Teksti suurus:

Sissesõidukeeldude riikliku registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.10.2016, 9

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Sissesõidukeeldude riikliku registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 23.05.2016 nr 17
RT I, 27.05.2016, 7
jõustumine 30.05.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.10.2016RT I, 28.10.2016, 731.10.2016

Määrus kehtestatakse väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 33 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Registri nimetus

  Registri ametlik nimetus on sissesõidukeeldude riiklik register.

§ 2.   Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja
[RT I, 28.10.2016, 7 - jõust. 31.10.2016]

  (1) Registri vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Registri volitatud töötleja on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (edaspidi volitatud töötleja).
[RT I, 28.10.2016, 7 - jõust. 31.10.2016]

§ 3.   Registri pidamise eesmärk

  Registri pidamise eesmärk on tagada avalik kord ja riigi julgeolek välismaalaste suhtes kohaldatud sissesõidukeeldude andmete töötlemise kaudu.

2. peatükk Registri pidamine ja koosseis 

§ 4.   Registri pidamise viis ja koosseis

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna ja menetlustoimikutena.

  (2) Registri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalsed registrikaardid (edaspidi registrikaart);
  2) menetlustoimikud;
  3) arhiveeritud registriandmed.

§ 5.   Menetlustoimiku koosseis

  Menetlustoimik sisaldab käesoleva määruse §-s 12 nimetatud alusdokumente ning dokumente, mis tõendavad registrisse kantud ebaõigete andmete parandamise õigsust.

§ 6.   Andmete ristkasutus

  Registri vastutaval ja volitatud töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel kehtestatud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid teistesse riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogudesse ning saada nendest andmeid.

§ 7.   Registriandmete kaitse

  (1) Registriandmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, tagades andmete kättesaadavuse selleks volitatud isikutele;
  2) tervikluse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku muutmise;
  3) konfidentsiaalsuse osas, tagades andmete kättesaadavuse vaid volitatud isikutele.

  (2) Registriandmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Registriandmete turbeaste on kõrge (H) ja registri turvaklass on K3T3S2.

3. peatükk Registrisse kantavad andmed 

§ 8.   Välismaalase andmed

  Välismaalase kohta, kelle suhtes on kohaldatud sissesõidukeeldu, kantakse registrisse järgmised lisaandmed:
  1) perekonnanimi;
  2) eesnimi;
  3) sugu;
  4) sünniaeg;
  5) kodakondsus.

§ 9.   Välismaalase lisaandmed

  Kui need andmed on olemas, kantakse välismaalase kohta registrisse järgmised lisaandmed:
  1) muud nimed;
  2) isikukood;
  3) sünnikoht;
  4) sünniriik;
  5) lisaandmed isiku kohta;
  6) isikut tõendava dokumendi nimetus;
  7) isikut tõendava dokumendi number;
  8) isikut tõendava dokumendi väljaandja;
  9) isikut tõendava dokumendi väljaandmise aeg, koht ja kehtivusaeg;
  10) lisaandmed isikut tõendava dokumendi kohta;
  11) foto või näokujutis;
  12) sõrmejäljekujutised.

§ 10.   Sissesõidukeelu kohaldamisega seotud andmed

  (1) Välismaalase suhtes kohaldatud sissesõidukeelu kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) lahkumisettekirjutuse või sissesõidukeelu kohaldamise otsuse number;
  2) väljasõidukohustuse sundtäitmise toimingu protokolli number (selle olemasolul);
  3) sissesõidukeelu tähtaeg;
  4) sissesõidukeelu kohaldamise põhjus koos viitega sissesõidukeelu kohaldamise õiguslikule alusele;
  5) sissesõidukeelu kehtivusaja muutmisel määratud uus tähtaeg;
  6) sissesõidukeelu kehtivusaja peatamise kuupäev ja tähtaeg;
  7) sissesõidukeelu kehtetuks tunnistamise kuupäev;
  8) registrisse andmed esitanud asutuse nimetus;
  9) registrikaardile kande tegemise kuupäev;
  10) kande tegija ees- ja perekonnanimi.

  (2) Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse alusel kohaldatud sissesõidukeelu kohta kantakse registrisse välismaalase kohta teadaolevad andmed.

4. peatükk Andmete esitamine ja registrisse kandmine 

§ 11.   Registriandmete esitaja

  Registriandmete esitajateks on:
  1) Siseministeerium;
  2) väljasaatmist teostav valitsusasutus;
  3) ettekirjutuse koostanud valitsusasutus.

§ 12.   Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

  Andmete registrisse kandmise alusdokumendid on:
  1) välismaalasele tehtud lahkumisettekirjutus või välismaalase suhtes sissesõidukeelu kohaldamise, sissesõidukeelu kehtivusaja muutmise või peatamise või sissesõidukeelu kehtetuks tunnistamise otsus;
  2) väljasõidukohustuse sundtäitmise protokoll;
  3) sissesõidukeelu kohaldamist taotleva valitsusasutuse poolt välismaalase kohta täidetud ankeet, mis on esitatud käesoleva määruse lisas;
  4) muud esitatud dokumendid ja tõendid.

§ 13.   Andmete registrisse kandmine

  (1) Andmete esitajad on kohustatud edastama registri volitatud töötlejale käesoleva määruse §-s 12 nimetatud alusdokumendid viivitamata otsuse tegemise päevast või toimingu sooritamise päevast elektrooniliselt, faksiga või posti teel.

  (2) Registri volitatud töötleja kannab edastatud andmed registrikaardile viivitamata pärast andmete saamist.

§ 14.   Registriandmete õigsuse tagamine

  Andmete esitaja vastutab tema esitatud andmete ning alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal. Registri volitatud töötleja vastutab tema poolt registrikaardile kantud andmete vastavuse eest andmete esitaja esitatud andmetele.

§ 15.   Ebaõigete andmete parandamine

  Registris ebaõigete andmete avastamise korral parandab registri volitatud töötleja need viivitamata või teatab nendest andmete esitajale, kes on kohustatud esitama õiged andmed. Paranduste aluseks olevad dokumendid lisatakse menetlustoimikule.

§ 16.   Registrisse andmete vastuvõtmise üle arvestuse pidamine

  Volitatud töötleja peab arvestust andmete registrisse vastuvõtmise aja, andmete koosseisu ja andmete esitajate üle.

§ 17.   Andmete sulgemine

  Registrisse kantud andmetele juurdepääsu ei suleta.

5. peatükk Juurdepääs registrisse kantud andmetele ja registrist andmete väljastamine 

§ 18.   Registrile juurdepääsu üldsätted

  (1) Juurdepääs registrisse kantud andmetele võimaldatakse kooskõlas väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse, avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega.

  (2) Registrisse kantud andmete suhtes, mida ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud, kehtib juurdepääsupiirang ja need andmed ei ole avalikud.

  (3) Juurdepääs registrisse kantud andmetele on volitatud ja vastutava töötleja ning andmekaitse järelevalveasutuse poolt selleks volitatud isikutel neile teenistusülesannete täitmiseks määratud ulatuses.

  (4) Registrile juurdepääsu õigus on ka arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel isikul, kes arendab või hooldab registrit.

§ 19.   Registriandmete väljastamine

  (1) Volitatud töötleja väljastab registrisse kantud andmeid:
  1) andmesubjektile;
  2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kui see on vajalik neile seaduse või seaduse alusel kehtestatud õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
  3) teistele andmesaajatele, kui see ei ole vastuolus seaduste, teiste õigusaktide ja käesoleva määrusega.

  (2) Registri vastutav töötleja otsustab kolmandatele isikutele andmetele juurdepääsu andmise andmesideühenduse kaudu neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks. Vajaduse korral sõlmitakse andmesaajaga väljastatavate andmete kaitse leping, milles sätestatakse väljastatavate andmete koosseis, andmete väljastamise eesmärk, tingimused, kord ja viis.

  (3) Registrist väljastatud andmeid on lubatud kasutada vaid seaduses või seaduse alusel kehtestatud õigusaktis ettenähtud korras, asutustel vaid seadusega või seaduse alusel kehtestatud õigusaktiga neile pandud ülesande täitmiseks. Väljastatud andmete kasutamisel peab tagama andmekaitsenõuete täitmise isikuandmete kaitse seaduse kohaselt.

  (4) Registrist väljastatakse andmeid tasuta.

§ 20.   Registrist andmete väljastamise üle arvestuse pidamine

  Volitatud töötleja peab arvestust andmete registrist väljastamise aja, andmete koosseisu ja andmesaajate üle.

6. peatükk Registriandmete arhiveerimine, järelevalve registri pidamise üle, registri rahastamine ja likvideerimine 

§ 21.   Registriandmete arhiveerimine

  (1) Registrikaardid arhiveeritakse pärast sissesõidukeelu tähtaja lõppemist või sissesõidukeelu kehtetuks tunnistamist.

  (2) Menetlustoimikud arhiveeritakse pärast sissesõidukeelu andmete lisamist registrikaardile.

  (3) Arhiveeritud registrikaarte ja menetlustoimikuid säilitatakse 50 aastat.

§ 22.   Järelevalve registri pidamise üle

  Andmekaitsealast järelevalvet teostab Andmekaitse Inspektsioon. Registri haldamise üle teostab järelevalvet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või valdkonna eest vastutava ministri volitatud ministeeriumi valitsemisalasse kuuluv asutus.

§ 23.   Registri rahastamine

  Registri hooldus- ja arendustöid ning pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks eraldatud vahenditest.

§ 24.   Registri likvideerimine

  Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Register likvideeritakse kooskõlas arhiiviseaduses sätestatud nõuetega.

Lisa Ankeetvorm

/otsingu_soovitused.json