Teksti suurus:

Siseministri 20. detsembri 2007. aasta määruse nr 83 „Piirikontrolli andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.10.2016
Avaldamismärge:RT I, 28.10.2016, 14

Siseministri 20. detsembri 2007. aasta määruse nr 83 „Piirikontrolli andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 25.10.2016 nr 30

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 19 lõike 1 alusel.

Siseministri 20. detsembri 2007. aasta määruses nr 83 „Piirikontrolli andmekogu pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-dega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

§ 51. Piirikontrolli andmekogu vastutava töötleja ülesanded

Vastutav töötleja:
1) tagab andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
2) tagab koos volitatud töötlejaga organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete abil andmekogu andmete tervikluse, andmekogu andmete kaitse ja säilimise;
3) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest;
4) vastutab andmekogu andmete nõuetekohase väljastamise eest;
5) tagab õigustatud isikutele juurdepääsu andmekogule;
6) korraldab andmekogu arendamist.

§ 52. Piirikontrolli andmekogu volitatud töötleja ülesanded

(1) Maksu- ja Tolliamet:
1) tagab andmekogu andmete töötlemise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
2) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid;
3) tagab andmekogu andmetele juurdepääsu isikutele, kellel on seda vaja teenistusülesannete tõttu, ja peab nende isikute üle arvestust;
4) teeb vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks;
5) vastutab tema poolt andmekogus tehtud toimingute seaduslikkuse eest.

(2) Kaitsepolitseiamet:
1) tagab andmekogu andmete töötlemise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
2) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid;
3) tagab andmekogu andmetele juurdepääsu isikutele, kellel on seda vaja teenistusülesannete tõttu, ja peab nende isikute üle arvestust;
4) teeb vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks.

(3) Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus:
1) tagab andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
2) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid;
3) teeb vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks;
4) tagab andmekogu majutamiseks vajaliku infotehnoloogilise keskkonna ja selle tehnilise valmisoleku.”;

2) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktidega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

„51) sõrmejäljekujutised;
52) foto või näokujutis;”;

4) määrust täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses:

§ 101. Andmeandjad

(1) Piirikontrolli andmekogusse esitavad andmeid Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet ning vedaja, kes toimetab üle välispiiri Eestisse saabuvaid ja Eestist lahkuvaid reisijaid.

(2) Piirikontrolli andmekogu esitab päringuid järgmistesse andmekogudesse ja saab andmeid järgmistest andmekogudest:
1) infosüsteem POLIS;
2) viisaregister;
3) elamislubade ja töölubade register;
4) isikut tõendavate dokumentide andmekogu;
5) sissesõidukeeldude riiklik register;
6) Schengeni infosüsteemi riiklik register;
7) Interpoli andmebaasid;
8) liiklusregister;
9) liikluskindlustuse register;
10) kaitseväekohustuslaste register;
11) elektrooniline mereinfosüsteem;
12) piiriületuse ootejärjekorra andmekogu;
13) tolli automaatse numbrituvastussüsteemi andmekogu.”;

5) määrust täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:

§ 111. Piirikontrolli andmekogusse andmete kandmine

(1) Käesoleva määruse § 9 lõigetes 1–41 sätestatud andmed kannab piirikontrolli andmekogusse Politsei- ja Piirivalveamet.

(2) Käesoleva määruse § 9 lõigetes 1 ja 2 sätestatud andmed kannab piirikontrolli andmekogusse Maksu- ja Tolliamet.”;

6) paragrahvi 15 lõikes 2 asendatakse sõna „volitatud” sõnaga „vastutavalt”;

7) paragrahvi 17 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Piirikontrolli andmekogu turvaklass on K3T2S2. Andmekogus töödeldavate andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid.”;

8) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud andmeid säilitatakse kümme aastat päringu või kande tegemisest arvates, pärast seda andmed kustutatakse.”;

9) paragrahvi 18 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Piirikontrolli andmekogusse kantud andmeid säilitatakse andmekogus kümme aastat andmete andmekogusse kandmisest arvates, pärast seda andmed kustutatakse.

(2) Käesoleva määruse § 9 lõike 1 punktides 51 ja 52 nimetatud andmed kustutatakse andmekogust pärast töötlemist viivitamata.”;

10) paragrahvis 21 asendatakse sõna „siseminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister”.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json