Teksti suurus:

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.09.2021
Avaldamismärge:RT I, 28.08.2018, 6

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus

Vastu võetud 10.05.2016 nr 31
RT I, 13.05.2016, 3
jõustumine 16.05.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.08.2018RT I, 28.08.2018, 131.08.2018

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 19 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020ˮ (edaspidi rakenduskava) meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemineˮ raames kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ja kord.

§ 2.   Toetatav tegevus ja toetuse vorm

  (1) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–l66), artikli 69 lõike 1 alusel kalatöötlemisettevõtte rajamiseks, kui see investeering täidab sama lõike punktis c nimetatud eesmärki.

  (2) Toetatava tegevuse osaks võivad olla lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks vajalikud järgmised ettevalmistavad tööd:
  1) tegevuse elluviimisega kaasnev tellitud projekteerimistöö ning projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline uurimistöö;
  2) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud juhtudel keskkonnamõju hindamine;
  3) taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö või teenus.

  (3) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 67 lõike 1 punktis a sätestatud vormis.

§ 3.   Toetuse maksimaalne suurus ja omafinantseeringu minimaalne määr

  (1) Omafinantseeringu minimaalne määr on 25 protsenti abikõlblike kulude maksumusest.

  (2) [Kehtetu - RT I, 28.08.2018, 1 - jõust. 31.08.2018]

§ 4.   Abikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblik on järgmine kulu:
  1) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamise või rekonstrueerimise kulu;
  2) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise või käitlemise jaoks vajaliku seadme ja tehnoloogilise liini ostmise ja paigaldamise kulu;
  3) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete kvaliteedikontrolliks ja jälgitavuse tagamiseks vajaliku seadme, sealhulgas integreeritud infotehnoloogiaseadme ning tarkvara ostmise ja paigaldamise kulu;
  4) ettevalmistava töö raames tehtud kulu kuni 12 protsendi ulatuses toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest;
  5) kala transportimiseks mõeldud veosepaagiga mootorsõiduki, veosepaagiga haagise ja laotõstuki ostmise või kapitalirendi kulu.
[RT I, 28.08.2018, 1 - jõust. 31.08.2018]

  (2) Ettevalmistava töö puhul on abikõlblik üksnes kulu, mille kohta on väljastatud kulutust tõendav dokument mitte varem kui 1. jaanuaril 2016. aastal.

  (3) Lõikes 1 nimetatud abikõlblik kulu peab olema § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks vajalik, mõistlik ja majanduslikult otstarbekas ning tehtud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 65.

§ 5.   Mitteabikõlblikud kulud

  Mitteabikõlblik on järgmine kulu:
  1) maa ostmise kulu;
  2) mootorsõiduki ostmise või kapitalirendi kulu, välja arvatud kala transportimiseks mõeldud veosepaagiga mootorsõiduki, veosepaagiga haagise ja laotõstuki ostmise või kapitalirendi kulu;
[RT I, 28.08.2018, 1 - jõust. 31.08.2018]
  3) tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikute vahel sõlmitud tehinguga kaasnev kulu;
  4) kulu, mis on tehtud enne Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) taotluse esitamise päeva, välja arvatud ettevalmistava töö kulu;
  5) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 3 nimetatud ettevalmistava töö kulu, mis ületab 1000 eurot;
  6) projekteerimisega seotud kulud ilma sama objekti ehitamiseta projekti raames;
  7) telekommunikatsioonivõrgu, ühisveevärgi, kanalisatsiooni, elektri-, gaasi- või soojusvõrguga liitumise tasu, välja arvatud juhul, kui need on otseselt seotud tegevuste elluviimisega;
  8) amortisatsioonikulu ja mitterahalised sissemaksed;
  9) tegevuskulu, sealhulgas remondi-, rendi-, kütuse-, palga-, koolitus-, side- ja veokulu;
  10) seadme paigaldamise kulu ilma selle ostmise või kapitalirendikuluta ning kasutatud seadme või vahendi ostmise ja kapitalirendi kulu;
  11) kapitalirendimakse, kui asja omandiõigus ei lähe projektitoetuse saajale üle hiljemalt viimase toetusosa maksmiseks;
  12) sularahas tehtud kulutus, teenustasu pangatoimingu eest, tasu sularahamakse tegemise eest ja tagatismakse;
  13) omanikujärelevalve tegemise kulu, mille maksumus ületab kolme protsenti ehitamise abikõlblikust maksumusest;
  14) juriidilise konsultatsiooni kulu;
  15) patendi ja litsentsi ostmise kulu;
  16) finants- ja kindlustustegevusega seotud kulu, sealhulgas pangatehingutega kaasnev valuuta konverteerimise kulu;
  17) riigilõiv, tollimaks ja erisoodustusmaks;
  18) käibemaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhul;
  19) rahatrahv, rahaline karistus, kohustuse mittetäitmisel makstav leppetrahv ja viivis;
  20) kohtumenetluse kulu;
  21) reklaamikulu, välja arvatud kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lõike 3 punktis 12 sätestatud kohustuse täitmisega kaasnev kulu.

§ 6.   Toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda kalandusturu korraldamise seaduse §-s 15 nimetatud tunnustatud tootjaorganisatsioonide liit (edaspidi taotleja), mille liikmed esindavad vähemalt 80 protsenti Eesti kilu ja räime püügivõimalusest taotlemisele eelnenud aasta andmetel.

  (2) Taotleja peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (3) Maa, millele toetuse raames ehitis ehitatakse, peab olema taotleja omandis, välja arvatud juhul, kui maale on taotleja kasuks seatud hoonestusõigustähtajaga, mis ei ole lühem kui 15 aastat arvates viimase toetusosa maksmisest.

  (4) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIAle järgmised andmed (edaspidi taotlus):
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) taotleja isiku- või registrikood;
  3) taotleja pangakonto number ja käibemaksukohuslaseks registreerimise number;
  4) tegevuskava toetatava tegevuse raames ehitatava ehitise kasutamise kohta, milles sisaldub kalatöötlemisettevõtte tootmisprotsessi, logistika ja tööjõu kirjeldus, prognoositavad toodangunäitajad ja turustusvõimalused ning prognoositavate tulude ja kulude analüüs, sealhulgas teave kavandatud toorme kasutamise kohta;
  5) riikliku maksu maksuvõla olemasolu korral maksuvõla ajatamise ja maksude ajakava kohaselt tasumise kohta Maksu- ja Tolliameti tõend, mis on väljastatud mitte varasema kui taotluse esitamise kuule eelnenud kuu esimese päeva seisuga;
  6) ehitusloa ärakiri, kui toetatava tegevuse elluviimisel ehitatakse ehitis;
  7) väljavõte ehitise põhiprojekti põhijoonistest (tehnilistest joonistest), kus muu hulgas kajastuvad kavandatava ehitise asendiplaani, arhitektuuri, tehnosüsteemide ja välisvõrkude lahendused, ning väljavõte projekti seletuskirjast koos kooskõlastustega;
  8) paragrahvis 7 nimetatud hinnapakkumused ning paragrahvi 7 lõigetes 4 ja 5 sätestatud juhtudel asjakohane selgitus;
  9) dokumendi ärakiri, mis tõendab lõikes 3 nimetatud nõude täitmist;
  10) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-s 7 nimetatud tegevusloa ning keskkonnamõju hindamise aruande ärakiri, kui toetatava tegevuse elluviimiseks on vajalik keskkonnamõju hindamine;
  11) kinnitus, et toetuse taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikes 1 nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama määruse artikli 10 lõikes 3 nimetatud pettust.

  (5) Toetuse taotlus peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 4 sätestatud nõuetele.

  (6) Toetuse taotlemise tähtaja avalikustab PRIA väljaandes Ametlikud Teadaanded arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt kümme tööpäeva.

§ 7.   Hinnapakkumus

  (1) Kui toetatava tegevuse raames kavandatava töö või teenuse või soetatava vara käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, küsib toetuse taotleja üksteisest sõltumatute ettevõtjate käest vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi hinnapakkumus).

  (2) Taotleja ei või lõikes 1 sätestatud nõude eiramiseks jaotada osadeks toetatava tegevuse raames kavandatavat tööd või teenust või soetatavat vara, mis on funktsionaalselt koos toimiv või vajalik sama eesmärgi saavutamiseks.

  (3) Taotleja ei või küsida hinnapakkumust endaga seotud isiku käest tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

  (4) Toetuse taotleja võib küsida alla kolme hinnapakkumuse, kui kolme hinnapakkumuse küsimine ei ole objektiivselt võimalik.

  (5) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase töö, teenuse või vara eest tasutava hinnaga. Toetuse taotleja ei pea valima odavaimat hinnapakkumust, kui see on objektiivselt põhjendatud.

§ 8.   Taotluse menetlemise tingimused ja kord

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §‑st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

  (2) Nõuetekohaseid taotluseid hindab PRIA järgmiste kriteeriumide alusel:
  1) tegevuse mõju puhul meetme eesmärkide saavutamisele hinnatakse, kas taotluses kavandatud tegevus aitab kaasa meetme eesmärkide saavutamisele;
  2) tegevuse põhjendatuse puhul hinnatakse, kas taotluses kavandatud tegevus aitab kaasa alternatiivsete turgude leidmisele või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete suuremale väärindamisele;
  3) tegevuse kuluefektiivsuse puhul hinnatakse, kas taotluses kavandatud tegevuse eelarve on selge ja mõistlik;
  4) taotleja suutlikkuse puhul tegevus ellu viia hinnatakse, kas taotleja või tema liikmed on varasemalt viinud ellu taotluses kavandatud tegevusele sarnanevaid tegevusi.

  (3) Taotlusele antakse üks hindepunkt iga kriteeriumi eest, millele taotluses kavandatud tegevus vastab. Taotluse koondhinne saadakse hindepunktide liitmise kaudu.

  (4) Vajaduse korral moodustab PRIA hindamistulemuste alusel taotluste paremusjärjestuse, lugedes paremaks sellise taotluse, mis on saanud suurema koondhinde. Võrdsete koondhinnetega taotluste puhul eelistatakse varem esitatud taotlust.

§ 9.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Nõuetekohase taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 1 alusel.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõikes 9 sätestatud alustel.

  (3) Kui toetuse taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud, sest taotluses sisalduvad mitteabikõlblikud kulud, võib PRIA taotleja nõusolekul toetuse summat vähendada tingimusel, et saavutatakse tegevuse eesmärgid. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa vähendamisega, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

  (4) PRIA teeb taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest.

  (5) PRIA teeb taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 10.   Toetuse maksmise tingimused ja kord

  (1) Tööd ja teenused, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse makse tegemist, peavad olema lõpetatud ning toetuse saaja peab olema need vastu võtnud ja nende eest tasunud.

  (2) Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist kuni 12 osas PRIA-le kuludeklaratsiooni ja asjakohased alljärgnevate dokumentide ärakirjad:
  1) arve või arve-saateleht;
  2) töövõtuleping;
  3) kapitalirendileping koos maksegraafikuga;
  4) kulu tegemist tõendav dokument, sealhulgas maksekorraldus või pangakonto väljavõte;
  5) tehtud töö või teenuse või soetatud vara üleandmise-vastuvõtmise akt;
  6) kulutuste tegemist tõendav muu dokument;
  7) paragrahvi 7 lõigetes 4 ja 5 sätestatud juhtudel asjakohane selgitus.

  (3) Kuludokumendi või rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse või pangakonto väljavõtte ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

  (4) Kui toetusega ehitatakse ehitis, mille kasutamiseks on ehitusseadustiku kohaselt nõutav kasutusluba, tehakse toetuse viimane osamakse üksnes siis, kui ehitise kohta on ehitise kasutusluba antud.

  (5) PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 33 lõike 2 alusel 25 tööpäeva jooksul arvates lõikes 2 nimetatud dokumentide saamisest.

  (6) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (7) PRIA teeb toetuse makse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

§ 11.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja viib toetatava tegevuse ellu, sealhulgas esitab PRIAle kõik tehtava investeeringuga seotud kuludokumendid, kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

  (2) Toetuse saaja kasutab toetust sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil, järgides toetatava tegevuse elluviimisel kalandusturu korraldamise seaduses ja selles määruses sätestatud asjakohaseid nõudeid.

  (3) Toetuse saaja jätkab toetuse abil elluviidud kalatöötlemisettevõtte sihipärast kasutamist vähemalt 15 aasta jooksul arvates viimase toetusosa maksmisest.

  (4) Toetuse saaja tagab, et tema raamatupidamises on toetatava tegevuse kulusid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad.

§ 12.   Dokumentide säilitamine

  (1) Toetuse andmisega seotud andmeid, dokumente ja muid tõendeid säilitatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõikes 3 sätestatud tähtaja algusest ja lõpust teavitab toetuse saajat PRIA.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json