Teksti suurus:

Testide andmekogu asutamine ja põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 28.07.2020, 15

Testide andmekogu asutamine ja põhimäärus
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

Vastu võetud 14.02.2013 nr 27
RT I, 19.02.2013, 1
jõustumine 22.02.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.07.2014RT I, 10.07.2014, 101.08.2014
30.11.2015RT I, 02.12.2015, 1105.12.2015
30.11.2017RT I, 12.12.2017, 101.01.2018
23.07.2020RT I, 28.07.2020, 401.08.2020

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 32 lõigete 1 ja 2, kodakondsuse seaduse § 9 lõike 6 ja keeleseaduse § 27 lõike 3 alusel.
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega asutatakse lõpueksamite, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogu ametliku nimetusega testide andmekogu (edaspidi andmekogu) ja kinnitatakse andmekogu põhimäärus.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

§ 2.  Andmekogu vastutav töötleja
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  Andmekogu vastutav töötleja on Haridus- ja Noorteamet (edaspidi vastutav töötleja).
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

§ 3.  Andmekogu asutamise ja pidamise eesmärk

  (1) Määrus sätestab andmekogus lõpueksamite ülesannete loomise ja haldamise, eksamitööde koostamise ja kättesaadavaks tegemise, eksamite sooritamise ja standardiseeritud hindamise korraldamise ning arvestuse pidamise eesti keele tasemeeksamite ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamite ja nimetatud eksamite tunnistuste üle.
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

  (2) Andmekogu võimaldab:
  1) üksikülesannete koostamist, eeltestimist, eeltesti analüüsimist ja ülesannete dokumenteerimist;
  2) ülesannete turvalist säilitamist;
  3) eksamite koostamist, dokumenteerimist ja arhiveerimist;
  4) eksamite tehnilist korraldamist, sh eksamile registreerimist, tunnistuste arvestust ja eksamite digitaliseerimist;
  5) hindamise tehnilist korraldamist, eksamite hindamist ja eksamitulemuste dokumenteerimist;
[RT I, 02.12.2015, 11 - jõust. 05.12.2015]
  6) eksamite sooritamist e-keskkonnas;
  7) ülesandepangas olevate avalikustatud ülesannete ja nende hindamisjuhendite kasutamist;
  8) eksamitulemuste avalikustamist eksami sooritajale;
  9) arvestuse pidamist eksamite ja eksamite tunnistuste üle.
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

2. peatükk Andmekogu ülesehitus, andmekogusse kantavad andmed ja nende õiguslik seisund 

§ 4.  Andmekogu ülesehitus

  Andmekogu peetakse veebipõhise andmekoguna. Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust, registriandmed säilitatakse digitaalsel kujul ja alusdokumendid säilitatakse digitaalselt või paberkandjal.

§ 5.  Andmekogu koosseis

  (1) Andmekogu koosneb digitaalsest andmebaasist ja veebipõhisest kasutajaliidesest.

  (2) Andmebaasi andmete koosseis, mille täpsem kirjeldus on lisas, on järgmine:
  1) isikuandmed;
  2) kontaktandmed;
  3) taotluse andmed;
  4) rolli andmed;
  5) testiandmed;
  6) korralduslikud andmed;
  7) tunnistuse andmed.
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

§ 6.  Andmete õiguslik seisund

  Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

3. peatükk Andmete kandmine andmekogusse ja juurdepääs andmetele 

§ 7.  Andmete esitajad

  Andmekogusse esitavad andmeid:
  1) vastutav töötleja;
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]
  2) eksamisooritajad;
  3) õppeasutused;
  4) ülesannete töötlejad;
  5) hindajad;
  6) testitööde sisestajad;
  7) testide läbiviijad (välisvaatlejad, testijad, eksamikomisjon);
  8) [kehtetu - RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  9) vaidekomisjon ja apellatsioonikomisjon.
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

§ 8.  Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid

  Vastutava töötleja poolt andmekogusse kantavate andmete alusdokumendid on:
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]
  1) eksameid käsitlevad seadused ja määrused;
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]
  2) valdkonna eest vastutava ministri ja vastutava töötleja eksameid käsitlevad käskkirjad;
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]
  3) apellatsioonikomisjoni, vaidekomisjoni ja kohtu otsused;
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]
  4) õppeasutuste, testisooritajate ja muude isikute esitatud registreeringud;
  5) eksamite läbiviimisega seotud protokollid;
  6) hindajate ja hindamiskomisjonide protokollid;
  7) eksamitööd.

§ 9.  Andmete andmekogusse kandmise kord

  (1) Vastutav töötleja kannab andmed andmekogusse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul alates § 8 punktides 2–7 nimetatud alusdokumentide jõustumisest või eksamitööde hindamisest.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (2) Paragrahvi 7 punktides 2–9 nimetatud andmete esitajad esitavad lisas nimetatud andmed põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, kodakondsuse seaduse ning keeleseaduse alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tähtaegadel ja andmekogu kasutajat tuvastava kasutajaliidese kaudu.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

§ 10.  Andmekogusse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Andmekogusse kantud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Puudulike või ebaõigete andmete tahtmatul või tahtlikul esitamisel andmekogusse ja nende avastamisel on vastutav töötleja kohustatud tegema parandused viie tööpäeva jooksul vea avastamisest või sellest teatamisest arvates.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (3) Vastutav töötleja on kohustatud tegema järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus esitatud andmete õigsuses, ja tagama õigete andmete kandmise andmekogusse.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (4) Paranduse tegemisel registreeritakse paranduse teinud isiku andmed, paranduse tegemise aeg ning paranduse tegemise aluseks olnud dokument. Vastutav töötleja säilitab õigeid andmeid tõendava dokumendi või selle kinnitatud koopia.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (5) Käesoleva paragrahvi regulatsiooni ei kohaldata testide, sealhulgas lõpueksamite lahendamisel tekkinud andmetele.

§ 11.  Andmete töötlemine

  (1) Andmete töötlemisel järgitakse avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 alusel kehtestatud andmekogu turvameetmete süsteemi nõudeid.

  (2) Andmeid töötlevad isikud on kohustatud hoidma saladuses neile andmete töötlemisel teatavaks saanud isikuandmeid.

§ 12.  Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

  (1) Andmekogus sisalduvatele andmetele on kehtestatud juurdepääsupiirangud avaliku teabe seaduses sätestatud korras.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (2) [Kehtetu - RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (3) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on vastutava töötleja töötajatel neile teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses ning andmekaitse järelevalveasutusel seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (4) Andmekogu vastutav töötleja otsustab kolmandatele isikutele andmekogude andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääsu andmise kooskõlas avaliku teabe seaduse ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 04.05.2016, lk 1–88).
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (5) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on:
  1) isikul teda puudutavate andmete suhtes;
  2) kõikidel isikutel seaduse või välislepinguga ettenähtud ülesannete täitmiseks.

§ 13.  Andmete ristkasutus

  (1) Vastutaval töötlejal on lubatud ristkasutuse teel saada andmeid Eesti hariduse infosüsteemist, aadressiandmete süsteemist, rahvastikuregistrist ja sotsiaalkaitse infosüsteemist.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (2) Eesti rahvastikuregistrist saadakse ristkasutuse teel alljärgnevaid lisas nimetatud andmeid:
  1) 1.1.1–1.1.4;
  11) 1.1.7–1.1.8 (1.1.8 andmed, kui on vabatahtlikult esitatud);
[RT I, 02.12.2015, 11 - jõust. 05.12.2015]
  2) 1.3.3–1.3.4;
  3) 1.3.7.

  (3) Eesti hariduse infosüsteemist saadakse ristkasutusega alljärgnevaid lisas nimetatud andmeid:
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]
  1) 1.1.5–1.1.6;
  2) 1.2.1–1.2.6;
  3) 1.2.11;
  4) 1.2.13–1.2.15;
  5) 2.1.1–2.1.2;
  6) 2.1.5;
  7) 2.1.7–2.1.11;
  8) 2.2.3;
  9) 4.1.1–4.1.2;
  10) 4.2.1.
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

  (4) Aadressiandmete süsteemist saadakse ristkasutuse teel alljärgnevaid lisas nimetatud andmeid:
  1) 1.7.3;
  2) 11.1.1–11.1.8;
  3) 11.1.10;
  4) 11.2.1–11.2.7;
  5) 11.3.1.

  (5) Sotsiaalkaitse infosüsteemist saadakse ristkasutuse teel lisa punktides 1.6.2–1.6.4 nimetatud andmeid.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

§ 14.  Andmete väljastamine

  (1) Vastutav töötleja peab digitaalselt arvestust selle üle, kellele, mis eesmärgil, millal, kuidas ja missuguseid andmeid väljastati.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (2) Andmete andmekogust väljastamisel registreeritakse:
  1) andmete väljastamise aeg ja viis;
  2) andmed saanud isiku nimi ja isiku- või registrikood.

  (3) Andmekogust väljastatakse andmeid tasuta.

§ 15.  Andmete säilitamine

  (1) Andmekogusse kantud andmeid säilitatakse vastutava töötleja asjaajamises kehtestatud säilitustähtaegade vältel, mille lõppemise järel need hävitatakse arhiiviseaduse ja muude seaduste ning nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (2) Rahvusarhiivi poolt arhiiviväärtuslikuks hinnatud andmed antakse üle Rahvusarhiivi arhiiviseaduses sätestatud korras.

§ 16.  Turvameetmed andmekogu pidamiseks

  (1) Vastutav töötleja rakendab organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta andmeid ja dokumente loata töötlemise ja hävimise eest ning tagada andmekogus olevate andmete terviklus ja käideldavusnõuete täitmine.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (2) Andmekogu töötlemise seadmeid hoitakse lukustatud ja turvaseadmetega varustatud ruumides, kuhu on sissepääs ainult selleks volitatud isikutel.

  (3) Andmeid selle kohta, kes ja millal andmekogu kasutas, säilitatakse andmebaasi logifailidena üks aasta.

  (4) Andmekogu ISKE turvaklass on K1T1S2.

4. peatükk Järelevalve, andmekogu pidamise finantseerimine ning andmekogu likvideerimine 

§ 17.  Järelevalve andmekogu pidamise üle

  Järelevalvet andmekogu pidamise üle tehakse õigusaktides sätestatud korras.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

§ 18.  Andmekogu pidamise finantseerimine

  Andmekogu pidamist finantseeritakse riigieelarvest.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

§ 19.  Andmekogu likvideerimine

  Andmekogu likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Andmekogu likvideeritakse kooskõlas arhiiviseaduses sätestatud nõuetega.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 20.  Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 21.  Määruse rakendamine

  (1) Volitatud töötleja kannab enda poolt enne käesoleva määruse jõustumist lõpueksamite kohta kogutud ja säilitatud andmed andmekogusse hiljemalt 1. aprilliks 2013. a.
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

  (2) Volitatud töötleja kannab eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamite kohta kogutud ja säilitatud andmed andmekogusse hiljemalt 1. septembriks 2014. a.
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

Lisa Lõpueksamite, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogu andmete koosseis
[RT I, 02.12.2015, 11 - jõust. 05.12.2015]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json