Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2021
Avaldamismärge:RT I, 28.08.2021, 6

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 26.08.2021 nr 33

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 25 lõike 3, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 22 lõike 3 ja § 27 lõike 4 alusel ning kooskõlas § 28 lõikega 8.

§ 1.  Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruse nr 55 „Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning õendusabiteenuste osutamise tingimused” muutmine

Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruses nr 55 „Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning õendusabiteenuste osutamise tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Koolitervishoiuteenust osutatakse õpilasele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 43 lõike 1 alusel.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamiseks võib koolitervishoiuteenuse osutaja õpilastele ohutu keskkonna tagamiseks viia läbi immuniseerimisi ja testimisi tervishoiuteenuste korraldamise seaduses, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses ning põhikooli- ja gümnaasiumseaduses ning nende alustel antud õigusaktides sätestatud korras lisaks õpilastele ka koolitöötajate suhtes.”.

§ 2.  Sotsiaalministri 14. septembri 2020. a määruse nr 43 „Karantiininõuded ja nende täitmise järelevalve kord” muutmine

Sotsiaalministri 14. septembri 2020. a määruses nr 43 „Karantiininõuded ja nende täitmise järelevalve kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 5 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) haigestunud isikuga vahetus kaitsmata kontaktis olnud, aga ilma haigustunnusteta isikud peavad viibima eneseisolatsioonis kui ei ole sätestatud teisiti;”;

2) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Terviseamet, kaasates vajaduse korral ametiabi korras või muul seaduses sätestatud viisil teisi haldusorganeid.”.

§ 3.  Sotsiaalministri 31.oktoobri 2003 määruse nr 123 „Nakkushaiguste tõrje nõuded” muutmine

Sotsiaalministri 31.oktoobri 2003 määruse nr 123 „Nakkushaiguste tõrje nõuded” lisas tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa punkti 31 alapunkt 31.2 sõnastatakse järgmiselt:

31.2. Tõrjeüritused nakkuskoldes, desinfektsioon. COVID-19 nakkuse tõrjel nakkuskoldes lähtutakse Terviseameti juhistest.

Kui isikul avalduvad COVID-19 nakkusele iseloomulikud haigussümptomid (näiteks kurguvalu, kuiv köha, palavik) töökohal või (laste)kollektiivis, eraldab tööandja või kollektiivi eest vastutav isik haigestunu kohe teistest. Vastavalt terviseseisundile saadetakse haigestunu koju ja raskemate sümptomite korral kutsutakse kiirabi.

COVID-19 kahtlusega isik peab jääma arsti otsusel eneseisolatsiooni, vältides kontakte teiste inimestega ja pidades rangelt kinni hügieeninõuetest. COVID-19 kahtlusega lapse puhul võtab lastekollektiivi eest vastutav isik ühendust lapsevanema või muu lapse seadusliku esindajaga lapse koju viimiseks. COVID-19 kahtlusega laps peab püsima kodus ja teda ei tohi viia lasteasutusse, sealhulgas kooli ega lastele mängimiseks mõeldud avalikku ruumi või alale. COVID-19 nakkusesse haigestunud laps võib lastekollektiivi naasta arsti otsusel.

COVID-19 nakkusesse haigestunu tuvastamise korral peavad haigestunuga lähikontaktis olnud isikud jääma koju eneseisolatsiooni vastavalt Terviseameti või Vabariigi Valitsuse otsustele ning lähtudes Terviseameti juhistest kui ei ole ette nähtud teisiti. Kõik haigestunuga kokkupuutunud ruumid ja pinnad tuleb puhastada ja desinfitseerida. Haigestunuga lähikontaktis olnud isiku puhul ei loeta eneseisolatsiooni nõuete rikkumiseks seda, kui ta lahkub oma viibimiskohast, et hankida igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku ja kui muul viisil ei ole see võimalik või kui ei ole ette nähtud muid erisusi. Sel juhul tuleb isikul võtta kasutusele kõik meetmed nakkushaiguse võimaliku leviku tõkestamiseks.

Kui sotsiaalteenuseid osutava asutuse kliendil avalduvad COVID-19 nakkusele iseloomulikud haigussümptomid, tagab asutus haigustunnustega isiku viivitamata isoleerimise ja võtab ühendust isiku arstiga, raskemate sümptomite korral kutsub kiirabi. Haigustekitaja tuvastamiseks vajalik laboratoorne analüüs korraldatakse vastavalt Terviseameti juhistele.

Sotsiaalteenuseid osutavas asutuses toimub vajaduse korral asutuse töö ümberkorraldamine, et tagada haigestunute ja nendega kontaktis olnud klientide ja personali isoleerimine ülejäänud asutuse klientidest ja personalist. Vajaduse korral suunatakse personal ja kliendid tervisekontrolli. Personal kasutab asjakohaseid isikukaitsevahendeid. Haigestunuga kokkupuutunud ruumid ja pinnad tuleb puhastada ja desinfitseerida.

Tervishoiuasutustes toimub samuti vajaduse korral töö ümberkorraldamine ning personali ja patsientide tervisekontroll. Tervishoiuasutuste personal peab kasutama isikukaitsevahendeid vastavalt töökoha riskianalüüsile ja Terviseameti juhenditele.”;

2) määruse lisa punkti 31 alapunkt 31.3 sõnastatakse järgmiselt:

31.3. Immuniseerimine. Oluline ennetusmeede on vaktsineerimine lähtudes vaktsiinitootja näidustustest ning Eestis kehtivatest õigusaktidest ja juhenditest.”.

§ 4.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2021. a.

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json