Teksti suurus:

Keskvalitsuse juriidilise isiku finantsplaanile esitatavad nõuded, finantsplaani esitamise kord ning põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse arvestusmetoodika

Keskvalitsuse juriidilise isiku finantsplaanile esitatavad nõuded, finantsplaani esitamise kord ning põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse arvestusmetoodika - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.10.2016, 3

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Keskvalitsuse juriidilise isiku finantsplaanile esitatavad nõuded, finantsplaani esitamise kord ning põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse arvestusmetoodika

Vastu võetud 01.07.2014 nr 24
RT I, 04.07.2014, 29
jõustumine 07.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.10.2016RT I, 28.10.2016, 101.01.2017

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 6 lõike 5, § 10 lõike 2 ja § 12 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigieelarve seaduse § 2 lõike 2 punktis 3 sätestatud keskvalitsuse juriidilise isiku põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, võlakohustuste ja likviidsete varade arvestusmetoodika ning nõuded finantsplaani sisule ja selle esitamise kord.

§ 2.   Arvutusmetoodika põhimõtted

  Keskvalitsuse juriidilise isiku põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, võlakohustuste ja likviidsete varade väärtus arvutatakse rahandusministri 11. detsembril 2003. a määruse nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend” §-s 7 nimetatud saldoandmike andmete alusel eelarveaasta lõpu seisuga.
[RT I, 28.10.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 3.   Põhitegevuse tulem

  (1) Keskvalitsuse juriidilise isiku põhitegevuse tulude kogusumma leitakse rahandusministri 16. mai 2011. a määruse nr 29 „Kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise meetmete arvutusmetoodika” § 3 lõike 2 kohaselt.

  (2) Keskvalitsuse juriidilise isiku põhitegevuse kulude kogusumma leitakse rahandusministri 16. mai 2011. a määruse nr 29 „Kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise meetmete arvutusmetoodika” § 3 lõike 3 kohaselt.

  (3) Keskvalitsuse juriidilise isiku põhitegevuse tulem leitakse lõike 1 kohaselt arvutatud põhitegevuse tulude kogusumma ja lõike 2 kohaselt arvutatud põhitegevuse kulude kogusumma vahena.

§ 4.   Netovõlakoormus

  (1) Keskvalitsuse juriidilise isiku võlakohustuste kogusumma leitakse rahandusministri 16. mai 2011. a määruse nr 29 „Kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise meetmete arvutusmetoodika” § 4 lõike 2 kohaselt, arvestades järgmist:
  1) võlakohustuste kogusumma hulka ei arvestata kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lõike 6 tähenduses sildfinantseerimiseks võetud võlakohustusi;
  2) lisaks bilansilistele võlakohustustele võetakse võlakohustuste kogusumma leidmisel arvesse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lõikes 7 nimetatud rendikohustused.

  (2) Keskvalitsuse juriidilise isiku likviidsete varade kogusumma leitakse rahandusministri 16. mai 2011. a määruse nr 29 „Kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise meetmete arvutusmetoodika” § 4 lõike 3 kohaselt.

  (3) Keskvalitsuse juriidilise isiku netovõlakoormus leitakse lõike 1 kohaselt arvutatud võlakohustuste kogusumma ja lõike 2 kohaselt arvutatud likviidsete varade kogusumma vahena.

§ 5.   Nõuded finantsplaanile

  Keskvalitsuse juriidiline isik esitab järgmised tegelikud ja prognoositavad arvnäitajad (edaspidi finantsplaan):
  1) paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud põhitegevuse tulude kogusumma;
  2) paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud põhitegevuse kulude kogusumma;
  3) paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud võlakohustuste kogusumma;
  4) paragrahvi 4 lõikes 2 nimetatud likviidsete varade kogusumma;
  5) rahandusministri 16. mai 2011. a määruse nr 29 „Kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise meetmete arvutusmetoodika” § 5 lõike 2 kohaselt leitud investeerimistegevuse kogusumma.

§ 6.   Finantsplaani esitamine

  (1) Keskvalitsuse juriidiline isik esitab §-s 5 nimetatud andmed riigieelarve seaduse § 12 lõikes 1 nimetatud perioodi kohta asutajaõigusi teostavale või valdkonna ministeeriumile elektroonselt 15. veebruariks.

  (2) Asutajaõigusi teostav või valdkonna ministeerium kontrollib andmete õigsust ning kinnitab keskvalitsuse juriidilise isiku finantsplaani 1. märtsiks, esitades selle elektroonselt Rahandusministeeriumile.

  (3) Keskvalitsuse juriidiline isik ei ole kohustatud valitsussektorisse arvamise aastal finantsplaani esitama.

§ 7.   Netovõlakoormuse suurenemise lubamine

  (1) Kui finantsplaanis esitatud andmete kohaselt ületab keskvalitsuse juriidilise isiku netovõlakoormus riigieelarve seaduse § 12 lõikes 1 nimetatud perioodi jooksul riigieelarve seaduse § 10 lõikes 1 nimetatud piirmäära, esitab keskvalitsuse juriidiline isik koos finantsplaaniga asutajaõigusi teostavale või valdkonna ministeeriumile taotluse netovõlakoormuse suurenemise lubamiseks.

  (2) Lõikes 1 nimetatud taotluses peab põhjendama netovõlakoormuse kasvu vajalikkust ning tõendama rahanduslikku jätkusuutlikkust.

  (3) Asutajaõigusi teostav või valdkonna ministeerium hindab lõikes 1 nimetatud taotluse põhjendatust keskvalitsuse juriidilise isiku tegevuse eesmärkidest lähtuvalt ning põhjendatud juhul esitab selle Rahandusministeeriumile § 6 lõikes 2 nimetatud tähtajaks koos keskvalitsuse juriidilise isiku finantsplaaniga.

  (4) Rahandusministeerium esitab taotluse keskvalitsuse juriidilise isiku netovõlakoormuse suurenemise lubamiseks Vabariigi Valitsusele otsustamiseks.

§ 8.   Üleminekusätted

  (1) Kui 2015. aasta lõpu seisuga ületab keskvalitsuse juriidilise isiku 2015. aasta eelarves planeeritud netovõlakoormus riigieelarve seaduse § 10 lõikes 1 nimetatud piirmäära, esitab keskvalitsuse juriidiline isik § 7 lõikes 1 nimetatud taotluse asutajaõigusi teostavale või valdkonna ministeeriumile 2014. aasta 31. oktoobriks.

  (2) Lõikes 1 nimetatud taotlusele lisab keskvalitsuse juriidiline isik §-le 4 vastava netovõlakoormuse arvestuse 2015. aasta kohta.

  (3) Asutajaõigusi teostav või valdkonna ministeerium hindab lõikes 1 nimetatud taotluse põhjendatust keskvalitsuse juriidilise isiku tegevuse eesmärkidest lähtuvalt ning põhjendatud juhul esitab selle Rahandusministeeriumile 2014. aasta 14. novembriks.

/otsingu_soovitused.json