Teksti suurus:

Väljasõidukohustuse sundtäitmise korraldamine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.09.2013, 6

Väljasõidukohustuse sundtäitmise korraldamine

Vastu võetud 09.12.2009 nr 54
RTL 2009, 93, 1350
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.12.2010RT I, 14.12.2010, 224.12.2010
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012
24.09.2013RT I, 28.09.2013, 101.10.2013

Määrus kehtestatakse «Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse» § 11 lõike 8, § 15 lõike 5 ja § 19 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Väljasaatmise täideviimise korraldamine

  (1) Väljasaadetava piiripunkti toimetamise ja väljasaatmise täideviimise korraldavad Politsei- ja Piirivalveamet ja Kaitsepolitseiamet.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (2) «Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse» § 24 lõikes 1 sätestatud juhul korraldab väljasaatmise täideviimist Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (3) Väljasaadetava piiriületuse ja suunamise vastuvõtvasse riiki või üleandmise vastuvõtva riigi selleks pädevatele esindajatele korraldab Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (4) [Kehtetu - RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 2.   Väljasaatmistoimingu vormistamine
[Kehtetu – RT I, 14.12.2010, 2 - jõust. 24.12.2010]

 

§ 3.   Märke tegemine reisidokumenti

  (1) Välismaalasele Eestist lahkumise ettekirjutuse tegemisel teeb migratsioonijärelevalveametnik võimalusel välismaalase reisidokumenti või muusse väljasaatmist võimaldavasse dokumenti (edaspidi reisidokument) lisa 1 kohase märke ettekirjutuse tegemise kohta. Märke puudumine reisidokumendis ei ole takistuseks ettekirjutuse täitmisele ega väljasaatmise täideviimisele.

  (2) Väljasaadetava reisidokumenti teeb politseiametnik või migratsioonijärelevalveametnik lisa 2 kohase märke väljasaatmise kohta.

  (3) Juhul kui piirile toimetatud väljasaadetava reisidokumendis puudub lisa 2 kohane märge, teeb nimetatud märke politseiametnik.

§ 4.   Väljasaatmistoimingud piiripunktis

  (1) Väljasaadetava üleandmise kooskõlastab vastuvõtva riigi selleks pädeva esindajaga Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Väljasaadetav toimetatakse piiripunkti määratud tähtajaks ja antakse üle politseiametnikule.

  (3) Kui väljasaatmist ei ole võimalik kohe lõpule viia, peetakse väljasaadetav halduskorras kinni kuni väljasaatmise lõpuleviimiseni.

  (4) Kui väljasaatmist ei ole võimalik 48 tunni jooksul lõpule viia, taotleb väljasaatmist korraldav haldusorgan halduskohtult väljasaadetava halduskorras kinnipidamise tähtaja pikendamist või luba väljasaadetava kinnipidamiskeskusesse paigutamiseks.
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]

  (5) Politsei- ja Piirivalveamet on kohustatud pidama arvestust väljasaadetavate, ettekirjutuse alusel Eestist lahkunud ja Eestis viisaga või viisavabalt lubatud viibimisaega ületanud välismaalaste piiriületuste üle Eestist lahkumisel.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 5.   Väljasõidukohustuse täitmisest teavitamine

  (1) Väljasaatmist korraldav haldusorgan edastab viivituseta Politsei- ja Piirivalveametile väljasõidukohustuse sundtäitmise protokolli andmed.

  (2) Väljasaadetava, ettekirjutuse alusel Eestist lahkunud ja Eestis viisaga või viisavabalt lubatud viibimisaega ületanud välismaalase piiriületusest Eestist lahkumisel teavitab politseiametnik viivituseta Politsei- ja Piirivalveametit.

  (3) Kui väljasaatmist korraldaval haldusorganil on väljasaadetava kohta «Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse» § 15 lõike 4 punktides 2–5 nimetatud andmeid, edastab haldusorgan need koos väljasõidukohustuse sundtäitmise protokolli andmetega Politsei- ja Piirivalveametile.

  (4) Väljasaatmist korraldav haldusorgan teavitab viivituseta Politsei- ja Piirivalveametit väljasaatmise peatamisest ja seda tinginud asjaoludest.

  (5) Teavitamiskohustus täidetakse elektroonilisel teel või muul sobival viisil.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Lisa 1 

Lisa 2 

/otsingu_soovitused.json