Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seonduvalt välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse jõustumisega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2013
Avaldamismärge:RT I, 28.09.2013, 1

Siseministri määruste muutmine seonduvalt välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse jõustumisega

Vastu võetud 24.09.2013 nr 28

Määrus kehtestatakse välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 33 lõike 3, § 33 lõike 5, § 51 lõike 6, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 71 lõike 4, § 73 lõike 4, § 10 lõike 32, § 11 lõike 8, § 15 lõike 6, § 19 lõigete 3 ja 4, § 2621 lõike 1, § 2623 lõike 2, § 3314 lõike 1, välismaalaste seaduse § 282 lõike 5, § 284 lõike 6 ja § 292 lõike 6, politsei ja piirivalve seaduse § 371 lõike 8 ning vangistusseaduse § 156 lõike 5 alusel.

§ 1.  Siseministri 7. juuli 2006. a määruse nr 47 „Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumide sisekorra eeskiri” muutmine

Siseministri 7. juuli 2006. a määruses nr 47 „Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumide sisekorra eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) preambulis asendatakse tekstiosa „§ 32 lõike 8” tekstiosaga „§ 33 lõike 5”;

2) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) esineb välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 361 sätestatud varjupaigataotleja kinnipidamise alus.”;

3) paragrahvi 6 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Lapse turvalisuse ning eakohase kohtlemise ja heaolu tagamise eest vastutab tema vanem, eestkostja või muu vastutav täisealine isik.”;

4) määruses asendatakse läbivalt sõna „majutusruum” sõnaga „ametiruum” vastavas käändes.

§ 2.  Siseministri 27. juuli 2004. a määruse nr 49 „Väljasaatmiskeskuse sisekorraeeskirja kehtestamine” muutmine

Siseministri 27. juuli 2004. a määruses nr 49 „Väljasaatmiskeskuse sisekorraeeskirja kehtestamine” asendatakse läbivalt sõna „väljasaatmiskeskus” sõnaga „kinnipidamiskeskus” vastavas käändes.

§ 3.  Siseministri 4. augusti 2006. a määruse nr 52 „Varjupaigataotleja tunnistuse vorm ja sellele kantavate andmete loetelu” muutmine

Siseministri 4. augusti 2006. a määruses nr 52 „Varjupaigataotleja tunnistuse vorm ja sellele kantavate andmete loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõna „vastuvõtukeskuse” sõnaga „varjupaigataotlejate majutuskeskuse”;

2) määruse lisa siseministri 7.01.2010 määruse nr 1 sõnastuses muuta ning asendada taotluse vormis sõna „vastuvõtukeskus” sõnaga „varjupaigataotleja majutuskeskus”.

§ 4.  Siseministri 11. juuli 2010. a määruse nr 19 „Välismaalase menetluses osalemise kohustuse tagamise korra ning isikutelt sissenõutavate kulude loetelu ja määrade kehtestamine” muutmine

Siseministri 11. juuli 2010. a määruses nr 19 „Välismaalase menetluses osalemise kohustuse tagamise korra ning isikutelt sissenõutavate kulude loetelu ja määrade kehtestamine” asendatakse läbivalt sõna „väljasaatmiskeskus” sõnaga „kinnipidamiskeskus” vastavas käändes.

§ 5.  Siseministri 9. detsembri 2009. a määruse nr 54 „Väljasõidukohustuse sundtäitmise korraldamine” muutmine

Siseministri 9. detsembri 2009. a määruse nr 54 „Väljasõidukohustuse sundtäitmise korraldamine” § 4 lõikes 4 asendatakse sõna „väljasaatmiskeskusesse” sõnaga „kinnipidamiskeskusesse”.

§ 6.  Siseministri 14. juuli 2010. a määruse nr 23 „Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Siseministri 14. juuli 2010. a määruses nr 23 „Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu pidamise põhimäärus” asendatakse läbivalt sõna „väljasaatmiskeskus” sõnaga „kinnipidamiskeskus” vastavas käändes.

§ 7.  Siseministri 17. detsembri 2010. a määruse nr 62 „Lahkumisettekirjutuses esitatavate andmete loetelu ja lahkumisettekirjutuse vormi, sundtäitmise toimingu protokolli vormi ja selles esitavate andmete loetelu, reisidokumendi või isikut tõendava dokumendi hoiule võtmise korral isikule väljastatava tõendi vormi ja lahkumiskohustuse sundtäitmise korraldamise korra kehtestamine” muutmine

Siseministri 17. detsembri 2010. a määruse nr 62 „Lahkumisettekirjutuses esitatavate andmete loetelu ja lahkumisettekirjutuse vormi, sundtäitmise toimingu protokolli vormi ja selles esitavate andmete loetelu, reisidokumendi või isikut tõendava dokumendi hoiule võtmise korral isikule väljastatava tõendi vormi ja lahkumiskohustuse sundtäitmise korraldamise korra kehtestamine” § 5 lõikes 4 asendatakse sõna „väljasaatmiskeskusesse” sõnaga „kinnipidamiskeskusesse”.

§ 8.  Siseministri 22. märtsi 2007. a määruse nr 27 „Migratsioonijärelevalveametnike tervisekontrolli ja vaktsineerimise tingimused ja kord” muutmine

Siseministri 22. märtsi 2007. a määruse nr 27 „Migratsioonijärelevalveametnike tervisekontrolli ja vaktsineerimise tingimused ja kord” § 1 lõikes 1 asendatakse sõna „väljasaatmiskeskuse” sõnaga „kinnipidamiskeskuse”.

§ 9.  Siseministri 27. septembri 2011. a määruse nr 21 „Arestimaja sisekorraeeskiri” muutmine

Siseministri 27. september 2011. a määruses nr 21 „Arestimaja sisekorraeeskiri” asendatakse läbivalt sõna „väljasaatmiskeskus” sõnaga „kinnipidamiskeskus” vastavas käändes.

§ 10.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2013. aasta 1. oktoobril.

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

/otsingu_soovitused.json