Teksti suurus:

Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Mitte jõustunud redaktsioon
Avaldamismärge:RT I, 28.10.2011, 6

Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord1

Vastu võetud 27.04.2009 nr 21
RTL 2009, 40, 526
jõustumine 08.05.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.10.2011RT I, 28.10.2011, 402.01.2013

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 4 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise nõuded.

§ 2.   Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamine

  (1) Tootja kannab elektri- ja elektroonikaseadmetele:
  1) tootjat identifitseerivad andmed;
  2) pärast 13. augustit 2005 turule lastavatele seadmetele lahuskogumise märgise (edaspidi märgis) vastavalt standardile EVS-EN 50419;
  3) CE-vastavusmärgise.

  (2) Lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud märgised tuleb kanda elektri- või elektroonikaseadmele enne selle turule laskmist.
[RT I, 28.10.2011, 4 - jõust. 02.01.2013]

§ 3.   Muud märgistamise nõuded

  (1) Elektri- ja elektroonikaseadmetele kantavad andmed, sealhulgas märgis, peavad olema selgelt loetavad ja kustumatud ning nähtavad kuni seadme muutumiseni jäätmeks.

  (2) Kui märgis ei mahu seadmele või põhjustab ebamugavusi elektri- ja elektroonikaseadmete kasutamisel, võib märgise kanda seadmete pakendile, kasutusjuhendisse ja garantiidokumendile.

  (3) CE-vastavusmärgis tuleb kanda nähtaval, loetaval ja kustutamatul viisil valmis elektri- või elektroonikaseadmele või selle andmeplaadile. Kui elektri- või elektroonikaseadme olemusest tingituna ei ole võimalik märgist sellele kanda või märgise püsimist seal tagada, tuleb märgis kanda pakendile või seadmega kaasas olevatesse dokumentidesse.
[RT I, 28.10.2011, 4 - jõust. 02.01.2013]


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (ELT L 037, 13.02.2003, lk 24-39). Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ELT L 174, 01.07.2011, lk 88-110).
[RT I, 28.10.2011, 4 - jõust. 02.01.2013]

/otsingu_soovitused.json