saada andmeid Eesti hariduse infosüsteemist, aadressiandmete süsteemist, rahvastikuregistrist ja sotsiaalkaitse infosüsteemist.”;

14) paragrahvi 13 lõikes 3 asendatakse sõnad „Eesti Hariduse Infosüsteemist” sõnadega „Eesti hariduse infosüsteemist”;

15) paragrahvi 13 lõikes 5 asendatakse sõnad „Riikliku pensionikindlustuse registrist” sõnadega „Sotsiaalkaitse infosüsteemist”;

16) paragrahvi 17 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Järelevalvet andmekogu pidamise üle tehakse õigusaktides sätestatud korras.”;

17) paragrahvi 18 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Andmekogu pidamist finantseeritakse riigieelarvest.”.

§ 12.  Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2014. a määruse nr 107 „Haridust tõendava dokumendi plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ja aruandluse kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2014. a määruse nr 107 „Haridust tõendava dokumendi plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ja aruandluse kord” § 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Plankide ja medalite tellimist, väljastamist, tagastamist ja aruandlust korraldab Haridus- ja Noorteamet (edaspidi planke väljastav asutus).”.

§ 13.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. augustil 2020. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Mailis Reps
Haridus- ja teadusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json