Teksti suurus:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 4. aprilli 2019. a määruse nr 24 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.08.2020
Avaldamismärge:RT I, 28.08.2020, 1

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 4. aprilli 2019. a määruse nr 24 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 24.08.2020 nr 50

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 4. aprilli 2019. a määruses nr 24 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

„12) renoveerimislaen – korterelamu rekonstrueerimisele ja energiasäästu saavutamisele suunatud krediidi- või finantseerimisasutuse või ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse § 51 lõikes 1 nimetatud sihtasutuse väljastatav laen;”;

2) paragrahvi 21 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „sihtotstarbelist laenu väljastavast krediidi- või finantseerimisasutusest” sõnaga „renoveerimislaenu”;

3) paragrahvi 25 lõike 3 punktist 3 jäetakse välja sõnad „väljastavast krediidi- või finantseerimisasutusest”;

4) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnatuses:

„(4) Käesoleva määruse § 4 punkti 12, § 21 lõike 1 punkti 2 ja § 25 lõike 3 punkti 3 2020. aasta augustis vastu võetud redaktsioone kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 12. aprillist 2019. aastal.”.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json