Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2022
Avaldamismärge:RT I, 28.09.2022, 1

Sotsiaalkaitseministri määruste muutmine

Vastu võetud 26.09.2022 nr 77

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 57, § 58, § 72 lõike 5 punktide 1–3 ja § 79 lõike 6 alusel.

§ 1.  Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Erihoolekandeteenuste rahastamine”;

2) määruse 1. peatükk loetakse 11. peatükiks ja määrust täiendatakse 1. peatükiga järgmises sõnastuses:

1. peatükk
Üldsätted

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse riigieelarvest rahastatavate erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus isiku kohta kalendrikuus, erihoolekandeteenuste need kulude koostisosad, mis kaetakse riigieelarvest teenuse maksimaalse maksumuse hulgas, kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul teenust saama õigustatud isiku omaosaluse kulude koostisosad ning Sotsiaalkindlustusameti poolt riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord.”;

3) paragrahv 1 loetakse §-ks 11;

4) paragrahvi 2 lõigete 11 ja 51 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja sõnad „raske või sügava puudega”;

5) paragrahvi 2 lõigete 12 ja 14 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „intellektihäirega” sõnaga „intellektipuudega”;

6) paragrahvi 2 lõike 51 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „grupis” sõnadega „väljaspool ööaega ning vastavalt isikute vajadustele vähemalt kahe tegevusjuhendajaga grupis ööajal”;

7) paragrahv 43 sõnastatakse järgmiselt:

§ 43. Erihoolekandeteenuste eest tasumine 1. jaanuarist 2022. a kuni 31. detsembrini 2022. a seoses COVID-19 levikuga

(1) Lisaks käesoleva määruse §-s 11 sätestatud erihoolekandeteenuste kuludele kaetakse erihoolekandeteenuse osutajale 1. jaanuarist 2022. a kuni 31. detsembrini 2022. a erihoolekandeteenuse osutamise psühhosotsiaalset töökeskkonda toetavate teenuste (nt supervisioon, arengutreening) kulu, mille hüvitamise maksimaalne määr ühes aastas on 25,48 eurot ühe töötaja kohta.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulude katmise täpsemad arvestamise alused ja hüvitamise kord lepitakse kokku Sotsiaalkindlustusameti ja erihoolekandeteenuse osutaja vahel sõlmitud lepingus.”.

§ 2.  Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 66 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasumise ning sõidu- ja majutuskulude hüvitamise tingimused ja rehabilitatsiooniprorammi hindamiskriteeriumid” § 81 sõnastatakse järgmiselt:

§ 81. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasumine 1. jaanuarist 2022. a kuni 31. detsembrini 2022. a seoses COVID-19 levikuga

(1) Lisaks käesoleva määruse §-s 2 sätestatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste kuludele kaetakse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajale 1. jaanuarist 2022. a kuni 31. detsembrini 2022. a sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise psühhosotsiaalset töökeskkonda toetavate teenuste (nt supervisioon, arengutreening) kulu, mille hüvitamise maksimaalne määr ühes aastas on 25,48 eurot ühe töötaja kohta.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulude katmise täpsemad arvestamise alused ja hüvitamise kord lepitakse kokku Sotsiaalkindlustusameti ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja vahel sõlmitud lepingus.”.

§ 3.  Määruse § 1 punkti 7 ja § 2 rakendatakse 1. jaanuarist 2022. a.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json