Teksti suurus:

Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu pidamise põhimäärus

Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu pidamise põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2020
Avaldamismärge:RT I, 28.10.2016, 10

Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu pidamise põhimäärus

Vastu võetud 14.07.2010 nr 23
RT I 2010, 61, 435
jõustumine 01.10.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.11.2010RT I, 25.11.2010, 301.01.2011
06.12.2010RT I, 14.12.2010, 224.12.2010
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012
24.09.2013RT I, 28.09.2013, 101.10.2013
19.10.2016RT I, 28.10.2016, 731.10.2016

Määrus kehtestatakse «Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse» § 3314 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Andmekogu nimetus

  Andmekogu nimetus on «Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu» (edaspidi andmekogu).

§ 2.   Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja
[RT I, 28.10.2016, 7 - jõust. 31.10.2016]

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Andmekogu volitatud töötleja on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (edaspidi volitatud töötleja).
[RT I, 28.10.2016, 7 - jõust. 31.10.2016]

§ 3.   Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on tagada avalik kord ja riigi julgeolek välismaalaste Eestis ebaseadusliku viibimise ja Eestist lahkumise kohustuse täitmise andmete töötlemise kaudu.

2. peatükk ANDMEKOGU ÜLESEHITUS JA ANDMEKOGU PIDAMISE NÕUDED 

§ 4.   Andmekogu ülesehitus

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna ja paberkandjal menetlustoimikutena (edaspidi menetlustoimik).

  (2) Andmekogu koosseisu kuuluvad digitaalsed andmekogu kaardid (edaspidi andmekogu kaart) ja menetlustoimikud.

§ 5.   Andmekogus töödeldavate andmete kaitse

  (1) Andmekogus töödeldavate andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (2) Andmekogus töödeldavate andmete turvaklass on K1T2S2. Andmekogus töödeldavate andmete turbeaste on keskmine (M).

3. peatükk ANDMEKOGUSSE KANTAVAD ANDMED 

§ 6.   Eestis seadusliku aluseta viibiva ja viibinud välismaalase andmed

  (1) Eestis seadusliku aluseta viibiva ja viibinud välismaalase (edaspidi välismaalane) kohta kantakse andmekogusse:
  1) isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, endised nimed, sünniaeg või isikukood, sünnikoht, sugu, kodakondsus, rahvus);
  2) andmed elukoha kohta Eestis ja asukohariigis;
  3) andmed karistatuse, perekonnaseisu, hariduse ja keelteoskuse kohta;
  4) andmed Eestisse saabumise kohta;
  5) andmed elatusvahendite kohta;
  6) allkiri;
  7) foto otsevaates, foto külgvaates ja foto välismaalase eritunnustest;
  8) sõrmejäljekujutised.

  (2) Välismaalase isikut tõendavate dokumentide või muude dokumentide kohta kantakse andmekogusse dokumendi number, liik, väljaandmise aeg, kehtivuse lõppkuupäev, väljaandja nimetus ning dokumendi hoiulevõtmise korral hoiulevõtmise kuupäev ja koht.

  (3) Välismaalase sugulaste, perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta kantakse andmekogusse:
  1) isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood, sugu, kodakondsus);
  2) suhe;
  3) andmed elukoha kohta Eestis ja asukohariigis.

  (4) Välismaalase esindaja kohta kantakse andmekogusse:
  1) isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood);
  2) andmed elukoha kohta Eestis.

§ 7.   Välismaalasega läbiviidud väärteomenetlusega seotud andmed

  Välismaalasega läbiviidud väärteomenetluse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) väärteomenetluse läbiviimise kuupäev, koht ja otsuse tegija (ees- ja perekonnanimi, ametikoht, asutus);
  2) ütluste andja isikuandmed (ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimi, sünniaeg või isikukood ja sünnikoht või registrikood, kodakondsus);
  3) andmed ütluste andja dokumendi kohta;
  4) andmed ütluste andja elu- või asukoha ja töökoha kohta Eestis;
  5) andmed kaitsja ja esindaja kohta;
  6) rikkumise ning sanktsiooni määramise alus ning sanktsiooni määr;
  7) kergendavad ning raskendavad asjaolud;
  8) määratud rahatrahvi laekumise kuupäev;
  9) väärteomenetluse lõpetamise kuupäev, koht ja alus;
  10) andmed kaebuse esitamise kohta;
  11) andmed otsuse edasikaebamise kohta;
  12) andmed kohtuotsuse edasikaebamise kohta.

§ 8.   Ettekirjutusega seotud andmed

  Välismaalasele tehtud ettekirjutuse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) ettekirjutuse tegemise kuupäev, koht ja otsuse tegija (ees- ja perekonnanimi, ametikoht, asutus);
  2) ettekirjutuse liik;
  3) ettekirjutuse tegemise alus;
  4) ettekirjutuse täitmise tähtaeg;
  41) andmed ettekirjutusega kohaldatud sissesõidukeelu kehtivusaja või sissesõidukeelu kohaldamata jätmise kohta;
[RT I, 14.12.2010, 2 - jõust. 24.12.2010]
  5) määratud sunniraha suurus;
  6) kohaldatud järelevalve meetmed;
  7) ettekirjutuse täitmise kuupäev;
  8) ettekirjutuse kehtetuks tunnistamise kuupäev, koht ja alus;
  9) järelevalvemeetmete kohaldamise kehtetuks tunnistamise kuupäev ja alus;
  10) andmed ettekirjutuse edasikaebamise kohta;
  11) andmed kohtuotsuse edasikaebamise kohta.

§ 9.   Välismaalase kinnipidamise ja väljasaatmisega seotud andmed

  Välismaalase kinnipidamise ja väljasaatmise kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) kinnipidamise kuupäev ja koht;
  2) kinnipidamisel kasutatud ohjeldusabinõud ja põhjus;
  3) kinnipidamisel äravõetud asjad, sh hoiulevõetud dokumendid;
  4) välismaalase kinnipidamise protokolli ja väljasaatmise otsuse koostamise kuupäev ja otsuse tegija (ees- ja perekonnanimi, ametikoht, asutus);
  5) väljasaatmise põhjendus ja õiguslik alus;
  6) väljasaatmise kuupäev;
  7) väljasaatmise mittekohaldamise otsuse kuupäev, otsuse tegija, alus ja põhjendus;
  8) väljasaatmise peatamise otsuse kuupäev, otsuse tegija, alus ja põhjendus;
  9) andmed otsuse edasikaebamise kohta;
  10) andmed kohtuotsuse edasikaebamise kohta.

§ 10.   Välismaalase kinnipidamiskeskusesse paigutamisega seotud andmed
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]

  Välismaalase kinnipidamiskeskusesse paigutamisel kantakse andmekogusse järgmised andmed:
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]
  1) paigutamise kuupäev;
  2) otsuse teinud kohtu nimetus ja otsuse või määruse number;
  3) kinnipidamise lõppkuupäev;
  4) andmed otsuse edasikaebamise kohta.

§ 11.   Välismaalase kinnipidamiskeskuses viibimisega seotud andmed
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]

  (1) Välismaalase kinnipidamiskeskuses viibimisega seoses kantakse andmekogusse kinnipidamiskeskuses viibimise pikendamise kuupäev, pikenduse lõppkuupäev, andmed pikenduse teinud kohtu kohta ja andmed kohtuotsuse edasikaebamise kohta.
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]

  (2) Välismaalase kohta kantakse andmekogusse:
  1) eritunnuste liik ja lühikirjeldus;
  2) usuline kuuluvus;
  3) andmed tervisliku seisundi kohta.

  (3) Kinnipidamiskeskuses turva- ja ohjeldusabinõude (edaspidi abinõu) rakendamisega seoses kantakse andmekogusse järgmised andmed:
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]
  1) abinõu rakendamise algusaeg ja lõpp;
  2) otsuse tegija (ees- ja perekonnanimi, ametikoht);
  3) abinõu liik;
  4) andmed otsuse vaidlustamise või edasikaebamise kohta;
  5) andmed kohtuotsuse edasikaebamise kohta.

  (4) Väljasaadetava liikumisega seoses kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) kinnipidamiskeskusest eemalviibimise põhjus;
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]
  2) kinnipidamiskeskusest lahkumise kuupäev, sihtkohta saabumise kuupäev ja kinnipidamiskeskusesse naasmise kuupäev;
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]
  3) andmed vastutava ja saatva isiku kohta (ees- ja perekonnanimi, ametikoht);
  4) andmed kasutatud relvastuse, erivahendite ja abinõude kohta;
  5) andmed kasutatud sidevahendite kohta (side liik, telefoninumber, sagedus, raadiosidekanal);
  6) andmed kasutatud transpordivahendite kohta (mark, tüüp, registreerimise number);
  7) andmed marsruudi kohta.

§ 12.   Välismaalase kinnipidamiskeskusest vabastamisega seotud andmed
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]

  Välismaalase kinnipidamiskeskusest vabastamisega seoses kantakse andmekogusse järgmised andmed:
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]
  1) vabastamise alus;
  2) vabastamise aeg;
  3) otsuse tegija (ees- ja perekonnanimi, ametinimetus või kohtu nimetus);
  4) andmed otsuse vaidlustamise või edasikaebamise kohta;
  5) andmed kohtuotsuse edasikaebamise kohta.

§ 13.   Hüvitamisele kuuluvate väljasõidukohustuse sundtäitmise ja kinnipidamiskeskuses kinnipidamise kuludega seotud andmed
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]

  Hüvitamisele kuuluvate väljasõidukohustuse sundtäitmise ja kinnipidamiskeskuses kinnipidamise kulude kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]
  1) toimingu liik;
  2) otsuse tegemise alus;
  3) kinnipidamiskeskuses viibitud päevade arv;
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]
  4) kinnipidamiskeskuses kinnipidamisele tehtud kulutuste suurus eurodes;
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]
  5) kulude hüvitamise tähtaeg ja kulude täieliku hüvitamise kuupäev;
  6) välismaalase Eestisse kutsunud isiku isikuandmed (ees- ja perekonnanimi või ärinimi, sünniaeg või registreerimisnumber);
  7) välismaalase Eestisse kutsunud isiku elu- või asukoht Eestis;
  8) andmed otsuse vaidlustamise või edasikaebamise kohta;
  9) andmed kohtuotsuse edasikaebamise kohta.

§ 14.   Täitemenetlusega seotud andmed

  Täitemenetlusega seotud andmete kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) andmed sissenõudja kohta;
  2) lahendi kuupäev ja lahendi nimetus;
  3) nõude sisu ning suurus;
  4) andmed kohtutäituri kohta (ees- ja perekonnanimi ning aadress);
  5) andmed lahendi edasikaebamise kohta;
  6) andmed kohtuotsuse edasikaebamise kohta.

4. peatükk ANDMETE ANDMEKOGUSSE KANDMINE 

§ 15.   Andmeandja

  Andmekogusse andmeandjaks on välismaalane ning andmekogu volitatud töötleja.

§ 16.   Andmekogudevaheline andmevahetus

  Andmekogu vastutaval ja volitatud töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

§ 17.   Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid

  (1) Alusdokumendid on:
  1) Eestis seadusliku aluseta viibiva ja viibinud välismaalase arvestuskaart (lisatud määrusele);
  2) isiku tuvastamise akt;
  3) ettekirjutus väljasõidukohustuse sundtäitmise ja kinnipidamiskeskuses kinnipidamise kulude sissenõudmiseks, Eestist lahkumiseks ning Eestis viibimise seadustamiseks;
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]
  4) otsus ettekirjutuse Eestist lahkumiseks ja Eestis viibimise seadustamiseks kehtetuks tunnistamiseks;
  5) hoiatamisotsus, kiirmenetluse otsus ning üldmenetluse otsus füüsilisele ja juriidilisele isikule;
  6) füüsilise isiku ja juriidilise isiku ülekuulamise protokoll;
  7) füüsilise ja juriidilise isiku väärteoprotokoll;
  8) väärteoasja lõpetamise määrus;
  9) isiku kinnipidamise protokoll;
  10) väljasaatmise otsus, väljasaatmise peatamise otsus;
  11) väljasaatmise mittekohaldamise otsus;
  12) lahkumiskohustuse sundtäitmise toimingu protokoll;
[RT I, 14.12.2010, 2 - jõust. 24.12.2010]
  13) otsus järelevalvemeetmete kohaldamiseks, turva- ja ohjeldusabinõude kohaldamiseks ja otsus järelevalvemeetmete kohaldamise kehtetuks tunnistamiseks;
  14) väljaspool kinnipidamiskeskust viibimise luba;
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]
  15) kinnipidamiskeskusest vabastamise otsus;
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]
  16) avaldus täitemenetluse algatamiseks (sunniraha sissenõudmiseks, rahatrahvi sissenõudmiseks väärteomenetluses, kulude sissenõudmiseks);
  17) hüvitamisele kuuluvate väljasõidukohustuse sundtäitmise ja kinnipidamiskeskuses kinnipidamise kulude nõue;
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]
  18) kohtuotsused ja -määrused;
  19) tõend dokumendi hoiulevõtmise kohta;
  20) välismaalase isikut tõendav dokument;
  21) muud esitatud tõendid ja dokumendid.

  (2) Eestis seadusliku aluseta viibiva ja viibinud välismaalase arvestuskaart koostatakse iga andmekogusse kantud välismaalaste kohta.

§ 18.   Andmete andmekogusse kandmine

  (1) Andmekogusse andmete kandmise pädevus on volitatud töötleja ametnikul temale teenistusülesannete täitmiseks määratud ulatuses.

  (2) Andmed välismaalase ja temaga läbiviidud toimingute kohta kantakse andmekogusse:
  1) üheaegselt välismaalasele lahkumis- ja seadustamisettekirjutuse tegemisega või väärteomenetluse läbiviimisega;
  2) hiljemalt kahe tööpäeva jooksul väljasaatmise otsusest teada saamise päevast arvates või kahe tööpäeva jooksul välismaalase lahkumisest teada saamisest arvates juhul, kui nimetatud välismaalane ei ole enne väljasaatmise otsuse tegemist või enne lahkumist seadusliku aluseta viibiva välismaalasena arvele võetud;
  3) hiljemalt kahe tööpäeva jooksul väljasaadetava kinnipidamiskeskusesse paigutamisest või väljasaadetava kinnipidamisest arvates, kui väljasaadetavat ei ole varem seadusliku aluseta viibiva välismaalasena arvele võetud.
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]

  (3) Kande kohta säilitatakse järgmised andmed:
  1) kande tegija ees- ja perekonnanimi;
  2) kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

§ 19.   Andmete õigsuse tagamine

  Andmeandja vastutab tema poolt esitatud andmete ning alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal. Andmekogu vastutava või volitatud töötleja ametnik vastutab tema poolt andmekogu kaardile kantud andmete vastavuse eest andmeandja poolt esitatud andmetele.

§ 20.   Ebaõigete andmete parandamine

  Kui volitatud töötleja avastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui temale on nendest teatatud, korraldab ta andmete parandamise ebaõigetest andmetest teadasaamisest arvates kolme tööpäeva jooksul, lisades andmekogu toimikule õigeid andmeid tõendava dokumendi või koopia ja tehes andmekogusse märke paranduse aluseks oleva dokumendi, paranduse tegemise aja ning paranduse teinud ametniku kohta.

5. peatükk JUURDEPÄÄS ANDMEKOGUSSE KANTUD ANDMETELE 

§ 21.   Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

  (1) Andmekogus sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud andmeteks.

  (2) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on vastutava ja volitatud töötleja ametnikel neile teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses ning järelevalveasutusel seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

  (3) Juurdepääs andmekogule on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse töötajatel neile tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses.

  (4) Andmekogule juurdepääsu õigus on andmekogu arendaval või hooldaval isikul arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

  (5) Andmekogu vastutav töötleja otsustab kolmandatele isikutele infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääsu andmise selleks seadusest tuleneva aluse olemasolul ning kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» ja «Isikuandmete kaitse seadusega». Vajaduse korral sõlmitakse andmesaajaga leping, kus sätestatakse nende andmete koosseis, millele võimaldatakse juurdepääs, ning andmetele juurdepääsu võimaldamise õiguslik alus, eesmärk, tingimused, kord ja viis.

  (6) Kolmandatele isikutele võimaldatakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääs tehniliste võimaluste piires mahus, mis ei takista volitatud töötlejale pandud ülesannete täitmist.

§ 22.   Andmete väljastamine andmekogust

  (1) Andmekogu volitatud töötleja väljastab andmeid:
  1) andmesubjektile või tema seaduslikule esindajale (andmesubjekti kohta käivaid isikuandmeid);
  2) kolmandatele isikutele nende kirjaliku taotluse alusel, kui andmete väljastamiseks on vahetult seadusest tulenev alus ning see on neile vajalik seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

  (2) Andmekogu volitatud töötleja peab arvestust andmete andmekogusse esitamise aja, andmete väljastamise aja, andmete koosseisu, andmeandjate ning andmete saajate üle.

  (3) Andmekogust väljastatakse andmeid tasuta.

6. peatükk ANDMEKOGU ANDMETE ARHIVEERIMINE, JÄRELEVALVE, ANDMEKOGU PIDAMISE RAHASTAMINE JA ANDMEKOGU LIKVIDEERIMINE 

§ 23.   Andmete arhiveerimine

  (1) Menetlustoimikud antakse arhiivi, kui:
  1) välismaalane on Eestist lahkunud;
  2) välismaalane on surnud;
  3) välismaalane on täitnud ettekirjutuse või tema Eestist väljasaatmise otsus on täide viidud;
  4) välismaalasele tehtud ettekirjutus või väljasaatmise otsus on tunnistatud kehtetuks.

  (2) Volitatud töötleja kannab andmed arhiivi kahe tööpäeva jooksul andmete sulgemise kohta dokumentaalse tõendi saamise päevast arvates.

  (3) Andmekogu kaarte ja menetlustoimikuid säilitab volitatud töötleja vastavalt «Arhiiviseadusele», selle alusel antud õigusaktidele ning enda poolt kehtestatud korrale.

§ 24.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostatakse vastavalt «Isikuandmete kaitse seadusele» ning «Avaliku teabe seadusele».

§ 25.   Andmekogu rahastamine

  (1) Andmekogu hooldustöid ja pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale ja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusele selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

  (2) Andmekogu arendustöid rahastatakse riigieelarvest vastutavale ja volitatud töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 26.   Andmekogu likvideerimine

  Andmekogu likvideerimisel otsustab Vabariigi Valitsus andmete teise andmekogusse või riiklikku arhiivi üleandmise või nende kuulumise hävitamisele ja üleandmise või hävitamise tähtaja. Andmekogu likvideerimine toimub kooskõlas «Arhiiviseaduse» ja «Avaliku teabe seaduse» nõuetega.

7. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 27.   Määrus jõustub 1. oktoobril 2010. a.

Lisa Eestis seadusliku aluseta viibiva ja viibinud välismaalase arvestuskaart

/otsingu_soovitused.json