Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. jaanuari 2006. a määruse nr 11 „Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.08.2021
Avaldamismärge:RT I, 28.08.2021, 2

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. jaanuari 2006. a määruse nr 11 „Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm” muutmine

Vastu võetud 26.08.2021 nr 50

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 391 lõike 11 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. jaanuari 2006. a määruses nr 11 „Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded, eksamineerimise, tunnistuse taotlemise ja väljastamise kord ning tunnistuse vorm”;

2) määruse preambulis asendatakse arv „2” arvuga „11”;

3) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „nõuded” tekstiosaga „, eksamineerimise, tunnistuse taotlemise ja väljastamise korra”;

4) paragrahvi 1 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 2 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõnad „Veeteede Ametile” sõnaga „Transpordiametile” ja sõna „Piirivalveametile” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveametile”;

7) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) sõltuvalt asjaoludest teatama esimesel võimalusel õnnetusjuhtumist Transpordiametile või Politsei- ja Piirivalveametile.”;

8) määruse 4. peatüki pealkirja täiendatakse pärast sõna „ETTEVALMISTUS” sõnadega „JA TUNNISTUS”;

9) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „Veeteede Ameti poolt tunnustatud” sõnadega „Transpordiameti väljastatud jetijuhtide väljaõppe korraldamise tegevusloaga”;

10) paragrahvi 9 lõike 31 punktis 3 asendatakse sõna „või” sõnadega „, selle puudumisel”;

11) paragrahvi 9 lõikes 4 asendatakse sõna „Maanteeametile” sõnaga „Transpordiametile”;

12) paragrahvi 9 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kursusi korraldav isik on kohustatud teavitama elektrooniliselt Transpordiametile kursuste ja eksami toimumise aja ja koha ning eksamineerija nime ja isikukoodi, selle puudumisel sünniaja, vähemalt viis tööpäeva enne nende algust.”;

13) paragrahvi 9 lõikes 51 asendatakse sõna „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet”;

14) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Jetijuhi tunnistuse väljastab Transpordiamet isiku avalduse ja eksamiprotokolli või Transpordiametis olevate muude jetijuhi tunnistuse omamise õigust tõendavate dokumentide alusel.”;

15) paragrahvi 11 lõikes 2 asendatakse sõna „Avalduse” sõnadega „Jetijuhi tunnistuse esmakordse taotlemise avalduse”;

16) paragrahvi 11 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 11 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Transpordiamet väljastab jetijuhi tunnistuse meresõiduohutuse seaduse § 391 lõigetes 4 ja 7 sätestatud tähtaja jooksul ja korras.”;

18) paragrahvi 11 lõiked 8–10 tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json