Teksti suurus:

Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.06.2008
Avaldamismärge:

Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded1

Vastu võetud 24.04.2006 nr 53
RTL 2006, 37, 636
jõustumine 01.05.2006

Muudetud järgmiste määrustega: (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

13.03.2007 nr 22 (RTL 2007, 24, 429) jõust. 25.03.2007

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 3 lõike 3, § 26 lõike 4, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 96 lõike 2, § 97 lõigete 2 ja 10, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5 ning § 117 lõike 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ja neile esitatavad kvaliteedinõuded, hübriidsordi ja sisearetusliini tüübid, seemne kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate loetelu ja nende esinemise lubatud piirmäär, seemne tootmise nõuded, proovide suurused ning seemne nõuetekohasuse kindlakstegemise nõuded, seemne sertifitseerimise kord ning nõuded, sertifitseeritavate liikide loetelu, seemne sertifitseerimist tõendava dokumendi sisu nõuded ja kehtivusaeg, muu seemne kvaliteedinõuded, pakendamise nõuded, pakendamisloa taotluse sisu ja vormi nõuded, pakendamisloa sisu nõuded, seemne pakendamise ja müügipakendi sulgemise ning seemne müügipakendi märgistamise nõuded, sertifitseerimist või kontrollimist tõendavate dokumentide väljaandmise kord ning etikettide sisu ja vormi nõuded, lõpuni sertifitseerimata õli- ja kiudtaimede seemnepartii etiketi ja saatedokumentide nõuded, seemne turustamise nõuded ning nõuded järelkontrolli ulatuse ja sageduse kohta.

(2) Määrusega kehtestatakse sellise seemne tootmise nõuded, mida kavatsetakse kasutada õli- ja kiukultuuri liigi taimede kasvatamiseks põllumajandussaaduse saamiseks, välja arvatud kasvatamiseks dekoratiivsel eesmärgil, või seemne tootmiseks.

2. peatükk
ÕLI- JA KIUDTAIMEDE LIIKIDE LOETELU NING ÕLI- JA KIUDTAIMEDE SEEMNE KATEGOORIAD

§ 2. Õli- ja kiudtaimede liikide loetelu

Määruse nõudeid kohaldatakse järgmiste õli- ja kiudtaimede liikide suhtes:
1) harilik kanep (Cannabis sativa L.);
2) harilik köömen (Carum carvi L.);
3) harilik lina (Linum usitatissimum L. (partim));
4) must kapsasrohi ehk must sinep (edaspidi must kapsasrohi) (Brassica nigra (L.) Koch);
5) põld-sojauba (Glycine max (L.) Merill);
6) päevalill (Helianthus annuus L.);
7) raps (Brassica napus L. (partim);
8) rüps (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs);
9) sarepta kapsasrohi ehk sarepta sinep (edaspidi sarepta kapsasrohi) (Brassica juncea (L.) ja Czernj. Et Cosson);
10) unimagun (Papaver somniferum L.);
11) valge sinep (Sinapis alba L.).

§ 3. Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning nende tähistused

(1) Supereliitseemne kategooria seeme tähistusega SE on seeme, mis:
1) on toodetud õiguslikul alusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;
2) vastab supereliitseemne kohta kehtestatud nõuetele;
3) on ette nähtud selles paragrahvis nimetatud kategooriate seemne tootmiseks;
4) on sertifitseeritud.

(2) Eliitseemne kategooria seeme tähistusega E on määruse §-s 2 nimetatud liikide, välja arvatud hübriidsordi seeme, mis:
1) on toodetud õiguslikul alusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;
2) on ette nähtud sertifitseeritud seemne või esimese või teise põlvkonna sertifitseeritud seemne tootmiseks;
3) vastab eliitseemne kohta kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(3) Hübriidsordi sisearetusliini eliitseemne kategooria seeme tähistusega E on seeme, mis:
1) vastab eliitseemne kohta esitatud nõuetele;
2) on sertifitseeritud.

(4) Lihthübriidi eliitseemne kategooria seeme tähistusega F1 on seeme, mis:
1) on ette nähtud kolmekordse või kahekordse hübriidsordi tootmiseks;
2) vastab eliitseemne kohta kehtestatud nõuetele;
3) on sertifitseeritud.

(5) Rüpsi, sarepta kapsasrohu, rapsi, kahekojalise hariliku kanepi, musta kapsasrohu, hariliku köömne, päevalille ja valge sinepi sertifitseeritud seemne kategooria seeme tähistusega C on seeme, mis:
1) on toodetud eliitseemnest õiguslikul alusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt eliitseemnele eelneva põlvkonna seemnest;
2) on ette nähtud külviseemnena kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemne tootmiseks;
3) vastab sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(6) Ühekojalise hariliku kanepi, hariliku lina ja põld-sojaoa esimese põlvkonna sertifitseeritud seemne kategooria seeme tähistusega C1 on seeme, mis:
1) on toodetud eliitseemnest õiguslikul alusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt eliitseemnele eelneva põlvkonna seemnest;
2) on ette nähtud kasutamiseks teise põlvkonna sertifitseeritud seemne või kolmanda põlvkonna sertifitseeritud seemne tootmiseks või on ette nähtud külviseemnena kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemne tootmiseks;
3) vastab sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(7) Hariliku lina ja põld-sojaoa teise põlvkonna sertifitseeritud seemne kategooria seeme tähistusega C2 on seeme, mis:
1) on toodetud eliitseemnest õiguslikul alusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt eliitseemnele eelneva põlvkonna seemnest;
2) on ette nähtud kasutamiseks kolmanda põlvkonna sertifitseeritud seemne tootmiseks või on ette nähtud külviseemnena kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemne tootmiseks;
3) vastab sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(8) Ühekojalise hariliku kanepi teise põlvkonna sertifitseeritud seemne kategooria seeme tähistusega C2 on seeme, mis:
1) on toodetud esimese põlvkonna sertifitseeritud seemnest;
2) on ette nähtud õitsemisfaasis koristatava hariliku kanepi tootmiseks;
3) vastab sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(9) Hariliku lina kolmanda põlvkonna sertifitseeritud seemne kategooria seeme tähistusega C3 on seeme, mis:
1) on toodetud eliitseemnest, esimese või teise põlvkonna sertifitseeritud seemnest õiguslikul alusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt eliitseemnele eelneva põlvkonna seemnest;
2) on ette nähtud külviseemnena kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemne tootmiseks;
3) vastab sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(10) Tarbeseeme tähistusega TS on musta kapsasrohu seeme, mis:
1) on liigiehtne;
2) vastab tarbeseemne kohta kehtestatud nõuetele;
3) on kontrollitud.

3. peatükk
ÕLI- JA KIUDTAIMEDE SEEMNE TOOTMISE JA SERTIFITSEERIMISE NÕUDED

§ 4. Õli- ja kiudtaimede seemne kvaliteedinõuded

(1) Õli- ja kiudtaimede seemne kvaliteedinõuded kategooriate kaupa on kehtestatud lisas 1.

(2) Supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud õli- ja kiudtaimede seeme peab vastama lisas 2 toodud sordiehtsuse ja -puhtuse nõuetele.

(3) Tarbeseemne suhtes kohaldatakse selle paragrahvi, välja arvatud lõike 2 nõudeid.

§ 5. Tootmise nõuded

(1) Supereliit-, eliitseemne ja sertifitseeritud seemne tootmise korral samal kasvukohal peab sama liigi teise sordi või sama sordi mittesordiehtsa õli- ja kiudtaime seemne või madalama kategooria seemne kasvatamisest olema möödunud rapsi, rüpsi ja hariliku lina puhul vähemalt viis aastat, hariliku köömne puhul vähemalt kaks aastat ning kanepi, unimaguna ja hariliku kanepi seemne puhul vähemalt üks aasta.

(2) Õli- ja kiudtaimede seemne tootmise korral peab välistama toodetava seemne segunemise mis tahes viisil naabruses asuvalt seemnepõllult pärit seemnega.

§ 6. Hübriidsordi seemne tootmise nõuded

(1) Hübriidsordi seeme loetakse nõuetekohaseks, kui seeme vastab iga ristlusvanema kohta esitatud nõuetele.

(2) Päevalille sisearetusliini tootmise korral peab toodetud seeme vastama sisearetusliini sordiehtsuse ja -puhtuse nõuetele.

(3) Päevalille hübriidseemne tootmise korral kohaldatakse lõiget 2 ristlusvanema kohta esitatud nõuete suhtes, kaasa arvatud viljatu (edaspidi steriilne) isastaime või viljaka (edaspidi fertiilne) isastaime taastamise nõude suhtes.

(4) Päevalille hübriidsordi seemne tootmise korral peavad olema täidetud järgmised nõuded:
1) isastaimed peavad emastaimede õitsemise ajal piisavalt tolmlema;
2) kui emastaimede emakasuudmed on vastuvõtlikus asendis, ei tohi tolmelnud või tolmlevate emastaimede arv ületada 0,5% emastaimede koguarvust;
3) eliitseemne tootmise korral ei tohi selliste emastaimede arv, mis vaatlusel ei vasta ristamisel kasutatud emastaime kohta kehtestatud nõuetele ja mis on tolmelnud või tolmlevad, olla suurem kui 0,5% emastaimede koguarvust;
4) kui sertifitseeritud seemne tootmise korral kasutatakse steriilset isastaime, mis sisaldab fertiilsust taastavat liini, siis vähemalt üks kolmandik saadavast hübriidseemnest kasvatatavatest taimedest peab tootma tavalist õietolmu.

(5) Kui päevalille hübriidsordi sertifitseeritud seemne tootmise korral kasutatakse steriilset emastaime ja isastaime, mis ei taasta isasfertiilsust, siis toodetakse seemet:
1) segades sobivas vahekorras seemnepartiisid, kus on kasutatud isassteriilset emastaime ja fertiilset taime, või
2) kasvatades isassteriilset emastaime ja isasfertiilset emastaime vahekorras, mis ei ole suurem kui kaks ühele.

§ 7. Tarbeseemne tootmise nõuded

(1) Tarbeseemne liigiehtsust ja -puhtust kontrollib sordi omanik, esindaja või säilitaja.

(2) Tarbeseemne kvaliteedi nõuetekohasuse kontrollimiseks ning nõuetekohase etiketi saamiseks esitab sordi omanik, esindaja või säilitaja avalduse Taimetoodangu Inspektsioonile.

§ 8. Vahemaa nõuded

(1) Õli- ja kiudtaimede seemne tootmise korral peavad taimed olema kaitstud võõrtolmlemise eest.

(2) Lõikes 1 nimetatud taimede võõrtolmlemise eest kaitsmiseks peab seemnepõld olema võõrtolmlemist võimaldavate taimedega põldudest eraldatud kas piisava vahemaaga või selles paragrahvis nimetatud juhul piisavat kaitset tagaval muul viisil.

(3) Väikseim vahemaa põllu ja naabruses asuva soovimatut võõrtolmlemist põhjustada võiva õietolmuallika vahel on toodud lisas 3.

(4) Lõikes 3 sätestatud nõuet vahemaa kohta ei kohaldata, kui seemnepõld on võõrtolmlemise eest piisavalt kaitstud.

§ 9. Sertifitseerimise kord

(1) Taimetoodangu Inspektsioon sertifitseerib õli- ja kiudtaimede seemne rahvusvaheliste nõuete kohaselt. Sertifitseerimise käigus tehakse sõltuvalt taimeliigist või -liikide grupist põldtunnustamine, proovide analüüsimine ning järelkontrolli põldkatsed.

(2) Õli- ja kiudtaimede sertifitseerimiseks esitab taotluse sordi omanik, esindaja või säilitaja 15. maiks Taimetoodangu Inspektsioonile.

[RTL 2007, 24, 429 – jõust. 25.03.2007]

(3) Põldtunnustamist teeb järelevalveametnik või sertifitseeritud seemne kategooria puhul volitatud põldtunnustaja.

(4) Õli- ja kiudtaimede liikide, välja arvatud päevalille hübriidsordi sertifitseeritud seemne tootmise korral peab taimik olema kasvuperioodil põldtunnustatud vähemalt üks kord.

(5) Päevalille hübriidsordi sertifitseeritud seemne tootmise korral peab taimik olema kasvuperioodil põldtunnustatud vähemalt kaks korda.

(6) Sertifitseerimise nõuetele vastava õli- ja kiudtaimede seemne partii kohta väljastab Taimetoodangu Inspektsioon põldtunnustamise, laboratoorse analüüsi ja järelkontrolli põldkatsete tulemusi arvestades lisas 4 toodud vormi kohase seemnetunnistuse ning nõuetekohased etiketid või määrab trükkida lubatud etikettide arvu.

(7) Õli- ja kiudtaimede tarbeseemne kvaliteedinõuetele vastava seemnepartii kohta väljastab Taimetoodangu Inspektsioon laboratoorse analüüsi tulemusi arvestades nõuetekohased etiketid või määrab trükkida lubatud etikettide arvu.

§ 10. Seemnepõllu nõuded

(1) Põldtunnustamine tehakse taimede sellises arengustaadiumis, mis võimaldab hinnata taimede liigiehtsust ja -puhtust, sordiehtsust ja -puhtust ning seemne kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate levikut.

(2) Põldtunnustatava seemnepõllu ääred peavad olema niidetud.

(3) Seemnepõllul ei tohi esineda eelkultuurist pärit taimi, mille seemet on kasvava liigi ja sordi seemnest laborikatse käigus raske eraldada, samuti umbrohutaimi või teiste liikide taimi määral, mis võib mõjutada kasvava taimiku liigiehtsust ja -puhtust ning sordiehtsust ja -puhtust või määral, mis takistab põldtunnustamist.

(4) Taimekahjustajaid võib seemnepõllul esineda võimalikult vähe. Seemne kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate leviku hindamisel kontrollitakse taimekahjustaja esinemist seemnepõllul visuaalselt. Põld-sojaoa puhul kohaldatakse seda nõuet taimekahjustajate Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora ja var. sojae, Phialophora gregata ja Phytophthora megasperma f.spp. glycinea suhtes.

(5) Sarepta kapsasrohu, musta kapsasrohu, hariliku kanepi ja köömne mittesordiehtsaid taimi võib põllul olla:
1) eliitseemne tootmise korral üks taim 30 m2 kohta;
2) sertifitseeritud seemne tootmise korral üks taim 10 m2 kohta.

(6) Päevalille hübriidsordi seemne tootmise korral või ristlusvanema seemne tootmise korral võib mittesordiehtsaid taimi põllul olla järgmiselt:

Kategooria

Sordi tüüp

Piirmäär

Supereliit- ja eliitseemne tootmine

Sisearetusliin

Lihthübriidsort

– isastaimed, taimed, mis on tolmelnud ajal, mil vähemalt 2% emastaimede emakasuudmed on vastuvõtlikus asendis

– emastaimed

0,2%  

0,2%

0,5%

Sertifitseeritud seemne tootmine

– isastaimed, taimed, mis on tolmelnud ajal, mil vähemalt 5% emastaimede emakasuudmed on vastuvõtlikus asendis

– emastaimed0,5%

1,0%

(7) Rapsi hübriidsordi seemne tootmise korral võib ristlusvanema mittesordiehtsaid taimi põllul olla järgmiselt:

Kategooria

Tüüp

Piirmäär

Supereliit- ja eliitseemne tootmine

Sisearetusliin

Lihthübriid

– isastaimed

– emastaimed

0,1%  0,1%

0,2%

Sertifitseeritud seemne tootmine

– isastaimed

– emastaimed

0,3%

1,0%

§ 11. Sordiehtsuse ja -puhtuse nõuded

(1) Sertifitseeritav seeme peab olema piisavalt sordiehtne ja -puhas, sisearetusliini seeme peab oma omadustelt olema piisavalt sordiehtne ja -puhas. Sordipuhtust kontrollitakse järelkontrolli katsete käigus.

(2) Sisearetusliini taimed on sordiehtsad ja -puhtad, kui kasvavate taimede välistunnused vastavad sordikirjeldusele.

(3) Hübriidsordi seeme on piisavalt sordiehtne ja -puhas, kui seeme vastab iga ristlusvanema seemne sordiehtsuse ja -puhtuse kohta esitatud nõuetele.

(4) Isassteriilset taime kasutades toodetud rapsi (Brassica napus L. (partim)) hübriidsordi seeme peab olema piisavalt sordiehtne ja -puhas ning vastama ristlusvanema kohta esitatud nõuetele, kaasa arvatud fertiilsuse taastamise või isassteriilsuse kohta kehtestatud nõuetele.

(5) Hübriidsordi eliitseemne tootmise puhul võib sordipuhtust hinnata biokeemilise analüüsi abil.

(6) Rapsi hübriidsordi seeme sertifitseerimisel arvestatakse järelkontrolli katsete tulemusi. Järelkontrolli katsed tehakse supereliit- või eliitseemnest võetud proovidega, et teha kindlaks, kas eliitseemne omadused vastavad ristlusvanema kohta esitatud sordiehtsuse ja -puhtuse ning isassteriilsuse nõuetele.

§ 12. Proovi võtmine ja proovi suurus

(1) Järelevalveametnik või volitatud seemneproovi võtja võtab rahvusvaheliselt kehtestatud metoodika kohaselt seemnepartiist seemneproovi seemne kvaliteedi määramiseks ja sulgeb sertifitseeritava seemnepartii müügipakendi või konteineri Taimetoodangu Inspektsiooni turvakleebise või plommiga. Seemnepartii omanik tagab proovivõtjale metoodikakohase juurdepääsu pakendile või konteinerile.

(2) Sertifitseeritav seemnepartii peab olema ühtlase kvaliteediga ja teistest partiidest eraldatud ning nõuetekohaselt märgistatud.

(3) Seemnepartii maksimaalne lubatud kaal ja võetava proovi suurus on kehtestatud lisas 5. Seemnepartii maksimaalne lubatud kaal võib olla kuni 5% lubatust suurem.

§ 13. Seemne kvaliteeti vähendavad taimekahjustajad

(1) Taimekahjustajaid võib seemnepartiis esineda võimalikult vähe.

(2) Seemne kvaliteeti alandavate taimekahjustajate piirmäärad on toodud lisas 6.

(3) Põld-sojaoa (Glycine max. L. Merill.) proovi analüüsimisel peab seeme vastama seeme kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate kohta kehtestatud järgmistele nõuetele:
1) Pseudomonas syringae pv. Glycinea puhul ei tohi taimekahjustajaga saastunud osaproovide arv proovis, mis koosneb vähemalt 5000 seemnest partii kohta ja mis on jaotatud viieks osaprooviks, olla suurem kui neli. Kui taimekahjustaja tehakse kindlaks kõigis viies osaproovis, võib eespool nimetatud nõuete täitmist kontrollida asjakohase biokeemilise testi abil, mille puhul iga määratavate kahjustajate osaproov on eraldi söötmel;
2) Diaporthe phaseolorum’i puhul ei tohi saastunud seemnete osakaal proovis ületada 15%;
3) rahvusvahelise katsemeetodi kohaselt määratud inertse materjali massiprotsent proovis ei tohi olla suurem kui 0,3.

§ 14. Sertifitseeritava õli- ja kiudtaimede seemne nõuded

(1) Sertifitseeritakse õli- ja kiudtaimede seeme, mis on liigi- ja sordiehtne, liigi- ja sordipuhas, on läbinud järelkontrolli katsed ning vastab kvaliteedi, sealhulgas põlvnemise ning taimetervise nõuetele.

(2) Taimetoodangu Inspektsioon sulgeb nõuetekohase seemnepartii müügipakendi või konteineri turvakleebise või plommiga.

(3) Teises liikmesriigis või samaväärseks tunnistatud riigis toodetud lõpuni sertifitseerimata seemnepartii sertifitseeritakse, kui seeme:
1) põlvneb otse teises liikmesriigis või «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 109 lõikes 1 nimetatud riigis toodetud supereliit-, eliit- või esimese põlvkonna sertifitseeritud seemnest;
2) on tootjariigis koristatud;
3) on tootjariigis tehtud põldtunnustamise käigus tunnistatud selle kategooria seemne kohta kehtestatud nõuete kohaseks ning mille pakend on märgistatud nõuetekohase etiketiga ja seemnepartii on varustatud nõuetekohase saatedokumendiga.

(4) Sertifitseerida võib idanevuse nõuetele mittevastava supereliit- või eliitseemne, kui on tagatud supereliit- või eliitseemne tegelik idanevus ja kui müügipakendil on sellekohane märgistus koos turustaja nime ja aadressiga ning seemnepartii numbriga.

4. peatükk
ÕLI- JA KIUDTAIMEDE SEEMNE PAKENDAMINE

§ 15. Pakendamise nõuded

(1) Supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud seemne müügipakendi sulgemiskoht peab olema pitseeritud Taimetoodangu Inspektsiooni plommi või turvakleebisega või peab pakendi sulgemiskohal olema läbi õmmeldud etiketiga. Pakend peab olema suletud selliselt, et seda ei oleks võimalik avada ilma pitseeringut (plommi, turvakleebist või etiketti) rikkumata.

(2) Pakendatud ja märgistatud seemne müügipakendi võib avada ja uuesti sulgeda üksnes volitatud seemneproovi võtja järelevalve all, kui sellises müügipakendis olevat seemet kavatsetakse pärast uuesti sulgemist turustada. Sellisel juhul peavad pakendi uuesti sulgemise kuupäev ja sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» olema märgitud etiketile.

§ 16. Pakendamisluba

(1) Õli- ja kiudtaimede seemne pakendamisega tegeleda sooviv isik esitab pakendamisloa saamiseks Taimetoodangu Inspektsioonile lisas 7 toodud vormi kohase taotluse.

(2) Seemne pakendamise loale märgitakse järgmised andmed:
1) pakendaja nimi;
2) pakendaja registri- või isikukood;
3) pakendaja kontaktisiku nimi ja kontaktandmed;
4) pakendaja kontaktandmed;
5) pakendamisloa number;
6) tegevusvaldkond;
7) pakendamisloa väljaandmise kuupäev;
8) pakendamisloa kehtivus;
9) pakendamisloa väljaandja nimi ja allkiri.

(3) Seemne pakendamise luba kinnitatakse Taimetoodangu Inspektsiooni pitseriga.

§ 17. Märgistamine

(1) Nõuetekohane etikett kinnitatakse Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametniku järelevalve all õli- ja kiudtaimede seemne müügipakendi välisküljele või läbipaistva müügipakendi sisse selliselt, et etikett oleks loetav. Kasutada võib isekleepuvat etiketti.

(2) Õli- ja kiudtaimede seemne müügipakend märgistatakse, trükkides etiketil nõutava teabe etiketile või müügipakendile järelevalveametniku järelevalve all.

(3) Õli- ja kiudtaimede seemne müügipakendi etiketil ettenähtud teabe trükkimisel müügipakendile trükitakse teave kustumatult otse pakendile. Teabele lisab järelevalveametnik sertifitseeritud seemnepartii numbri.

(4) Enne etiketi trükkimist teavitab pakendaja järelevalveasutust vajaminevate etikettide arvust.

(5) Järelevalveasutus määrab seemnepartii numbri ja trükkida lubatavate etikettide arvu.

(6) Geneetiliselt muundatud sordist pärineva seemne puhul märgitakse seemnetunnistusele, etiketile ja muule dokumendile sellekohane teave.

(7) Teave seemne keemilise töötlemise kohta märgitakse etiketile ja pakendile.

§ 18. Etiketi nõuded

(1) Etiketi minimaalne suurus on 110 × 67 mm.

(2) Supereliitseemne etikett on valget värvi violetse diagonaalse triibuga, eliitseemne etikett on valget värvi, sertifitseeritud seemne etikett sinist värvi ja teise põlvkonna sertifitseeritud seemne etikett punast värvi, tarbeseemne etikett pruuni värvi ja teises liikmesriigis või samaväärseks tunnistatud riigis toodetud lõpuni sertifitseerimata seemne etikett on halli värvi.

§ 19. Etiketile ja tootja dokumendile märgitav teave

(1) Supereliitseemne etiketile märgitakse:
1) sõnad «EL nõuded ja standardid»;
2) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
3) pakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna «Suletud... (kuu ja aasta)» või viimase sertifitseerimiseks võetud proovi võtmise kuu ja aasta, märgituna «Proov on võetud... (kuu ja aasta)»;
4) seemnepartii number;
5) ladina ja eesti keeles liigi botaaniline nimi (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
6) sordinimi ladina tähtedega;
7) sõna «supereliitseeme» ja «SE»;
8) tootjariigi nimi;
9) deklareeritud neto- või brutokaal;
10) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe;
11) kui Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte on registreeritud sisearetusliin või hübriidsort, siis märgitakse etiketile selle koostisosa nimi, mille all ta on registreeritud, koos viitega või ilma viiteta lõppsordile. Lõppsordi koostisosa kasutamiseks ette nähtud sisearetusliini ja hübriidsordi puhul märgitakse etiketile sõna «Koostisosa»;
12) sisearetusliini või hübriidsordi puhul muudel juhtudel selle koostisosa nimi, mille eliitseemnega on tegemist. Nimi võib olla antud koodina koos viitega lõppsordile ja koos viitega või ilma viiteta selle kohta, kas tegemist on isas- või emaskoostisosaga. Samuti tehakse etiketile märge «Koostisosa»;
13) idanevuse uue kontrolli korral sertifitseerimisasutuse nimi ning liikmesriigi nimi või selle tähis, proovi analüüsimise kuu ja aasta, märgituna «Analüüs on tehtud... (kuu ja aasta)». Selle teabe võib kleeppaberil lisada etiketi juurde;

14) [Kehtetu – RTL 2007, 24, 429 – jõust. 25.03.2007]

(2) Eliitseemne ja sertifitseeritud seemne ning esimese põlvkonna sertifitseeritud seemne ja teise põlvkonna sertifitseeritud seemne etiketile märgitakse:
1) sõnad «EL nõuded ja standardid»;
2) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
3) pakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna «Suletud... (kuu ja aasta)» või viimase sertifitseerimiseks võetud proovi võtmise kuu ja aasta, märgituna «Proov on võetud... (kuu ja aasta)»;
4) seemnepartii number;
5) ladina ja eesti keeles liigi botaaniline nimi (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
6) sordinimi ladina tähtedega;
7) kategooria ja selle lühend;
8) tootjariigi nimi;
9) deklareeritud neto- või brutokaal;
10) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe;
11) kui Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte on registreeritud sisearetusliin või hübriidsort, siis märgitakse etiketile selle koostisosa nimi, mille all ta on registreeritud, koos viitega või ilma viiteta lõppsordile. Lõppsordi koostisosa kasutamiseks ette nähtud sisearetusliini ja hübriidsordi puhul märgitakse etiketile sõna «Koostisosa»;
12) sisearetusliini või hübriidsordi puhul muudel juhtudel selle koostisosa nimi, mille eliitseemnega on tegemist. Nimi võib olla antud koodina koos viitega lõppsordile ja koos viitega või ilma viiteta selle kohta, kas tegemist on isas- või emaskoostisosaga. Samuti tehakse etiketile märge «Koostisosa»;
13) idanevuse uue kontrolli korral sertifitseerimisasutuse nimi ning liikmesriigi nimi või selle tähis, proovi analüüsimise kuu ja aasta, märgituna «Analüüs on tehtud... (kuu ja aasta)». Selle teabe võib kleeppaberil lisada etiketi juurde;

14) [Kehtetu – RTL 2007, 24, 429 – jõust. 25.03.2007]

(3) Tarbeseemne etiketile märgitakse:
1) sõnad «EL nõuded ja standardid»;
2) sõnad «Tarbeseeme (sordiehtsana sertifitseerimata)»;
3) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
4) seemnepartii number;
5) pakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna «Suletud... (kuu ja aasta)» või viimase sertifitseerimiseks võetud proovi võtmise kuu ja aasta, märgituna «Proov on võetud... (kuu ja aasta)»;
6) ladina ja eesti keeles liigi botaaniline nimi (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
7) sordinimi ladina tähtedega;
8) tootjariigi või tootjariigi piirkonna nimi;
9) deklareeritud neto- või brutokaal;
10) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe;
11) idanevuse uue kontrolli korral sertifitseerimisasutuse nimi ning liikmesriigi nimi või selle tähis, proovi analüüsimise kuu ja aasta, märgituna «Analüüs on tehtud... (kuu ja aasta)». Selle teabe võib kleeppaberil lisada etiketi juurde;

12) [Kehtetu – RTL 2007, 24, 429 – jõust. 25.03.2007]

§ 20. Ühendusevälisest riigist imporditud seemne etiketile ja tootja dokumendile märgitav teave

Ühendusevälisest riigist imporditud üle kahekilogrammise seemnekoguse turustamise korral märgitakse etiketile või tootja dokumendile:
1) ladina ja eesti keeles liigi botaaniline nimi (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
2) sordinimi ladina tähtedega;
3) kategooria;
4) sertifitseerimisasutuse nimi ja tootjariigi nimi või selle tähis;
5) eksportiva riigi nimi;
6) importija nimi;
7) deklareeritud neto- või brutokaal.

§ 21. Lõpuni sertifitseerimata seemne etiketile ja saatedokumendile märgitav teave

(1) Teises liikmesriigis või samaväärseks tunnistatud riigis toodetud lõpuni sertifitseerimata seemne etiketile märgitakse:
1) põldtunnustamise eest vastutava järelevalveasutuse nimi ja liikmesriigi või samaväärseks tunnistatud riigi nimi või selle tähis;
2) ladina ja eesti keeles liigi botaaniline nimi (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
3) sordinimi ladina tähtedega;
4) hübriidsordi puhul sõna «Hübriid»;
5) kategooria ja selle lühend;
6) deklareeritud neto- või brutokaal;
7) sõnad «Lõpuni sertifitseerimata seeme».

(2) Teises liikmesriigis või samaväärseks tunnistatud riigis toodetud lõpuni sertifitseerimata seemne saatedokumendile märgitakse:
1) dokumendi väljastanud järelevalveasutuse nimi ja liikmesriigi või samaväärseks tunnistatud riigi nimi või selle tähis;
2) ladina ja eesti keeles liigi botaaniline nimi (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
3) sordinimi ladina tähtedega;
4) hübriidsordi puhul sõna «Hübriidsort»;
5) kategooria või selle lühend;
6) seemne tootmise algmaterjaliks olnud seemnepartii number või andmed kategooria kohta ning riik või riigid, kus seeme on sertifitseeritud;
7) põllu number või partiinumber;
8) hektarites selle põllu pindala, millel etiketiga varustatud seeme on toodetud;
9) koristatud seemne kogus ja pakendite arv;
10) sertifitseeritud seemne puhul eliitseemnele järgnevate põlvkondade arv;
11) laboratoorse eelanalüüsi andmed, kui see on nõutud;
12) sertifitseerimisasutuse tõend selle kohta, et põldtunnustamise nõuded on täidetud.

§ 22. Etiketi kehtivusaeg

(1) Supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud õli- ja kiudtaimede seemnepartii etikett kehtib kaks aastat müügipakendi sulgemise kuupäevast alates.

(2) Õli- ja kiudtaimede seemne sertifitseerimist tõendavaks dokumendiks oleva etiketi kehtivusaega võib seemnepartii omaniku taotlusel pikendada.

(3) Etiketi kehtivusaja pikendamiseks kontrollitakse õli- ja kiudtaimede seemne idanevust, võttes selleks seemne idanevuse kordusproovi.

(4) Kui seemnepartii on sertifitseeritud seemne idanevuse kohta kehtestatud nõuete kohane, pikendatakse etiketi kehtivust kahe aasta võrra. Etiketile tehakse sellekohane märge.

(5) Ümberpakendamise korral väljastatakse uued etiketid ning etiketile märgitakse müügipakendi sulgemise kuupäevana esialgse müügipakendi sulgemise kuupäev.

5. peatükk
ÕLI- JA KIUDTAIMEDE SEEMNE TURUSTAMINE

§ 23. Turustamise nõuded

(1) Turustada on lubatud üksnes sordilehte või Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordi sertifitseeritud või kontrollitud õli- ja kiukultuuri seemet.

(2) Turustatav seeme peab olema nõuetekohaselt pakendatud ning pakend peab olema nõuetekohaselt märgistatud.

(3) Õli- ja kiudtaimede liikide, välja arvatud musta kapsasrohu (Brassica nigra (L.) Koch) seemet tohib Euroopa Liidus turustada üksnes sertifitseeritud seemnena.

(4) Musta kapsasrohu (Brassica nigra (L.) Koch) seemet on lubatud turustada kas eliit- või sertifitseeritud seemnena või kontrollitud tarbeseemnena.

(5) Lõpuni sertifitseerimata seemne partii varustatakse § 18 lõikes 2 kehtestatud värvi ning § 21 lõikes 1 nimetatud etiketiga ning sama paragrahvi lõikes 2 nimetatud põldtunnustamist tõendava dokumendiga.

6. peatükk
JÄRELKONTROLL

§ 24. Volitatud põldtunnustaja ja volitatud proovivõtja järelkontroll

(1) Taimetoodangu Inspektsioon teeb volitatud põldtunnustaja üle järelkontrolli tehtud põldtunnustamisest vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.

(2) Taimetoodangu Inspektsioon teeb volitatud proovivõtja üle järelkontrolli sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiidest üks vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.

7. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 25. Määruse rakendamine

(1) Enne 1. maid 2006. aastal kehtinud nõuete kohaselt märgistatud õli- ja kiudtaimede pakendatud seemet võib turustada kuni kauba lõppemiseni.

[RTL 2007, 24, 429 – jõust. 25.03.2007]

(2) Enne 25. märtsi 2007. aastal kehtinud nõuete kohaselt märgistatud õli- ja kiudtaimede pakendatud seemet võib turustada kuni etiketi kehtivusaja lõpuni.

[RTL 2007, 24, 429 – jõust. 25.03.2007]

 

§ 26. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2006. a.


1 nõukogu direktiiv 2002/57/EÜ õli- ja kiudtaimede seemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 74–97) muudetud direktiividega 2002/68/EÜ (EÜT L 195, 24.07.2002, lk 32–33), 2003/45/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 40–44), 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28) ja 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33) komisjoni direktiiv 86/109/EMÜ millega lubatakse teatavate söödakultuuride ning õli- ja kiudtaimede liikide seemne turustamist ainult juhul, kui see on ametlikult sertifitseeritud «eliitseemne» või «sertifitseeritud seemnena» (EÜT L 93, 8.04.1986, lk 21–24), muudetud komisjoni direktiividega 1989/424/EMÜ (EÜT L 196, 12.07.1989, lk 50–51), 1991/375/EMÜ (EÜT L 196, 12.07.1989, lk 108–110).

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 25.04.2006. a resolutsioon nr 17-1/0602879.)

Lisad