Teksti suurus:

Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord

Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.09.2023, 12

Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord

Vastu võetud 04.01.2007 nr 1
RT I 2007, 2, 8
jõustumine 12.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011
14.08.2014RT I, 19.08.2014, 1822.08.2014
25.09.2023RT I, 28.09.2023, 201.10.2023

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 46 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müüki, mida korraldab riigimetsa majandaja (edaspidi müügi korraldaja).

§ 2.  Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali pakkumisel osalemine

  (1) Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali pakkumisel võivad osaleda kõik isikud, kes on:
  1) tasunud nõutud osavõtutasu ja/või tagatisraha või kellel on olemas nõutud krediidiasutuse garantii;
  2) allkirjaga kinnitanud, et on nõus pakkumise tingimustega;
  3) viimase kahe aasta jooksul täitnud müügi korraldaja ees lepingutest tulenevad ostukohustused ja kellel puudub müügi korraldaja ees võlgnevus;
[RT I, 28.09.2023, 2 - jõust. 01.10.2023]
  4) täitnud riiklike ja oma asukohariigi maksude tasumise kohustuse õigusaktide kohaselt või kelle maksuvõla tasumine on ajatatud;
[RT I, 28.09.2023, 2 - jõust. 01.10.2023]
  5) täitnud müügi korraldaja kehtestatud lisanõuded pakkujale ja pakkumisele kvalifitseerimise kohta.
[RT I, 28.09.2023, 2 - jõust. 01.10.2023]

  (2) Müügi korraldajal on õigus nõuda pakkujalt dokumente käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks ja kõrvaldada pakkuja pakkumiselt, kui selgub, et ta ei vasta viidatud nõuetele.
[RT I, 28.09.2023, 2 - jõust. 01.10.2023]

2. peatükk RAIEÕIGUSE JA METSAMATERJALI ALGHINNA MÄÄRAMISE METOODIKA 

§ 3.  Alghinna määramine

  (1) Kasvava metsa raieõiguse alghind määratakse, korrutades raielangilt saadava metsamaterjali koguse vastava metsamaterjali hariliku väärtusega ning lahutades korrutisest võimalikud raie-, kokkuveo-, ladustamis- ja langi puhastamise kulud ning transpordi- ja laadimiskulud.
[RT I, 28.09.2023, 2 - jõust. 01.10.2023]

  (2) Metsamaterjali alghind metsamaterjali müüja vahelaos määratakse, lähtudes metsamaterjali harilikust väärtusest. Alghinna määramisel teistes tarnekohtades tehakse alghinna ümberarvutus lähtuvalt tarnega seotud võimalikest transpordi-, laadimis-, ladustamis-, kindlustus- ja muudest kuludest.

  (3) Avalikul enampakkumisel ja eelläbirääkimistega pakkumisel ei tohi kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügihind olla madalam käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 määratud alghinnast.

3. peatükk KASVAVA METSA RAIEÕIGUSE JA METSAMATERJALI MÜÜMISE PROTSEDUUR 

§ 4.  Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügiviisid

  (1) Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügiviisid on:
  1) avalik enampakkumine (suuline, kirjalik, kombineeritud ja elektrooniline);
  2) eelläbirääkimistega pakkumine;
  3) müük kokkuleppehinnaga.

  (2) Müügiviisi valib müügi korraldaja, lähtudes käesoleva määruse §-des 5, 6 ja 7 sätestatust.

§ 5.  Avalikul enampakkumisel müümine

  Avalikul enampakkumisel müüakse:
  1) raieõigust kasvava metsa uuendusraieks;
  2) metsamaterjali, mille efektiivne müümine ei eelda eelnevat kokkulepet müügiobjekti spetsifikatsiooni ja tarnetingimuste suhtes ning mille müük käesoleva määruse § 7 punktide 1 ja 2 kohaselt ei ole põhjendatud.

§ 6.  Eelläbirääkimistega pakkumisel müümine

  Eelläbirääkimistega pakkumisel müüakse:
  1) raieõigust kasvava metsa hooldusraieks;
[RT I, 19.08.2014, 18 - jõust. 22.08.2014]
  2) metsamaterjali, mille efektiivne müümine eeldab eelnevat kokkulepet müügiobjekti spetsifikatsiooni ja tarnetingimuste suhtes ning mille müük käesoleva määruse § 7 punktide 1 ja 2 kohaselt ei ole põhjendatud.

§ 7.  Kokkuleppehinnaga müümine

  Kokkuleppehinnaga müüakse:
  1) metsamaterjali müügi kestvuslepingute alusel, mille tähtaeg on pikem kui 12 kuud;
[RT I, 19.08.2014, 18 - jõust. 22.08.2014]
  2) metsamaterjali väikeseid (kuni 50 m3 suurusi) koguseid ning kasvava metsa hooldusraie õigust, millest saadakse kuni 300 m3 metsamaterjali aastas ühe ostja kohta;
  3) küttepuid;
  4) kiiresti riknevat metsamaterjali;
  5) kasvava metsa raieõigust loodusõnnetuse korral;
  6) metsamaterjali proovipartiisid;
  7) raieõigust kasvava metsa trassiraieks, kujundusraieks ja raadamiseks.
[RT I, 19.08.2014, 18 - jõust. 22.08.2014]

§ 8.  Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müümise pakkumiste ettevalmistamine

  (1) Pakkumise ettevalmistamise käigus müügi korraldaja:
  1) määrab isiku või moodustab komisjoni (edaspidi enampakkumise läbiviija), kes valmistab pakkumise ette ja viib selle läbi;
  2) otsustab, kas viia avalik enampakkumine läbi suuliselt, kirjalikult, kombineeritult või elektrooniliselt;
  3) otsustab avaliku kirjaliku, kombineeritud ja elektroonilise enampakkumise ning eelläbirääkimistega pakkumise korral alghinna avaldamise vajaduse;
  4) otsustab pakkumise lisatingimused nagu langi ülestöötamise ja väljaveo tähtajad ning tingimused, maksetingimused, samuti tehnika ja tehnoloogia, metsamaterjali ladustamise, tuleohutuse ning loodusobjektide kaitse ja keskkonnakaitse suhtes esitatavad nõuded.

  (2) Müügi korraldaja võib sõlmida kolmandate isikutega lepinguid konkreetsete pakkumistega seotud toimingute läbiviimiseks.

§ 9.  Müügiteate avaldamine

  Müügi korraldaja avaldab väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel teate avaliku elektroonilise enampakkumise kohta vähemalt üks nädal enne pakkumise toimumist, avaliku suulise enampakkumise kohta vähemalt kaks nädalat enne pakkumise toimumist, avaliku kirjaliku ja kombineeritud enampakkumise ning eelläbirääkimistega pakkumise kohta vähemalt kaks nädalat enne pakkumiste esitamise tähtpäeva või käesoleva määruse § 7 punkti 1 kohase kokkuleppehinnaga müügi kohta vähemalt kolm nädalat enne läbirääkimiste algust.
[RT I, 19.08.2014, 18 - jõust. 22.08.2014]

§ 10.  Müügiteade

  Müügiteates märgitakse:
  1) müügi korraldaja nimi ja aadress;
  2) müügiviis;
  3) müügiobjekti nimetus ja kirjeldus (asukoht, kogus, tarnimisaeg);
  4) müügiobjekti alghind, kui müügi korraldaja otsustab alghinna avaldada;
  5) avaliku suulise enampakkumise korral pakkumise toimumise aeg ja koht;
  6) avaliku elektroonilise enampakkumise korral enampakkumise avamise aeg, pakkumiste esitamise tähtpäev ja enampakkumise läbiviimise aadress üldkasutatavas andmesidevõrgus;
  7) avaliku kirjaliku ja kombineeritud enampakkumise korral pakkumiste avamise aeg, koht, pakkumiste esitamise tähtpäev ja kord;
  8) eelläbirääkimistega pakkumise korral pakkumiste esitamise tähtpäev ja kord;
  9) tagatisraha või krediidiasutuse garantii ja/või osavõtutasu suurus ja tasumise kord, kui müügi korraldaja on need määranud;
  10) lisatingimused, kui müügi korraldaja on need ette näinud;
  11) millal ja kust saab lisainformatsiooni müügiobjekti ja -tingimuste kohta.

§ 11.  Pakkumise tagatised

  (1) Avalikul enampakkumisel ja eelläbirääkimistega pakkumisel osalemiseks võib müügi korraldaja otsusel nõuda tagatisraha või krediidiasutuse garantiid ja osavõtutasu, mille suurus määratakse, lähtudes müügiobjektist, turusituatsioonist ja käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatust.

  (2) Pakkumisest osavõtutasu suurus on kuni 192 eurot. Tagatisraha või krediidiasutuse garantii suurus on avalikul suulisel, kombineeritud ja elektroonilisel enampakkumisel kuni 10 protsenti pakutava müügiobjekti alghinnast, avalikul kirjalikul ja eelläbirääkimistega pakkumisel kuni 10 protsenti pakutavast ostuhinnast.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Avaliku enampakkumise ja eelläbirääkimistega pakkumise võitja poolt enne pakkumise algust makstud tagatisraha osas tehakse müügihinna tasumisel tasaarvestus. Teistele pakkujatele tagastab müügi korraldaja tagatisraha täies ulatuses viie päeva jooksul pärast pakkumise võitja väljakuulutamist.

  (4) Kui pakkuja muudab pakkumise käigus oma pakkumist või tühistab selle või keeldub tema poolt esitatud pakkumisele vastava müügilepingu sõlmimisest, jäetakse tagatisraha pakkujale tagastamata või nõutakse sisse tema poolt esitatud krediidiasutuse garantii.

  (5) Osavõtutasu ei tagastata.

§ 12.  Avaliku suulise enampakkumise läbiviimine

  (1) Avaliku suulise enampakkumise läbiviija kuulutab enampakkumise avatuks määratud ajal ja kohas. Seejärel esitavad osalejad dokumendid, mis tõendavad osavõtutasu ja tagatisraha tasumist või nõutud pangagarantii olemasolu, ja annavad allkirja selle kohta, et nad on nõus pakkumise tingimustega. Esindamise korral tuleb esitada esindamisõigust tõendav dokument. Osavõtutasu võib tasuda ka kohapeal vahetult enne pakkumise algust.

  (2) Käesoleva paragrahvi punktis 1 ettenähtud nõuded täitnud enampakkumises osaleda soovija registreeritakse ja talle antakse registreerimisnumber, mille all ta teeb oma pakkumisi. Seejärel tutvustab enampakkumise läbiviija osalejatele enampakkumise protseduurireegleid ja teatab müügiobjekti alghinna, millest pakkumist alustatakse. Pakkumise intervalli määrab enampakkumise läbiviija sõltuvalt müügiobjekti alghinna suurusest.

  (3) Pärast enampakkumise läbiviija vastavat märguannet alustavad enampakkumisest osavõtjad pakkumist. Enampakkumisest osavõtja annab enampakkumise läbiviijale märku registreerimisnumbri tõstmisega ning pärast seda, kui ta on saanud enampakkumise läbiviijalt vastava loa, teatab pakkumise suuruse. Enampakkumine loetakse lõppenuks pärast kõrgeima ostuhinna kolmandat väljakuulutamist ja haamrilööki.

  (4) Enampakkumise läbiviimise kohta vormistatakse protokoll, kuhu kantakse osavõtvate isikute nimed, aadressid ja andmed osavõtutasu ning tagatisraha tasumise või krediidiasutuse garantii esitamise kohta. Kõik pakkumised fikseeritakse pakkumiste lehel, mis on enampakkumise protokolli lahutamatu osa. Enampakkumisest osavõtjatel on õigus tutvuda protokolliga ja esitada käesoleva määruse § 22 lõike 1 kohaseid proteste ühe tunni jooksul pärast enampakkumise lõppemist.

  (5) Edukaks tunnistatakse pakkumine, mille on teinud isik, kelle pakkumise on müügi korraldaja tunnistanud parimaks, lähtudes pakutavast ostuhinnast. Pakkumise edukaks tunnistamise otsuse teeb müügi korraldaja vahetult pärast enampakkumise lõppemist.

  (6) Eduka pakkumise teinud isiku nimi ja tema poolt pakutud ostuhind protokollitakse pakkumiste lehel, millel eduka pakkumise teinud isik kinnitab oma allkirjaga, et ta maksab pakutud hinna.

  (7) Suulise enampakkumise tulemused tehakse kõikidele enampakkumises osalejatele teatavaks kohe pärast pakkumise edukaks tunnistamist käesoleva paragrahvi lõigete 5 ja 6 kohaselt.

§ 13.  Avaliku kirjaliku enampakkumise läbiviimine

  (1) Avalikul kirjalikul enampakkumisel esitavad enampakkumises osalejad oma pakkumised müügiteates märgitud korras ja tähtpäevaks. Pakkumised esitatakse kinnistes ümbrikutes, millele on märgitud „Metsamaterjali pakkumus”, või digitaalallkirjastatult e-posti teel failina nimega „Metsamaterjali pakkumus”.
[RT I, 19.08.2014, 18 - jõust. 22.08.2014]

  (2) Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elukoht või asukoht;
  2) nõusolek osta müügiobjekt enampakkumisel kehtestatud tingimustel, mis on kinnitatud pakkuja allkirjaga;
  3) ettepanek müügiobjekti ostuhinna ja -koguse, makse-, tarne- ja mõõtmistingimuste ning kvaliteedinõuete kohta;
[RT I, 28.09.2023, 2 - jõust. 01.10.2023]
  4) ettepanek müügiteates nõutud lisatingimuste kohta;
  5) pakkumise esitamise kuupäev, pakkuja allkiri, esindamise puhul volikiri;
  6) osavõtutasu ja tagatisraha tasumise tõend või krediidiasutuse garantii.

  (3) Kirjalikud pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras.

  (4) Enampakkumise läbiviija kuulutab enampakkumise avatuks müügiteates märgitud kohas ja ajal. Seejärel avatakse avalikult registreerimise järjekorras kõik tähtajaks laekunud pakkumised, allkirjastatakse enampakkumise läbiviija poolt ning kantakse protokolli.

  (5) Pakkumine, mis ei ole tähtaegselt esitatud või ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele või müügiteates esitatud tingimustele või mille on teinud isik, kes ei vasta käesoleva määruse § 2 lõike 1 nõuetele, loetakse tingimustele mittevastavaks ning enampakkumises ei osale. Pakkumine loetakse tähtajaks esitatuks, kui see on müügi korraldajale posti või digitaalallkirjastatult e-posti teel saabunud hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäeval. Tähtaegselt esitatud, kuid nõuetele mittevastava pakkumise kohta märgitakse enampakkumise protokolli selle enampakkumises mitteosalemise põhjused.
[RT I, 28.09.2023, 2 - jõust. 01.10.2023]

  (6) Edukaks tunnistatakse pakkumine, mille on teinud isik, kelle pakkumise on müügi korraldaja tunnistanud parimaks, lähtudes pakutavast ostuhinnast ja käesoleva paragrahvi lõike 2 punktide 3 ja 4 kohastest ettepanekutest. Pakkumise edukaks tunnistamise otsuse teeb müügi korraldaja hiljemalt viie päeva jooksul pakkumiste avamisest. Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse parima pakkumise, korraldatakse nende vahel kümne päeva jooksul täiendav enampakkumisvoor. Täiendav voor on kirjalik, kusjuures alghinnaks on esimeses voorus pakutud kõrgeim hind.
[RT I, 28.09.2023, 2 - jõust. 01.10.2023]

  (7) [Kehtetu - RT I, 19.08.2014, 18 - jõust. 22.08.2014]

  (8) [Kehtetu - RT I, 19.08.2014, 18 - jõust. 22.08.2014]

  (9) Kirjaliku enampakkumise tulemused tehakse kõigile pakkumiste esitajatele teatavaks ühe päeva jooksul pärast pakkumise edukaks tunnistamist käesoleva paragrahvi lõike 6 kohaselt.

§ 14.  Avaliku kombineeritud enampakkumise läbiviimine

  (1) Avaliku kombineeritud enampakkumise esimene etapp on kirjalik ja see toimub käesoleva määruse § 13 lõigete 1–5 kohaselt. Enampakkumise teisele etapile kutsub müügi korraldaja vähemalt kaks pakkujat, kelle enampakkumise esimesel etapil esitatud pakkumised olid tunnistatud edukaks käesoleva määruse § 13 lõike 6 kohaselt. Enampakkumise teine etapp on suuline ja see toimub käesoleva määruse § 12 lõigete 1–4 kohaselt. Enampakkumise teisel etapil on alghinnaks enampakkumise esimesel etapil pakutud kõrgeim hind. Pakkujad kutsutakse enampakkumise teisele etapile kirjalike kutsetega, kuhu on märgitud:
  1) müügi korraldaja nimi ja aadress;
  2) enampakkumise teise etapi toimumise aeg ja koht;
  3) lisatingimused;
  4) esimesel etapil pakutud kõrgeim hind.

  (2) Kutse saadetakse välja vähemalt viis päeva enne pakkumise teise etapi toimumist.

  (3) Enampakkumise teisel etapil tunnistatakse pakkumine edukaks käesoleva määruse § 12 lõigete 5 ja 6 kohaselt.

§ 15.  Avaliku elektroonilise enampakkumise läbiviimine

  (1) Elektrooniline enampakkumine avatakse ettenähtud ajal ja kohas vajaliku teabe kättesaadavaks muutmise ning pakkumiste tegemise võimaldamise teel. Enampakkumisel osaleda soovija registreerib end üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel ning tasub vajadusel osavõtutasu ja tagatisraha või esitab krediidiasutuse garantii. Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma enampakkumise teates märgitud arvelduskontole hiljemalt üks tund enne enampakkumise teates märgitud pakkumiste esitamise tähtpäeva. Osaleda soovija tutvub enampakkumise protseduurireeglite, müügitingimuste ja protestide esitamise korraga ja annab kinnituse selle kohta, et ta on nendest teadlik. Juhul kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma müügiobjekti eest tema pakutud hinna.

  (2) Käesoleva määruse § 2 lõikes 1 sätestatud nõuded täitnud enampakkumises osaleda soovija registreeritakse enampakkumises osalejana ning talle avatakse unikaalse kasutajanime ja parooli alusel juurdepääs enampakkumisele. Nimetatud kasutajanime ja parooli all esineb enampakkumisel osaleja kuni enampakkumise lõpuni. Enampakkumisel osalejaks registreerimisel saadud kasutajanimi peab olema märgitud ka osavõtutasu ja tagatisraha maksekorraldusele. Isikuid, kes ei nõustu andma käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kinnitust või ei tasu osavõtutasu ja tagatisraha ega esita nende tasumise kohta tõendeid või ei esita tõendeid nõutud krediidiasutuse garantii olemasolu kohta, enampakkumisele ei lubata.

  (3) Enampakkumisel osalejate arv, kasutajanimed ja osalejate tehtud pakkumised on üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel reaalajas nähtavad kõigile enampakkumisel osalejatele alates hetkest, mil osavõtutasu ja tagatisraha või pangagarantii laekuvad enampakkumise korraldajale. Registreeritud osalejate nimed ning nende elukohad või asukohad kantakse vastavasse nimistusse, mis on enampakkumise protokolli lahutamatu osa.

  (4) Pärast käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud toiminguid alustavad enampakkumisel osalejad pakkumist. Pakkumisi alustatakse alghinnast. Enampakkumisel osalejad sisestavad oma pakkumised elektrooniliselt. Kõik pakkumised fikseeritakse pakkumiste nimistus, mis on enampakkumise protokolli lahutamatu osa.
[RT I, 19.08.2014, 18 - jõust. 22.08.2014]

  (5) Kõik enampakkumisel osalejad on kohustatud enampakkumise ajal alluma enampakkumise protseduurireeglitele. Enampakkumise läbiviijal on õigus keelustada pakkumiste esitamine osaleja poolt, kui isik on teistkordselt rikkunud enampakkumise läbiviimise protseduuri või ei ole täitnud läbiviija korraldust. Komisjonil on õigus lugeda enampakkumine nurjunuks, kui osalejad ei täida käesolevas lõikes nimetatud enampakkumise läbiviija korraldusi.

  (6) Enampakkumine lõpeb enampakkumise tingimustes märgitud tähtpäeval. Juhul kui enampakkumine on dünaamilise (pikeneva) lõpuga, kuulutatakse enampakkumine lõppenuks enampakkumise tingimustes märgitud tähtpäeval, kui enampakkumise protseduurireeglites dünaamiliseks lõpuks määratud perioodi jooksul enne tähtpäeva saabumist ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist. Kui dünaamiliseks lõpuks määratud perioodi jooksul enne tähtpäeva saabumist laekub uus pakkumine, loetakse selle pakkumise laekumise hetk dünaamiliseks lõpuks määratud perioodi uueks alguseks ja enampakkumine pikeneb. Dünaamilise lõpuga enampakkumine pikeneb seni, kuni dünaamiliseks lõpuks määratud perioodi jooksul laekub uus pakkumine. Kui dünaamiliseks lõpuks määratud perioodi jooksul ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist, kuulutatakse enampakkumine lõppenuks.

  (7) Enampakkumise edukas pakkuja on kõrgeima pakkumise esitanud isik. Enampakkumise võitnud osaleja, kes käesoleva määruse § 21 lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul ei sõlmi müügilepingut, kaotab müügilepingu sõlmimise õiguse ja tema makstud tagatisraha ei tagastata või realiseeritakse tema poolt esitatud krediidiasutuse garantii.

  (8) Elektroonilise enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks enampakkumise läbiviimise aadressil üldkasutatavas andmesidevõrgus kohe pärast enampakkumise võitja selgumist käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud korras.

§ 16.  Müük eelläbirääkimistega pakkumisel

  (1) Eelläbirääkimistega pakkumise esimesel etapil kutsutakse eelläbirääkimistele käesoleva määruse §-s 13 sätestatud nõuetele ja müügiteates esitatud tingimustele vastava pakkumise teinud osalejad. Sellel etapil hinnatakse kasvava metsa raieõiguse või metsamaterjali ostuhinna, koguse ja kvaliteedi kohta esitatud pakkumist. Eelläbirääkimised on konfidentsiaalsed ning nende sisu avalikkusele ja teistele pakkujatele ei avaldata.

  (2) Eelläbirääkimistega pakkumise teisele etapile kutsutakse esimesel etapil parimad pakkumised esitanud osalejad. Sellel etapil palutakse osalejail esitada müügi korraldaja poolt esitatud ostutingimustel oma lõplikud kirjalikud pakkumised.

  (3) Edukaks tunnistatakse pakkumine, mille on teinud isik, kelle pakkumise on müügi korraldaja tunnistanud parimaks, lähtudes pakutavatest ostutingimustest ja käesoleva määruse §-s 18 esitatud kriteeriumidest. Pakkumise edukaks tunnistamise otsuse teeb müügi korraldaja hiljemalt viie päeva jooksul pärast lõplike kirjalike pakkumiste esitamiseks ettenähtud tähtpäeva saabumist.

  (4) Eelläbirääkimistega pakkumise tulemused tehakse kõigile pakkumised esitanud isikutele kirjalikult teatavaks ühe päeva jooksul pärast pakkumise edukaks tunnistamist.

  (5) Kehtestatud tingimustele vastavate pakkumiste puudumisel on müügi korraldajal õigus jätta müügileping sõlmimata.

§ 17.  Müük kokkuleppehinnaga

  (1) Kokkuleppehinnaga müüakse kasvava metsa raieõigust ja metsamaterjali käesoleva määruse §-s 7 nimetatud juhtudel arvestusega, et kokkuleppehind ei tohi olla madalam kasvava metsa ja metsamaterjali harilikust väärtusest.

  (2) Kokkuleppehinnaga müügist teatab müügi korraldaja vajadusel vähemalt ühes üleriigilises päevalehes, välja arvatud käesoleva määruse § 7 lõikes 1 märgitud juhul, mil müügist tuleb teatada käesoleva määruse § 9 kohaselt.

  (3) Kokkuleppehinnaga müügil eelnevad müügilepingu sõlmimisele ostja ja müügi korraldaja vahelised läbirääkimised, mille käigus lepitakse kokku müügihinna ja -koguse, kvaliteedinõuete ning tarne- ja maksetingimuste suhtes. Kestvuslepingute sõlmimisel hinnatakse läbirääkimiste käigus ostja tehtud pakkumisi lähtuvalt käesoleva määruse §-s 18 esitatud kriteeriumidest.
[RT I, 19.08.2014, 18 - jõust. 22.08.2014]

§ 171.  Kokkuleppehinnaga kestvuslepingute alusel metsamaterjali müügi ettevalmistamine

  Kokkuleppehinnaga kestvuslepingute alusel metsamaterjali müügi ettevalmistamise käigus müügi korraldaja:
  1) määrab isiku või moodustab komisjoni, kes valmistab läbirääkimised ette ja viib need läbi;
  2) otsustab alghinna avaldamise vajaduse;
  3) otsustab pakkujate kvalifitseerimise lisanõuded;
  4) otsustab kestvuslepingute tähtaja pikkuse.
[RT I, 28.09.2023, 2 - jõust. 01.10.2023]

§ 172.  Läbirääkimistes osalemise sooviavaldus ja selle esitamine

  (1) Kokkuleppehinnaga kestvuslepingute alusel metsamaterjali müügiks peetavatel läbirääkimistel osaleda soovijad esitavad oma sooviavaldused müügiteates märgitud korras ja tähtpäevaks.

  (2) Sooviavaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) pakkuja nimi, registrikood, asukoht ja kontaktandmed;
  2) pakkujat esindava isiku nimi ja kontaktandmed;
  3) sooviavalduse esitamise kuupäev, osaleja allkiri, esindamise puhul volikiri;
  4) soovitava metsamaterjali sortiment ja kogus aastas koos tarnekohaga;
  5) nõusolek pakkumise tingimustega ja müügilepingu kehtivate tüüptingimustega;
  6) müügiteates nõutud muud andmed.

  (3) Müügi korraldaja avab laekunud sooviavaldused müügiteates märgitud kohas ja ajal.

  (4) Sooviavaldus loetakse tähtajaks esitatuks, kui see on müügi korraldajale posti või digitaalallkirjastatult e-posti teel saabunud hiljemalt sooviavalduste esitamise tähtpäeval. Sooviavalduse, mis ei ole tähtajaks esitatud või ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele või mille on teinud isik, kes ei vasta käesoleva määruse § 2 lõikes 1 sätestatud nõuetele, võib lugeda tingimustele mittevastavaks ning selle esitanud isiku läbirääkimistelt kõrvaldada.

  (5) Kui sooviavalduse esitaja jätab sooviavalduses esitamata nõutud andmed või sooviavalduses on muid puudusi, määrab müügi korraldaja esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib müügi korraldaja jätta selle esitanud isiku läbirääkimistele kutsumata. Kui puudus kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse sooviavaldus tähtajaks esitatuks.

  (6) Sooviavalduse esitanud isikutele teatatakse kirjalikult sooviavalduse esitamise tähtaja lõppemisest kahe nädala jooksul läbirääkimistele kutsumisest või kutsumata jätmisest.

  (7) Müügi korraldaja koostab sooviavalduste avamise ja pakkujate kvalifitseerimise protokolli.
[RT I, 28.09.2023, 2 - jõust. 01.10.2023]

§ 173.  Läbirääkimiste korraldamine

  (1) Käesolevas määruses sätestatud nõuetele vastava sooviavalduse esitanud isikutega peetakse läbirääkimised osaleja ostutingimuste täpsustamiseks ja konkurentsivõime väljaselgitamiseks. Selleks hinnatakse käesoleva määruse § 172 lõike 2 kohaselt esitatud andmete ning läbirääkimistel täiendavalt protokollitud andmete põhjal pakkuja sooviavaldust ja käesoleva määruse §-s 18 esitatud hindamise kriteeriumide täitmist.

  (2) Läbirääkimiste ajal tagab müügi korraldaja kõigi pakkujate võrdse kohtlemise ega avalda läbirääkimiste käigus saadud teavet diskrimineerival viisil, mis võiks anda ühele pakkujale eelise teiste pakkujate ees. Müügi korraldaja ei avalda läbirääkimiste ajal pakkuja esitatud konfidentsiaalset teavet teistele läbirääkimistes osalejatele pakkuja nõusolekuta.

  (3) Läbirääkimiste pidaja protokollib läbirääkimiste tulemuse. Protokollis fikseeritakse vähemalt pakkuja sooviavalduse sisu, täpsustatud ostutingimused ja hindamiskriteeriumidele vastavus.
[RT I, 28.09.2023, 2 - jõust. 01.10.2023]

§ 18.  Pakkumise hindamine

  (1) Pakkumise hindamisel analüüsib müügi korraldaja pakkumist, lähtudes järgmistest kriteeriumidest:
  1) pakkumise sisu, sealhulgas pakutud ostuhind ja -kogus, kvaliteedinõuded, tarne-, makse- ja mõõtmistingimused, pakkumise keskkonnakaitseline ning puidu kestliku kasutamise ja kõrgema lisandväärtuse andmise eelisaspekt;
  2) pakkuja finantsmajanduslik olukord;
  3) pakkuja poolt müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingute täitmine;
  4) pakkuja materiaal-tehnilised võimalused sõlmitava lepingu täitmisel.

  (2) Müügi korraldaja kehtestab kestvuslepingute sõlmimiseks esitatud pakkumiste hindamise metoodika.
[RT I, 28.09.2023, 2 - jõust. 01.10.2023]

§ 19.  Pakkumise võitja väljakuulutamine

  (1) Avalikul suulisel, kombineeritud ja elektroonilisel enampakkumisel kuulutatakse võitjaks käesoleva määruse § 12 lõike 5, § 14 lõike 3 ja § 15 lõike 8 kohaselt edukaks tunnistatud pakkumise teinud pakkuja. Enampakkumise võitja kuulutatakse protestide puudumisel välja mitte varem kui üks tund pärast enampakkumise lõppemist, protestide korral aga vahetult pärast protestide läbivaatamist käesoleva määruse § 23 lõike 1 kohaselt.

  (2) Avalikul kirjalikul ja eelläbirääkimistega pakkumisel kuulutatakse pakkumise võitjaks käesoleva määruse § 13 lõigete 6 ja 8 ning § 16 lõike 3 kohaselt edukaks tunnistatud pakkumise teinud pakkuja. Protestide puudumisel kuulutatakse pakkumise võitja välja mitte varem kui kolm päeva pärast pakkumise edukaks tunnistamist, protestide korral aga mitte varem kui kümme päeva pärast pakkumise edukaks tunnistamist.

§ 191.  Kokkuleppehinnaga kestvuslepingute alusel müügiks pakkumiste edukaks tunnistamine

  Kokkuleppehinnaga kestvuslepingute alusel müügiks tunnistatakse pakkumised edukaks kõige hilisemate protokollitud läbirääkimiste lõppemisest 30 päeva jooksul. Protokoll pakkumiste edukaks tunnistamise kohta saadetakse kõigile pakkumised esitanud isikutele ühe päeva jooksul pakkumiste edukaks tunnistamisest.
[RT I, 28.09.2023, 2 - jõust. 01.10.2023]

§ 20.  Pakkumise nurjunuks tunnistamine

  (1) Müügi korraldaja tunnistab pakkumise nurjunuks, kui:
  1) selgub, et võitjal ei olnud õigust avalikust enampakkumisest või eelläbirääkimistega pakkumisest osa võtta;
  2) selgub, et vähemalt ühel avalikul suulisel enampakkumisel pakkumisi teinud osalejal ei olnud õigust pakkumisest osa võtta;
  3) avalikul enampakkumisel või eelläbirääkimistega pakkumisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda;
  4) avalikule suulisele enampakkumisele ei ilmunud ühtegi osalejat või kohaletulnud osalejat (osalejaid) ei lubatud pakkumisest osa võtta, või kui ei tehtud ühtegi pakkumist;
  5) avalikule kirjalikule ja kombineeritud enampakkumisele ja eelläbirääkimistega enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumist või kui tehtud pakkumist (pakkumisi) ei lubatud pakkumisest osa võtta;
  6) avalikule elektroonilisele enampakkumisele ei registreeru ühtegi ostjat või registreerunud osalejat (osalejaid) ei lubata pakkumisest osa võtta käesoleva määruse § 15 lõikes 2 nimetatud põhjusel või enampakkumise tingimustest märgitud tähtpäevaks ei ole laekunud ühtegi pakkumist.

  (2) Müügi korraldaja tunnistab pakkumise nurjunuks kirjalikult, näidates ära selle põhjused, ning teeb avaliku enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise protokolli vastava märke.

  (3) Avaliku enampakkumise ja eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamise korral teeb müügi korraldaja kümne päeva jooksul otsuse teistkordse pakkumise väljakuulutamise kohta ning avaldab selle hiljemalt kümne päeva jooksul pärast nimetatud otsuse vastuvõtmist.

§ 21.  Lepingu sõlmimine ja lepingu objekt

  (1) Müügi korraldaja sõlmib kasvava metsa raieõiguse või metsamaterjali pakkumise võitnud isikuga või tema volitatud esindajaga kirjaliku müügilepingu kolmekümne päeva jooksul pärast võitja väljakuulutamist. Müügilepingud avalikustatakse avaliku teabe seaduse kohaselt.
[RT I, 28.09.2023, 2 - jõust. 01.10.2023]

  (2) Kui avaliku enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise võitja keeldub lepingut sõlmimast või loobub oma pakkumisest käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud aja jooksul, on müügi korraldajal õigus:
  1) kuulutada pakkumise võitjaks paremuselt järgmise pakkumise teinud pakkuja juhul, kui ta nõustub sõlmima lepingu selle sõlmimisest keeldunud pakkumise esitaja tingimustel;
  2) müüa müügiobjekt eelnevalt pakkumise võitjaga kokkulepitud tingimustel mis tahes teisele antud pakkumisele kvalifitseerunud isikule, kui paremuselt järgmise pakkumise teinud isik ei ole nõus pakkumise võitjaga kokkulepitud tingimustel lepingut sõlmima;
  3) käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud võimaluste puudumisel tunnistada pakkumise võitjaks paremuselt järgmise pakkumise teinud pakkuja ja sõlmida leping tema poolt eelnevalt väljapakutud tingimustel;
  4) tunnistada pakkumine nurjunuks ja kuulutada välja uus pakkumine käesoleva määruse § 20 lõike 3 kohaselt.

  (3) Müügi korraldaja avaldab pakkumise võitja nime oma veebilehel.

§ 22.  Protestide esitamine

  (1) Pakkumismenetluses tehtud toimingute ja otsuste peale võivad pakkumises osalejad esitada müügi korraldajale proteste. Protest esitatakse müügi korraldajale hiljemalt kolmandal päeval pärast kirjaliku või eelläbirääkimistega pakkumise või kokkuleppehinnaga kestvuslepingute alusel müügil pakkumise edukaks tunnistamist ning ühe tunni jooksul pärast suulise, elektroonilise või kombineeritud enampakkumise teise etapi lõppemist.
[RT I, 28.09.2023, 2 - jõust. 01.10.2023]

  (2) Protest esitatakse kirjalikult või elektrooniliselt ja selles märgitakse:
  1) esitaja nimi ja aadress;
  2) protestitava tegevuse või otsuse sisu ning põhjendused, miks protesti esitaja peab seda oma õigusi rikkuvaks;
  3) esitaja selgelt väljendatud taotlus.

§ 23.  Protestide läbivaatamine

  (1) Müügi korraldaja vaatab protesti läbi viie päeva jooksul pärast protesti saamist ja teeb otsuse selle rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

  (2) Protestide rahuldamise korral on müügi korraldajal õigus sõlmida müügileping käesoleva määruse § 21 lõike 2 punktide 1–3 kohaselt või sõlmida müügileping protesti esitajaga, kui tema pakkumine tunnistatakse edukaks, või tunnistada pakkumine nurjunuks ja kuulutada välja uus pakkumine käesoleva määruse § 20 lõike 3 kohaselt. Kokkuleppehinnaga kestvuslepingute alusel müügil protesti rahuldamise korral on müügi korraldajal õigus sõlmida leping protesti esitajaga, kui tema pakkumine on tunnistatud edukaks, või teise pakkujaga, kelle pakkumine on tunnistatud edukaks.
[RT I, 28.09.2023, 2 - jõust. 01.10.2023]

  (3) Õigustatud huvi korral on protesti esitanud isikul müügi korraldaja otsusel õigus tutvuda edukaks tunnistatud pakkumiste tingimustega ja nõuda selgitusi pakkumiste edukaks tunnistamise kohta.

4. peatükk MÜÜGI JÄRELEVALVE 

§ 24.  Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi vastavuse kontrollimine

  Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi vastavust käesolevale määrusele kontrollivad riigivara valitseja ja Riigikontroll.

5. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 25.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2007. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json