Teksti suurus:

Taatlusmärgiste kirjeldus, nende valmistamise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslike kirjete loetelu

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.09.2011, 2

Taatlusmärgiste kirjeldus, nende valmistamise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslike kirjete loetelu

Vastu võetud 21.06.2006 nr 56
RTL 2006, 51, 940
jõustumine 30.10.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.02.2008RTL 2008, 19, 27610.03.2008
23.09.2011RT I, 28.09.2011, 101.10.2011

Määrus kehtestatakse «Mõõteseaduse» § 13 lõike 7 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala

  Määruse sätteid kohaldatakse mõõtevahendite siseriikliku esmataatluse, kordustaatluse või erakorralise taatluse tulemuste vormistamisele.

§ 2.   Mõisted

  (1) Käesoleva määruse tähenduses vaadeldakse taatlusmärgisena taatluskleebist, taatlusplommi või taatlustempli jäljendit, samuti metallist matriitse taatlusplommi märgistamiseks ja metallist templit mõõtevahendite märgistamiseks (edaspidi taatlustemplid).

  (2) Taatluskleebised käesoleva määruse tähenduses on:
  1) infokleebis – kohustuslik taatluskleebis, mis on ette nähtud taatluse läbiviijast ja toimunud taatlemise ajast informeerimiseks;
  2) sulgemiskleebis – taatluskleebis mõõtevahendi koostude või alakoostude vahetamise takistamiseks ja mõõtevahendi justeerimiselementidele juurdepääsu sulgemiseks.

§ 3.   Taatluskleebiste ja taatlustemplite valmistamine ja tellimine

  (1) Isikule taatluskleebiste ja taatlustemplite valmistamise õiguse andmine toimub «Konkurentsiseaduse» § 14 lõike 2 alusel kehtestatud korras.

  (2) Avaliku konkursi taatluskleebiste või taatlustemplite valmistamiseks korraldab, selle tulemuse alusel annab ainuõiguse ja ainuõiguse saanud isikuga (edaspidi valmistaja) sõlmib taatluskleebiste või taatlustemplite valmistamiseks lepingu Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor. Leping sõlmitakse viieks aastaks.
[RTL 2008, 19, 276 - jõust. 10.03.2008]

  (3) Lõikes 2 nimetatud lepingus sätestatakse:
  1) taatluskleebiste mõõtmed ja kujundus;
  2) taatluskleebiste turvaelemendid ja nende asukoht;
  3) taatlusmärgiste tellimise õigust omavate juriidiliste isikute (edaspidi taatluslaborid) nimekiri.

  (4) Lõike 3 punktis 3 nimetatud taatluslaborite nimekirja ajakohastamise ja toimunud muudatustest teavitamise tagab Tehnilise Järelevalve Amet.
[RTL 2008, 19, 276 - jõust. 10.03.2008]

  (5) Taatluslabor tellib taatluskleebised ja taatlustemplid otse nende valmistajalt ja saadab kord aastas nende kättesaamisest alates kolme tööpäeva jooksul ühe saadud info- ja sulgemiskleebise näidise ning kõigi taatlustemplite jäljendite koopiad Tehnilise Järelevalve Ametile. Iga uue kleebiste partii korral teatab taatluslabor kolme tööpäeva jooksul selle seerianumbrid Tehnilise Järelevalve Ametile.
[RTL 2008, 19, 276 - jõust. 10.03.2008]

  (6) Taatluskleebiste ja taatlustemplite valmistamise kulud kannab need tellinud taatluslabor.

§ 4.   Taatlusmärgistele esitatavad nõuded

  (1) Taatlusmärgisteks on:
  1) turvaelementidega infokleebis;
[RT I, 28.09.2011, 1 - jõust. 01.10.2011]
  2) turvaelementidega sulgemiskleebis;
[RT I, 28.09.2011, 1 - jõust. 01.10.2011]
  3) metallist taatlustempli jäljend läbimõõduga 6 mm ja 8 mm;
  4) plommitempli jäljend läbimõõduga 8 mm;
  5) «Mõõteseaduse» § 8 lõikes 2 nimetatud mõõtevahendite puhul temale kantud identifitseerimisnumber koos sellele vastava taatlustunnistusega.

  (2) Infokleebiselt peavad olema kergesti tuvastatavad järgmised andmed:
  1) Eesti Vabariigi rahvusvaheline tähis EE;
  2) taatlemise aeg – kuu järjekorranumber ning aastaarv või selle kaks viimast numbrit;
[RT I, 28.09.2011, 1 - jõust. 01.10.2011]
  3) taatluslabori tunnusnumber;
  4) sõna «TAADELDUD»;
  5) kleebise järjekorranumber.

  (3) Sulgemiskleebiselt peavad olema kergesti tuvastatavad järgmised andmed:
  1) Eesti Vabariigi rahvusvaheline tähis EE;
  2) taatlemise aastaarv või selle kaks viimast numbrit;
[RT I, 28.09.2011, 1 - jõust. 01.10.2011]
  3) taatluslabori tunnusnumber.

  (4) Tehnilise Järelevalve Ametile „Mõõteseaduse” § 10 lõikes 4 sätestatud otstarbeks kasutatavatel taatluskleebistel kasutatakse taatluslabori tunnusnumbri asemel tähekombinatsiooni „TJA”.
[RT I, 28.09.2011, 1 - jõust. 01.10.2011]

  (5) [Kehtetu – RT I, 28.09.2011, 1 - jõust. 01.10.2011]

  (6) Taatluskleebiste materjal peab olema:
  1) niiskus- ja kulumiskindel;
  2) vastupidav ultraviolettkiirgusele;
  3) eemaldamisel purunev;
  4) püsivalt liimitav klaasile, plastmassile ja metallile.

  (7) Taatlustemplid tuleb valmistada nii, et nende abil paigaldatud taatlusmärgis on selgesti loetav ja tempel ei deformeeru kehtestatud kasutusaja jooksul.

  (8) Mõõtevahendil, millele ei saa kinnitada infokleebist, peab taatlustempli jäljendilt olema tuvastatav toimunud taatluse kvartali järjekorranumber.

  (9) Metallist mõõtevahenditele, millele ei saa kinnitada taatluskleebist (näiteks vihid, mõõdulindid, baari-mõõdunõud), kantud taatlusmärgis kustutatakse selle kehtivuse lõppemisel metalltempliga jäljendi läbimõõduga 6 mm ja kirjega «X» (edaspidi kustutustempel).

  (10) Taatlustemplite ja kustutustempli jäljendite kuju ja kirjete näidised on toodud käesoleva määruse lisas.

  (11) Taatluskleebiste kuju ja kirjete näidised avaldatakse Tehnilise Järelevalve Ameti veebilehel.
[RTL 2008, 19, 276 - jõust. 10.03.2008]

§ 5.   Taatlusmärgiste kasutamine

  (1) Taatlusmärgised peavad olema paigaldatud nii, et vähemalt ühte neist rikkumata ei saa mõõtevahendit justeerida või mõõtevahendi alakoostusid ja koostusid vahetada ning igalt taatlusmärgiselt on võimalik pingutuseta tuvastada taatluslabor ja taatlemise aeg.

  (2) Mõõtevahendi alakoostude ja koostude vahetamise takistamiseks ja mõõtevahendi justeerimiselementidele juurdepääsu sulgemiseks kasutatakse taatlusplomme, sulgemiskleebist või infokleebist. Taatlusplomme ja sulgemiskleebist tuleb kasutada alati koos infokleebisega.

  (3) Taatlemise aega tähistavad märked tuleb taatluskleebisele kanda nii, et taatlemise aeg oleks üheselt määratav, kusjuures märge ei tohi oma mõõtmetelt ületada poolt taatluse toimumise aastat ega kuud tähistava järjekorranumbri kirjest.

  (4) Taatlusmärgis tuleb paigaldada nii, et see oleks mõõtevahendi kasutajale nähtav.
[RT I, 28.09.2011, 1 - jõust. 01.10.2011]

§ 6.   Taatluskleebiste ja taatlustemplite hoidmine

  (1) Taatluskleebiseid ja taatlustempleid tuleb hoida nii, et oleks välditud nende rikkumine ja takistatud nende sattumine kõrvaliste isikute kätte.

  (2) Taatluskleebiste või taatlustemplite kaotsiminekust või kasutuskõlbmatuks muutumisest on taatleja kohustatud viivitamatult teatama taatluslabori taatlustegevuse juhile ja Tehnilise Järelevalve Ametile. Iga taatlusmärgise kaotamise juhu kohta korraldatakse taatluslabori sisene juurdlus, mille tulemustest informeeritakse Tehnilise Järelevalve Ametit, kuritahtlikkuse kahtlusel ka politseid.
[RTL 2008, 19, 276 - jõust. 10.03.2008]

§ 7.   Taatluskleebiste ja taatlustemplite hävitamine nende kasutusaja lõppemisel

  (1) Kasutusaja lõppedes tuleb taatluskleebised, plommitemplite aastaarvu tähisega osa ja metallist taatlustemplite kirjeid kandev osa ühe kuu jooksul hävitada.

  (2) Taatluskleebiste ja taatlustemplite hävitamise korraldab taatluslaboris moodustatav komisjon, mis enne taatlustempli hävitamist võtab sellelt jäljendi.

  (3) Taatluskleebiste ja taatlustemplite kasutamise ja hävitamise kohta koostatakse akt, mille üks eksemplar esitatakse Tehnilise Järelevalve Ametile.
[RTL 2008, 19, 276 - jõust. 10.03.2008]

  (4) Tehnilise Järelevalve Ametil on õigus nõuda täiendavat informatsiooni taatluskleebiste ja taatlustemplite hävitamise kohta.
[RTL 2008, 19, 276 - jõust. 10.03.2008]

§ 8.   Taatluskleebiste ja taatlustemplite kasutamise ja hoidmise kontroll

  (1) Taatluskleebiste ja taatlustemplite tellimise, arvestuse ja taatlejatele väljastamise eest vastutab taatluslabori taatlustegevuse juht, kes kontrollib nende nõuetekohast kasutamist laboris.
[RT I, 28.09.2011, 1 - jõust. 01.10.2011]

  (2) Taatluskleebiste ja taatlustemplite kasutamise ja hoidmise üle teeb riiklikku järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet.
[RTL 2008, 19, 276 - jõust. 10.03.2008]

§ 9.   Taatlustunnistuse kohustuslikud kirjed

  (1) Taatlustunnistuses peavad olema toodud järgmised andmed:
  1) taatluslabori nimi ja tunnusnumber;
  2) taatlustunnistuse number;
  3) taatlemise kuupäev;
  4) mõõtevahendi või mõõtevahendite komplekti identifitseerimiseks vajalikud numbrid või tähised;
  5) mõõtevahendile paigaldatud taatlusmärgiste arv ja liik, nende paigalduskoha lühiiseloomustus;
  6) hinnang mõõtevahendi õigusakti, asjakohase standardi või muu nõudeid kehtestava dokumendi nõuetele vastavuse kohta;
  7) mõõtevahendi lubatud veapiirid või täpsusklass;
  8) taatleja nimi ja allkiri.

  (2) Taatlustunnistus ei tohi sisaldada taatlustulemuste arvulisi väärtusi.

§ 10.   Mõõtevahendi nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslikud kirjed

  Mõõtevahendi nõuetele mittevastavuse tõendis peavad olema toodud järgmised andmed:
  1) taatluslabori nimi ja tunnusnumber;
  2) tõendi number ja kuupäev;
  3) mõõtevahendi või mõõtevahendite komplekti identifitseerimiseks vajalikud numbrid või tähised;
  4) mõõtevahendi õigusakti, asjakohase standardi või muu nõudeid kehtestava dokumendi nõuetele mittevastavuse põhjused;
  5) taatleja nimi ja allkiri.

§ 11.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 12.   Üleminekusätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist valmistatud taatlusmärgiseid võib kasutada kuni nendel märgitud viimase aastaarvu lõpuni.
[RT I, 28.09.2011, 1 - jõust. 01.10.2011]

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist § 3 lõikes 2 nimetatud avaliku konkursi korraldamisel ja ainuõiguse saanud isikuga lepingu sõlmimisel tuleb arvestada käesoleva määruse nõudeid.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2006. aasta 30. oktoobril, välja arvatud § 3 lõiked 1–3 ja § 12 lõige 2, mis jõustuvad kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa TAATLUS- JA KUSTUTUSTEMPLITE JÄLJENDITE KUJU JA KIRJETE NÄIDISED

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json