Teksti suurus:

Kinnipidamiskeskuse sisekorraeeskirja kehtestamine

Kinnipidamiskeskuse sisekorraeeskirja kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.09.2013, 10

Kinnipidamiskeskuse sisekorraeeskirja kehtestamine
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]

Vastu võetud 27.07.2004 nr 49
RT I 2004, 104, 1687
jõustumine 06.08.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.10.2006RTL 2006, 77, 144011.11.2006
28.11.2007RTL 2007, 93, 154414.12.2007
18.12.2009RTL 2009, 99, 147601.01.2010
02.04.2013RT I, 09.04.2013, 112.04.2013, rakendatakse alates 01.04.2013
24.09.2013RT I, 28.09.2013, 101.10.2013, määruses asendatakse läbivalt sõna „väljasaatmiskeskus” sõnaga „kinnipidamiskeskus” vastavas käändes.

Määrus kehtestatakse «Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse» § 2621 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Sisekorraeeskirja reguleerimisala

 (1) Sisekorraeeskirjas sätestatakse kinnipidamiskeskuse sisekord.

 (2) Sisekorraeeskirjas sätestatakse:
 1) kinnipidamiskeskuse territooriumile sisenemise ja sealt lahkumise kord;
 2) väljasaadetava kinnipidamiskeskusesse vastuvõtmise kord;
 3) väljasaadetava isikliku toimiku pidamise ja säilitamise kord;
 4) väljasaadetava kinnipidamiskeskuses majutamise kord;
 5) kinnipidamiskeskuse territooriumil ja hoonetes viibimise kord;
 6) tervishoiukorraldus;
 7) väljasaadetavaga kokkusaamise kord;
 8) kirjavahetuse ja sidevahendite kasutamise kord;
 9) väljasaadetava ajutiselt väljaspool kinnipidamiskeskust viibimise ja järelevalve kord;
 10) kinnipidamiskeskuses keelatud asjad ja asjade loetelu, mille omamine on väljasaadetaval kinnipidamiskeskuses lubatud;
 11) asjade soetamise ja pakkide saamise kord;
 12) asjade hävitamise kord;
 13) turvaabinõude kohaldamise kord;
 14) haigusest või surmast teavitamise kord;
 15) kaebuste esitamise kord.

2. peatükk KINNIPIDAMISKESKUSE TERRITOORIUMILE SISENEMINE JA SEALT LAHKUMINE 

§ 2.  Kinnipidamiskeskuse territooriumile sisenemine

 (1) Kinnipidamiskeskuse territooriumile võib siseneda kinnipidamiskeskuse juhataja kirjalikul loal.

 (2) Kinnipidamiskeskuse territooriumile sisenemiseks loa saanud isik tuvastatakse kinnipidamiskeskuse territooriumile sisenemisel isikut tõendava dokumendi alusel.

 (3) Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti ametniku ja töötaja, politseiametniku, prokuröri, kohtuniku ning Eesti Advokatuuri liikme isiku võib tuvastada ametitõendi või ametitunnistuse alusel.
[RT I, 09.04.2013, 1 - jõust. 12.04.2013, rakendatakse alates 01.04.2013]

 (4) Kinnipidamiskeskuse territooriumile sisenevad isikud registreeritakse.

 (5) Kinnipidamiskeskuse territooriumile ei lubata siseneda isikut, kes on alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamisest põhjustatud joobeseisundis.

 (6) Kinnipidamiskeskuses viibivat isikut saadab vajadusel kinnipidamiskeskuses viibimise ajal migratsioonijärelevalveametnik.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 3.  Isiku ja asjade läbiotsimine pääslas

 (1) Kinnipidamiskeskuse territooriumile sisenemiseks loa saanud isik on kohustatud pääslas kinnipidamiskeskuses viibimise ajaks hoiule andma relvad ja alkoholi. Muud asjad, mille omamine ei ole väljasaadetaval kinnipidamiskeskuses lubatud, on isik kohustatud kirjalikult deklareerima või andma ajutisele hoiule.

 (2) Migratsioonijärelevalveametnikul on õigus kinnipidamiskeskuse territooriumile sisenemiseks loa saanud isik ja tema asjad läbi otsida. Läbiotsimisest keeldumise korral ei lubata isikul kinnipidamiskeskuse territooriumile siseneda.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

 (3) Läbiotsimisel avastatud kinnipidamiskeskuses keelatud esemete leidmise korral koostatakse protokoll, milles märgitakse läbiotsitava isiku nimi, läbiotsimisel avastatud deklareerimata keelatud esemete loetelu, läbiotsimise aeg, läbiotsimise läbi viinud ametniku nimi, ametinimetus ja allkiri. Protokollile kirjutab alla läbiotsitud isik.

 (4) Läbiotsimisel leitud keelatud esemed võetakse ajutisele hoiule. Asjade ajutine hoiule võtmine registreeritakse.

 (5) Käesolevas paragrahvis sätestatud läbiotsimisele ei kohaldata §-s 40 sätestatut.

§ 4.  Kinnipidamiskeskuse territooriumilt lahkumine

 (1) Kinnipidamiskeskuse territooriumilt lahkumisel tagastatakse isikule kinnipidamiskeskuses viibimise ajaks ajutiselt hoiule võetud asjad.

 (2) Kinnipidamiskeskuse territooriumilt lahkumisel võib isiku ja tema asjad läbi otsida.

§ 5.  Sõiduki kinnipidamiskeskuse territooriumile saabumine ja sealt lahkumine

 (1) Sõiduk võib kinnipidamiskeskuse territooriumile siseneda, kui selle juhil on selleks § 2 lõikes 1 sätestatud luba.

 (2) Kinnipidamiskeskuse territooriumile siseneva ja sealt väljuva sõiduki ning selle koorma võib läbi otsida.

 (3) Sõiduki ja selle koorma läbiotsimine vormistatakse § 3 lõikes 3 sätestatud korras.

§ 6.  Kinnipidamiskeskuse territooriumile sisenemise ja sealt lahkumise korra erisus

  Käesolevas peatükis sätestatut ei kohaldata väljasaadetavale, kinnipidamiskeskuse juhatajale ja migratsioonijärelevalveametnikule.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

3. peatükk VÄLJASAADETAVA VASTUVÕTMINE 

§ 7.  Väljasaadetava vastuvõtmine

 (1) Väljasaadetava vastuvõtmine registreeritakse.

 (2) Vastuvõtmistoimingute läbiviimise ajaks majutatakse väljasaadetav eraldi teistest väljasaadetavatest.

§ 8.  Asjade hoiule võtmine

 (1) Kinnipidamiskeskusesse vastuvõtmisel otsitakse väljasaadetav ja tema asjad läbi.

 (2) Asjad, mille omamine ei ole väljasaadetaval kinnipidamiskeskuses lubatud, võetakse hoiule.

 (3) Raha kantakse kinnipidamiskeskuse sisesele isikuarvele ja väärisesemed pannakse pitseeritud ümbrikusse seifi.

 (4) Väljasaadetavale kinnipidamiskeskuses keelatud asjad, mida ei ole võimalik hoiustada, hävitatakse.

 (5) Hoiustamisele ei kuulu tule- ja plahvatusohtlikud ained, elu ja tervist ohustavad või kergestiriknevad ained ja asjad. Väljasaadetaval kaasas olevad toiduained hävitatakse, välja arvatud § 32 lõikes 2 sätestatud juhul.

 (6) Väljasaadetavalt hoiule võetud dokumentide ja hoiule võetud või hävitamisele kuuluvate asjade kohta koostatakse akt kahes eksemplaris, millest üks antakse väljasaadetavale allkirja vastu.

4. peatükk ISIKLIK TOIMIK 

§ 9.  Isikliku toimiku avamine, vormistamine ja hoidmine

 (1) Kinnipidamiskeskusesse vastuvõtmisel avatakse väljasaadetava isiklik toimik.

 (2) Isiklikku toimikut peetakse paberkandjal.

 (3) Isiklik toimik lõpetatakse väljasaadetava kinnipidamiskeskusest vabastamisel või väljasaadetava surma korral. Toimiku lõpetamisel märgitakse toimikusse lehekülgede arv.

 (4) Isiklikus toimikus olevad dokumendid nummerdatakse ja nende loetelu peetakse toimikus eraldi. Toimikus hoitavate isikule tagastamisele kuuluvate originaaldokumentide loetelu peetakse toimikus eraldi.

 (5) Isiklikku toimikut hoitakse lukustatud seifis või metallkapis.

§ 10.  Isiklikus toimikus olevad dokumendid

  Isiklikku toimikusse kantakse järgmised dokumendid ja andmed:
 1) kinnipidamiskeskusse paigutamise aluseks olev dokument;
 2) väljasaadetava ankeet;
 3) väljasaadetava vastuvõtmisel üle antud dokumendid;
 4) väljasaadetava dokumendid;
 5) väljasaadetava daktüloskoopiline kaart;
 6) väljasaadetava signaleetilised fotod;
 7) väljasaadetava kohta kinnipidamiskeskuses koostatud dokumendid;
 8) väljasaadetava taotlused, avaldused ja kaebused;
 9) kinnipidamiskeskusest vabastamise aluseks olev dokument.

§ 11.  Isiklikust toimikust andmete väljastamine

 (1) Väljasaadetava isiklikus toimikus peetavad andmed on konfidentsiaalsed.

 (2) Haldusorganitele ja kohtule väljastatakse isiklikust toimikust andmeid kooskõlas «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatuga seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

 (3) Andmete väljastamise kohta tehakse toimikusse kanne.

§ 12.  Isikliku toimikuga tutvumine

 (1) Väljasaadetaval ja tema kaitsjal on õigus tutvuda isikliku toimikuga migratsioonijärelevalveametniku juuresolekul, kes vastutab toimiku terviklikuna säilimise eest.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

 (2) Põhjendatud taotlusel väljastatakse väljasaadetavale ja tema kaitsjale väljavõte toimikus olevatest dokumentidest.

 (3) Toimikuga tutvumise kohta tehakse toimikusse kanne.

§ 13.  Isikliku toimiku lõpetamine

  Lõpetatud isiklikku toimikut säilitatakse Politsei- ja Piirivalveameti arhiivis kümme aastat.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

5. peatükk MAJUTAMINE 

§ 14.  Väljasaadetavate majutamine

 (1) Väljasaadetav majutatakse ühe- või mitmekohalisse tuppa.

 (2) Toa uks on ainult väljastpoolt lukustatav.

 (3) Toa uksel on tuppa majutatud väljasaadetavate nimekiri.

§ 15.  Toa sisustus

 (1) Toa sisustusse kuuluvad:
 1) ühe- või kahekordsed voodid;
 2) öökapp igale väljasaadetavale;
 3) laud;
 4) taburetid või lauapikkused pingid;
 5) riidenagi.

 (2) Eraldatud lukustatud toa sisustus:
 1) voodi;
 2) laud ja tool;
 3) riidenagi;
 4) pesemiskoht;
 5) WC.

 (3) Toa sisustuse omavoliline ümberpaigutamine ja teiste väljasaadetavate kasutusse antud sisustusesemete kasutamine on keelatud.

6. peatükk KINNIPIDAMISKESKUSE TERRITOORIUMIL JAHOONETES VIIBIMINE 

§ 16.  Kinnipidamiskeskuse päevakava

 (1) Väljasaadetav on kohustatud järgima kinnipidamiskeskuse päevakava.

 (2) Väljasaadetavatel on kinnipidamiskeskuses järgmine päevakava:

  8.30 äratus;

  8.35 – 8.40 hommikune loendus;

  8.40 – 8.50 hommikused protseduurid ja tubade korrastamine;

  8.50 – 9.00 vaba aeg;

  9.00 – 10.00 hommikusöök;

  10.00 – 13.00 vaba aeg;

  13.00 – 14.00 lõunasöök;

  14.00 – 18.00 vaba aeg;

  18.00 – 19.00 õhtusöök;

  19.00 – 21.30 vaba aeg;

  21.30 – 21.35 õhtune loendus;

  21.35 – 22.00 valmistumine öörahuks;

  22.00 öörahu.
[RTL 2007, 93, 1544 - jõust. 14.12.2007]

 (3) Alaealiste väljasaadetavate öörahu algab kell 21.00.

 (4) Eraldatud lukustatud tuppa paigutatud väljasaadetavalt võetakse kohe pärast äratust ära padi, madrats ja voodipesu, mis tagastatakse öörahu ajaks.

§ 17.  Erandi tegemine kinnipidamiskeskuse päevakavast

 (1) Kinnipidamiskeskuse juhataja võib põhjendatud juhtudel kirjaliku otsusega lubada kinnipidamiskeskuse päevakavas erandeid.

 (2) Kinnipidamiskeskuse päevakavast erandi tegemine ei tohi ohustada sisekorraeeskirja täitmist või kinnipidamiskeskuse turvalisust ega häirida teisi väljasaadetavaid.

§ 18.  Kinnipidamiskeskuse korrashoid

 (1) Väljasaadetav on kohustatud suhtuma heaperemehelikult talle usaldatud esemetesse ning pidama korras ja puhastama tema kasutuses olevaid elu- ja olmeruume.
[RTL 2007, 93, 1544 - jõust. 14.12.2007]

 (2) [Kehtetu – RTL 2007, 93, 1544 - jõust. 14.12.2007]

 (3) Väljasaadetav on kohustatud pesema ja korras hoidma isiklikud ja kinnipidamiskeskuse poolt antud riided ja jalatsid.

 (4) Väljasaadetaval on keelatud rikkuda toa sisustust ja kinnipidamiskeskuse vara. Väljasaadetava poolt varalise kahju põhjustamise korral koostatakse akt tekitatud kahju ja selle suuruse kohta. Kui väljasaadetav ei nõustu tekitatud kahju hüvitama, võib kahju seadusega ettenähtud korras sisse nõuda.

§ 19.  Migratsioonijärelevalveametniku korraldused
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

 (1) Väljasaadetav on kohustatud viivitamatult täitma migratsioonijärelevalveametniku seaduslikke suulisi ja kirjalikke korraldusi.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

 (2) Lõikes 1 nimetatud korralduste täitmise tagamiseks võib migratsioonijärelevalveametnik kasutada turva- ja ohjeldusabinõusid.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 20.  Väljasaadetava kinnipidamiskeskuses viibimise kord

 (1) Väljasaadetaval on keelatud häirida teisi väljasaadetavaid ja kinnipidamiskeskuse personali.

 (2) Väljasaadetav võib päevakavas ettenähtud aegadel äratusest öörahuni liikuda eluruumis ning eluruumide koridoris, söögi- ning puhkeruumis ja tualettruumis ning kinnipidamiskeskuse territooriumil jalutushoovis. Kinnipidamiskeskuse juhataja kirjalikul otsusel võib juhul, kui on ohus väljasaatmise täideviimine, sisekorraeeskirja täitmine, kinnipidamiskeskuse turvalisus, väljasaadetava tervis, teised väljasaadetavad või migratsioonijärelevalveametnikud, teha eelnimetatud viibimise korras ajutisi erandeid. Otsuses märgitakse erandi tegemise põhjus ja eeldatav kehtivusaeg. Edasilükkamatul juhul võib nimetatud korralduse anda kinnipidamiskeskuse kõrgem kohalviibiv ametnik.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

 (3) Väljasaadetaval on keelatud ilma migratsioonijärelevalveametniku vastava otsese korralduseta viibida ruumides ja kinnipidamiskeskuse territooriumi aladel, kus väljasaadetavatel ei ole lubatud viibida.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

 (4) Öörahu ajal ei tohi väljasaadetav mõjuva põhjuseta oma toast lahkuda ega siseneda teistesse tubadesse. Öörahu või sisekorraeeskirja rikkumisel võib kinnipidamiskeskuse kõrgema kohalviibiva ametniku otsusel öörahu ajaks väljasaadetavate toad lukustada.

 (5) Väljasaadetavate toitlustamine, sealhulgas kinnipidamiskeskuse juhataja loal soetatud toiduainete kasutamine, toimub söögi- ja puhkeruumis. Kinnipidamiskeskuse juhataja loal võib toitlustamine toimuda väljasaadetava toas.

 (6) Eraldatud lukustatud ruumi paigutatud väljasaadetava toitlustamine toimub kohapeal.

 (7) Äratusest kuni öörahuks ettevalmistuste tegemiseni peavad väljasaadetava voodiriided olema kokku pandud või korralikult voodile asetatud.

 (8) Väljasaadetaval on keelatud paigutada tuppa ja üldkasutatavatesse ruumidesse asju, mis takistavad järelevalve teostamist või koristamist või on vastuolus heade tavade ja kommetega.

 (9) Väljasaadetav võib usuliste tavade järgimise vajadusi rahuldada vastavuses heade tavade ja kommetega, tervisekaitse nõuetega ja sisekorraeeskirjas sätestatuga.

 (10) Kinnipidamiskeskuses on keelatud omada ja tarvitada alkoholi sisaldavaid, narkootilisi või psühhotroopseid aineid, välja arvatud arsti vastava otsuse alusel.
[RTL 2006, 77, 1440 - jõust. 11.11.2006]

§ 21.  Kinnipidamiskeskuse territooriumil viibimise kord

 (1) Väljasaadetav võib kinnipidamiskeskuse territooriumi jalutushoovis järelevalve all viibida värskes õhus vähemalt ühe tunni päevas.

 (2) Väljasaadetaval on keelatud viibida territooriumi piirdeaedade vahetus läheduses, ronida piiretel, visata esemeid üle piirete ning suhelda väljaspool territooriumi viibivate isikutega.

 (3) Väljasaadetav võib kinnipidamiskeskuse territooriumil viibida kinnipidamiskeskuse päevakavas ettenähtud vabal ajal, kui see ei ohusta väljasaatmise täideviimist, sisekorraeeskirja täitmist, kinnipidamiskeskuse turvalisust, väljasaadetava tervist, teisi väljasaadetavaid või migratsioonijärelevalveametnikku
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

 (4) Kinnipidamiskeskuse juhataja kirjalikul otsusel võib juhul, kui on ohus väljasaatmise täideviimine, sisekorraeeskirja täitmine, kinnipidamiskeskuse turvalisus, väljasaadetava tervis, teised väljasaadetavad või migratsioonijärelevalveametnikud, teha kinnipidamiskeskuse territooriumil viibimise korras ajutisi erandeid. Otsuses märgitakse erandi tegemise põhjus ja eeldatav kehtivusaeg. Edasilükkamatul juhul võib nimetatud korralduse anda kinnipidamiskeskuse kõrgem kohalviibiv ametnik.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

7. peatükk TERVISHOID 

§ 22.  Arstiabi osutamine

 (1) Väljasaadetavale vältimatu arstiabi osutamisest teavitatakse viivituseta kinnipidamiskeskuse juhatajat.

 (2) Arsti vastuvõtt toimub kinnipidamiskeskuse ravipunktis vähemalt üks kord kuus. Vastuvõtu käigus teostatakse väljasaadetavate tervisliku olukorra (füüsilise ja vaimse terviseseisundi) kontrolli ja lihtmeditsiinilisi protseduure. Väljasaadetav peab arsti vastuvõtule pääsemise soovist teavitama eelnevalt migratsioonijärelevalveametnikku.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

 (3) Kui väljasaadetav vajab edasilükkamatut ravi, mille võimaldamiseks puuduvad kinnipidamiskeskuses tingimused, lubatakse väljasaadetaval kinnipidamiskeskuse arsti ettepanekul ja kinnipidamiskeskuse juhataja otsuse alusel ravi eesmärgil kinnipidamiskeskusest eemal viibida vanglate keskhaiglas või muus raviasutuses.

 (4) Ravipunktis hoitakse väljasaadetavate meditsiinilisi kaarte. Väljasaadetava vabastamise või surma korral kantakse meditsiiniline kaart väljasaadetava isiklikku toimikusse.

8. peatükk KOKKUSAAMISED 

§ 23.  Kokkusaamise tingimused

 (1) Kokkusaamine toimub kinnipidamiskeskuse selleks ettenähtud ruumis migratsioonijärelevalveametniku järelevalve all.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

 (2) Kokkusaamised toimuvad teisipäeval ja neljapäeval kell 10.00 kuni 13.00 ja 14.00 kuni 16.00.

 (3) Kokkusaamine kodakondsusjärgse riigi konsulaartöötaja, kaitsja ja vaimulikuga võib edasilükkamatutel juhtudel toimuda lõikes 2 sätestamata päevadel ja aegadel.

 (4) Kokkusaamisel võib väljasaadetav ja temaga kokkusaamisele tulnud isik olla eraldatud klaasist või traatvõrgust vaheseinaga.

 (5) Väljasaadetavale võimaldatakse kokkusaamine korraga kuni kahe isikuga. Alaealisi lapsi lubatakse kokkusaamisele, kui see on eelnevalt kooskõlastatud kinnipidamiskeskusega.

 (6) Juhul kui kokkusaamist sooviv isik soovib kokkusaamisel väljasaadetavale asju üle anda, kohaldatakse §-s 37 sätestatut.

§ 24.  Kokkusaamise taotlemine

 (1) Kokkusaamine toimub väljasaadetava või kokkusaamist taotleva isiku kirjaliku taotluse alusel ja kinnipidamiskeskuse juhataja kirjalikul loal.

 (2) Taotluste põhjal koostatakse kokkusaamiste ajakava ja taotluse esitajale teatatakse määratud kokkusaamise aeg.

§ 25.  Kokkusaamise taotlus

 (1) Kokkusaamise taotluses märgitakse:
 1) kokkusaamist taotleva isiku ees- ja perekonnanimi;
 2) isikukood või sünniaeg;
 3) kontaktandmed;
 4) kui kokkusaamisele võetakse kaasa alaealine, siis märge selle kohta;
 5) väljasaadetava ees- ja perekonnanimi, kellega kokkusaamist taotletakse;
 6) suhe kokkusaadavaga;
 7) kokkusaamise põhjus;
 8) soovitav kokkusaamise aeg;
 9) taotleja allkiri ja kuupäev.

 (2) Kui kokkusaamist taotleb väljasaadetav, täidab kokkusaamise taotluse väljasaadetav.

 (3) Kokkusaamise taotluse võib täita ka kohapeal.

 (4) Kokkusaamise taotlusele tehakse märge kokkusaamise toimumise või mittetoimumise kohta. Kokkusaamine registreeritakse.

§ 26.  Kokkusaamise võimaldamisest keeldumine

 (1) Eraldatud lukustatud ruumis viibivale väljasaadetavale võimaldatakse kokkusaamisi kodakondsusjärgse riigi konsulaarametniku, kaitsja ja vaimulikuga.

 (2) Kokkusaamisest keeldumine tehakse väljasaadetavale ja kokkusaamist soovivale isikule teatavaks kolme tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

 (3) Kokkusaamist ei võimaldata, kui see võib ohustada väljasaatmise täideviimist, sisekorraeeskirja täitmist või kinnipidamiskeskuse turvalisust või on põhjust kahelda kokkusaamist sooviva isiku maines või motiivides.

 (4) Kui kokkusaamist ei taotle väljasaadetav, annab väljasaadetav nõusoleku kokkusaamiseks. Nõusoleku andmisest keeldumisel ei pea kokkusaamist võimaldama.

§ 27.  Kokkusaamise kord

 (1) Enne kokkusaamisele lubamist tutvustatakse kokkusaamisele tulnud isikule kokkusaamise korda.

 (2) Kokkusaamist sooviv isik on kohustatud andma hoiule asjad, mille omamine ei ole väljasaadetaval kinnipidamiskeskuses lubatud. Kahtluse korral otsitakse kokkusaaja enne ja pärast kokkusaamist läbi.

 (3) Hoiule võetud asjad tagastatakse kokku saanud isikule pärast kokkusaamise lõppemist.

 (4) Kui kokkusaamist sooviv isik keeldub asjade hoiule andmisest või läbiotsimisest, siis kokkusaamist ei võimaldata.

 (5) Väljasaadetaval ja kokkusaajal on keelatud teineteisele üle anda asju, mille kohta puudus eelnevalt kinnipidamiskeskuse juhataja nõusolek või mis ei ole väljasaadetavale lubatud.

 (6) Kokkusaamiste korra rikkumisel kokkusaamine katkestatakse.

 (7) Kokkusaamise katkestamise korral teatab rikkumise avastanud ametnik juhtunust viivitamata kõrgemale kohalolevale migratsioonijärelevalveametnikule, kes otsustab kokkusaamise jätkamise või lõpetamise.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

9. peatükk KIRJAVAHETUS JA SIDEVAHENDITE KASUTAMINE 

§ 28.  Kirjavahetuse kord

 (1) Posti teel saadetava kirja kaal ei tohi ületada 250 grammi.

 (2) Väljasaadetav annab saadetava kirja avatud ümbrikus üle migratsioonijärelevalveametnikule, kes kontrollib ümbriku sisu. Väljasaadetav kleebib kinnipidamiskeskuse ametniku juuresolekul ümbriku kinni.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

 (3) Kiri postitatakse kolme tööpäeva jooksul migratsioonijärelevalveametnikule kirja üleandmise päevast arvates.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

 (4) Kiri või muu väljasaadetavale adresseeritud dokument antakse väljasaadetavale üle allkirja vastu tööpäevadel põhjendamatu viivitusteta.

 (5) Väljasaadetule saabunud kiri avatakse enne väljasaadetavale üleandmist väljasaadetava juuresolekul ning sealt eemaldatakse keelatud asjad.

§ 29.  Telefoni kasutamine

  Väljasaadetavad võivad kasutada päevakavas sätestatud vabal ajal ja oma rahaliste vahendite eest kinnipidamiskeskuse poolt selleks ettenähtud telefoni. Väljasaadetaval on lubatud omada telefoni kasutamiseks telefonikaarti. Loa faksi kasutamiseks annab kinnipidamiskeskuse juhataja.

10. peatükk VÄLJASAADETAVA AJUTINE VIIBIMINE VÄLJASPOOL KINNIPIDAMISKESKUST 

§ 30.  Väljasaadetava ajutine väljaspool kinnipidamiskeskust viibimise lubamise otsustamine

 (1) Väljasaadetav võib viibida ajutiselt väljaspool kinnipidamiskeskust ainult juhataja kirjalikul loal. Loal peab olema märgitud väljasaadetava nimi, väljaspool kinnipidamiskeskust viibimise aeg, põhjus, järelevalvet teostava ametniku nimi ja kasutatavad turvameetmed.

 (2) Väljasaadetava kinnipidamiskeskusest lahkumise ja kinnipidamiskeskusesse saabumise aeg fikseeritakse loal.

11. peatükk KINNIPIDAMISKESKUSES KEELATUD ASJAD 

§ 31.  Kinnipidamiskeskuses keelatud asjad

 (1) Kinnipidamiskeskuses on väljasaadetaval keelatud omada asju, mis ei ole sisekorraeeskirjas lubatud.

 (2) Lisaks lõikes 1 nimetatule on väljasaadetaval keelatud kinnipidamiskeskuses omada asju, mis võivad ohustada väljasaadetavat, teisi väljasaadetavaid ja migratsioonijärelevalveametnikke, samuti asju, mis sisaldavad alkoholi või psühhotroopseid aineid.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

 (21) Väljasaadetaval on kinnipidamiskeskuses keelatud omada heade tavade, kommete ja kõlbluse vastaseid esemeid nagu vägivalda, vihkamist ja rassismi propageerivad ning pornograafilised teosed.
[RTL 2007, 93, 1544 - jõust. 14.12.2007]

 (3) Väljasaadetaval on kinnipidamiskeskuses keelatud omada kergesti riknevaid asju.

 (4) Kinnipidamiskeskuses keelatud asja võtab migratsioonijärelevalveametnik viivitamatult väljasaadetavalt ära. Äravõetud asja hoiule võtmine või hävitamine otsustatakse põhjendamatu viivituseta.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 32.  Väljasaadetavale lubatud asjad

 (1) Väljasaadetaval on lubatud kinnipidamiskeskuses omada mõistlikus koguses isiklikke riideid, jalatseid ja hügieenivahendeid, maksumärgistatud tubakatooteid, raamatuid, ajakirju ja ajalehti, kirjatarbeid ja dokumente, mis ei kuulu hoiule võtmisele.

 (2) Kinnipidamiskeskuse juhataja kirjalikul loal ja tema poolt määratud koguses on väljasaadetaval lubatud omada vaba aja veetmise vahendeid ja mitte kergesti riknevaid toiduaineid.

 (3) Kinnipidamiskeskuses lubatud asja võtab migratsioonijärelevalveametnik viivitamatult väljasaadetavalt ära, kui see häirib teisi väljasaadetavaid või kinnipidamiskeskuse ametnikke, ohustab väljasaatmise täideviimist, sisekorraeeskirja täitmist või kinnipidamiskeskuse turvalisust ja tervisekaitse nõudeid. Äravõetud asja hoiule võtmine või hävitamine otsustatakse põhjendamatu viivituseta.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 33.  Väljasaadetavale erandkorras lubatud asjad

 (1) Arsti loal võivad väljasaadetaval olla meditsiinilised abivahendid. Arsti määratud ravi korral võib väljasaadetav omada ravimeid. Väljasaadetava ravimeid võib säilitada kinnipidamiskeskuse arstipunktis.

 (2) Alaealisel on lubatud kinnipidamiskeskuses omada asju, mille vajadus tuleneb ealistest iseärasustest.

§ 34.  Eraldatud lukustatud ruumis lubatud asjad

 (1) Eraldatud lukustatud ruumis võivad väljasaadetaval olla riided, jalatsid, üks raamat ja hügieenitarbed.

 (2) Väljasaadetava taotlusel või põhjendatud vajadusel võetakse eraldatud lukustatud ruumi paigutamisel väljasaadetava asjad ajutiselt hoiule.

§ 35.  Voodiinventar, riided ja esmased hügieenivahendid

 (1) Kinnipidamiskeskusesse majutamisel antakse väljasaadetavale allkirja vastu madrats, padi, tekk ja voodipesu. Voodipesu vahetatakse üks kord nädalas kinnipidamiskeskuse juhataja poolt määratud ajal.

 (2) Kui väljasaadetaval puuduvad kasutamiskõlblikud riided või jalatsid ning rahalised vahendid nende ostmiseks, antakse riided ja jalatsid väljasaadetavale tema kirjaliku taotluse alusel kinnipidamiskeskuse poolt.

 (3) Isikliku hügieeni vahendid (tualettseep, šampoon, hambahari, hambapasta, raseerimisvahend ja hügieenisidemed) antakse väljasaadetavale vastava kirjaliku taotluse alusel, kui tal neid ei ole ja tal puuduvad rahalised vahendid nende ostmiseks. Taotluse rahuldamise otsustab kinnipidamiskeskuse juhataja.

12. peatükk ASJADE SOETAMINE 

§ 36.  Sisseostude tegemine

 (1) Väljasaadetav võib teha sisseoste ainult kinnipidamiskeskuse vahendusel. Väljasaadetav tasub sisseostu eest oma isiklikest rahalistest vahenditest isikuarve kaudu.

 (2) Väljasaadetav võib osta mõistlikus koguses riideid, jalatseid, hügieenivahendeid, raamatuid, ajalehti ja ajakirju, kirjatarbeid, telefonikaarte ja postimaksevahendeid.

 (3) Väljasaadetava põhjendatud taotlusel ja kinnipidamiskeskuse juhataja kirjalikul loal võib väljasaadetav osta vaba aja veetmise vahendeid ja mitte kergesti riknevaid toiduaineid.

 (4) Sisseoste võimaldatakse teha vähemalt kord kuus.

 (5) Sisseostude tegemiseks teeb väljasaadetav kirjaliku taotluse, milles märgib sisseostude nimistus oleva asja.

 (6) Kinnipidamiskeskuse juhataja keelab otsusega väljasaadetaval sisseostude tegemise, kui see võib ohustada väljasaatmise täideviimist, sisekorraeeskirja täitmist või kinnipidamiskeskuse turvalisust.

§ 37.  Pakkide saamine

 (1) Väljasaadetavale toodud pakkide vastuvõtmine toimub teisipäeval ja neljapäeval kell 10.00 kuni 13.00 ja 14.00 kuni 16.00.

 (2) Migratsioonijärelevalveametnik kontrollib paki toonud isiku juuresolekul paki sisu ning täidab paki vastuvõtmise akti, mille allkirjastab paki tooja.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

 (3) Kinnipidamiskeskuses väljasaadetavale keelatud asju vastu ei võeta ja need tagastatakse kohe paki toojale.

 (4) Paki üleandmisel väljasaadetavale annab väljasaadetav paki kättesaamise kohta allkirja.

 (5) Pakina ei käsitleta väljasaadetava kodakondsusjärgse riigi konsulaartöötaja ja kaitsja poolt väljasaadetavale üleantavaid dokumente.

§ 38.  Paki üleandmine väljasaadetavale, kelle suhtes kohaldatakse turvaabinõu

  Väljasaadetavale, kelle suhtes kohaldatakse turvaabinõu, antakse pakk üle pärast turvaabinõu kohaldamise lõpetamist.

§ 39.  Asjade tagastamine

 (1) Kinnipidamiskeskusest vabastamisel annab väljasaadetav hoiule võetud asjade kättesaamise kohta allkirja asjade hoiule võtmisel koostatud aktile.

 (2) Väljasaadetava surma korral teavitatakse hoiule võetud asjadest ja nende kättesaamise tingimustest ja tähtajast § 44 lõikes 1 nimetatud isikut.

 (3) Asjad kättesaamise kohta annab § 44 lõikes 1 nimetatud isik allkirja asjade hoiule võtmise aktile.

 (4) Kui väljasaadetav ei ole määranud § 44 lõikes 1 nimetatud isikut või nimetatud isik ei tule hoiule võetud asjadele määratud tähtajaks järele, asjad hävitatakse.

 (5) Kinnipidamiskeskuse poolt väljasaadetavale antud asjad peab väljasaadetav tagastama kinnipidamiskeskusele.

13. peatükk LÄBIOTSIMISEL LEITUD KEELATUD ASJAD 

§ 40.  Akt keelatud asja leidmise kohta

 (1) Läbiotsimisel kinnipidamiskeskuses keelatud asja leidmisel koostab läbiotsimise läbiviinud ametnik protokolli, kuhu märgitakse:
 1) asja nimetus ja kirjeldus;
 2) läbiotsimise kuupäev, kellaaeg;
 3) asja leidmise koht;
 4) märge asja hoiule võtmise ja hävitamise vajaduse kohta;
 5) läbiotsimise läbiviinud ametniku nimi, ametinimetus ja allkiri.

 (2) Leitud keelatud asja hoiule võtmise või hävitamise otsustab kinnipidamiskeskuse juhataja.

 (3) Läbiotsimisel leitud sularaha ja väärisesemed võetakse hoiule.

14. peatükk ASJADE HÄVITAMINE 

§ 41.  Asja hävitamine

 (1) Sisekorraeeskirjas ettenähtud juhul asi hävitatakse. Asja võib hävitada ka kinnipidamiskeskuses tervishoiu teenust osutava isiku ettepanekul, kui see on vajalik tervisekaitse eesmärkidel.

 (2) Asja hävitamise otsuse teeb kinnipidamiskeskuse juhataja kirjalikult.

 (3) Asi hävitatakse viisil, mis ei ole ohtlik elule, tervisele ega keskkonnale ja mis välistab asja taaskasutamise.

 (4) Hävitamise kohta märgitakse lõikes 2 nimetatud otsusele järgmised andmed:
 1) asja hävitamise viis;
 2) asja hävitamise kuupäev, kellaaeg;
 3) asja hävitanud ametniku nimi, ametinimetus ja allkiri.

15. peatükk ISIKUARVEL OLEVA RAHA KASUTAMINE 

§ 42.  Raha kasutamine

 (1) Kinnipidamiskeskuses arveldatakse isikuarvel olevate summadega sularahata.

 (2) Väljasaadetava isikuarvel raha liikumise ja sularahata arvelduste arvestust peetakse arvelduskaardil.

 (3) Isikuarvel oleva raha eest võib kinnipidamiskeskuse juhataja kirjaliku otsuse alusel katta väljasaadetavale hügieenivahendite, riiete, jalatsite ja kantseleitarvete soetamise kulusid, postikulusid ning väljasaatmisega seotud kulusid.

 (4) Väljasaadetava poolt soovitud sisseostude eest tasutakse tema isikuarvelt.

16. peatükk TURVAABINÕUDE KOHALDAMINE 

§ 43.  Turvaabinõude kohaldamine

 (1) Turvaabinõude kohaldamise kohta koostatakse otsus, milles märgitakse:
 1) väljasaadetava ees- ja perekonnanimi;
 2) sünniaeg;
 3) kohaldatud turvaabinõu;
 4) turvaabinõu kohaldamise põhjus;
 5) turvaabinõu kohaldamise alguse aeg;
 6) väljasaadetava soovil väljasaadetava seletus.

 (2) Edasilükkamatutel juhtudel koostatakse turvaabinõu kohaldamise otsus viivituseta pärast turvaabinõu kohaldamist.

 (3) Turvaabinõu kohaldamise otsuse allkirjastab kinnipidamiskeskuse juhataja.

 (4) Turvaabinõu kohaldamise otsusele kantakse turvaabinõu kohaldamise lõpetamise aeg.

 (5) Turvaabinõu kohaldamisest ja selle põhjustest teavitab migratsioonijärelevalveametnik väljasaadetavat viivituseta temale arusaadavas keeles.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

17. peatükk HAIGUSEST VÕI SURMAST TEAVITAMINE 

§ 44.  Teavitamine

 (1) Kinnipidamiskeskusesse vastuvõtmisel võib väljasaadetav määrata isiku, keda tema haigestumise või surma korral sellest teavitatakse.

 (2) Väljasaadetava haiguse korral teavitab migratsioonijärelevalveametnik lõikes 1 nimetatud isikut väljasaadetava soovil.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

 (3) Väljasaadetava surma korral teavitab migratsioonijärelevalveametnik lõikes 1 nimetatud isikut viivituseta.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

18. peatükk KAEBUSTE ESITAMINE 

§ 45.  Edasikaebamise õigus

 (1) Migratsioonijärelevalveametniku toimingu peale võib väljasaadetav esitada kaebuse 30 päeva jooksul kinnipidamiskeskuse juhatajale toimingu tegemise päevast arvates.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

 (2) Kinnipidamiskeskuse juhataja otsuse või toimingu peale võib väljasaadetav esitada kaebuse 30 päeva jooksul Politsei- ja Piirivalveameti peadirektorile otsuse või toimingu tegemise päevast arvates.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

 (3) Migratsioonijärelevalveametniku või juhataja otsuse või toimingu peale võib väljasaadetav esitada halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lõike 1 kohaselt 30 päeva jooksul otsuse või toimingu tegemise päevast arvates.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

/otsingu_soovitused.json