Teksti suurus:

Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja «Kodakondsuse seaduse» ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord

Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja «Kodakondsuse seaduse» ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.07.2020, 8

Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja «Kodakondsuse seaduse» ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord

Vastu võetud 13.12.2007 nr 247
RT I 2007, 68, 422
jõustumine 22.12.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.07.2008RT I 2008, 33, 20401.10.2008
17.06.2010RT I 2010, 45, 27201.10.2010
06.09.2012RT I, 11.09.2012, 114.09.2012, määruses on läbivalt asendatud sõna „ekspertkomisjon” sõnaga „eksperdikomisjon” vastavas käändes
23.07.2020RT I, 28.07.2020, 401.08.2020

Määrus kehtestatakse «Kodakondsuse seaduse» § 35 lõike 10 ning «Välismaalaste seaduse» § 250 lõike 1 punkti 3 alusel.
[RT I 2010, 45, 272 - jõust. 01.10.2010]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus kehtestab tingimused ja korra, mille kohaselt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja (edaspidi taotleja) võib terviseseisundi tõttu sooritada eesti keele ning kodakondsuse taotleja »Kodakondsuse seaduse» ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksamid üldkorrast erinevas ulatuses ja viisil või vabastatakse ta nende eksamite sooritamisest.

§ 2.   Terviseseisundi tuvastamine raviarsti poolt

  Isiku, kes terviseseisundi tõttu soovib eesti keele ning «Kodakondsuse seaduse» ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksamid sooritada üldkorrast erinevas ulatuses ja viisil või soovib nendest eksamitest vabastamist, terviseseisundit hindab raviarst, kes väljastab tema terviseseisundi kohta teatise.

§ 3.   Eksperdikomisjon

  (1) Paragrahvis 2 nimetatud teatise alusel ning täiendavatele dokumentidele tuginedes määrab taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja «Kodakondsuse seaduse» ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja terviseseisundi hindamise eksperdikomisjon (edaspidi eksperdikomisjon). Nimetatud eksperdikomisjon otsustab ka eksamite sooritamisest vabastamise.

  (2) Eksperdikomisjoni teenindamise korraldab Haridus- ja Noorteamet.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

§ 4.   Eksamite ulatuse ja viisi muutmise või eksamitest vabastamise taotlus

  (1) Isik, kes terviseseisundi tõttu ei ole võimeline sooritama eksameid üldises korras, taotleb eksamite ulatuse ja viisi muutmist eksperdikomisjonile esitatava asjakohase taotlusega.

  (2) Isik, kes terviseseisundi tõttu ei ole võimeline eksameid sooritama, esitab eksperdikomisjonile taotluse eksamitest vabastamiseks.

  (3) Isiku eest võib taotluse esitada ka tema volitatud esindaja, kes lisab taotlusele esindusõigust tõendava notariaalselt kinnitatud volikirja.

  (4) Taotlusele lisatakse raviarsti teatis isiku terviseseisundi kohta ja, kui on olemas, ka Sotsiaalkindlustusameti otsus isiku puude raskusastme tuvastamise kohta vastavalt «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» §-le 22. Raviarsti teatisele võib lisada ka muid isiku terviseseisundit kirjeldavaid dokumente.
[RT I 2008, 33, 204 - jõust. 01.10.2008]

  (5) Haridus- ja Noorteamet edastab laekunud taotlused 10 tööpäeva jooksul eksperdikomisjonile.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

§ 5.   Taotluse läbivaatamine eksperdikomisjonis

  (1) Eksperdikomisjon teatab taotlejale taotluse läbivaatamise aja ja koha. Eksperdikomisjon võib suunata isiku täiendavasse ekspertiisi või teha talle ettepaneku esitada täiendavaid dokumente, samuti ettepaneku osaleda eksperdikomisjoni koosolekul, kus isiku taotlus läbi vaadatakse. Taotlejal ja tema notariaalselt volitatud esindajal on õigus osaleda eksperdikomisjoni koosolekul, kus tema taotlus läbi vaadatakse.

  (2) Eksperdikomisjon võib kaasata taotluse läbivaatamise menetlusse ekspertidena teatise väljastanud raviarsti ja ka teisi spetsialiste nende nõusolekul.

  (3) Eksperdikomisjon vaatab taotluse läbi oma koosolekul eksperdikomisjoni töökorra kohaselt. Eksperdikomisjoni koosolekud toimuvad vähemalt kuus korda ühe kalendriaasta jooksul.

  (4) Eksperdikomisjon teeb oma otsused lihthäälteenamusega.

  (5) Eksperdikomisjoni otsus vormistatakse kirjalikult ning sellele kirjutavad alla koosolekul osalenud eksperdikomisjoni liikmed.

  (6) Eksperdikomisjoni otsus toimetatakse taotlejale kätte postiga mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

§ 6.   Eksperdikomisjoni otsus

  (1) Eksperdikomisjon võib oma otsusega:
  1) jätta taotluse rahuldamata;
  2) rahuldada taotluse täielikult või osaliselt.

  (2) Eksamite sooritamise ulatuse ja viisi määramise otsuses toob eksperdikomisjon välja, millises ulatuses ja mil viisil tuleb isikul eksam sooritada. Eesti keele eksami puhul võib eksperdikomisjon vabastada isiku mõne eksami osa sooritamisest, samuti näha ette eksami suulise osa asendamise kirjalikuga ja vastupidi. Eksperdikomisjoni otsusega võib eksami sooritamiseks ette näha ka muid taotleja terviseseisundist tulenevaid mõistlikke erisusi.

  (3) Eksamite sooritamisest vabastamise otsus tehakse juhul, kui isiku terviseseisundist tulenevalt ei ole eksamite sooritamine võimalik või otstarbekas ka muudetud ulatuses ja viisil.

  (4) Eksperdikomisjoni otsus peab olema põhjendatud.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json