Teksti suurus:

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.03.2016
Avaldamismärge:RT I, 28.08.2015, 3

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord

Vastu võetud 20.01.2015 nr 7
RT I, 21.01.2015, 1
jõustumine 24.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.06.2015RT I, 19.06.2015, 122.06.2015
10.08.2015RT I, 12.08.2015, 715.08.2015
25.08.2015RT I, 28.08.2015, 131.08.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 15.08.2015

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse(edaspidi ELÜPS) § 67 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 6 „Põllumajanduslike majapidamiste ja ettevõtluse areng” tegevuse liigi „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine” raames antava väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ja toetuse suurus 

§ 2.   Toetuse taotleja

  (1) Toetust võib taotleda äriseadustiku tähenduses äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi ettevõtja), kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu oli taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vahemikus 4000 – 14 000 eurot ja taotlemise aastale vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot ning see moodustas kahel taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal üle 50 protsendi tema kogu müügitulust.

  (2) Toetust võib taotleda hobusekasvatusega tegelev ettevõtja, kes peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) ta on müünud hobuseid või osutanud hobusekasvatusega seonduvaid teenuseid vähemalt kahel taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal;
  2) tema omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu moodustas kahel taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal üle 30 protsendi kogu müügitulust ning koos hobusekasvatusega seonduvate teenuste müügituluga üle 50 protsendi kogu müügitulust;
  3) tema omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete ning hobusekasvatusega seonduvate teenuste müügitulu kokku oli taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vahemikus 4000 – 14 000 eurot ja taotlemise aastale vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot.

  (3) Lõikes 2 nimetatud hobusekasvatusega seonduvateks teenusteks loetakse justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisas 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” nimetatud järgmised tegevused:
  1) hobustega seotud teenused ja hobuserautajate tegevus EMTAKi jao A alajao 01621 „Loomakasvatuse abitegevused” tähenduses;
  2) võistlus- ja ratsahobuste tallide tegevus EMTAKi jao R alajao 93199 „Mujal liigitamata sporditegevus” tähenduses;
  3) hobuste rentimine EMTAKi jao N alajao 77399 „Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent” tähenduses.

§ 3.   Nõuded taotlejale

  (1) Paragrahvi 2 lõigetes 1 ja 2 nimetatud ettevõtja (edaspidi taotleja) peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal investeeringutoetust arengukava tegevuse liigi „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks” raames;
  2) taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
  3) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
  4) taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas;
  5) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti;
  6) taotleja on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat, millest taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaasta on vähemalt 12 kuu pikkune;
  7) äriühingust taotleja taotlemise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded peavad olema taotluse esitamise hetkeks äriregistrist kättesaadavad.

  (2) Taotleja, kes sai toetuse taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurima osa müügitulust seakasvatuse valdkonnas, peab kavandama oma järgneva majandustegevuse selliselt, et ta ei tegutse vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest seakasvatuse valdkonnas, kui ta soovib taotluse hindamisel saada vastava hindamiskriteeriumi alusel hindepunkte.

  (3) Taotlejal peab olema koostatud jooksva majandusaasta ja sellele järgneva kahe majandusaasta kohta äriplaan, mis sisaldab § 7 lõikes 2 sätestatud andmeid.

§ 4.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust võib taotleda äriplaanis kavandatud põllumajandustoodete tootmise või nende töötlemise arendamise alaseks tegevuseks, arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320−469), artikli 69 lõikes 3 sätestatud tingimusi.

  (2) Vähemalt 50 protsenti äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest kasutatakse sellise materiaalse vara, sealhulgas bioloogilise vara ostmiseks või sellise tootmishoone rajamiseks, rekonstrueerimiseks või laiendamiseks, mida saab kasutada põllumajanduslike toodete tootmiseks ja töötlemiseks otseselt, korduvalt ja kauem kui kahe aasta jooksul (edaspidi investeering).

  (3) Äriplaanis kavandatud tegevuste elluviimist ei või alustada varem ja tegevuste elluviimist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

§ 5.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 15 000 eurot arengukava programmiperioodil (edaspidi programmiperiood).

  (2) Ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad ei saa taotleda toetust rohkem kui 15 000 eurot programmiperioodil kokku.

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 6.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja kirjalikult paberil või elektrooniliselt selleks ettenähtud tähtajal PRIAle avalduse, äriplaani ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus).

  (2) Lisaks esitab taotleja PRIAle avalduse ja äriplaani elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus.

  (3) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel.

  (4) PRIA koostab toetuse saamiseks esitatava avalduse ja äriplaani vormi ning avaldab selle oma veebilehel.

  (5) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse.

§ 7.   Taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Taotleja esitab avalduses järgmised andmed:
  1) taotleja ärinimi, äriregistri kood, taotleja esindaja nimi ja tema kontaktandmed;
  2) kavandatava tegevuse asukoht;
  3) teave selle kohta, kui taotleja on hobusekasvataja § 2 lõike 2 tähenduses;
  4) paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud seakasvatuse valdkonnas tegutseva ettevõtja kinnitus, et ta lõpetab seakasvatuse valdkonnas tegutsemise vähemalt järgnevaks viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  5) teave selle kohta, kas taotleja raamatupidamise arvestus toimub tekke- või kassapõhiselt, kui toetust taotleb füüsilisest isikust ettevõtja;
  6) taotletava toetuse suurus;
  7) teave mahepõllumajanduse registrisse kantud andmete kohta.

  (2) Taotleja esitab äriplaanis järgmised andmed:
  1) taotleja ärinimi ja äriregistri kood, kui avaldus ja äriplaan esitatakse erinevate dokumentide või failidena;
  2) investeeringu kirjeldus ja maksumus;
  3) muu põllumajandustoodete tootmise või nende töötlemise arendamise alase tegevuse maksumus;
  4) kavandatava tegevuse kogumaksumus;
  5) taotletava toetuse suurus;
  6) omaosaluse suurus, kui taotleja kavandab kasutada omaosalust;
  7) kavandatava tegevuse elluviimise eesmärk;
  8) pärast esimese toetuse osa väljamaksmist tehtav investeering ja selle summa ning pärast teise toetuse osa väljamaksmist tehtav investeering ja selle summa;
  9) taotleja majandustegevusega seotud riskid ja tegevused nende maandamiseks;
  10) taotleja senine tegevusala;
  11) tegevusala, kus taotleja kavandab toetatavad tegevused ellu viia;
  12) taotleja tegevused keskkonnasäästlikkuse ja ressursitõhususe tagamiseks;
  13) taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu ja muu müügitulu müüdud toodete ja teenuste kaupa, märkides iga toote või teenuse grupi kohta müüdud ühikud või koguse ja müügitulu summa;
  14) taotlemise aasta majandusaasta ja sellele järgneva kahe majandusaasta omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu ja muu müügitulu prognoos, märkides iga toote või teenuse grupi kohta müüa planeeritavad ühikud või koguse ja müügitulu summa.

  (3) Koos avalduse ja äriplaaniga esitab taotleja PRIAle järgmised dokumendid:
  1) seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema esindusõigust tõendav volikiri;
  2) taotlemise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri, kui taotlejaks on raamatupidamise seaduse kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidav füüsilisest isikust ettevõtja.

  (4) Koos taotlusega esitab taotleja toetuse esimese osa välja maksmiseks PRIAle maksetaotluse, milles märgitakse summa, mille väljamaksmist toetuse esimese osaga taotletakse. Maksetaotlus võib olla avalduse osaks.

  (5) Taotluse allkirjastab taotleja või taotleja esindusõigust omav isik elektrooniliselt esitatava taotluse puhul digitaalallkirjaga või paberil esitatava taotluse puhul omakäeliselt.

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 8.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 9.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, ELÜPSis, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (2) PRIA esitab Maksu- ja Tolliametile (edaspidi MTA) pärast taotluse esitamise tähtaja viimast päeva toetust taotlenud füüsilisest isikust ettevõtjate nimekirja tuludeklaratsiooni vormi E andmete saamiseks. MTA edastab PRIAle nimetatud füüsilisest isikust ettevõtjate taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud aasta ja vahetult eelnenud teise aasta tuludeklaratsioonide vormi E andmed.

  (3) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarvet üle 20 protsendi, kontrollib PRIA taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust pärast taotluste hindamist. Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt.

§ 10.   Taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord

  (1) PRIA hindab nõuetele vastavaid taotlusi lisas sätestatud hindamiskriteeriumite alusel.

  (2) Lisas sätestatud hindamiskriteeriumite ridadel 4–8 loetakse tegevusalal tegevuse kavandamiseks taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal sellel tegevusalal tegutsemist. Taotleja loetakse tegutsevaks sellel tegevusalal, kust ta on taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal saanud suurima osa oma müügitulust

  (3) Hindamistulemuste põhjal moodustab PRIA taotluste paremusjärjestuse.

  (4) Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus. Võrdsete hindepunktide summadega taotluste puhul eelistatakse selle taotleja taotlust, kellel oli taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal väiksem müügitulu.

§ 11.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetatava tegevuse rahastamise eelarvet ja kui kõik taotlused on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused ELÜPSi § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, ELÜPSi § 79 lõike 1 punkti 2 alusel.

  (3) Taotlus on nõuetele vastav, kui taotleja, taotlus ja toetav tegevus vastavad Euroopa Liidu õigusaktides, ELÜPSis, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (4) Taotluse rahuldamiseks minimaalne hindepunktide summa on 14 hindepunkti.

  (5) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja, taotlus või toetatav tegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, teeb PRIA ELÜPSi § 79 lõike 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (51) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud taotluses sisalduvate mitteabikõlblike kulude tõttu, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse, vähendades taotluse summat Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 6 alusel mitteabikõlblike kulude võrra.
09.02.2016 15:55
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „taotluse“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.
[RT I, 19.06.2015, 1 - jõust. 22.06.2015]

  (6) PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 70 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.
[RT I, 19.06.2015, 1 - jõust. 22.06.2015]

5. peatükk Toetuse saaja kohustused ja toetuse väljamaksmise kord 

§ 12.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja viib ellu äriplaanis kavandatud tegevused ja esitab PRIAle tehtud kulutuste aruande ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni kahes osas ühe taotluse kohta ühe aasta jooksul arvates PRIA poolt toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest, sealjuures:
  1) tegevuste esimene osa peab olema ellu viidud ja tehtud kulutuste aruanne ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid esitatud kuue kuu jooksul arvates PRIA poolt toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest;
  2) elluviidud tegevuste esimene osa peab moodustama vähemalt 75 protsenti äriplaanis nimetatud tegevuste maksumusest;
  3) elluviidud tegevuste esimene osa peab sisaldama vähemalt § 4 lõikes 2 nimetatud mahus investeeringu tegemist.

  (2) Toetuse saajal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.

  (3) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) tagama, et tema müügitulu omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügist on taotluse esitamise aastale järgneval teisel majandusaastal vähemalt 10 protsenti suurem kui taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal;
  2) tagama, et tema müügitulu omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügist ületab taotluse esitamise aastale järgneval teisel majandusaastal 50 protsenti kogu müügitulust;
  3) tagama, et äriplaanis kavandatud omaosaluse osakaal ei oleks pärast kavandatud tegevuste elluviimist väiksem kui lisa ridadel 9–18 nimetatud omaosaluse minimaalne suurusvahemik, mille alusel taotleja taotluste hindamisel hindepunkte sai;
  4) mitte tegutsema vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest seakasvatajana, kui ta on selle kohustuse võtnud toetuse taotlemisel ja saanud hindepunkte vastava hindamiskriteeriumi alusel;
  5) toetuse abil ostetud materiaalset vara säilitama ja sihtotstarbeliselt kasutama vähemalt kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  6) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil soetatud vara kohapeal;
  7) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.

§ 13.   Toetatud tegevuste elluviimist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab pärast tegevuse täielikku või osadena ellu viimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIAle tehtud kulutuste aruande, mis sisaldab järgmiseid andmeid:
  1) toetuse saaja ärinimi, äriregistri kood ja taotluse viitenumber;
  2) äriplaanis kavandatud tegevuste elluviimise etappi;
  3) investeeringu maksumust;
  4) muude tegevuste elluviimise maksumust;
  5) koos aruandega esitatavate dokumentide loetelu, mis sisaldab nende dokumentide numbrit ja väljastamise kuupäeva.

  (2) Koos kulutuste aruandega esitab toetuse saaja toetuse teise osa välja maksmiseks PRIAle maksetaotluse, milles märgitakse summa, mille väljamaksmist toetuse teise osaga taotletakse. Maksetaotlus võib olla kulutuste aruande osaks.

  (3) Koos tehtud kulutuste aruandega esitab toetuse saaja järgnevad investeeringu tegemist tõendavad dokumendid:
  1) selle isiku väljastatud arve-saateleht või arve ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis või ostis investeeringu tegemisel töö, teenuse või asja;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) ehitamise või rekonstrueerimise puhul selle isiku väljastatud osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö.

  (4) Toetuse väljamaksmiseks liisingulepinguga soetatud asja puhul esitab toetuse saaja pärast liisingueseme ostmist ja selle eest tasumist PRIAle liisingulepingus ettenähtud korras järgmised dokumendid:
  1) liisinguandja ja toetuse saaja vahel sõlmitud liisingulepingu ja maksegraafiku ärakiri;
  2) liisinguandja poolt toetuse saajale väljastatud arve või arve-saatelehe ärakiri;
  3) punktis 2 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri või väljatrükk.

  (5) Liisinguandja võib olla krediidiasutuste seaduse alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

  (6) PRIA koostab tehtud kulutuste aruande vormi ja avaldab selle oma veebilehel.

§ 14.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) PRIA teeb toetuse esimese osa maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast ja toetuse teise osa maksmise otsuse kolme kuu jooksul arvates §-s 13 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (2) Lõikes 1 nimetatud esimese toetusosa suurus ei või ületada 75 protsenti taotletava toetuse suurusest.

  (3) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse ELÜPSi § 81 lõikes 3 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

  (4) Toetuse maksmisest keeldumise otsuse korral tunnistab PRIA taotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks.

§ 15.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitab PRIA kuni 2032. aasta 31. detsembrini.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Rakendussätted

  (1) Kui äriühingu taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne ei ole äriregistrile esitatud ja nimetatud aruande äriregistrile esitamise tähtaeg ei ole möödunud, loetakse 2015. aasta esimesel taotluste esitamise tähtajal taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastaks taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teist majandusaastat ja taotluste esitamise aastale vahetult eelnenud teiseks majandusaastaks taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kolmandat majandusaastat.

  (2) Kui tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidavate füüsilisest isikust ettevõtjate taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta bilansi ja kasumiaruanne ei ole koos taotlusega PRIAle esitatud, loetakse 2015. aasta esimesel taotluste esitamise tähtajal taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastaks taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teist majandusaastat ja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teiseks majandusaastaks taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kolmandat majandusaastat. Kui taotleja ei esita koos taotlusega PRIAle 2014. aasta bilanssi ja kasumiaruannet, siis peab taotleja lisaks oma 2013. aasta bilansi ja kasumiaruandele esitama ka 2012. aasta bilansi ja kasumiaruande.

  (3) Kassapõhist raamatupidamise arvestust pidavate füüsilisest isikust ettevõtjate korral loetakse 2015. aastal esimesel taotluste esitamise tähtajal taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastaks taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teist majandusaastat ja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teiseks majandusaastaks taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kolmandat majandusaastat.

  (4) PRIA teeb taotluste esitamise esimesel tähtajal taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.
[RT I, 19.06.2015, 1 - jõust. 22.06.2015]

  (5) Lisa real 3 nimetatud hindamiskriteeriumi alusel saavad 2015. aasta esimeses taotlusvoorus hindepunkte taotlejad, kellel oli 2014. aastal vastav kohustus, välja arvatud tunnustatud või üleminekuperioodil olevad mahetootjad.

  (6) 2015. aasta teisel taotluste esitamise tähtajal võib toetust taotleda §-des 2 ja 3 sätestatud nõuetele vastav ettevõtja, kes on 2015. aasta 1. juuli seisuga esitanud PRIA-le loomatauditõrje seaduse § 196 lõike 1 punkti 1 kohaselt majandustegevusteate sigade pidamisega tegelemise kohta ja on taotluse esitamise aastal sellel tegevusalal tegutsenud.
[RT I, 12.08.2015, 7 - jõust. 15.08.2015]

  (7) 2015. aasta teisel taotluste esitamise tähtajal võib § 4 lõike 2 kohase kavandatava investeeringu kohta toetust taotleda, kui:
  1) kavandatav investeering on suunatud põllumajandusministri 23. novembri 2004. aasta määruse nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri” §-s 71 sätestatud bioohutusmeetmete ja abinõude täitmisele või tõhustamisele või
  2) taotleja on lõpetanud või lõpetab § 3 lõikes 2 nimetatud tingimustel tegutsemine seakasvatuse valdkonnas 2015. aasta 31. detsembriks.
[RT I, 28.08.2015, 1 - jõust. 31.08.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 15.08.2015]

  (71) Tegutsemine seakasvatuse valdkonnas loetakse lõpetatuks, kui taotlejale kuulunud sead on lõike 7 punktis 2 nimetatud tähtpäevaks tapetud, hukkunud või hukatud ning ta on PRIA-le esitanud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 34 kohaselt sigade pidamisega tegelemise lõpetamise kohta majandustegevusest loobumise teate.
[RT I, 28.08.2015, 1 - jõust. 31.08.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 15.08.2015]

  (8) Lõike 7 punktis 2 sätestatud juhul ei pea taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal olema saanud müügitulu seakasvatuse valdkonnas.
[RT I, 12.08.2015, 7 - jõust. 15.08.2015]

  (9) Kui 2015. aasta teisel taotluste esitamise tähtajal taotletakse toetust biohutusnõuete täitmiseks või tõhustamiseks tehtavale investeeringule peab taotlus enne PRIA-le esitamist olema kooskõlastatud Veterinaar- ja Toiduametiga, kes annab kinnituse, et kavandatav investeering on suunatud põllumajandusministri 23. novembri 2004. aasta määruse nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri” §-s 71 sätestatud bioohutusmeetmete ja abinõude täitmisele või tõhustamisele.
[RT I, 12.08.2015, 7 - jõust. 15.08.2015]

  (10) 2015. aastal esimeses taotlusvoorus esitatud taotluste puhul algab § 12 lõikes 1 sätestatud tegevuste elluviimise tähtaeg toetuse esimese osa toetuse saaja arvelduskontole kandmise päevast.
[RT I, 12.08.2015, 7 - jõust. 15.08.2015]

Lisa Taotluste hindamise kriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json