Teksti suurus:

Piletihinnad ja sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinidel

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Piletihinnad ja sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinidel - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 28.09.2015, 7

Piletihinnad ja sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinidel

Vastu võetud 25.09.2015 nr 120

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 31 lõike 2 punkti 2, § 31 lõike 3 punkti 1, § 36 lõike 1 punkti 2, § 36 lõike 3 punkti 1 ja § 36 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sõitja, sõiduki ja selle haagise pileti hinnad ning sõidusoodustused (edaspidi koos hinnakiri) avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinidel (edaspidi koos parvlaevaliinidel).

§ 2.   Hinnakiri

  (1) Hinnakiri parvlaevaliinidel kehtestatakse vastavalt määruse lisale.

  (2) Veo eest võib tasu küsida üksnes lähtudes käesoleva määrusega kehtestatud hindadest.

§ 3.   Broneerimistasu

  (1) Lisaks käesoleva määruse lisas esitatud sõidupiletile on vedajal õigus sõitjalt küsida broneerimistasu ainult juhul, kui sõidukipilet broneeritakse piletimüügikassas.

  (2) Broneerimistasu ei või ületada 1,6 eurot ühe sõidukipileti kohta.

§ 4.   Sõidusoodustused sõitjale

  (1) Parvlaevaliinidel võib tasuta sõita:
  1) laps, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks, esitades sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi;
  2) laps, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud, edasilükatud perioodi kestel esitades nõustamiskomisjoni tõendi selle kohta, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel on antud soovitus lapse koolikohustuse täitmise alustamine edasi lükata;
  3) puudega kuni 16-aastane isik, esitades isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardi;
  4) sügava puudega 16-aastane ja vanem isik, esitades isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
  5) raske nägemispuudega isik, esitades isikut tõendava dokumendi, Sotsiaalkindlustusameti väljastatud tõendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
  6) sügava või raske nägemispuudega isiku saatja, kui puudega isik esitab isikut tõendava dokumendi, Sotsiaalkindlustusameti väljastatud tõendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
  7) puudega isikut saatev juht- või abikoer, kui puudega isik esitab isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse.

  (2) Hinnakirjas kehtestatud sõitja sooduspiletiga võib sõita:
  1) statsionaarses õppes põhiharidust, üldkeskharidust või kutseharidust omandav õpilane ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 54 alusel lisaõpet läbiv õpilane, esitades õpilaspileti;
  2) kuni 16-aastase puudega isiku saatja, esitades puudega isiku isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardi;
  3) sügava puudega isiku saatja, esitades puudega isiku isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
  4) 1. jaanuarist kuni 15. juunini ja 1. septembrist kuni 31. detsembrini statsionaarses õppevormis õppiv üliõpilane, esitades üliõpilaspileti;
  5) üle 65-aastane isik, esitades isikut tõendava dokumendi;
  6) Virtsu-Kuivastu parvlaevaliinil isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saare maakonnas ja Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinil isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Hiiu maakonnas, esitades isikutunnistuse;
  7) Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinidel veetava liinibussi sõitja;
  8) käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud sõiduki, samuti jalgratta juht.

  (3) Tasuta sõidu või sooduspiletiga sõidu õiguse olemasolu saab tõendada ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata dokumendi, samuti elektroonilise vahendi või asjaoluga, mis võimaldab järeldada sõidusoodustuse olemasolu.

§ 5.   Sõidusoodustused sõidukite veol

  (1) Vedaja on kohustatud sooduspiletiga, kui see on hinnakirjas kehtestatud, vedama sõidukit ja selle haagist, kui:
  1) Virtsu-Kuivastu parvlaevaliinil on sõiduki registreerimistunnistuse kohaselt sõiduki omanik või vastutav kasutaja füüsiline või juriidiline isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht või äriregistrijärgne asukoht on Saare maakonnas;
  2) Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinil on sõiduki registreerimistunnistuse kohaselt sõiduki omanik või vastutav kasutaja füüsiline või juriidiline isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht või äriregistrijärgne asukoht on Hiiu maakonnas.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja käesoleva määruse § 4 lõike 2 punktis 8 nimetatud soodustuste saamiseks peab selleks õigustatud isik vedaja nõudmisel temalt taotlema tasuta kliendikaardi. Kui vedaja seda ei nõua või ta taotlejale kliendikaarti ei anna, võib soodustuste saamiseks õigustatud isik kasutada soodustust ilma kliendikaardita.

§ 6.   Kõrgendatud hinnad sõiduki veol

  (1) Hinnakirjas kehtestatud sõidukipileti hinnale rakendatakse järgmisi kordajaid:
  1) üle 2,5-meetrise laiusega sõiduki pileti hinna kordaja on 1,5;
  2) üle neljameetrise kõrgusega sõiduki pileti hinna kordaja on 2,0;
  3) Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa suunal väljumistel reedeti alates kella 13.00 on sõidukipileti hinna kordaja 1,5;
  4) Kuivastu-Virtsu ja Heltermaa-Rohuküla suunal väljumistel pühapäeviti alates kella 13.00 on sõidukipileti hinna kordaja 1,5.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud kordajaid ei rakendata liinivedu teostavate busside veo hinnale ja käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud sõiduki veo hinnale.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. aasta 1. oktoobril.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa Piletihinnad ja sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinidel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json