Teksti suurus:

Tarbijakaitseameti põhimäärus

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.09.2016, 2

Tarbijakaitseameti põhimäärus

Vastu võetud 12.02.2003 nr 32
RTL 2003, 27, 401
jõustumine 01.03.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.02.2005RTL 2005, 21, 28125.02.2005
09.07.2010RT I 2010, 47, 28318.07.2010, osaliselt 1.09.2010
02.09.2014RT I, 05.09.2014, 208.09.2014
23.09.2016RT I, 28.09.2016, 101.10.2016

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Tarbijakaitseameti staatus

  Tarbijakaitseamet (edaspidi amet) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi ministeerium) valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

§ 2.   Esindamine

  Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

§ 3.   Ameti nimi eri keeltes

  Ameti nimi on:
  1) inglise keeles – Consumer Protection Board;
  2) prantsuse keeles – Institut de la Protection des Consommateurs;
  3) saksa keeles – Verbraucherschutzamt;
  4) soome keeles – Kuluttajansuojavirasto;
  5) vene keeles – Департамент защиты прав потребителя.
[RT I, 05.09.2014, 2 - jõust. 08.09.2014]

§ 4.   Ameti tegevust reguleerivad õigusaktid

  Amet juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingute, millega Eesti Vabariik on ühinenud, nõuetest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, valdkonna eest vastutava ministri (edaspidi minister) määrustest ja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest, samuti teiste ministrite asjassepuutuvatest määrustest.
[RT I, 28.09.2016, 1 - jõust. 01.10.2016]

§ 5.   Aruandekohustuslikkus

  (1) Amet on aruandekohustuslik ministri ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ja teostab ameti üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Amet koostab ja esitab raamatupidamise ja statistilisi aruandeid õigusaktidega sätestatud korras.

§ 6.   Ameti tegevuse koordineerimine ja koostöö

  (1) Ameti tegevust koordineerib ja korraldab kantsler.

  (2) Amet teeb koostööd ministeeriumi siseturuosakonna ja teiste osakondadega.
[RT I 2010, 47, 283 - jõust. 18.07.2010]

§ 7.   Ameti eelarve

  (1) Ameti kulud kaetakse riigieelarvest. Ameti eelarve kinnitab, muudab ja eelarve täitmist kontrollib minister.

  (2) Ametil on arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus.

§ 8.   Ameti pitsat ja sümboolika

  (1) Ametil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat.

  (2) Ametil on logo, mis koosneb vihmavarjust ja selle all olevast tekstist „Tarbijakaitseamet” (määruse lisa). Logo värvitoonid rahvusvahelise PANTONE värvitabeli järgi on oranž 1235C ja sinine 2935C.

  (3) Logo võib kasutada kujunduselemendina tarbijatele ja ettevõtjatele suunatud teavitustöös ning ameti identiteeti kandvatel esemetel kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari 2011. aasta määruse nr 10 „Vabariigi Valitsuse reglement” § 24 lõike 3 alusel antud juhistega.
[RT I, 05.09.2014, 2 - jõust. 08.09.2014]

§ 9.   Ameti dokumentide vormistamine

  (1) [Kehtetu – RT I, 05.09.2014, 2 - jõust. 08.09.2014]

  (2) Ameti poolt väljastatavad load ning koostatud ettekirjutused ja protokollid allkirjastatakse vastavalt õigusaktidega antud volitustele.

  (3) Ameti muud dokumendid vormistatakse õigusaktides või asjaajamiskorraga ettenähtud korras.

§ 10.   Asukoht

  Ameti asukoht on Tallinn. Ameti postiaadress on Pronksi 12, 10117 Tallinn.
[RT I, 28.09.2016, 1 - jõust. 01.10.2016]

2. peatükk AMETI TEGEVUSVALDKOND, EESMÄRK JA PÕHIÜLESANDED 

§ 11.   Ameti tegevusvaldkond

  Ameti tegevusvaldkond on seadusega sätestatud ülesannete ulatuses juhtimisfunktsiooni ja riikliku järelevalve teostamine ning seadusega ettenähtud alustel ja ulatuses riikliku sunni kohaldamine tarbijakaitse valdkonnas.

§ 12.   Ameti tegevuse eesmärk

  Ameti tegevuse eesmärgiks on riigi majandus- ja sotsiaalpoliitika elluviimine tarbijakaitse valdkonnas.

§ 13.   Ameti põhiülesanded

  Ameti põhiülesanded on:
  1) riikliku järelevalve teostamine tarbijakaitse valdkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise üle ja vajadusel riikliku sunni rakendamine;
  2) osalemine oma tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ning ettepanekute tegemine nende muutmiseks ja täiendamiseks, sh eestikeelse terminoloogia täiustamine;
  3) osalemine oma tegevusvaldkonnaga seotud poliitikate, strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel; oma tegevusvaldkonnaga seotud projektide ettevalmistamine ja elluviimine, sh osalemine rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

§ 14.   Ameti tegevus põhiülesannete täitmiseks

  Põhiülesannete täitmiseks amet:
  1) kontrollib tarbijale pakutavate kaupade ja teenuste nõuetekohasust, vajadusel kontrolloste sooritades ja juhuvalikumeetodil tasuta proove võttes;
  2) nõuab kauplejalt või tootjalt asjakohaseid dokumente, materjale ja seletusi ning muud asjakohast teavet;
  3) peatab tarbijale ohtliku kauba või teenuse pakkumise ja müügi, kasutades vajaduse korral pitseerimist või plommimist;
  4) teeb kauplejale suulisi hoiatusi ja juhib kauplejate tähelepanu tarbijakaitsealaste nõuete rikkumisele;
  5) teeb ettepanekuid pädevale organile kaupleja tegevuse peatamiseks või lõpetamiseks seadusega ettenähtud korras, kui kaupleja ei järgi vastaval tegevusalal tegutsemiseks kehtestatud nõudeid;
  6) lahendab või edastab asjaomastele institutsioonidele lahendamiseks tarbija õiguste rikkumise kohta ametile esitatud kaebusi;
[RT I, 28.09.2016, 1 - jõust. 01.10.2016]
  7) teavitab üldsust kaupleja või tootja tegevusest, mis kahjustab tarbija huve;
  8) korraldab tarbijate ja ettevõtjate tarbijakaitsealast koolitamist ja nõustamist ning tarbijakaitsealase teabe levitamist;
[RT I 2010, 47, 283 - jõust. 18.07.2010]
  9) nõustab tarbijaühendusi ning osutab kaasabi nende tarbijakaitsealaste teadmiste täiendamisel;
  10) annab oma pädevuse piires välja haldusakte ja soovituslikke juhendeid õigusaktidest tulenevate tarbijakaitsealaste nõuete järgimiseks;
  11) peab läbirääkimisi ettevõtjate ja ettevõtlusorganisatsioonidega, sealhulgas monopoolsete või turgu valitsevate universaalteenuse pakkujatega teenuse kvaliteedi ja tarbijale mõistliku hinna küsimustes;
  12) nõuab kohtu kaudu tarbijate kollektiivseid huve kahjustavate tüüptingimuste kasutamise keelamist ning tarbija õigusi rikkuva muu tegevuse lõpetamist;
[RT I, 28.09.2016, 1 - jõust. 01.10.2016]
  121) menetleb oma pädevuse piires väärtegusid;
[RT I, 28.09.2016, 1 - jõust. 01.10.2016]
  13) teeb koostööd teiste valitsusasutuste, kohalike omavalitsusüksuste, sihtasutuste, mittetulundusühingute, ettevõtlus- ja tarbijaorganisatsioonidega ning teiste riikide vastavate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega õigusaktidega ettenähtud korras;
  14) esindab riiki rahvusvahelisel suhtlemisel oma valdkonnas õigusaktidega ettenähtud korras;
  15) jälgib ja hindab tegevusvaldkonnas saavutatud tulemusi tegevuse eesmärgi ja põhiülesannete täitmisel ning informeerib sellest ministeeriumi;
[RT I, 28.09.2016, 1 - jõust. 01.10.2016]
  16) koostab ameti eelarve eelnõu ning eelmise aasta eelarve täitmise aruande;
  17) töötab välja ja viib ellu ameti strateegia ja tööplaanid;
  18) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk AMETI STRUKTUUR 

§ 15.   Struktuuriüksused

  (1) Ameti põhiliseks struktuuriüksuseks on osakond. Osakonna koosseisu võivad kuuluda talitused ja bürood.

  Ameti struktuuri võivad kuuluda nõunikud, kelle tööülesanded ja pädevus määratakse peadirektori kinnitatavas ametijuhendis või töölepingus.
[RT I, 28.09.2016, 1 - jõust. 01.10.2016]

  (2) Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab minister ameti peadirektori ettepanekul.

§ 16.   Osakonna struktuur

  (1) Osakonna struktuur ja ülesanded määratakse peadirektori poolt kinnitatud osakonna põhimäärusega.
[RT I, 28.09.2016, 1 - jõust. 01.10.2016]

  (2) Teenistujate kohustused, õigused ja vastutus määratakse peadirektori poolt kinnitatud ametijuhendiga.

§ 17.   Osakonna juhtimine

  Osakonda juhib selle juhataja või peadirektori poolt määratud ametnik, kes vastutab osakonnale pandud ülesannete täitmise eest.

§ 18.   Ameti osakonnad ja nende põhiülesanded

  (1) Turujärelevalve osakonna ülesanneteks on tarbijakaitse valdkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise järelevalve teostamine tarbijaturgudel müüdavate kaupade ja teenuste ning ettevõtjate kauplemisvõtete üle, tarbijate nõustamine, ettepanekute tegemine õigusaktide kehtestamiseks, tarbijate kaebuste lahendamine, tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi ülesannete täitmine ning osalemine rahvusvahelistes tarbijakaitsega tegelevate asutuste koostöövõrgustike tegevuses.
[RT I, 28.09.2016, 1 - jõust. 01.10.2016]

  (2) Tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna ülesanneteks on tarbijakaitsealastest õigusaktidest tulenevate nõuete järgimiseks soovituslike juhendite koostamine, tarbijakaitsealase koostöö arendamine teiste institutsioonide, kohalike omavalitsusasutuste ja tarbija- ning ettevõtlusorganisatsioonidega, ameti rahvusvahelise koostöö arendamine tarbijakaitse alal institutsioonide ja organisatsioonidega, avalike suhete korraldamine, tarbijate ning ettevõtjate tarbijakaitsealase koolituse ja nõustamise korraldamine ning vastava teabe levitamine.
[RT I 2010, 47, 283 - jõust. 18.07.2010]

  (21) [Kehtetu – RT I 2010, 47, 283 - jõust. 18.07.2010]

  (22) Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus – osakonna ülesanneteks on tarbijate piiriüleste ostudega seotud päringutele vastamine, tarbijate nõustamine, ülepiiriliste tarbijakaebuste menetlemine ja edastamine tarbijakaebuste komisjonile või teistele asjaomastele institutsioonidele, ning osalemine koostöövõrgustiku European Consumer Centres Network tegevuses.
[RT I 2010, 47, 283 - jõust. 18.07.2010]

  (3) Haldusosakonna ülesanneteks on ameti asjaajamise korraldamine, ameti raamatupidamise korraldamine, eelarveprojektide koostamine ning eelarve täitmise kontrollimine ja analüüsimine, ameti valduses oleva vara majandamine, hangete tegemine ja tehniline teenindamine, personaliarvestuse ja personalialase töö tegemine.
[RT I 2010, 47, 283 - jõust. 18.07.2010]

4. peatükk AMETI JUHTIMINE 

§ 19.   Ameti juhtimine

  Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist minister kantsleri ettepanekul. Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori poolt määratud ametnik.
[RT I 2010, 47, 283 - jõust. 18.07.2010]

§ 20.   Peadirektori õigused, kohustused ja vastutus

  Ameti peadirektor:
  1) juhib ameti tööd osakonnajuhatajate ja nõunike kaudu, otsustab ja korraldab ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmise ning vastutab ameti tegevuse tulemuste eest;
[RT I 2010, 47, 283 - jõust. 18.07.2010]
  2) tagab ameti ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise ja annab aru ministrile;
  3) kinnitab osakondade ja teiste struktuuriüksuste põhimäärused, ameti asjaajamise korra, sisekorraeeskirja ja muud töökorralduslikud dokumendid ning teenistujate ametipalgad ja ametijuhendid vastavuses õigusaktidega;
  4) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvad ametnikud ja teised teenistujad; sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud ameti abiteenistujatega;
  5) rakendab ametis otstarbeka sisekontrolli süsteemi;
  6) nimetab ameti siseauditi eest vastutava isiku;
  7) teostab teenistuslikku järelevalvet ameti teenistujate toimingute üle õigusaktidega ettenähtud korras, määrab ergutusi ja distsiplinaarkaristusi ameti ametnikele ja abiteenistujatele;
  8) esitab ministrile ettepanekuid ameti kulude eelarve kohta, tagab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise ning riigivara sihipärase kasutamise;
  9) esindab ametit teistes riigiasutustes ja organisatsioonides;
  10) teeb otsuseid sõltumatult ja iseseisvalt kooskõlas õigusaktidega;
  11) esitab ministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
  12) kehtestab ameti pitsati kasutamise korra ja tagab selle järgimise;
  13) teeb õigusaktidega ettenähtud juhtudel ettekirjutusi;
  14) moodustab töörühmi tegevusvaldkonna üksikküsimuste lahendamiseks;
  15) annab volitusi ameti esindamiseks;
  16) kehtestab ametnike atesteerimisnõuded;
  17) omab esimese allkirja õigust ameti panga- ja raamatupidamisdokumentidel, määrab teised allkirjaõiguslikud ametnikud;
  18) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse või muude õigusaktidega.

§ 21.   Peadirektori käskkirjad

  (1) Ameti peadirektor annab õigusaktis sätestatud alusel käskkirju.
[RT I, 28.09.2016, 1 - jõust. 01.10.2016]

  (2) Ameti peadirektor võib anda ameti sisemises asjaajamises ka muid kirjalikke korraldusi.

  (3) Ameti peadirektori käskkirjad ja muud kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt asjaajamise juhendile.

5. peatükk LÕPPSÄTE 

§ 22.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Ameti ümberkorraldamine või tema tegevuse lõpetamine toimub seaduse alusel.

6. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 23.   Majandusministri määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa Tarbijakaitseameti logo
[RT I, 05.09.2014, 2 - jõust. 08.09.2014]

/otsingu_soovitused.json