Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.08.2018, 1

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 22.08.2018 nr 51

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1, § 19 lõike 1, § 21 lõike 1, § 24 lõigete 3 ja 7, § 25 lõike 2 ning § 36 lõike 8 alusel.

§ 1.   Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” muutmine

Maaeluministri 25. novembri 2015. a määrust nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) koelmualade loomine või taastamine, kalaliigi veekogusse asustamine riikliku majandamiskava alusel ning Peipsi siia ja merisiia eksperimentaalne asustamine, mis on suunatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 63 lõike 1 punktis c sätestatud eesmärgi saavutamisele (edaspidi koos neljas tegevussuund);”;

2) paragrahvi 14 lõike 3 punktides 1–5 asendatakse tekstiosa „tulumaksuseaduse § 8” tekstiosaga „haldusmenetluse seaduse § 10”;

3) paragrahvi 22 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui § 6 lõike 2 punkti 3 alusel antav toetus kvalifitseerub kalasadamale antavaks grupierandiga hõlmatud riigiabiks vastavalt komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), artiklile 56b või 56c, kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut.

(22) Lõike 7 punktis 1 nimetatud toetuse saajate kohta arvutatakse toetuse suurus komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 56b lõikes 4 või artikli 56c lõikes 4 sätestatu kohaselt.”;

4) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui projektitoetust antakse kalasadama uuendamiseks, viiakse toetatav tegevus ellu, sealhulgas kasutatakse toetuse abil soetatud seadet, vahendit, sõidukit, välja arvatud sadama süvendamise tehnika lisaseadet, ainult toetatava kalasadama territooriumil. Navigatsioonimärgistuse ostmist ja paigaldamist toetatakse ka siis, kui projektiga seotud sadamasse sissesõiduks, sadamast väljasõiduks ja sadamasiseseks laevaliikluseks vajalik navigatsioonimärgistus paigaldatakse väljapoole kalasadama territooriumi.”;

5) paragrahvi 23 lõike 2 punkt 18 sõnastatakse järgmiselt:

„18) mootorratta, M- või N-kategooria sõiduki ostmise või liisimise kulu, välja arvatud sellise N-kategooria sõiduki ostmise või liisimise kulu, mis on tootja poolt valmistatud kuni kolme istmekohaga ja mille kaubaruum on eraldatud istmekohtadest püsiva vaheseinaga;”;

6) paragrahvi 23 lõiget 2 täiendatakse punktiga 32 järgmises sõnastuses:

„32) kulu, mis tehakse kalaliigi asustamiseks eraomandis olevasse veekogusse, mis ei ole määratud avalikult kasutatavaks.”;

7) paragrahvi 23 lõiget 3 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) sadama süvendamise tehnika soetamise kulu, välja arvatud lisaseadme soetamine sadama süvendamise tehnikale, mis oli soetatud põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruse nr 38 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud toetatava tegevuse elluviimise raames.”;

8) paragrahvi 24 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Taotleja peab olema selle kalasadama pidaja, mille arendamiseks toetust taotletakse.”;

9) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Sadama süvendamise tehnikale lisaseadme soetamiseks võib toetust taotleda mittetulundusühing või tulundusühistu, kes ei ole kalasadama pidaja.”;

10) paragrahvi 26 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui projektitoetust taotletakse kolmanda tegevussuuna tegevuse elluviimiseks, esitatakse lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele järgmised dokumendid:
1) kalasadama plaani ärakiri, millel on selgelt piiritletud maa-ala, kus kavandatakse tegevus ellu viia;
2) komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 56b lõike 4 või artikli 56c lõike 4 kohane prognoos, kui toetuse saaja on § 22 lõike 7 punktis 1 nimetatud üksus või asutus.”;

11) paragrahvi 26 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „kalapüügiseaduse § 16 lõikes 3 nimetatud asustamisloa ärakiri” sõnadega „Keskkonnaameti arvamus asustamise kohta”;

12) paragrahvi 29 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Eksperimentaalse asustamise korral viiakse toetatav tegevus ellu, sealhulgas esitatakse PRIA-le kõik kuludokumendid, hiljemalt 30. juuniks 2023.”;

13) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Kui projektitoetust antakse eksperimentaalseks asustamiseks, korraldab toetuse saaja koostöös avalik-õigusliku teadus- ja arendusasutusega asustatava kala taastootmise efektiivsuse teadusliku uuringu.”;

14) paragrahvi 32 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui § 2 lõikes 2 nimetatud tegevuse elluviimisel asustatakse kala veekogusse, milleks on kalapüügiseaduse § 16 lõike 3 kohaselt nõutav asustamisluba, tehakse toetuse esimene osamakse üksnes siis, kui asustamisluba on antud.”;

15) lisa 7 tegevussuuna 3 osas „Projekti kirjeldus” jäetakse kolmandast reast välja tekstiosa „(kui projekt hõlmab mitut sadamat, tuleb esitada andmed kõikide sadamate kohta)”;

16) lisa 7 tegevussuuna 4 pealkirja täiendatakse pärast sõna „taastamine” tekstiosaga „, kalaliigi veekogusse asustamine riikliku majandamiskava alusel ning Peipsi siia ja merisiia eksperimentaalne asustamine”;

17) lisa 7 tegevussuuna 4 osa „Taotluse lisad” täiendatakse pärast sõnu „keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse alusel” tekstiosaga „Keskkonnaameti arvamus asustamise kohta”.

§ 2.   Maaeluministri 20. detsembri 2016. a määruse nr 70 „Kalapüügi innovatsioonitoetus” muutmine

Maaeluministri 20. detsembri 2016. a määrust nr 70 „Kalapüügi innovatsioonitoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) vara soetamise kulu, kui sama tegevuse elluviimiseks soetatud vara maksumus ilma käibemaksuta kokku ületab 20 protsenti tegevuse abikõlblikust kulust;”.

§ 3.   Maaeluministri 14. veebruari 2017. a määruse nr 15 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus” muutmine

Maaeluministri 14. veebruari 2017. a määrust nr 15 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 asendatakse sõna „kalakäitlemisehitisele” tekstiosaga „kalakäitlemisehitisele või kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaeva pardal asuvale kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisruumile”;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui taotleja taotleb toetust kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaeva pardal asuva kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisruumi energia- ja ressursiauditi tegemiseks, peab tal olema kalapüügiseaduse § 32 lõikes 1 nimetatud kalalaeva kalapüügiluba kalapüügiks merel.”;

3) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaev, millele toetuse raames energia- või ressursiauditit tehakse, peab olema taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud kasutusõigus või kasutusvaldus tähtajaga vähemalt viis aastat arvates viimase toetusosa väljamaksmisest.”;

4) paragrahvi 7 lõikes 8 asendatakse sõnad „ühe kalakäitlemisehitisele” tekstiosaga „ühele kalakäitlemisehitisele või kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaeva pardal asuvale kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisruumile”;

5) paragrahvi 10 lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „kalakäitlemisehitise” tekstiosaga „või kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaeva pardal asuva kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisruumi”;

6) paragrahvi 10 lõike 1 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „kalakäitlemisehitiste” tekstiosaga „või kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaeva pardal asuvate kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisruumide”;

7) paragrahvi 10 lõike 2 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„1) detailne ülevaade ettevõtte või kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaeva pardal asuva kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisruumi ressursikasutusest, sealhulgas töö raames tehtud fotod ja graafikud ning mõõdetud andmed;
2) ettevõtte või kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaeva pardal asuva kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisruumi iseloomustus, sealhulgas andmed ettevõtte struktuuri ja majanduslike näitajate kohta;
3) iga tegevuse kohta kirjeldatud meetmed ressursikasutuse vähendamiseks kalakäitlemisehitiste, kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaeva pardal asuvate kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisruumide või ressursside kaupa;”.

§ 4.   Maaeluministri 15. mai 2017. a määruse nr 41 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus” muutmine

Maaeluministri 15. mai 2017. a määrust nr 41 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) kalakäitlemisehitise või kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaeva pardal asuva kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisruumi renoveerimis- ja ehituskulud kuni 150 000 eurot;”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 14 järgmiselt:

„14) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 11 nimetatud tegevuse elluviimise kulud.”;

3) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui taotleja taotleb toetust § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaeva pardal asuva kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisruumi kohta, peab tal olema kalapüügiseaduse § 32 lõikes 1 nimetatud kalalaeva kalapüügiluba kalapüügiks merel.

(12) Kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaev, mille kohta § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks toetust taotletakse, peab olema taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud kasutusõigus või kasutusvaldus tähtajaga vähemalt viis aastat arvates viimase toetusosa väljamaksmisest.”;

4) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „punkti 3” tekstiosaga „punkti 2”.

§ 5.   Maaeluministri 10. mai 2016. a määruse nr 31 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus” muutmine

Maaeluministri 10. mai 2016. a määrust nr 31 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) kala transportimiseks mõeldud veosepaagiga mootorsõiduki, veosepaagiga haagise ja laotõstuki ostmise või kapitalirendi kulu.”;

3) paragrahvi 5 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) mootorsõiduki ostmise või kapitalirendi kulu, välja arvatud kala transportimiseks mõeldud veosepaagiga mootorsõiduki, veosepaagiga haagise ja laotõstuki ostmise või kapitalirendi kulu;”.

§ 6.   Maaeluministri 20. detsembri 2016. a määruse nr 71 „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus” muutmine

Maaeluministri 20. detsembri 2016. a määrust nr 71 „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) vara soetamise kulu, kui sama tegevuse elluviimiseks soetatud vara maksumus ilma käibemaksuta kokku ületab 20 protsenti tegevuse abikõlblikust kulust;”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Toomas Kevvai
Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json