Teksti suurus:

Satelliitjälgimissüsteemi ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme kohta

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.08.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 28.08.2013, 12

Satelliitjälgimissüsteemi ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme kohta

Vastu võetud 26.08.2013 nr 60

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 242 lõike 2 ja § 243 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) satelliitjälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded satelliitjälgimisseadmete kohta niivõrd, kuivõrd see ei ole reguleeritud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008 ja (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1–50), ning komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 404/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 112, 30.4.2011, lk 1–153);
  2) GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded GPS-jälgimisseadmete kohta.

§ 2.   Üldnõuded

  (1) Kalapüügiseaduse § 242 lõikes 1 ja § 243 lõikes 1 nimetatud kalalaevad ei tohi sadamast lahkuda ilma toimiva satelliitjälgimisseadme või GPS-jälgimisseadmeta (edaspidi koos jälgimisseade).

  (2) Jälgimisseadme toimimise ja korrashoiuga seoses tuleb täita järgmisi nõudeid:
  1) jälgimisseadmesse ei tohi sisestada ega jälgimisseadmega väljastada laeva valesid asukohaandmeid. Jälgimisseadmeid ei tohi käsitsi juhtida;
  2) jälgimisseadet ega selles kasutatavat SIM-kaarti ei tohi kahjustada, hävitada ega mõnel muul andmete automaatset edasitoimetamist kahjustaval viisil mõjutada.

2. peatükk Satelliitjälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ning nõuded satelliitjälgimisseadme kohta 

§ 3.   Nõuded satelliitjälgimisseadmete kohta

  Kalapüügiseaduse § 242 lõikes 1 nimetatud kalalaev peab olema varustatud Inmarsat-C satelliitsidevõrku lülitatud ja selles töötava seadmega.

§ 4.   Satelliitjälgimisseadme registreerimine

  (1) Kalalaev loetakse satelliitjälgimisseadmega varustatuks, kui §-s 3 nimetatud ja laevale paigutatud seade on registreeritud Keskkonnainspektsioonis.

  (2) Satelliitjälgimisseadme registreerimise avalduse esitab Keskkonnainspektsioonile kalalaeva omanik või tema kirjalikult volitatud isik. Kui kalalaev on teise isiku õiguspärases valduses, võib avalduse esitada ka laeva kasutusvaldaja või kalalaeva-, väikelaeva- või liiklusregistrisse kantud laeva reeder (edaspidi valdaja).

  (3) Satelliitjälgimisseadme registreerimise avalduses märgitakse järgmised andmed:
  1) kalalaeva omaniku või valdaja või nende esindaja nimi või nimetus, aadress, telefon, e-posti aadress;
  2) laeva nimi;
  3) kalalaeva kapteni kui komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 20 kohaselt satelliitjälgimisseadme toimimise ja satelliitjälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete õigsuse eest vastutava isiku nimi, aadress, telefon, e-posti aadress, telefon laevas;
  4) Inmarsat-C terminali number (9 kohta) ja terminali seerianumber;
  5) Inmarsat-C terminalis aktiivne ookeani regioon, kui see on teada;
  6) satelliitjälgimisseadme laevale paigutanud või seadmestanud ettevõtte nimi ja kontaktandmed.

  (4) Keskkonnainspektsioon teavitab avalduse esitajat viie tööpäeva jooksul avalduse saamisest selle registreerimisest või registreerimisest keeldumisest.

  (5) Lõikes 3 nimetatud andmete muutumisest tuleb viivitamata teavitada Keskkonnainspektsiooni.

§ 5.   Satelliitjälgimissüsteemi kaudu esitatavad andmed, andmete esitamise sagedus

  (1) Satelliitjälgimissüsteemi kaudu esitatavad andmed on nimetatud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 19 lõikes 1.

  (2) Satelliitjälgimissüsteemi kaudu esitatakse lõikes 1 nimetatud andmed iga tund.

3. peatükk GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded GPS-jälgimisseadme kohta 

§ 6.   Nõuded GPS-jälgimisseadme kohta

  Kalapüügiseaduse § 243 lõikes 1 nimetatud kalalaev peab olema varustatud töötava GPS-jälgimisseadmega, mis toetab kahesüsteemset (GPS/GLONASS) positsioneerimist.

§ 7.   GPS-jälgimisseadme registreerimine

  (1) Kalalaev loetakse GPS-jälgimisseadmega varustatuks, kui laevale paigutatud §-s 6 nimetatud seade on registreeritud Keskkonnainspektsioonis.

  (2) Laeva GPS-jälgimisseadme registreerimise avalduse esitab Keskkonnainspektsioonile kalalaeva omanik või tema kirjalikult volitatud isik. Kui kalalaev on teise isiku õiguspärases valduses, võib avalduse esitada ka laeva kasutusvaldaja või kalalaeva-, väikelaeva- või liiklusregistrisse kantud laeva reeder (edaspidi valdaja). Kalalaeva omaniku kirjalikul volitusel võib avalduse esitada ka kalapüügiloa omanik, kelle kehtiva kalapüügiloa alusel selle kalalaevaga kalapüüki teostatakse.

  (3) GPS-jälgimisseadme registreerimise avalduses märgitakse järgmised andmed:
  1) kalalaeva omaniku või valdaja või nende esindaja nimi või nimetus, aadress, telefon, e-posti aadress, telefon laevas;
  2) GPS-jälgimisseadme toimimise ning seadmele juurdepääsu tagamisega seotud küsimustes vastutavaks kontaktisikuks oleva isiku nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  3) laeva nimi ja pardatähis;
  4) GPS-terminali seerianumber, GPS-terminalis oleva SIM-kaardi GSM-number.

  (4) Keskkonnainspektsioon teavitab avalduse esitajat viie tööpäeva jooksul avalduse saamisest selle registreerimisest või registreerimisest keeldumisest.

  (5) Lõikes 3 nimetatud andmete muutumisest tuleb viivitamata teavitada Keskkonnainspektsiooni.

§ 8.   GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu

  GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatakse Keskkonnainspektsioonile automaatselt ja regulaarselt järgmised andmed:
  1) kalalaeva nimi ja pardatähis või kui kalalaeval nimi puudub, siis ainult pardatähis;
  2) viimati registreeritud geograafiline asukoht;
  3) kalalaeva kiirus;
  4) andmete esitamise kuupäev ja kellaaeg.

§ 9.   Andmete esitamise sagedus ja kord

  (1) GPS-jälgimisseadme kaudu esitatavad andmed peavad võimaldama kalalaeva asukoha jälgimist vähemalt ühe minuti tagant.

  (2) Kui §-s 8 nimetatud andmed ei ole Keskkonnainspektsioonile kahe tunni vältel laekunud, teatab Keskkonnainspektsioon sellest võimalikult kiiresti § 7 lõike 3 punktis 2 nimetatud isikule.

  (3) Kui jälgimisseadme väline elektritoide eemaldatakse kauemaks kui 24 tunniks, tuleb sellest eelnevalt teavitada Keskkonnainspektsiooni.

  (4) Kalalaeva pardale paigaldatud jälgimisseadme tehnilise rikke või mittetoimimise korral võib kalalaev lõpetada käimasoleva püügipäeva.

  (5) Pärast jälgimisseadme tehnilise rikke kõrvaldamist või elektritoite taastamist võib kalalaev sadamast lahkuda pärast pardale paigaldatud jälgimisseadme GPS-jälgimissüsteemis nähtavale ilmumist ja Keskkonnainspektsioonilt asjakohase kinnituse saamist.

  (6) Seoses jälgimisseadme toimimise ja korrashoiuga tuleb täita järgmisi nõudeid:
  1) jälgimisseadme elektritoite toimimine tuleb tagada kogu laeva vees viibimise ajal;
  2) andmed tuleb esitada muutmata kujul;
  3) GPS-terminalis olevat SIM-kaarti ei tohi vahetada ega selle GSM-numbrit muuta;
  4) antenni ei tohi jälgimisseadme küljest lahti ühendada ega muul viisil antenni tööd takistada;
  5) jälgimisseadet ei tohi kalalaevast eemaldada, välja arvatud parandamiseks või väljavahetamiseks või seoses laeva remondiga, millest tuleb Keskkonnainspektsiooni eelnevalt teavitada.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 10.   Üleminekusäte

  Paragrahvi 7 lõikes 1 nimetatud registreerimise nõuet rakendatakse alates 5. septembrist 2013.

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 27. augusti 2004. a määrus nr 109 „Satelliitjälgimissüsteemi kaudu edastatavate andmete esitamise kord ning satelliitjälgimisseadmele esitatavad nõuded” tunnistatakse kehtetuks.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json