Teksti suurus:

Füsioteraapia, logopeedilise ravi ja psühholoogilise ravi iseseisev osutamine

Väljaandja:Terviseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.09.2023, 22

Füsioteraapia, logopeedilise ravi ja psühholoogilise ravi iseseisev osutamine

Vastu võetud 21.09.2023 nr 54

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 232 lõike 3, § 235 lõike 3 ja § 238 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse füsioteraapia, logopeedilise ravi ja psühholoogilise ravi iseseisvalt osutamise tingimused ja nõuded.

  (2) Määrust kohaldatakse ravi eesmärgil füsioteraapiat, logopeedilist ravi ja psühholoogilist ravi iseseisvalt osutavatele äriühingutele, sihtasutustele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele.

§ 2.  Tegevusluba nõudev majandustegevus

  (1) Tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvad majandustegevused on füsioteraapia, logopeedilise ravi ja psühholoogilise ravi iseseisev osutamine.

  (2) Iseseisev füsioteraapia on üld- ja eriarstiabist lahus toimuv arsti poolt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2 lõike 1 alusel kehtestatud määruses nimetatud klassifikaatorist lähtudes diagnoositud haiguste raviks füsioteraapia rakendamine või arsti antud lähteülesande alusel toimuv füsioterapeutiline hindamine ja füsioterapeutilise diagnoosi määramine.

  (3) Iseseisev logopeediline ravi on üld- ja eriarstiabist lahus toimuv arsti poolt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2 lõike 1 alusel kehtestatud määruses nimetatud klassifikaatorist lähtudes diagnoositud haiguste raviks logopeediliste sekkumiste rakendamine või arsti antud lähteülesande alusel toimuv logopeediline hindamine ja logopeedilise diagnoosi määramine.

  (4) Iseseisev psühholoogiline ravi on üld- ja eriarstiabist lahus toimuv arsti poolt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2 lõike 1 alusel kehtestatud määruses nimetatud klassifikaatorist lähtudes diagnoositud haiguste raviks psühholoogiliste sekkumiste rakendamine ning arsti antud lähteülesande alusel toimuv psühholoogiline hindamine ja psühhodiagnostilised toimingud.

§ 3.  Nõuded ruumidele ja sisseseadele

  (1) Füsioteraapia, logopeedilise ravi ja psühholoogilise ravi iseseisvalt osutamise ruumide pindala ja planeering peab vastama tavapäraselt tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikele oodatavatele tingimustele. Tingimused peavad võimaldama pakkuda kvaliteetset iseseisvat raviteenust vastaval erialal ning tagama patsientide heaolu, privaatsuse ja konfidentsiaalsuse.

  (2) Ruumid ja nende sisseseade peavad olema füsioteraapia, logopeedilise ravi ja psühholoogilise ravi iseseisvaks osutamiseks vastava funktsionaalse lahendusega.

  (3) Ruumides peab olema piisav õhuvahetus ja küllaldane loomulik või tehisvalgustus. Patsientidele ja personalile peavad olema loodud tingimused isikliku hügieeni toiminguteks ning raviks rakendatavate instrumentide ja vahendite puhastamiseks ja steriliseerimiseks.

  (4) Ruumides peavad olema loodud tingimused, et hoida isikuandmetega andmekandjaid andmekaitsenõuetele vastavalt ning välistada kõrvaliste isikute juurdepääs infosüsteemides sisalduvatele isikuandmetele.

  (5) Terviseametil on õigus käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 nimetatud nõuete sisustamiseks kehtestada tegevuskoha ruumidele ja sisseseadele kõrvaltingimusi kooskõlas haldusmenetluse seaduse §-ga 53.

  (6) Kui füsioteraapiat, logopeedilist ravi ja psühholoogilist ravi osutatakse iseseisvalt koduvisiidi või kaugteenuse käigus patsiendile tema igapäevases keskkonnas, ei kohaldata käesolevas paragrahvis kehtestatud nõudeid. Sel juhul peab olema tagatud, et:
  1) isikuandmetega andmekandjaid hoitakse andmekaitsenõuetele vastavalt, välistada tuleb kõrvaliste isikute juurdepääs infosüsteemides sisalduvatele isikuandmetele;
  2) raviks rakendatavaid instrumente on võimalik puhastada ja steriliseerida.

§ 4.  Nõuded personalile

  (1) Iseseisvalt võib füsioteraapiat ravi eesmärgil osutada juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kui tema vastutusel ja heaks tegutseb isik, kes on füsioteraapia erialal omandanud vähemalt bakalaureusekraadi või samaväärse kvalifikatsiooni.

  (2) Iseseisvalt võib logopeedilist ravi osutada juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kui tema vastutusel ja heaks tegutseb isik, kelle kvalifikatsiooni tõendab kehtiv haridusel ja töökogemusel põhinev kutseseaduse kohane logopeedi kutse või muu samaväärne pädevustunnistus.

  (3) Iseseisvalt võib psühholoogilist ravi osutada juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kui tema vastutusel ja heaks tegutseb isik, kelle kvalifikatsiooni tõendab kehtiv haridusel ja töökogemusel põhinev kutseseaduse kohane kliinilise psühholoogi kutse või muu samaväärne pädevustunnistus.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2023. a.

Riina Sikkut
Terviseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json