Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.10.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.10.2014, 1

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 22.10.2014 nr 89

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 194 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artikli 17 lõike 6 alusel heaks kiidetud „Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskavaga” (edaspidi rakenduskava).

§ 1.  Põllumajandusministri 12. mai 2008. a määrust nr 46 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 2.1 „Vesiviljeluse investeeringutoetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Tuuraliste, lõheliste ja ahvenaliste seltsi kuuluva kala puhul toetatakse 2014. aastal sellise olemasoleva vesiviljeluskasvanduse rekonstrueerimist, laiendamist või tegutseva vesiviljelusettevõtte uue vesiviljeluskasvanduse püstitamist, mille Eesti Standardile EVS 811:2006 „Hoone põhiprojekt” vastava hoone põhiprojekti või rajatise ehitusprojekti järgne keskmine aastane tootmismaht on täisvõimsusel enne või pärast projekti elluviimist vähemalt 50 tonni.”;

2) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „30. juunil 2015. aastal” tekstiosaga „31. detsembril 2015. aastal”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 53 järgmises sõnastuses:

„(53) 2014. aasta taotlusvooru raames rahuldatud taotluste puhul peab toetatav tegevus olema vähemalt 30 protsendi ulatuses ellu viidud 1. augustiks 2015. aastal. Toetatav tegevus loetakse vähemalt 30 protsendi ulatuses ellu viiduks, kui Ametile esitatud kuludeklaratsioon hõlmab vähemalt 30 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.”;

4) paragrahvi 6 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) 2014. a taotlusvoorus võib toetust taotleda vesiviljelusega tegelev ettevõtja, kes 2013. aasta taotlusvoorus esitas meetme 2.1 tingimustes sätestatud korras taotluse toetuse saamiseks ja tema taotluse kohta tehti taotluse rahuldamata jätmise otsus § 15 lõike 1 alusel.”

§ 2.  Põllumajandusministri 17. juuni 2008. a määrust nr 61 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 2.3 „Investeeringud töötlemisse ja turustamisse” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 4 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „30. juunil 2015. aastal” tekstiosaga „31. detsembril 2015. aastal” ja paragrahvi täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

„2015. aasta taotlusvooru toetatav tegevus peab olema ellu viidud mitte hiljem kui 31. detsembril 2015. aastal. Toetatav tegevus loetakse ellu viiduks, kui Ametile esitatud kuludeklaratsioon hõlmab toetatava tegevuse kõiki abikõlblike kulusid.”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta 2015. aastal on 200 000 eurot ühe taotlusvooru kohta.”.

§ 3.  Põllumajandusministri 22. veebruari 2008. a määruse nr 14 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.4 „Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” § 2 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „30. juuniks 2015. a” tekstiosaga „31. detsembriks 2015. a”.

§ 4.  Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määruse nr 92 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.1 „Ühistegevused” tegevuse „Muud ühistegevused” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” § 2 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „30. juuniks 2015. a” tekstiosaga „31. detsembriks 2015. a”.

§ 5.  Põllumajandusministri 24. juuli 2008. a määruse nr 74 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.1 „Ühistegevused” tegevuse „Ühisinvesteeringud” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” § 2 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „30. juuniks 2015. a” tekstiosaga „31. detsembriks 2015. a”.

§ 6.  Põllumajandusministri 24. septembri 2008. a määruse nr 93 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 5.1 „Tehnilise abi toetus” raames toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord” §-s 4 asendatakse tekstiosa „2015. aasta 31. augustil” tekstiosaga „2015. aasta 31. detsembril”.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json