Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2006. a määruse nr 56 „Taatlusmärgiste kirjeldus, nende valmistamise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslike kirjete loetelu” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2011
Avaldamismärge:RT I, 28.09.2011, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2006. a määruse nr 56 „Taatlusmärgiste kirjeldus, nende valmistamise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslike kirjete loetelu” muutmine

Vastu võetud 23.09.2011 nr 94

Määrus kehtestatakse „Mõõteseaduse” § 13 lõike 7 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2006. a määruses nr 56 „Taatlusmärgiste kirjeldus, nende valmistamise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslike kirjete loetelu” (RTL 2006, 51, 940; 2008, 19, 276) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„1) turvaelementidega infokleebis;
2) turvaelementidega sulgemiskleebis;”;

2) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) taatlemise aeg – kuu järjekorranumber ning aastaarv või selle kaks viimast numbrit;”;

3) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) taatlemise aastaarv või selle kaks viimast numbrit;”;

4) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tehnilise Järelevalve Ametile „Mõõteseaduse” § 10 lõikes 4 sätestatud otstarbeks kasutatavatel taatluskleebistel kasutatakse taatluslabori tunnusnumbri asemel tähekombinatsiooni „TJA”.”;

5) paragrahvi 4 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Taatlusmärgis tuleb paigaldada nii, et see oleks mõõtevahendi kasutajale nähtav.”;

7) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taatluskleebiste ja taatlustemplite tellimise, arvestuse ja taatlejatele väljastamise eest vastutab taatluslabori taatlustegevuse juht, kes kontrollib nende nõuetekohast kasutamist laboris.”;

8) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Enne käesoleva määruse jõustumist valmistatud taatlusmärgiseid võib kasutada kuni nendel märgitud viimase aastaarvu lõpuni.”.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json