Teksti suurus:

Keskkonnaministri 27. aprilli 2009. a määruse nr 21 „Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 28.10.2011, 4

Keskkonnaministri 27. aprilli 2009. a määruse nr 21 „Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord” muutmine

Vastu võetud 26.10.2011 nr 65

Määrus kehtestatakse „Jäätmeseaduse” § 25 lõike 4 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 27. aprilli 2009. a määruses nr 21 „Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord” (RTL 2009, 40, 526) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tootja kannab elektri- ja elektroonikaseadmetele:
1) tootjat identifitseerivad andmed;
2) pärast 13. augustit 2005 turule lastavatele seadmetele lahuskogumise märgise (edaspidi märgis) vastavalt standardile EVS-EN 50419;
3) CE-vastavusmärgise.

(2) Lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud märgised tuleb kanda elektri- või elektroonikaseadmele enne selle turule laskmist.”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) CE-vastavusmärgis tuleb kanda nähtaval, loetaval ja kustutamatul viisil valmis elektri- või elektroonikaseadmele või selle andmeplaadile. Kui elektri- või elektroonikaseadme olemusest tingituna ei ole võimalik märgist sellele kanda või märgise püsimist seal tagada, tuleb märgis kanda pakendile või seadmega kaasas olevatesse dokumentidesse.”;

3) määruse normitehnilist märkust täiendatakse loetelu lõpus järgmiselt:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ELT L 174, 01.07.2011, lk 88–110).”.

§ 2. Määrus jõustub 2. jaanuaril 2013. a.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json