Teksti suurus:

Innovatsiooniklastri toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.08.2016
Avaldamismärge:RT I, 28.08.2015, 6

Innovatsiooniklastri toetus

Vastu võetud 26.08.2015 nr 84

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 72 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 16 „Koostöö” alameetme „Innovatsiooniklaster” raames antava innovatsiooniklastri (edaspidi klaster) toetuse (edaspidi toetus) saamiseks esitatava tegevuskava esitamise, vastuvõtmise ja heakskiitmise kord ning tegevuskava hindamiskriteeriumid ning klastri põhikirja, liikmelisuse, juhtimise ning tegevuskava ja selles esitatud tegevuste kohta esitatavad täpsemad nõuded.

§ 2.   Vähese tähtsusega abi ja nõuded vähese tähtsusega abi saajale

  (1) Põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise teemal innovatsioonitegevuses osalemine on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8), tähenduses (edaspidi vähese tähtsusega abi) ning sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.

  (2) Vähese tähtsusega abi saaja on konkurentsiseaduse § 2 lõike 1 tähenduses ettevõtja, sealhulgas mittetulundusühing või mittetulundusühingu liige, kes osaleb ise või kelle töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige osaleb toetatavas tegevuses.

  (3) Vähese tähtsusega abi ei kohaldata § 5 lõike 1 punktis 1 sätestatud tegevuskava rakendamisega seotud üldtegevuste korral.

  (4) Klastri kaudu põllumajandustoodetest mittepõllumajandustooteid töötlevale ettevõtjale jooksva majandusaasta ja sellele eelnenud kahe majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi koos selle toetuse raames antava abiga ületada vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot.

  (5) Lõikes 4 nimetatud isikule, kes osutab ka üldist majandushuvi pakkuvat teenust, ei tohi jooksva majandusaasta ja sellele eelnenud kahe majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi koos selle toetuse raames antava abiga ning komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 114, 26.04.2012, lk 8‒13) kohaselt antava abiga ületada sama määruse artikli 2 lõikes 2 sätestatud vähese tähtsusega abi ülemmäära 500 000 eurot.

  (6) Vähese tähtsusega abi andmisel võetakse arvesse komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artiklis 5 sätestatud erinevateks eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.

  (7) Kontserni kuuluvate või muul viisil omavahel seotud ettevõtjatele vähese tähtsusega abi andmisel käsitletakse ettevõtjaid ühe ettevõtjana komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt.

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded, nõuded klastrile ja tegevuskavale ning toetuse määr ja suurus 

§ 3.   Nõuded klastrile

  (1) Toetust võib taotleda Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 72 lõikes 1 nimetatud klaster.

  (2) Klaster on lepingu alusel kaasanud ühiste eesmärkide saavutamiseks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 72 lõikes 1 nimetatud juriidilise isiku (edaspidi partner), kelleks on teadus- ja arendusasutus või muu juriidiline isik, kelle peamine eesmärk on uue toote, tava, protsessi või tehnoloogia arendamine.

  (3) Kui klaster on kaasanud ühiste eesmärkide saavutamiseks lepingu alusel partneri, peab lõikes 2 nimetatud leping sisaldama järgmisi andmeid:
  1) lepingu sõlmimise eesmärk;
  2) klastri partnerite kaasamise ja lahkumise kord;
  3) partnerite ja neid esindavate isikute kontaktandmed;
  4) partnerit esindama volitatud organisatsioon ja selle kontaktisiku andmed;
  5) partnerite õigused ja kohustused tegevuste elluviimisel;
  6) võimalikud sanktsioonid kohustuste täitmata jätmise korral;
  7) klastri üldkoosoleku hääletamise protsess;
  8) klastri ja partnerite vahelised koostööpõhimõtted;
  9) lepingu kehtivuse aeg;
  10) muud partnerite jaoks olulised asjaolud.

  (4) Klastri liikmeteks on vähemalt kümme põllumajandustootjat või -töötlejat, kes on põllumajandusliku majandustegevusega tegelenud vähemalt tegevuskava esitamise aastale vahetult eelnenud kaks majandusaastat ning kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu on mõlemal majandusaastal ületanud 4000 eurot ja moodustanud üle 50 protsendi kogu müügitulust.

  (5) Klaster on avatud vähemalt tegevuskava eesmärkide elluviimisest huvitatud isikutele ning tegevuskava eesmärkide elluviimisest huvitatud põllumajandustootjatele ja -töötlejatele.

  (6) Klastril ei ole riikliku maksu võlga või riikliku maksu võla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.

  (7) Klastri suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti.

  (8) Klaster ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi.

  (9) Klaster on riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud summas.

§ 4.   Nõuded tegevuskavale

  (1) Tegevuskava koostatakse kuni 48 kuuks.

  (2) Tegevuskava peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) klastri nimi, klastri esindaja nimi ja kontaktandmed;
  2) klastri koostatava tegevuskava perioodi pikkus kuudes;
  3) taotletava toetuse suurus;
  4) klastri tegevuste sihtvaldkonna valik ja taotletava toetuse jaotus sihtvaldkondade kaupa;
  5) klastri tegevusvaldkonna valik;
  6) teave vähese tähtsusega abi andmise kohta;
  7) teave tegevuskava esitamise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta bilansi ja kasumiaruande teabe äriregistrisse esitamise kohta;
  8) klastri tegevusvaldkonna arengu eesmärgid;
  9) tegevusvaldkonna hetkeolukorra kirjeldus, sealhulgas tegevusvaldkonna vajaduste ja potentsiaali kirjeldus;
  10) tegevusvaldkonna innovatsiooni edendamiseks ja arendamiseks vajalike tegevuste kirjeldus;
  11) koostöö ja võrgustumine, sealhulgas liikmete ja partnerite panus tegevustesse;
  12) tegevuskava kavandatavad tulemused ning innovatiivse lahenduse reaalne rakendamine tootmises ja töötlemises;
  13) vähemalt kolme kuni 100 000-eurose maksumusega innovatsioonitegevuse kirjeldus, mis sisaldab lahendusteed, metoodikat ja klastri liikmete või partnerite tööülesannete jaotust innovatsioonitegevuse rakendamisel;
  14) innovatsioonitegevuse elluviija sarnase tegevuse elluviimise varasema kogemuse või pädevuse kirjeldus;
  15) tegevuskava kestusele vastav eelarve, milles on eraldi välja toodud üldtegevuskulud, sealhulgas kaudsed kulud kogu tegevuskava perioodi kohta, ning innovatsioonitegevuste ligikaudse eelarve kalkulatsioon ning selge ja konkreetselt sõnastatud eesmärk;
  16) kirjeldus klastri kavandatavatest tegevustest ning teabe ja innovatsioonitegevuse tulemuste vahendamisest nii Eestis kui ka Euroopa Liidus;
  17) teave muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest taotletava toetuse kohta;
  18) muud andmed, mida on vaja nõuetele vastavuse kontrollimiseks või seireks ja hindamiseks.

  (3) Tegevuskavas ettenähtud innovatsioonitegevused peavad olema suunatud innovatsiooni edendamiseks tegevusvaldkonna tasandil vähemalt Eestis.

  (4) Klaster võib taotleda tegevuskava lõpetamist või pikendamist, saates sellekohase teavituse elektrooniliselt Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA), kui ilmnevad klastrist sõltumatud asjaolud, mis muudavad tegevuste elluviimise ajagraafikut.

§ 5.   Nõuded tegevuskavas esitatud tegevuse kohta

  (1) Toetust võib taotleda tegevuskavas esitatud järgmiste tegevuste kohta:
  1) tegevuskava rakendamisega seotud üldtegevused;
  2) innovatsioonitegevused.

  (2) Lõikes 1 nimetatud tegevusi võib toetada järgmiste tegevuste raames:
  1) katseprojekti ning uue toote, tava, protsessi ja tehnoloogia arendamine;
  2) koostöö väikeettevõtjate vahel, et korraldada ühiseid tööprotsesse ning jagada vahendeid ja ressursse;
  3) kliimamuutuste leevendamiseks või kliimamuutustega kohanemiseks võetud ühismeetmete ning keskkonnaprojektide ja kasutusel olevate keskkonnatavade ühise käsitluse edendamine;
  4) põllumajanduse mitmekesistamine tervishoiu, sotsiaalse lõimumise, kogukonna toetatud põllumajanduse ning keskkonna- ja toitumisalase haridusega seotud tegevuste kaudu;
  5) erinevate teadustulemuste koondamine, analüüsimine ja levitamine.

  (3) Lõike 1 punktis 1 nimetatud üldtegevused on:
  1) klastri koostöö, koordineerimise ja võrgustumisega seotud tegevus;
  2) klastri jaoks vältimatult vajalikul teavitusüritusel või koolitusel osalemine;
  3) teabematerjali, sealhulgas elektroonilise teabematerjali väljaandmine;
  4) innovatsioonitegevuste tulemuste levitamine, sealhulgas tulemuste levitamisega seotud ürituse korraldamine;
  5) klastri finantsadministratsioon.

  (4) Lõike 1 punktis 2 nimetatud innovatsioonitegevused on:
  1) katse, toote, tava, protsessi ja tehnoloogia väljaarendamine;
  2) asjaomase ala uuring;
  3) teostatavusuuring.

  (5) Toetust ei anta järgmiste tegevuste kohta:
  1) tegevus, mis ei ole seotud klastri eesmärkidega;
  2) koolitusel osalemine, mis ei ole vältimatult vajalikud tegevuskava rakendamiseks;
  3) tootlik investeering;
  4) uuring, mis ei vasta klastri põllumajandustootja ja -töötleja praktilistele vajadustele.

  (6) Määruse alusel ei toetata tegevuskava koostamist või tegevuskava üksikuid tegevusi, mida finantseeritakse samal ajal riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest.

  (7) Tegevuse elluviimist ei või alustada varem ja tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui tegevuskava esitamise päevale järgneval päeval.

§ 6.   Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblikud on § 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuste elluviimiseks vajalikud järgmised üldtegevuskulud:
  1) tegevuste elluviimiseks vajalikud personalikulud, sealhulgas koordinaatori töötasu;
  2) klastri koostöö, koordineerimise ja võrgustumise edendamisega seotud kulud, sealhulgas mootorsõiduki liisimise, rentimise või üürimise kulud, kuni 320 eurot kuus, ruumide ja tehnika üürimise ja rentimise kulud, rahastamisallika sümbolite kasutamisega seotud kulud;
  3) klastri liikmete lähetuskulud, sealhulgas koolituse osavõtumaks, majutus- ja sõidukulu;
  4) teabematerjali väljaandmisega seotud kulud, sealhulgas teabematerjali koostamise, kujundamise, trükkimise ja haldamisega ning rahastamisallika sümbolite kasutamisega seotud kulud;
  5) klastri infopäeva ja tulemusi tutvustava ürituse korraldamise kulud, sealhulgas transpordi, ruumide ja tehnika üürimise ja rentimise kulud, toitlustuskulud, esineja ja moderaatori kulud ning rahastamisallika sümbolite kasutamisega seotud kulud;
  6) tõlkekulud, sealhulgas nii suulise kui ka kirjaliku tõlke kulud;
  7) klastri finantsadministratsiooniga seotud kulud.

  (2) Abikõlblikud on § 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuste elluviimiseks vajalikud järgmised kaudsed kulud:
  1) kulud bürootarvetele;
  2) sidekulud, sealhulgas telefoni- ja postikulu;
  3) infotehnoloogia kulud, sealhulgas kontoritehnika üürimise ja rentimise kulud ning serverite, võrkude ja kontoritehnika hooldus- ja remondikulud;
  4) kommunaalkulud, sealhulgas kütte-, vee-, elektri- ja ruumide koristamise kulud;
  5) kontoriruumide üürimise ja rentimise kulud;
  6) valveteenuse kulud.

  (3) Abikõlblikud on § 5 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuste elluviimiseks vajalikud järgmised kulud:
  1) katse, toote, tava, protsessi ja tehnoloogia väljaarendamisega seotud kulud;
  2) asjaomase ala uuringu tegemise kulud;
  3) teostatavusuuringu tegemise kulud, sealhulgas ekspertiisi tegemise kulud, väliseksperdi kaasamise kulud või mittetootlik investeering, nagu sellise tarkvara, katse- ja uurimisseadme või vahendi ostmise, liisimise, üürimise ja rentimise kulud, mis on vajalik ainult tegevuse elluviimiseks.

  (4) Lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud kulude hulka arvestatakse ka immateriaalse vara kaubamärgi, patendi, litsentsi ja kasutusõiguse saamise kulud, ekspertiisi tegemise kulud, väliseksperdi kaasamise kulud ja mittetootlik investeering, nagu sellise tarkvara, katse- ja uurimisseadme või vahendi ostmise, liisimise, üürimise ja rentimise kulud, mis on vajalik ainult tegevuse elluviimiseks.

  (5) Kui tegevuste elluviimiseks kasutatavat tarkvara, katse- ja uurimisseadet või -vahendit ei kasutata tegevuse jaoks kogu selle kasutusaja jooksul, loetakse abikõlblikuks vaid amortisatsioonikulud, mis vastavad tegevuse kestvusele ja mille suurus arvutatakse hea raamatupidamistava kohaselt.

  (6) Abikõlblikud kulud peavad olema põhjendatud, selged ja üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekad ning vajalikud klastri eesmärkide saavutamiseks. Klaster tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

  (7) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) tootlik investeering;
  2) standardtarkvara, -arvutustehnika ja -sidevahendi, sealhulgas mobiiltelefoni ostmise, liisimise, üürimise ja rentimise kulud;
  3) kasutatud seadme ostmise kulud;
  4) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutatakse muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus projekti mis tahes osale;
  5) sularahamakse, intress, tagatismakse;
  6) kulutused reklaamile;
  7) notaritasu;
  8) trahv, finantskaristus ja kohtumenetluse korral menetluskulud;
  9) toreduslikud kulutused tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 63 tähenduses ja muud majanduslikult ebaotstarbekad kulud;
  10) muud kulud, mis on vastuolus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikliga 61;
  11) muud kulud, mis ei ole seotud kavandatava tegevuskava elluviimisega.

  (8) Käibemaks on abikõlblik Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 69 lõike 3 punkti c kohaselt.

§ 7.   Nõuded hinnapakkumuse kohta

  (1) Hinnapakkumus peab sisaldama klastri nime, hinnapakkuja nime ja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva, hinnapakkumuse kehtivusaega ning kavandatava tegevuse käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.

  (2) Kui tegevuse käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot, peab klaster esitama vähemalt ühe hinnapakkumuse.

  (3) Kui tegevuse käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, peab klaster esitama vähemalt kolm hinnapakkumust.

  (4) Hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase teenuse eest tasutava hinnaga.

  (5) Kui klaster ei ole saanud nõutud arvu hinnapakkumusi, põhjendab ta seda.

  (6) Klastri liige, partner ja hinnapakkuja osanik, aktsionär või juhtorgani liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku.

  (7) Hinnapakkuja ega hinnapakkuja osanik, aktsionär või juhtorgani liige ei tohi omada osalust teise hinnapakkuja äriühingus ega kuuluda teise hinnapakkuja juhatusse või nõukokku.

  (8) Iga innovatsioonitegevuse kohta koostatakse enne tegevusega alustamist üksikasjalik eelarve koos hinnapakkumustega abikõlblike kululiikide kaupa, mis esitatakse PRIA-le vähemalt 30 tööpäeva enne innovatsioonitegevusega alustamist.

§ 8.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetuse suurus ühe klastri kohta ühes tegevuskava heakskiitmise voorus on kuni 800 000 eurot.

  (2) Innovatsioonitegevuse toetuse määr on kuni 100 000 eurot ühe tegevuse kohta.

  (3) Innovatsioonitegevuse toetuse määra rakendamise aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 67 lõike 1 punkt c ja sama artikli lõige 5.

  (4) Kui tegevuskava on koostatud § 4 lõikes 1 märgitud perioodist lühemaks perioodiks, arvutatakse tegevuskava koostamiseks antava toetuse suurus proportsionaalselt lühema perioodiga.

  (5) Paragrahvi 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud üldtegevuskulu ei või olla suurem kui 25 protsenti klastri kogukuludest.

  (6) Paragrahvi 6 lõike 1 punktis 7 nimetatud klastri finantsadministratsiooni kulu ei või olla suurem kui kaks protsenti klastri taotletud toetuse kogusummast.

  (7) Toetust antakse kuni 100 protsenti tegevuskava tegevuste abikõlblikest kuludest.

  (8) Klastri üldtegevuskulud hüvitatakse kuludokumentide alusel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 67 lõike 1 punkti a kohaselt, välja arvatud kaudsed kulud, mis hüvitatakse ühtse määra alusel arvestatuna kuni 15 protsenti § 7 lõikes 2 nimetatud abikõlblikest otsestest personalikuludest sama määruse artikli 67 lõike 1 punkti d kohaselt. Innovatsioonitegevuse kulud hüvitatakse ühekordse maksena Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 67 lõike 1 punkti c kohaselt.

  (9) Klastri innovatsioonitulemusi tutvustava infopäeva korraldamise puhul on toetuse määr standardiseeritud ühikuhinna maksumusena ühe osaleja kohta ühel kalendripäeval 47 eurot.

  (10) Klastri innovatsioonitulemusi tutvustava konverentsi korraldamise puhul on toetuse määr standardiseeritud ühikuhinna maksumusena ühe osaleja kohta ühel kalendripäeval 84 eurot.

  (11) Infopäeval ja konverentsil osaleja toetuse määra maksumuse standardiseeritud ühikuhinna rakendamise aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 67 lõike 1 punkt b ja sama artikli lõige 5.

  (12) Teabematerjali väljaandmise või haldamise puhul on toetuse maksimaalne suurus 6000 eurot ühe väljaande kohta.

  (13) Klastri innovatsioonitulemusi esitleva esitlustegevuse puhul on toetuse suurus kuni 1000 eurot ühe esitlustegevuse kohta.

  (14) Toetuse maksimaalne suurus toetatavate tegevuste abikõlblike kulude kaupa on järgmine:
  1) ruumi ja tehnika üürimise kulud ühe kalendripäeva kohta kuni 100 eurot tehnika, sealhulgas esitlustehnika üürimise korral, ja kuni 160 eurot ruumi üürimise korral;
  2) personali ja osalejate majutuskulud Eestis kuni 80 eurot ööpäevas ühe inimese kohta;
  3) personali ja osalejate majutuskulud välisriigis kuni 125 eurot ööpäevas ühe inimese kohta;
  4) bussi üürimise kulud üks euro iga läbitud kilomeetri kohta või kuni 320 eurot päevas bussi kohta;
  5) toitlustuskulud kuni 20 eurot inimese kohta ühes kalendripäevas.

3. peatükk Tegevuskava esitamine 

§ 9.   Tegevuskava esitamine ja tegevuskava esitamise tähtaeg

  (1) Toetuse saamiseks esitab klaster elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus või kirjalikult selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le tegevuskava ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi koos tegevuskava).

  (2) Koos tegevuskavaga esitab klaster PRIA-le järgmised dokumendid:
  1) seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema esindusõigust tõendav volikiri;
  2) klastri liikmete ja partnerite allkirjadega nimekiri, mis sisaldab nende äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri koodi ning liikmete ja partnerite esindaja andmeid, liikmete ja partneri määratlust, liikme või partneri panust klastri innovatsioonitegevusse ning märget § 3 lõikes 4 sätestatud määratlusele vastava kümne põllumajandustootja või -töötleja kohta;
  3) klastri üldkoosoleku otsuse protokoll, millega kinnitati tegevuskava;
  4) innovatsioonitegevuste ligikaudsed eelarved;
  5) klastri põhikirja või § 3 lõikes 2 nimetatud lepingu koopia, juhul kui klaster ei ole avaldanud põhikirja või lepingut veebilehel;
  6) muud dokumendid, mida on vaja nõuetele vastavuse kontrollimiseks.

  (3) PRIA koostab toetuse saamiseks esitatava tegevuskava ja osalejate nimekirja vormi ning avaldab selle oma veebilehel.

  (4) PRIA teatab tegevuskava esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel.

  (5) Tegevuskava esitamisega loetakse taotlus Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 73 lõike 4 kohaselt toetuse saamiseks esitatuks.

4. peatükk Tegevuskava heakskiitmine 

§ 10.   Tegevuskava vastuvõtmine

  PRIA kontrollib tegevuskava vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu ja tegevuskava tähtaegset esitamist.

§ 11.   Klastri ja tegevuskava nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib vastuvõetud tegevuskava nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning klastri ja tegevuskava vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele enne tegevuskava hindamist.

  (2) PRIA esitab Maksu- ja Tolliametile (edaspidi MTA) pärast taotluse esitamise tähtaja viimast päeva füüsilisest isikust ettevõtjast liikmete nimekirja nende tuludeklaratsiooni vormi E andmete saamiseks. MTA edastab PRIA-le nimetatud füüsiliselt isikust ettevõtjate taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud aasta ja vahetult eelnenud teise aasta tuludeklaratsioonide vormi E andmed.

§ 12.   Tegevuskava hindamine ja tegevuskavade paremusjärjestuse koostamine

  (1) PRIA hindab nõuetele vastavaid tegevuskavasid lisas sätestatud hindamiskriteeriumite alusel.

  (2) Tegevuskava hindamiseks, tegevuskavade paremusjärjestuse koostamiseks, tegevuskava vahe- ja lõpparuande heakskiitmiseks ning innovatsioonitegevuste eelarvele ja eesmärkidele hinnangu andmiseks moodustab PRIA hindamiskomisjoni, mis koosneb vähemalt viiest liikmest, sealhulgas Maaeluministeeriumi ja PRIA esindajatest. PRIA-l on tegevuskava hindamisse õigus kaasata eksperte.

  (3) Tegevuskavale antakse 0 kuni 4 hindepunkti. Tegevuskava hindamisel korrutatakse iga hindamiskriteeriumi arvestuses saadud koondhinne lõikes 4 loetletud hindamiskriteeriumi osakaaluga ning saadud tulemuste põhjal saadakse hindepunktide kaalutud keskmine.

  (4) Tegevuskava hindamiskriteeriumite osakaalud tegevusvaldkonna paremusjärjestuses on:
  1) klastri innovatsiooni edendamine ja loomise potentsiaal asjaomases tegevusvaldkonnas – 30 protsenti koondhindest;
  2) tegevuste sidusus ning vajalikkus klastri innovatsioonisuundade saavutamiseks ja rakendamiseks tootmises ja töötlemises – 25 protsenti koondhindest;
  3) tegevuskava tehnilise ja sisulise ettevalmistuse tase, sealhulgas võimalike riskide ettenägemine, tagajärjed ja alternatiivsed tegevused, sisekorra kehtestamine ning vastavus arengukava eesmärkidele – 15 protsenti koondhindest;
  4) klastri mõju ulatus nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt, sealhulgas keskkonna ja kliimamuutustega seotud mõjud – 10 protsenti koondhindest;
  5) võrgustumine ja koostööd – 10 protsenti koondhindest;
  6) saadud tulemuste levitamise korraldamine – 10 protsenti koondhindest.

  (5) Hindamistulemuste põhjal moodustab PRIA tegevuskavade paremusjärjestuse, arvestades Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 72 lõike 6 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud prioriteetseid tegevusvaldkondi.

  (6) Paremusjärjestuses eelistatakse võrdsete hindepunktide kaalutud keskmistega tegevuskavade puhul lõike 4 punktis 1 sätestatud hindamiskriteeriumi arvestuses kõrgeima koondhinde saanud tegevuskava.

§ 13.   Tegevuskava heakskiitmine ja heakskiitmata jätmine

  (1) Kui tegevuskava vastab nõuetele, kiidetakse eelarve piires heaks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 73 lõike 2 alusel tegevusvaldkonna paremusjärjestuses esimesele kohale tulnud tegevuskavad, mis on saanud § 12 lõikes 4 sätestatud iga hindamiskriteeriumi arvestuses koondhindeks vähemalt kaks hindepunkti.

  (2) Tegevuskava vastab nõuetele, kui klaster, tegevuskava ja toetatav tegevus vastavad Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (3) Kui klastri või tegevuskava nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 73 lõikes 3 sätestatud asjaolu, teeb PRIA tegevuskava heakskiitmata jätmise otsuse.

  (4) Kui tegevuskava ei ole võimalik täies ulatuses heaks kiita tegevuskavas sisalduvate mitteabikõlblike kulude tõttu, võib PRIA teha tegevuskava osalise heakskiitmise otsuse, millega tegevuskava kiidetakse heaks osaliselt, vähendades toetuse summat mitteabikõlblike kulude võrra.

  (5) Tegevuskava heakskiitmisega loetakse klastri toetuse taotlus rahuldatuks.

  (6) Vähese tähtsusega abi andmise korral märgitakse tegevuskava heakskiitmise otsuses, et toetus on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 tähenduses.

  (7) PRIA teeb tegevuskava osalise või täieliku heakskiitmise otsuse või tegevuskava heakskiitmata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul tegevuskava esitamise tähtpäevast arvates.

5. peatükk Tegevuskava elluviimine 

§ 14.   Tegevuskava elluviimine ja klastri kohustused

  (1) Klaster viib tegevuskava ellu, levitab innovatsioonitegevuste tulemusi ning esitab PRIA-le tegevuskava vahe- ja lõpparuanded, tõendavad dokumendid või innovatsioonitegevuste puhul eelarve ja lõppeesmärgi hindamise aruande.

  (2) Klaster esitab tegevuskava elluviimist tõendavad dokumendid PRIA-le 12 kuu jooksul kuni neljal korral.

  (3) Klaster esitab PRIA-le tegevuskava vahe- ja lõpparuande tegevuskava heakskiitmise otsuses sätestatud tähtaegadel. Juhul kui tegevuskava periood on pikem kui 24 kuud, esitatakse klastris elluviidud tegevuste ja jätkuvate tegevuste kohta vahearuanne tegevuskava perioodi keskel.

  (4) Klaster esitab tegevuskava lõpparuande hiljemalt 45 tööpäeva jooksul tegevuskava perioodi lõppemisest arvates.

  (5) Tegevuskava vahearuandes esitatakse teave tegevuskava raames elluviidud tegevuste kohta, antakse hinnang etapi eesmärgi saavutamisele, tulemuslikkusele ja elluviimisele ning tegevuskava lõppeesmärgi saavutamise perspektiivile.

  (6) Tegevuskava lõpparuandes esitatakse teave tegevuskava raames elluviidud tegevuste kohta, antakse hinnang tegevuskava lõppeesmärgi saavutamisele koostöös liikmete ja partneritega ning vajaduse korral põhjendatakse erinevusi tegevuskavas kavandatud ja tegelike tulemuste vahel.

  (7) PRIA koostab tegevuskava vahe- ja lõpparuande vormid ning avalikustab oma veebilehel.

  (8) PRIA teavitab klastrit tegevuskava vahe- või lõpparuande heakskiitmisest või heaks kiitmata jätmisest hiljemalt 45 tööpäeva jooksul aruande registreerimisest arvates.

  (9) Klaster on kohustatud:
  1) kasutama toetust vastavalt esitatud tegevuskavale ja tegevuskava heakskiitmise otsusele;
  2) tagama, et kogu tegevuskava perioodi jooksul oleksid kaasatud § 3 lõigetes 2 ja 4 nimetatud liikmed või partnerid;
  3) tagama klastri juhtimise ja tegevuskava eduka elluviimise tegevuskava heakskiitmise otsuses määratud tähtaegade ja tingimuste kohaselt;
  4) teavitama PRIA-t tegevuskava tegevuste ajutisest peatamisest, mis on tingitud PRIA-st mittesõltuvatest asjaoludest;
  5) teavitama PRIA-t oma postiaadressi või kontaktandmete muutmisest;
  6) teavitama PRIA-t klastri või klastri tegevuskavaga seotud tegevuste muudatusest;
  7) teavitama PRIA-t toetuse saamise või kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu tegevuskavas esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged;
  8) teavitama PRIA-t tegevuskavas osalevate ja tegevuskavas nimetatud partnerite või liikmete ning nende vastutuses olevate tööülesannete muutmisest;
  9) vastama PRIA esitatud küsimustele klastri ja tegevuskava elluviimise kohta;
  10) esitama PRIA-le tähtajaks nõutud teabe, sealhulgas tegevuskava vahe- ja lõpparuanded ning innovatsioonitegevuste puhul lõppeesmärgi hindamise aruande;
  11) tagama, et klastri raamatupidamises on toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest klastri kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad;
  12) andma audiitori ja järelevalvet teostava isiku kasutusse kõik klastri tegevusega seotud andmed ja dokumendid kolme tööpäeva jooksul nende nõudmisest arvates;
  13) jagama klastris osalevatele liikmetele ja partneritele teavet antud vähese tähtsusega abi kohta;
  14) täitma teisi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ja selle alusel antud õigusaktides, tegevuskava heakskiitmise otsuses või määruses sätestatud kohustusi;
  15) innovatsioonitegevuste puhul tagama eelarve koostamisel seatud eesmärgi saavutamise.

  (10) Innovatsioonitegevuste tulemuste levitamine on klastrile kohustuslik. Innovatsioonitegevuse lõppemise korral tuleb selle tulemustest laiemat avalikkust teavitada esimesel võimalusel. Teavitusnõude täitmine on viimase toetusosa väljamakse tegemise eelduseks.

§ 15.   Tegevuskava elluviimist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab klaster pärast tegevuskavas ettenähtud tegevuste elluviimist ja nende eest täielikult tasumist PRIA-le maksetaotluse.

  (2) Koos maksetaotlusega esitab klaster järgmised dokumendid:
  1) innovatsioonitegevuse eesmärkide hindamiseks vajalik lõpparuanne, milles antakse hinnang innovatsioonitegevuse lõppeesmärgi saavutamisele ja mis on toetuse väljamaksmise aluseks;
  2) personalikulude kohta väljastatud arve, millel peab olema märgitud selle isiku nimi, kelle tehtud töö või osutatud teenuse eest arve on väljastatud;
  3) arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  4) selle isiku osutatud teenuse eest väljastatud või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kellelt klaster tellis teenuse või töö;
  5) töölepingu või tööandja korralduse, töövõtulepingu või käsunduslepingu ärakiri;
  6) töötasu maksmist ja töötasuga kaasnevate maksude tasumist tõendav maksekorraldus, arvelduskonto väljavõte või väljatrükk või MTA ettemaksukonto väljavõte;
  7) väljavõte palgalehest, millelt on näha töötaja ja tema tööandja nimi, töötajale arvestatud töötasu ning sellest kinnipeetud maksud ja muud kinnipidamised ning makstav netotöötasu;
  8) tööajatabel juhul, kui töötaja täidab lisaks toetatava tegevuskava raames töö tegemisele ka muid ülesandeid;
  9) paragrahvis 7 nimetatud hinnapakkumused või nende ärakirjad;
  10) infopäeval või konverentsil osalejate nimekiri koos nende kontaktandmetega;
  11) teave klastri kaudu vähese tähtsusega abi saavate ettevõtjate kohta ja nendele arvestatud abi kohta;
  12) sõidukulusid tõendav dokument, sealhulgas sõidupäevik või ühissõiduki kasutamist tõendav sõidupilet, ning bussi üürimise või rentimise korral sõidu marsruut ja kilometraaž, mis tõendab tehtud kulusid, ning nimetatud kulusid tõendav maksekorralduse ärakiri, väljatrükk või arvelduskonto väljavõte.

  (3) Liisingu puhul esitab klaster PRIA-le pärast tegevuste elluviimist ja nende eest täielikult tasumist liisingulepingus ettenähtud korras maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
  1) maksetaotluse esmakordse esitamise korral liisingu andja ja klastri vahel sõlmitud liisingulepingu, maksegraafiku ja liisingueseme üleandmist tõendava dokumendi ärakiri;
  2) maksetaotluse igakordse esitamise korral liisingu andja poolt klastrile väljastatud arve või arve-saatelehe ärakiri;
  3) punktis 2 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte.

  (4) Liisingu andja võib olla vaid krediidiasutuste seaduse alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

  (5) Klastri haldamisega seotud kaudsete kulude kohta ei nõuta toetuse väljamaksmisel kuludokumentide esitamist.

  (6) PRIA koostab lõikes 1 nimetatud maksetaotluse vormi ja avaldab selle oma veebilehel.

§ 16.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes juhul, kui klaster on tegevuskava tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

  (2) PRIA teeb klastri esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda klastri arvelduskontole kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates, kuid hiljemalt 1. juuliks 2023.

  (3) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 81 lõikes 3 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest arvates.

  (4) PRIA teeb tegevuskava heakskiitmise otsuse muutmise otsuse või tegevuskava heakskiitmise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse 30 tööpäeva jooksul toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest arvates.

  (5) Toetuse maksmisest keeldumise otsuse korral tunnistab PRIA tegevuskava heakskiitmise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks.

§ 17.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente klastrile ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitab PRIA kuni 2032. aasta 31. detsembrini.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Toomas Kevvai
Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Tegevuskava hindamise kriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json