Teksti suurus:

Määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seoses õigusaktide revisjoniga

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2012
Avaldamismärge:RT I, 28.09.2012, 1

Määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seoses õigusaktide revisjoniga

Vastu võetud 24.09.2012 nr 31

Määrus kehtestatakse „Eesti Vabariigi haridusseaduse” § 6 lõike 2 punkti 18, „Kutseõppeasutuse seaduse” § 21 ja „Alaealise mõjutusvahendite seaduse” § 29 lõike 2 alusel.

§ 1. Kultuuri- ja haridusministri 22. detsembri 1995. a määrus nr 33 „Tehnika-, loodus-, loome- ja huvialamaja ning -keskuse õpperühmade moodustamise korra ja soovituslike täituvusnormide kinnitamine” (RTL 1996, 31, 211) tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Haridus- ja teadusministri 20. oktoobri 2009. a määruse nr 69 „Kutseõppes kasutatav ühtne hindamissüsteem” (RTL 2009, 80, 1164) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Eesti Vabariigi haridusseaduse” § 6 lõike 2 punkti 18 ja „Kutseõppeasutuse seaduse” § 21 alusel.”.

§ 3. Haridus- ja teadusministri 28. augusti 1998. a määruse nr 14 „Alaealise mõjutusvahendite seadusest tulenevate õigusaktide kehtestamine” (RTL 1998, 277, 1157; 2009, 92, 1329) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Alaealiste komisjoni poolt määratud isiku juurde vestlusele suunamise, kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamise ja noorteprogrammides osalemise kord”.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler