Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määruse nr 121 „Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus” ja Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.08.2018, 8

Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määruse nr 121 „Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus” ja Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine” muutmine

Vastu võetud 23.08.2018 nr 78

Määrus kehtestatakse perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse § 9 lõike 6, perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 4 lõike 3, § 7 lõike 1, § 8 lõike 1 ja § 11 lõike 1, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 37 lõike 4 ja välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 6 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määruse nr 121 „Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määruses nr 121 „Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktidega 8–10 järgmises sõnastuses:

„8) hasartmängumaksu seaduse § 7 lõikes 2 punktis 3 ja lõikes 8 sätestatud regionaalsete investeeringutoetuste projektid;
9) maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 203 lõike 1 kohase maapiirkonna tasakaalustatud arengu regionaalprogramm;
10) riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel kehtestatud ministeeriumi valitsemisala vahendite arvelt rahastatud riigisisesed toetusprogrammid, mille elluviijaks on valdkonna eest vastutav minister määranud Riigi Tugiteenuste Keskuse.”;

2) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus”;

3) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Registri volitatud töötlejad (edaspidi volitatud töötleja) on Rahandusministeerium, korraldusasutus, sertifitseerimisasutus, rakendusasutus, rakendusüksus, auditeeriv asutus, EMP ja Norra toetuse kasutamise kokkuleppe dokumendis nimetatud programmioperaator ning määruse § 1 lõike 1 punktides 8–10 nimetatud vahendite andjad.”;

4) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „kuni kaks "RÜ administraatorit"” sõnadega „„RÜ administraator””.

20.03.2019 10:45
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud jutumärgid sõnale „RÜ administraator“, Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruses nr 111 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekstiosa sõnastatakse järgmiselt:

„„Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 9 lõikes 1 nimetatud auditeeriv asutus on Rahandusministeerium.”;

2) paragrahvi 4 punktis 5, § 6 punktides 5 ja 6 ning § 8 punktis 6 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus”;

3) paragrahvi 6 punktis 3 asendatakse sõna „EAS” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus”;

4) paragrahvi 8 punktis 3 asendatakse sõnad „Rahandusministeerium ja EAS” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus”;

5) paragrahvi 11 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja §-i täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Riigi Tugiteenuste Keskus lõpetab enne 1. septembrit 2018. a alustatud ja veel lõpetamata prioriteetsete suundade „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine”, „Suurem haldusvõimekus”, „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng”, „Horisontaalne tehniline abi” ja „Tehniline abi” rakendusüksuse menetlused.”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2018. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json